Mẹo về Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-15 23:37:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

in progress 0Tin học Sarah 4 tháng 2022-07-27T16:53:01+00:00 2022-07-27T16:53:01+00:00 2 Answers 2923 views 0

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 5 (có đáp án): Khai báo biến

Trang trước

Trang sau

Câu 1: Khai báo nào sau này đúng?

A. Var x, y: Integer;

B. Var x, y=Integer;

C. Var x, y Of Integer;

D. Var x, y := Integer;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : ;

Trong số đó list biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

Đáp án: A

Câu 2: Danh sách những biến là một hoặc nhiều tên biến, những tên biến được viết cách nhau bởi:

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. Dấu phẩy (,)

C. Dấu chấm (.)

D. Dấu hai chấm (:)

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong khai báo biến, Danh sách những biến là một hoặc nhiều tên biến, những tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var hoàn toàn hoàn toàn có thể khai báo nhiều list biến rất rất khác nhau, tức là cấu trúc : ;

Có thể xuất hiện nhiều lần.

Đáp án: B

Câu 3:Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

A. Var = ;

B. Var : ;

C. : ;

D. Var ;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến có dạng: Var : ;

Trong số đó:

+ list biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

+ Kiểu tài liệu thường là một trong những kiểu tài liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

Đáp án: B

Câu 4: Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:

A. Khai báo hằng

B. Khai báo thư viện

C. Khai báo biến

D. Khai báo tên chương trình

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu tài liệu. Mỗi biến chỉ được khia báo một lần.

Đáp án: C

Câu 5: Trong ngôn từ lập trình Pascal, hằng và biến rất rất khác nhau cơ bản ra làm thế nào?

A. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi được trong quy trình thực thi chương trình

B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo

C. Hằng là đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quy trình thực thi chương trình, biến là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi trong quy trình thực thi chương trình

D. Hằng và biến nên phải khai báo

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong ngôn từ lập trình Pascal, hằng và biến rất rất khác nhau cơ bản là: Hằng là đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quy trình thực thi chương trình, biến là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi trong quy trình thực thi chương trình.

Đáp án: C

Câu 6: Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện.

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để khai báo hằng. Cấu trúc khai báo hằng là: Var CONST = ;

Đáp án: B

Câu 7: Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn từ lập trình?

A. Biến là đại lượng có mức giá trị không đổi

B. Biến phải được khai báo trước lúc sử dụng

C. Tên biến được đặt tùy ý

D. Tên biến hoàn toàn hoàn toàn có thể được khởi đầu bằng chữ số

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn từ lập trình biến là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi chương trình và được khai báo trước lúc sử dụng. Tên biến phải để theo quy tắc của ngôn từ lập trình và từng chương trình dịch rõ ràng.

Đáp án: B

Câu 8: Biến là …

A. Là đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong suốt quy trình thực thi chương trình

B. Là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi chương trình

C. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên

D. Không cần khai báo trước lúc sử dụng

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn từ lập trình biến là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi chương trình và được khai báo trước lúc sử dụng.

Đáp án: B

Câu 9: Đại lượng dùng để tàng trữ giá trị và giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi chương trình gọi là:

A. Hằng

B. Biến

C. Hàm

D. Biểu thức

Hiển thị đáp án

Trả lời: Đại lượng dùng để tàng trữ giá trị và giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi chương trình gọi là biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu tài liệu. Mỗi biến chỉ được khai báo một lần.

Đáp án: B

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau này là khai báo hằng?

A. Const max = 50;

B. Const max := 50;

C. Const integer max = 50;

D. Const max 50;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cấu trúc khai báo hằng là: CONST = ;

Trong số đó Tên hằng được đặt theo quy tắc Pascal.

Đáp án: A

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác:

    Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình
    Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu tài liệu chuẩn
    Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
    Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn thuần và giản dị

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trong #cùng #một #chương #trình #mỗi #biến #khai #báo #tối #đa #bao #nhiêu #lần

4460

Clip Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong cùng một chương trình mỗi biến khai báo tối đa bao nhiêu lần Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #cùng #một #chương #trình #mỗi #biến #khai #báo #tối #đa #bao #nhiêu #lần #Chi #tiết