Thủ Thuật Hướng dẫn So sánh List và Set trong Java 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa So sánh List và Set trong Java 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-18 11:25:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về So sánh List và Set trong Java 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa So sánh List và Set trong Java được Update vào lúc : 2022-12-18 11:25:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong nội dung nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn khởi đầu tìm hiểu về Collection trong Java, thứ nhất là tìm hiểu về List trong Java.

Tìm hiểu về List trong Java

Nếu bạn mới khởi đầu học Java thì mình nghĩ là bạn nên học theo tuần tự. Bài viết TỰ HỌC JAVAnày sẽ tương hỗ bạn học khá khá đầy đủ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trước lúc khởi đầu bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề này.

Bài học này gồm có 6 chủ đề chính:

Chúng ta sẽ theo từng bước để chắc như đinh là bạn không bỏ sót kiến thức và kỹ năng và kỹ năng nào để hoàn toàn hoàn toàn có thể tiếp tục hiểu những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng sẽ tiến hành trình dài làng / lý giải trong nội dung nội dung bài viết List trong Java này.

Từng phần, từng phần sẽ tương hỗ update lẫn nhau để đảm bảo bạn làm rõ. Vì thế đừng vội vàng quá.

Nào, hãy khởi đầu với phần thứ nhất.

PHẦN 1: JAVA COLLECTIONS FRAMEWORK LÀ GÌ?

Nền tảng Java (Java platform) có gồm có một collections framework. Frameowork này phục vụ một tập hợp những interface và những class để thực thi những cấu trúc tài liệu và thuật toán rất rất khác nhau.

Ví dụ, class LinkedList của collections frameowrk phục vụ việc triển khai cấu trúc tài liệudoubly-linked list.

1.1. INTERFACE CỦA COLLECTONS FRAMEWORK

Java Collections Framework phục vụ những interface rất rất khác nhau.

Các interface này gồm có một số trong những trong những phương thức để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt rất rất khác nhau.

Sơ đồ Java Collections Framework

Chúng ta sẽ tìm làm rõ ràng về những interface này, những subinteface của chúng và triển khai trong những class rất rất khác nhau trong những phần tiếp theo.

Bây giờ, toàn bộ toàn bộ chúng ta hãy tìm hiểu ngắn gọn về những interface thường được sử dụng.

1.2. TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ JAVA COLLECTIONS INTERFACE?

Collection interface là root interface (interface gốc) của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống phân cấp collections framework.

Java không phục vụ những triển khai trực tiếp của Collection interface nhưng phục vụ những triển khai của những subinterface của nó như List, SetQueue.

COLLECTIONS FRAMEWORK KHÁC VỚI COLLECTION INTERFACE Ở CHỖ NÀO?

Mọi người thường bị nhầm lẫn giữa Collection Framework và Collection Interface.

Collection Interface là root interface của Framework.

Và Framework này cũng gồm có những Interface khác ví như: MapIterator.

Các interface này cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể có subinterface.

1.3. SUBINTERFACES CỦA COLLECTION INTERFACE LÀ GÌ?

Như đã đề cập trước đó, Collection Interface gồm có những subinterface được triển khai bởi những Java class.

Tất cả những phương thức của Collection Interface cũng xuất hiện trong những subinterface của nó.

Dưới đấy là những subinterface của Collection Interface:

LIST INTEFACE TRONG JAVA

List interfacetrong Java là một tập hợp theo thứ tự được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta thêm và xóa những thành phần như một mảng.

SET INTERFACE TRONG JAVA

Set Interfacetrong Java được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tàng trữ những thành phần trong những tập hợp rất rất khác nhau tương tự như tập hợp trong toán học.

Set không thể có những thành phần trùng lặp.

QUEUE INTERFACE TRONG JAVA

Queue Interface trong Java được sử dụng khi toàn bộ toàn bộ chúng ta muốn tàng trữ và truy vấn những thành phần Theo phong thái First In, First Out (Vào trước thì Ra trước).

1.4. JAVA MAP INTERFACE LÀ GÌ?

Trong Java, Map Interface được được cho phép những thành phần được tàng trữ trong những cặp key / value.

Key là tên thường gọi thường gọi duy nhất hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để truy vấn một thành phần rõ ràng trong map Và, mỗi key có một giá trị liên quan đến nó.

1.5. JAVA ITERATOR INTERFACE LÀ GÌ?

Trong Java, Iterator Interface phục vụ những phương thức hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để truy vấn những thành phần của những tập hợp.

1.6. TẠI SAO CHÚNG TA LẠI SỬ DỤNG COLLECTIONS FRAMEOWKR TRONG JAVA?

Java Collections Framework phục vụ những cấu trúc tài liệu và thuật toán rất rất khác nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng trực tiếp. Điều này còn tồn tại hai ưu điểm chính:

  Chúng ta không phải viết code để thực thi những cấu trúc tài liệu và thuật toán Theo phong thái thủ công.
  Code của toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ hiệu suất cao hơn nhiều vì Collections Framework được tối ưu hóa cao.

Hơn nữa, Collections Framework được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng cấu trúc tài liệu rõ ràng cho một loại tài liệu rõ ràng để tối ưu hóa. Đây là vài ví dụ:

  Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta muốn tài liệu của tớ là duy nhất, thì toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Set Interface.
  Để tàng trữ tài liệu theo cặp key / value, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Map Inteface.
  Class ArrayListlàm cho cácmảng hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước.

1.7. VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG ArrayLisst CỦA COLLECTIONS

Trước khi toàn bộ toàn bộ chúng ta kết thúc phần này, hãy lấy một ví dụ về class ArrayList của Collections Framework.

Class ArrayList được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tạo những mảng hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước. Class này là khai triển Interface List (là subinteface của Collections interface).

//Collectionsframeworkđượcđịnhnghĩabêntrongjava.utilpackage

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListdongVat=newArrayList();

//Thêmphầntử

dongVat.add(“Chó”);

dongVat.add(“Mèo”);

dongVat.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+dongVat);

Kết quả khi chạy chương trình:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

Như bạn thấy, toàn bộ toàn bộ chúng ta tạo đối tượng người dùng người tiêu dùng dongVat từ class ArrayList.

Bây giờ dongVat là một mảng hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa những thành phần là String.

Tuy nhiên, hãy nhìn kỹ, toàn bộ toàn bộ chúng ta không khai báo số lượng thành phần màdongVat hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa.

Nhưng khi toàn bộ toàn bộ chúng ta thêm thành phần vào mà không hề bị lỗi như mảng Java thông thường.

Ok, giờ đây bạn đã hiểu sơ lược về Java Collections Framework và tại sao toàn bộ toàn bộ chúng ta lại sử dụng nó.

Hãy cùng sang phần tiếp theo.

PHẦN 2: JAVA COLLECTION INTERFACE LÀ GÌ?

Trong phần này, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút ít ít về Java Collections Interface và những subinterface của nó.

Trước tiên hãy nhìn vào ảnh minh họa dưới đây:

Sơ đồ Java Collections Interfaces

Collection Inteface là root inteface của Java Collections Framework.

Không có triển khai trực tiếp của interface này. Tuy nhiên, nó được triển khai thông qua những subinterface của nó như List, Set và Queue.

Ví dụ, class ArrayList triển khai List Interface là subinterface của Collections Interface.

2.1. SUBINTERFACE CỦA COLLECTION

Như đã đề cập ở trên, Collection Interface gồm có những subinterface được triển khai bởi những class rất rất khác nhau trong Java.

LIST INTEFACE

List interface là một tập hợp có thứ tự được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta thêm và xóa những thành phần như một mảng.

SET INRERFACE

Set interface được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tàng trữ những thành phần trong những tập hợp rất rất khác nhau tương tự như tập hợp trong toán học.

Set không thể có những thành phần trùng lặp.

QUEUE INTERFACE

Queue interface được sử dụng khi toàn bộ toàn bộ chúng ta muốn tàng trữ và truy vấn những thành phần Theo phong thái Nhập trước, Xuất trước.

2.2. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA COLLECTION

Collection Interface có chứa nhiều phương thức rất rất khác nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt rất rất khác nhau trên những đối tượng người dùng người tiêu dùng.

Các phương thức này còn tồn tại sẵn trong toàn bộ những subinterface của nó.

  add() – chèn thành phần đã chỉ định vào tập hợp

  size() – trả về kích thước của tập hợp

  remove() – xóa thành phần đã chỉ định khỏi tập hợp

  iterator() – trả về một iterator để truy vấn những thành phần của tập hợp

  addAll() – thêm toàn bộ những phần tửcủa tập hợpđã chỉ định vào tập hợp

  removeAll() – xóa toàn bộ những phần tửcủa tập hợpđã chỉ định khỏi tập hợp

  clear() – xóa toàn bộ những thành phần của tập hợp.

Tiếp theo, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ khởi đầu đi vào chủ để chính trong nội dung nội dung bài viết này.

PHẦN 3: LIST TRONG JAVA

Trong phần này, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu về List interface trong Java và những phương thức của nó.

Trong Java, List interface là một tập hợp được sắp xếp được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tàng trữ và truy vấn những thành phần theo tuần tự.

List interface mở rộng (thừa kế) Collection interface.

3.1. CÁC CLASS TRIỂN KHAI LIST TRONG JAVA

List là một interface, nên toàn bộ toàn bộ chúng ta không thể tạo những đối tượng người dùng người tiêu dùng từ nó.

Để sử dụng những tính năng của List interface, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những class sau:

  ArrayList

  LinkedList

  Vector

  Stack

Các class triển khai List interface

Các class này được định nghĩa trong Collections Framework và triển khai List interface.

3.2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG LIST TRONG JAVA?

Trong Java, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải import package là java.util.List để sử dụng được List.

//ArrayListtriểnkhaiList

Listlist1=newArrayList();

//LinkedListtriểnkhaiList

Listlist2=newLinkedList();

Ở đây, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã tạo những đối tượng người dùng người tiêu dùng list1 và list2 của class ArrayList và LinkedList.

Các đối tượng người dùng người tiêu dùng này hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những tính năng của List interface.

3.3. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA LIST

List interface gồm có toàn bộ những phương thức của Collection interface. Bởi vì Collection là một Super interface của List.

Một số phương thức thường được sử dụng của Collection interface cũng luôn hoàn toàn có thể có sẵn trong List interface là:

  add() – thêm một thành phần vào list

  addAll() – thêm toàn bộ những phần tửcủa listnày vào listkhác

  get() – giúp truy vấn ngẫu nhiên những phần tửtừ list

  tterator() – trả về đối tượng người dùng người tiêu dùng iterator hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để truy vấn tuần tự những thành phần của list

  set() – thay đổi những phần tửcủa list

  remove() – xóa một thành phần khỏi list

  removeAll() – xóa toàn bộ những phần tửkhỏi list

  clear() – xóa toàn bộ những phần tửkhỏi list (hiệu suất cao hơn removeAll())

  size() – trả về độ dài của list

  toArray() – quy đổi một listthành một array

  contains() – trả về true nếu listchứa thành phần được chỉ định

3.4. VÍ DỤ TRIỂN KHAI CỦA LIST INTERFACE TRONG JAVA

Như đã nói ở trên, List interface có những class ArrayList, LinkedList, Vector và Stack.

Chúng ta sẽ thử xem ví dụ triển khai List interface với ArrayList và LinkedList trước.

VÍ DỤ TRIỂN KHAI CLASS ARRAYLIST TRONG JAVA

Hãy cùng xem ví dụ phía dưới đây để hiểu cách sử dụng ArrayList:

//importpackagecầnthiết

importjava.util.List;

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//TạomộtlistnumberssửdụngclassArrayList

//numberschứaInteger

Listnumbers=newArrayList();

//Thêmphầntửvàotronglist

numbers.add(1);

numbers.add(2);

numbers.add(3);

System.out.println(“List:”+numbers);

//Truycậpphầntửtừlist

intnumber=numbers.get(2);

System.out.println(“Truycậpphầntử:”+number);

//Loạibỏphầntửkhỏilist

intremovedNumber=numbers.remove(1);

System.out.println(“Loạibỏphầntử:”+removedNumber);

Kết quả khi chạy chương trình trên:

List: [1, 2, 3]

Truy cập thành phần: 3

Loại bỏ thành phần: 2

VÍ DỤ TRIỂN KHAI CLASS LINKEDLIST TRONG JAVA

Chúng ta có ví dụ đơn thuần và giản dị về LinkedList trong Java như sau:

//importpackagecầnthiết

importjava.util.List;

importjava.util.LinkedList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//TạolistnumberssửdụngLinkedList

Listnumbers=newLinkedList();

//Thêmphầntửvàolist

numbers.add(1);

numbers.add(2);

numbers.add(3);

System.out.println(“List:”+numbers);

//Truycậpphầntửtừlist

intnumber=numbers.get(2);

System.out.println(“Truycậpphầntử:”+number);

//SửdụngphươngthứcindexOf()

intindex=numbers.indexOf(2);

System.out.println(“Vịtrícủaphầntử2là:”+index);

//Loạibỏphầntửkhỏilist

intremovedNumber=numbers.remove(1);

System.out.println(“Loạibỏphầntử:”+removedNumber);

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

List: [1, 2, 3]

Truy cập thành phần: 3

Vị trí của thành phần 2 là: 1

Loại bỏ thành phần: 2

3.5. TRONG JAVA LIST KHÁC SET Ở ĐIỂM NÀO?

Cả List interface và Set interface đều thừa kế Collections Framework. Tuy nhiên, có một số trong những trong những khác lạ giữa chúng.

  List hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa những thành phần trùng lặp. Tuy nhiên, Set là không thể chứa những thành phần trùng lặp.

  Các thành phần trong List được tàng trữ theo thứ tự. Tuy nhiên, những thành phần trong Set được tàng trữ trong những nhóm như tập hợp trong toán học.

Bây giờ toàn bộ toàn bộ chúng ta đã biết List là gì, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ thấy những triển khai của nó trong những lớp ArrayList và LinkedList một cách rõ ràng trong những phần tiếp theo.

PHẦN 4: ARRAYLIST TRONG JAVA

Trong phần này, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu về class ArrayList trong Java. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phong thái hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và những phương thức ArrayList rất rất khác nhau với việc trợ giúp của những ví dụ.

ClassArrayList là một triển khai của List interface được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tạo những mảng hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước.

Mối quan hệ giữa ArrayList, List và Collection trong Java

4.1. ARRAYLIST KHÁC ARRAY NHƯ THẾ NÀO?

Trong Java, toàn bộ toàn bộ chúng ta cần khai báo kích thước của một mảng trước lúc hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng nó.

Khi kích thước của một mảng được khai báo, bạn khó hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi nó.

Để xử lý yếu tố này, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng class ArrayList.

Class ArrayList có sẵn trong java.util package được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tạo những mảng hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước.

Không in như mảng thông thường, Array list (đối tượng người dùng người tiêu dùng của lớp ArrayList) hoàn toàn hoàn toàn có thể tự động hóa hóa trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kích thước của nó khi toàn bộ toàn bộ chúng ta thêm hoặc xóa những thành phần khỏi nó.

Do đó, Array list còn được gọi là Dynamic array (Mảng động).

4.2. CÁCH TẠO RA MỘT ARRAYLIST TRONG JAVA

Đây là cách toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo Array list trong Java:

ArrayListarrayList=newArrayList();

Ở đây, Type chỉ định kiểu tài liệu mà Array list hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa.

//TạomộtArrayListchứaInteger

ArrayListarrayList=newArrayList();

//TạomộtArrayListchứaString

ArrayListarrayList=newArrayList();

Trong chương trình trên, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã sử dụng Integer và String.

Ở đây, Integer là wrapper class (class bao bọc) tương tứng của kiểu int.

Một wrapper class là một lớp bao bọc một kiểu tài liệu nguyên thủy.

Ví dụ, class Integer bao bọc kiểu int, class Floatbao bọc kiểu float, v.v.

Lưu ý!

Chúng ta không thể tạo ArrayList với những kiểu tài liệu nguyên thủy như int, float, char, v.v. Thay vào đó, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải sử dụng wrapper class tương ứng của chúng.

Trong trường hợp của String, String là một class và không wrapper class. Do đó, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng chính nó.

Chúng tôi cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo Array list bằng phương pháp sử dụng List interface. Bởi vì class ArrayList là một triển khai của List interface.

Listlist=newArrayList();

4.3. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA ARRAYLIST TRONG JAVA

ArrayListcó phục vụ những phương thức rất rất khác nhau được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta thực thi thao tác với những Array list.

THÊM PHẦN TỬ VÀO MỘT ARRAYLIST TRONG JAVA

Cách #1: Sử dụng phương thức add()

Để thêm một thành phần vào một trong những trong những ArrayList, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng phương thức add(). Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListdongVat=newArrayList();

//ThêmcácphầntửvàoArrayListbằngadd()

dongVat.add(“Chó”);

dongVat.add(“Mèo”);

dongVat.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+dongVat);

Kết quả khi chạy chương trình là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

Cách #2: Sử dụng chỉ số index.

Chúng ta cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm những thành phần vào một trong những trong những Array list bằng phương pháp sử dụng chỉ số index. Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListdongVat=newArrayList();

//Thêmphầntửsửdụngindex

dongVat.add(0,”Chó”);

dongVat.add(1,”Mèo”);

dongVat.add(2,”Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+dongVat);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

Cách #3: Thêm thành phần của Array list này vào một trong những trong những Array list khác

Để thêm toàn bộ những thành phần của Array list này vào Array list mới, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng phương thức addAll(). Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“Thúnuôi:”+thuNuoi);

ArrayListdongVat=newArrayList();

dongVat.add(“Cáxấu”);

//ThêmtấtcảphầntửcủathuNuoivàodongVat

dongVat.addAll(thuNuoi);

System.out.println(“Độngvật:”+dongVat);

Kết quả khi chạy chương trình:

Thú nuôi: [Chó, Mèo, Gà]

Động vật: [Cá xấu, Chó, Mèo, Gà]

KHỞI TẠO MỘT ARRAYLIST SỬ DỤNG ASLIST()

Không in như mảng, toàn bộ toàn bộ chúng ta không thể khởi tạo trực tiếp Array list.

Tuy nhiên, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng phương thức asList() của class Arrays để đạt được kết quả tương tự.

Để sử dụng phương thức asList(), trước tiên toàn bộ toàn bộ chúng ta phải import package java.util.Arrays.

Hãy xem ví dụ sau:

importjava.util.ArrayList;

importjava.util.Arrays;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//TạomộtArraylist

ArrayListthuNuoi=newArrayList(Arrays.asList(“Chó”,”Mèo”,”Gà”));

System.out.println(“Thúnuôi:”+thuNuoi);

//TruycậpphầntửcủaArraylist

StringphanTuMang=thuNuoi.get(1);

System.out.println(“Truycậpphầntử:”+phanTuMang);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Thú nuôi: [Chó, Mèo, Gà]

Truy cập thành phần: Mèo

Trong ví dụ trên, hãy để ý biểu thức:

newArrayList(Arrays.asList(“Chó”,”Mèo”,”Gà”));

Ở đây, trước tiên toàn bộ toàn bộ chúng ta đã tạo ra một mảng gồm 3 thành phần: “Chó”, “Mèo”, “Gà”.

Sau đó, phương thức asList() được sử dụng để quy đổi mảng thành một Array list.

Để tìm hiểu thêm về những phương pháp rất rất khác nhau để khởi tạo ArrayList, hãy click more trên Stack Overflow.

TRUY CẬP PHẦN TỬ ARRAYLIST TRONG JAVA

Cách #1: Sử dụng phương thức get()

Để truy vấn ngẫu nhiên những thành phần của ArrayList, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng phương thức get().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//ThêmphầntửvàoArraylist

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“Thúnuôi:”+thuNuoi);

//Gettheelementfromthearraylist

Stringthu=thuNuoi.get(0);

System.out.print(“Truycậpphầntửthứ0:”+thu);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Thú nuôi: [Chó, Mèo, Gà]

Truy cập thành phần thứ 0: Chó

Cách #2: Sử dụng phương thức iterator()

Để truy vấn tuần tự những thành phần của Array list, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng phương thức iterator().

Trước tiên, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải import package java.util.Iterator để sử dụng phương thức iterator().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

importjava.util.Iterator;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//Addelementsinthearraylist

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

thuNuoi.add(“Lợn”);

//TạomộtđốitượngcủaIterator

Iteratoriterate=thuNuoi.iterator();

System.out.print(“Thúnuôi:”);

//UsemethodsofIteratortoaccesselements

while(iterate.hasNext())

System.out.print(iterate.next());

System.out.print(“,”);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Thú nuôi: Chó, Mèo, Gà, Lợn

Ở đây:

  hasNext() trả về true nếu có thành phần tiếp theo trong Array list.
  next() trả về thành phần tiếp theo trongArray list.

THAY ĐỔI PHẦN TỬ TRONG ARRAYLIST

Để thay đổi những thành phần của Array list, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng phương thức set().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//ThêmphầntửvàoArraylist

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+thuNuoi);

//Changetheelementofthearraylist

thuNuoi.set(2,”Lợn”);

System.out.println(“ArrayListđãthayđổi:”+thuNuoi);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

ArrayList đã thay đổi: [Chó, Mèo, Lợn]

LOẠI BỎ PHẦN TỬ KHỎI ARRAYLIST

Cách #1: Sử dụng phương thức remove()

Để vô hiệu một thành phần khỏi Array list, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng phương thức remove().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//ThêmcácphầntửvàoArraylist

thuNuoi.add(“chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayListbanđầu:”+thuNuoi);

//Loạibỏphầntửcóindexbằng2

Stringthu=thuNuoi.remove(2);

System.out.println(“ArrayListlúcsau:”+thuNuoi);

System.out.println(“Phầntửđãloạibỏ:”+thu);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList ban đầu: [Chó, Mèo, Gà]

ArrayList lúc sau: [Chó, Mèo]

Phần tử đã vô hiệu: Gà

Cách #2: Sử dụng phương thức removeAll()

Để vô hiệu toàn bộ những thành phần khỏi Array list, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng phương thức removeAll().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//ThêmcácphầntửvàoArraylist

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList banđầu:”+thuNuoi);

//LoạibỏtấtcảphầntửkhỏiArraylist

animals.removeAll(thuNuoi);

System.out.println(“ArrayList lúcsau:”+thuNuoi);

Khi chạy chương trình, kết quả bạn nhận được là:

ArrayList ban đầu: [Chó, Mèo, Gà]

ArrayList lúc sau: []

Cách #3: Sử dụng phương thức clear()

Chúng ta cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng phương thức clear() để xóa toàn bộ những thành phần khỏi Array list.

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//ThêmcácphầntửvàoArraylist

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList banđầu:”+thuNuoi);

//LoạibỏtấtcảphầntửkhỏiArraylist

animals.clear();

System.out.println(“ArrayListlúcsau:”+thuNuoi);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList ban đầu: [Chó, Mèo, Gà]

ArrayList lúc sau: []

LẶP QUA MỘT ARRAYLIST TRONG JAVA

Cách #1: Sử dụng vòng lặp for

Hãy xem ví dụ sau để hiểu cách sử dụng vòng lặp for để truy vấn vào thành phần của Array list.

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//Tạomộtarraylist

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+thuNuoi);

//Sửdụngvònglặpfor

System.out.println(“TruycậpphầntửArrayList:”);

for(inti=0;i<thuNuoi.size();i++)

System.out.print(thuNuoi.get(i));

System.out.print(“,”);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

Truy cập thành phần ArrayList:

Chó, Mèo, Gà,

Cách #2: Sử dụng vòng lặp forEach

Hãy xem ví dụ phía dưới đây để hiểu cách sử dụng vòng lặp forEach để truy vấn những thành phần trong Array list.

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//Tạomộtarraylist

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+thuNuoi);

//SửdụngvònglặpforEach

System.out.println(“TruycậpphầntửArrayList:”);

for(Stringthu:thuNuoi)

System.out.print(thu);

System.out.print(“,”);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

Truy cập thành phần ArrayList:

Chó, Mèo, Gà,

Trong cả hai ví dụ trên, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã truy vấn những thành phần riêng lẻ của một Array list bằng phương pháp sử dụng những vòng lặp đã được học.

LẤY ĐỘ DÀI CỦA ARRAYLIST

Để lấy được độ dài của Array list, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng phương thức size().

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//Tạomộtarraylist

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“ArrayList:”+thuNuoi);

//LấyđộdàicủaArraylist

System.out.println(“ĐộdàiArrayList:”+thuNuoi.size());

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà]

Độ dài ArrayList: 3

SẮP XẾP PHẦN TỬ TRONG ARRYLIST

Để sắp xếp những thành phần của ArrayList, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng phương thức sort() của class Collections.

Để sử dụng được phương thức sort(), trước tiên toàn bộ toàn bộ chúng ta phải import package java.util.Collections.

Theo mặc định, phương thức sort sẽ sắp xếp theo thứ tự bảng vần âm hoặc số theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

importjava.util.Collections;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//Tạomộtarraylist

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

thuNuoi.add(“Lợn”);

System.out.println(“ArrayListchưasắpxếp:”+thuNuoi);

//SắpxếpArraylist

Collections.sort(thuNuoi);

System.out.println(“ArrayListđãsắpxếp:”+thuNuoi);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList chưa sắp xếp: [Chó, Mèo, Lợn, Gà]

ArrayList đã sắp xếp: [Chó, Gà, Lợn, Mèo]

CÁCH CHUYỂN ARRAYLIST THÀNH ARRAY TRONG JAVA

Trong Java, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể chuyển ArrayList thành Array thông thường bằng phương thức toArray().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//Tạomộtarraylist

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

thuNuoi.add(“Lợn”);

System.out.println(“ArrayListchưasắpxếp:”+thuNuoi);

//TạomộtmảngchứaString

String[]arr=newString[thuNuoi.size()];

thuNuoi.toArray(arr);

System.out.print(“Array:”);

for(Stringthu:arr)

System.out.print(thu+”,”);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà, Lợn]

Array: Chó, Mèo, Gà, Lợn,

Ở trên toàn bộ toàn bộ chúng ta đã biết chuyển ArrayList thành Array. Vậy thì chuyển Array thành ArrayList đã đã có được không?

Câu vấn đáp là hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể.

CÁCH CHUYỂN ARRAY THÀNH ARRAYLIST TRONG JAVA

Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể chuyển Array thành ArrayListbằng phương pháp sử dụng phương thức asList() của class Arrays.

Để sử dụng phương thứcasList(), trước tiên toàn bộ toàn bộ chúng ta phải importk package java.util.Arrays.

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

importjava.util.Arrays;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

//Tạomộtmảngthôngthường

String[]arr=”Chó”,”Mèo”,”Gà”,”Lợn”;

System.out.print(“Array: “);

//Inmảng

for(Stringthu:arr)

System.out.print(thu);

System.out.print(“”);

//TạomộtArrayListtừmộtArray

ArrayListthuNuoi=newArrayList(Arrays.asList(arr));

System.out.println(“nArrayList:”+thuNuoi);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Array: Chó Mèo Gà Lợn

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà, Lợn]

CÁCH CHUYỂN MỘT ARRAYLIST THÀNH STRING TRONG JAVA

Để quy đổi một ArrayList thành String, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng phương thức toString().

Ví dụ:

importjava.util.ArrayList;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

ArrayListthuNuoi=newArrayList();

//ThêmphầntửvàoArrayList

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

thuNuoi.add(“Lợn”);

System.out.println(“ArrayList:”+thuNuoi);

//ChuyểnArrayListthànhString

Stringstr=thuNuoi.toString();

System.out.println(“String:”+str);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

ArrayList: [Chó, Mèo, Gà, Lợn]

String: [Chó, Mèo, Gà, Lợn]

Lưu ý!

Phương thứctoString() quy đổi toàn bộ ArrayList thành một Chuỗi duy nhất.

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC KHÁC CỦA ARRAYLIST

Ngoài những phương thức toàn bộ toàn bộ chúng ta vừa tìm hiểu ở trên, ArrayList còn gồm có một số trong những trong những phương thức khác ví như:

  clone(): Tạo một Arrayistvới cùng thành phần, kích thước và dung tích.
  contain():Tìm kiếm thành phần đã chỉ định trong Array list và trả về kết quả boolean.
  notifyCapacity(): Chỉ định tổng thành phần mà Array listcó thể chứa.
  isEmpty(): Kiểm tra xem Array list đócó trống không.
  indexOf():Tìm kiếm một thành phần được chỉ định trong Array list và trả về index của thành phần.
  trimToSize(): Giảm dung tích của Array list về kích thước hiện tại của nó.

PHẦN 5: VECTOR TRONG JAVA

Trong phần này, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu về classVector trong Java và cách sử dụng nó.

Chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu xem Vector khác với ArrayList ra làm thế nào và tại sao toàn bộ toàn bộ chúng ta nên sử dụng ArrayList thay thế.

Class Vector là một triển khai của List interface được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta tạo những mảng hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước tương tự như class ArrayList.

5.1. SO SÁNH VECTOR VỚI ARRAYLIST

Trong Java, cả ArrayListVector đều triển khai Listinterface và phục vụ những hiệu suất cao giống nhau.

Tuy nhiên, có một số trong những trong những khác lạ giữa chúng.

Class Vector đồng điệu hóa từng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi riêng lẻ.

Điều này nghĩa là bất kể lúc nào toàn bộ toàn bộ chúng ta muốn thực thi một số trong những trong những thao tác trên những vector, class Vector sẽ tự động hóa hóa vận dụng khóa cho thao tác đó.

Đó là chính bới:

  Khi một luồng đang truy vấn vào một trong những trong những vector, đồng thời một luồng khác nỗ lực truy vấn vào nó, một ngoại lệ mang tên là ConcurrencyModificationException được tạo ra.

Do đó, việc sử dụng khóa liên tục này cho từng thao tác làm cho vector kém hiệu suất cao hơn.

Tuy nhiên, trong ArrayList, những phương thức không được đồng điệu hóa.

Thay vào đó, nó sử dụng phương thức Collections.synchronizedList() để đồng điệu hóa toàn bộ list.

Lưu ý!

Nên sử dụng ArrayList thay cho Vector vì vectơ không phải là luồng bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín và nó còn kém hiệu suất cao.

5.2. CÁCH TẠO VECTOR TRONG JAVA

Đây là cách toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo những vectơ trong Java.

Vectorvector=newVector();

Trong số đó, Type cho biết thêm thêm thêm thêm kiểu của nó hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa, ví dụ:

//TạomộtVectorkiểuInteger

Vectorvector=newVector();

//TạomộtVectorkiểuString

Vectorvector=newVector();

5.3. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC PHỔ BIẾN CỦA VECTOR

Class Vector cũng phục vụ những triển khai mảng hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước của List interface (tương tự như lớp ArrayList).

Một số phương thức Vector là:

THÊM PHẦN TỬ VÀO VECTOR

Có 3 phương thức bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để thêm thành phần vào trong vector.

  add(element): Thêm một thành phần vào vectơ
  add(index, element): Thêm một thành phần vào vị trí đã chỉ định
  addAll(vector):Thêm toàn bộ những thành phần của một vectorvào một vectorkhác

Hãy xem ví dụ sau này:

importjava.util.Vector;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

VectorthuNuoi=newVector();

//Sửdụngphươngthứcadd()

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

//Sửdụngindex

thuNuoi.add(2,”Gà”);

System.out.println(“Vector:”+thuNuoi);

//SửdụngphươngthứcaddAll()

VectordongVat=newVector();

dongVat.add(“Cáxấu”);

dongVat.addAll(thuNuoi);

System.out.println(“Vectormới:”+dongVat);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Vector: [Chó, Mèo, Gà]

Vector mới: [Cá xấu, Chó, Mèo, Gà]

TRUY CẬP CÁC PHẦN TỬ CỦA VECTOR

Chúng ta có 2 phương thức hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để truy vấn vào thành phần của Vector:

  get(index): Trả về một thành phần được chỉ định bởi chỉ mục
  iterator(): Trả về một đối tượng người dùng người tiêu dùng iterator để truy vấn tuần tự những thành phần vector

Hãy xem ví dụ sau:

importjava.util.Vector;

importjava.util.Iterator;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

VectorthuNuoi=newVector();

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

//TruycậpphầntửVectorsửdụngget

StringphanTuVector=thuNuoi.get(1);

System.out.println(“Truycậpphầntử1:”+phanTuVector)

//TruycậpphầntửVectorsửdụngiterator()

Iteratoriterate=thuNuoi.iterator();

System.out.print(“Vector:”);

while(iterate.hasNext())

System.out.print(iterate.next());

System.out.print(“,”);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Truy cập thành phần 1: Mèo

Vector: Chó, Mèo, Gà,

LOẠI BỎ PHẦN TỬ KHỎI VECTOR

Chúng ta có 3 phương thức để vô hiệu thành phần khỏi Vector:

  remove(index):Xóa thành phần ở vị trí đã chỉ định
  removeAll(): Xóa toàn bộ những thành phần
  clear(): Loại bỏ toàn bộ những thành phần.Nó hiệu suất cao hơn removeAll()

Hãy xem ví dụ sau:

importjava.util.Vector;

classMain

publicstaticvoidmain(String[]args)

VectorthuNuoi=newVector();

//ThêmphầntửvàoVector

thuNuoi.add(“Chó”);

thuNuoi.add(“Mèo”);

thuNuoi.add(“Gà”);

System.out.println(“Vector:”+thuNuoi);

//Loạibỏphầntửsửdụngindex

Stringloai=thuNuoi.remove(1);

System.out.println(“Loạibỏphầntử:”+loai);

System.out.println(“Vectormới:”+thuNuoi);

//Sửdụngclear()

thuNuoi.clear();

System.out.println(“Vectorsaukhiclear:”+thuNuoi);

Khi chạy chương trình, kết quả nhận được là:

Vector: [Chó, Mèo, Gà]

Loại bỏ thành phần: Mèo

Vector mới: [Chó, Gà]

Vector sau khi clear: []

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC KHÁC CỦA VECTOR

Ngoài những phương thức ở trên, Vector còn tồn tại một số trong những trong những phương tức khác:

  set(): Thay đổi một thành phần của vector
  size(): Trả về kích thước của vector
  toArray(): Chuyển đổi vectơ thành một mảng
  toString(): quy đổi vectơ thành Chuỗi
  contain(): Tìm kiếm phần tửđã chỉ định trong vectorvà trả về kết quả boolean

Còn tiếp….

Nội dung chính

  PHẦN 1: JAVA COLLECTIONS FRAMEWORK LÀ GÌ?

  1.1. INTERFACE CỦA COLLECTONS FRAMEWORK

  1.2. TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ JAVA COLLECTIONS INTERFACE?

  1.3. SUBINTERFACES CỦA COLLECTION INTERFACE LÀ GÌ?

  1.4. JAVA MAP INTERFACE LÀ GÌ?

  1.5. JAVA ITERATOR INTERFACE LÀ GÌ?

  1.6. TẠI SAO CHÚNG TA LẠI SỬ DỤNG COLLECTIONS FRAMEOWKR TRONG JAVA?

  1.7. VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG ArrayLisst CỦA COLLECTIONS

  PHẦN 2: JAVA COLLECTION INTERFACE LÀ GÌ?

  2.1. SUBINTERFACE CỦA COLLECTION

  2.2. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA COLLECTION

  PHẦN 3: LIST TRONG JAVA

  3.1. CÁC CLASS TRIỂN KHAI LIST TRONG JAVA

  3.2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG LIST TRONG JAVA?

  3.3. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA LIST

  3.4. VÍ DỤ TRIỂN KHAI CỦA LIST INTERFACE TRONG JAVA

  3.5. TRONG JAVA LIST KHÁC SET Ở ĐIỂM NÀO?

  PHẦN 4: ARRAYLIST TRONG JAVA

  4.1. ARRAYLIST KHÁC ARRAY NHƯ THẾ NÀO?

  4.2. CÁCH TẠO RA MỘT ARRAYLIST TRONG JAVA

  4.3. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA ARRAYLIST TRONG JAVA

  PHẦN 5: VECTOR TRONG JAVA

  5.1. SO SÁNH VECTOR VỚI ARRAYLIST

  5.2. CÁCH TẠO VECTOR TRONG JAVA

  5.3. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC PHỔ BIẾN CỦA VECTORVideo liên quan

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT – ICT HÀ NỘI

Học Lập trình rất chất lượng (Since 2002). Học thực tiễn + Tuyển dụng ngay!

Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô

SĐT: 02435574074 – 0383.180086

E-Mail:

Website:://niithanoi.edu

Fanpage: ://facebook/NIIT.ICT/

#niit #icthanoi #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp #python #java #php

Share Link Tải So sánh List và Set trong Java miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh List và Set trong Java tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh List và Set trong Java Free.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh List và Set trong Java

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết So sánh List và Set trong Java vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#sánh #List #và #Set #trong #Java

4523

Clip So sánh List và Set trong Java 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh List và Set trong Java 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down So sánh List và Set trong Java 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down So sánh List và Set trong Java 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về So sánh List và Set trong Java 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh List và Set trong Java 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #List #và #Set #trong #Java