Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Điều khoản về Quyền riêng tư của webinduced.com giải thích về dữ liệu cá nhân màwebinduced.com thu thập và cách webinduced.com sử dụng dữ liệu đó.
1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP
Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:
Tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản webinduced.com.
Thông tin tiểu sử bạn cung cấp cho hồ sơ người dùng (ví dụ: họ và tên, số điện thoại).
Liên lạc giữa bạn và webinduced.com. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn email liên quan đến Dịch vụ (ví dụ: xác minh tài khoản, thay đổi/cập nhật các tính năng của Dịch vụ, thông báo kỹ thuật và bảo mật).
Cookie và các công nghệ tương tự:
Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như pixel, tập tin chỉ báo và bộ nhớ cục bộ để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng webinduced.com cũng như cung cấp cho bạn các tính năng.
2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN
Giúp bạn truy cập một cách hiệu quả vào thông tin của mình sau khi đăng nhập
Nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tới bạn truy cập Dịch vụ;
Cung cấp thông tin và nội dung được cá nhân hóa cho bạn và người khác.
Cung cấp, cải thiện, thử nghiệm và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi
Tự động cập nhật ứng dụng webinduced.com trên thiết bị của bạn
3.CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN
Bằng cách đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý truyền thông tin đến chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại giúp giữ bảo mật thông tin được thu thập qua Dịch vụ cũng như thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, webinduced.com không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi thông tin bạn gửi đến webinduced.com hay đảm bảo rằng thông tin trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hay phá hủy.
Hãy góp phần trợ giúp chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bí mật của thông tin tài khoản và mật khẩu duy nhất của mình cũng như có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào email giữa bạn với webinduced.com, tại mọi thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tính năng, quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật của bất kỳ tổ chức nào khác.
4.CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI
Thỉnh thoảng, webinduced.com có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, do đó, hãy xem lại theo định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu thông báo sửa đổi hoặc cập nhật bổ sung khi thích hợp trong trường hợp đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng webinduced.com hoặc Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó của bạn.