Mẹo Hướng dẫn Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-10 03:22:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Nội dung chính

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀTrong mặt phẳng Oxy cho v→(1;3)phép tịnh tiến theo vec tơ này biến đường thẳng d: 3x + 5y – 8 = 0 thành đường thẳng nào trong những đường thẳng sau
  Trắc nghiệm 40 phút Toán lớp 11 – Chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Đề số 15Video liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Gọi M′(x′;y′) ∈ d′ là ảnh của M(x,y) ∈ d qua phép tịnh tiến theo vecto v→(2;3)

Do M(x,y) ∈ d nên

3x − 5y + 3 = 0

⇒ 3(x′−2) − 5(y′−3) + 3 = 0

⇔ 3x′ − 5y′ + 12 = 0 (d′)

Vậy M′(x′;y′) ∈ d′: 3x′ − 5y′ + 12 = 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong mặt phẳng Oxy xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x;y) thành M′(2x − 1; −2y + 3). Chứng minh F là một phép đồng dạng.

Xem đáp án » 04/05/2022 9,492

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x − 2y – 6 = 0

a) Viết phương trình của đường thẳng d1 là ảnh của d qua phép đối xứng qua trục Oy

b) Viết phương trình của đường thẳng d2 là ảnh của d qua phép đối xứng qua đường thẳng Δ có phương trình x + y – 2 = 0.

Xem đáp án » 04/05/2022 3,824

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Hãy viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc 45ο.

Xem đáp án » 04/05/2022 2,412

Qua tâm G của tam giác đều ABC, kẻ đường thẳng a cắt BC tại M và cắt AB tại N, kẻ đường thẳng b cắt AC tại P và AB tại Q., đồng thời góc giữa a và b bằng 60ο. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là một hình thang cân.

Xem đáp án » 04/05/2022 800

Cho đường tròn (C) và hai điểm cố định và thắt chặt phân biệt A, B thuộc (C). Với mỗi điểm M chạy trên đường tròn (trừ hai điểm A, B), ta xét điểm N sao cho ABMN là hình bình hành. Chứng minh rằng tập hợp những điểm N cũng nằm trên một đường tròn xác lập.

Xem đáp án » 04/05/2022 703

Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên $a$ và $b$. Phát biểu nào sau này là đúng?

Chọn xác lập sai trong những xác lập sau:

Giải rõ ràng:

Chọn (Aleft( – 1;0 right) in d:3x – 5y + 3 = 0)

Tọa độ điểm (A’)  là ảnh của (A) qua (T_overrightarrow v ) là: (left{ beginarraylx’ =  – 1 – 2 =  – 3\y’ = 0 + 3 = 3endarray right.)( Rightarrow A’left( – 3;3 right).)

Phương trình đường thẳng có dạng: (3x – 5y + c = 0)

Thay (3x – 5y + c = 0) vào (d’) ta có: ( – 9 – 15 + c = 0)( Leftrightarrow c = 24).

Vậy phương trình đường thẳng (d’) là:  (3x – 5y + 24 = 0.)

Chọn C.

Trong mặt phẳng Oxy cho v→(1;3)phép tịnh tiến theo vec tơ này biến đường thẳng d: 3x + 5y – 8 = 0 thành đường thẳng nào trong những đường thẳng sau

A.

3x + 2y = 0

B.

3x + 5y – 26 = 0

C.

3x + 5y – 9 = 0

D.

5x + 3y – 10 = 0

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

3x + 5y – 26 = 0

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Trắc nghiệm 40 phút Toán lớp 11 – Chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Đề số 15

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm A(3;2) thành điểm A'(2;3) thì nó biến điểm B(2;5) thành

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề đúng là

  Cho hai tuyến phố tròn (C) và (T) tiếp xúc với nhau tại điểm A. Mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau là

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C):(x-1)2+(y-2)2=4. Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến (C) thành đường tròn:

  Cho tam giác đều ABC. Đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với AC cắt cạnh AB, BC tại M, N. Xét phép quay tâm C góc αbiến B thành A, M thành M’, N thành N’. Câu sai là

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình x2 + y2 – 2x + y – 5 = 0. Phép đối xứng trục ĐOx biến đường tròn (T) thành đường tròn (T’) có phương trình là:

  Hình không còn tâm đối xứng là

  Phép quay tâm O(0;0) góc quay 90obiến điểm A(0; -5) thành điểm A′ có tọa độ

  Ảnh của M ( 1, -2) qua phép vị tự tâm I(0,1) tỉ số -3 là

  Ảnh của M(1, 2) qua phép quay tâm O(0,0) góc quay 900 là

  Trong mặt phẳng Oxy có phép quay tâm O góc αquay biến M(x; y) thànhM'(12x-32y;32x+12y). Giá trị của gócαlà

  Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q.(O;-90o), M'(3; -2) là ảnh của điểm :

  Trong mặt phẳng Oxy cho v→(1;3)phép tịnh tiến theo vec tơ này biến đường thẳng d: 3x + 5y – 8 = 0 thành đường thẳng nào trong những đường thẳng sau

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δcó phương trình 2x – 3y + 6 = 0. Đường thẳng đối xứng của Δqua trục hoành có phương trình là:

  Số phép tịnh tiến biến đường thẳng d cho trước thành chính nó là

  Các phương án đúng trong những phương án sau:

  a. Phép biến hình là một trong quy tắc đặt tương ứng mã điểm M của mặt phẳng với một điểm bất kỳ trong mặt phẳng.

  b. Phép giống hệt là một phép biến hình

  c. F(M)=M’ ta có M’ là ảnh của M qua phép biến hình F

  d. F(M)=M’ ta có M là ảnh của M’ qua phép biến hình F

  Ảnh của điểm P( -1 , 3) qua phép đồng dạng đã có được bằng phương pháp thực thi liên tục phép quay tâm O(0, 0) góc quay 1800 và phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số 2 là

  Phương trình trục đối xứng tuy nhiên tuy nhiên với trục tung của đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 3 = 0 là

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): x = 2. Trong 4 đường thẳng cho bởi những phương trình sau, đường thẳng hoàn toàn có thể trở thành (d’) qua phép đối xứng tâm O là

  Ảnh của d:x-22=y+3-1qua V(O;-2)là:

  Phép dời hình đã có được bằng phương pháp thực thi liên tục hai phép đối xứng qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là phép nào trong những phép dưới đây?

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai parabol:
  (P) : y = x2 (Q.): y = x2 + 2x + 2
  Để chứng tỏ có một phép tịnh tiến T biến (Q.) thành (P), một học viên lập luận qua ba bước như sau:
  1. Gọi vectơ tịnh tiến là = (a ; b); vận dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến:

  2. Thế vào phương trình của (Q.) ta được:
  y’ – b = (x’ – a)2 + 2(x’ – a) + 2
  ⇔ y’ = (x’)2 + 2(1 – a)x’ + a2 – 2a + b + 2
  Suy ra ảnh của (Q.) qua phép tịnh tiến T là parabol (R):
  y = x2 + 2(1 – a)x + a2 – 2a + b + 2.
  3. Buộc (R) trùng với (P) ta được hệ:

  Vậy có duy nhất một phép tịnh tiến biến (Q.) thành (P), đó là phéptịnh tiến theo vectơ = (1 ; -1).
  Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nêu sai thì sai bắt nguồn từ bước nào?

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn:

  (C) : x2 + y2 – 4x – 2y = 0

  Phép quay Q.(I,π4)((C))=(C’)tâm I là

  Cho △ABCvuông tại A và AB = 6; AC = 8. Phép vị tự tâm A tỉ số 32biến B thành B’; C thành C’.

  Khẳng định sai là

  Trong những phép biến hình đã có được bằng phương pháp thực thi liên tục hai phép biến hình sau này, phép không là phép dời hình :

  Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm I(1;2) và M(3; -1). Trong bốn điểm sau, ảnh của M qua phép đối xứng tâm I là

  Cho hai tuyến phố tròn (O ; R) và (O’ ; R’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ một đường thẳng bất kì qua A và cắt (O); (O’) tại B, C. Tỉ số k của phép vị tự tâm A biến B thành C là

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;1) . Trong bốn điểm sau, ảnh của M qua phép quay tâm O, góc 45olà

  Trong hệ trục tọa độ Oxy , xác lập tọa độ những đỉnh C, D của hình bình hành ABCD biết đỉnh A(-2; 0) đỉnh B(-1; 0). Biết giao điểm I của 2 đường chéo có tọa độ (1; 2):

  Trong mặt phẳng Oxy, cho Q.(O,45°). Ảnh của M(2; 2) là

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Choose the best answer for the following sentence:

  Beauty contests increased _________ most in _________ popularity in 1960.

  Choose the best answer for the following sentence:

  Beauty contests are very popular__________ teenagers in Venezuela.

  Choose the best answer for the following sentence:

  A beauty contest is a competition based largely ______________ the beauty of the

  contestants’ physical appearance.

  Choose the best answer for the following sentence:

  You have not participated __________ any of our competitions before, have you?

  Choose the best answer for the following sentence:

  _________ a contest requires a good preparation.

  Choose the best answer for the following sentence:

  She looked me with admiration, ____________.

  Choose the best answer for the following sentence:

  _________ a winner in an eloquence, you must be very competent in public speaking.

  Choose the best answer for the following sentence:

  ______________ The semi-finals, he went on to play in the finals.

  Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

  She is wearing a nice dress. Her husband presented it to her on their 10thwedding anniversary.

  Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

  We ordered wine, not beer.

4099

Video Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho v 1;3 và đường thẳng d có phương trình 3x + 5y – 8 = 0 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #mặt #phẳng #tọa #độ #Oxy #cho #và #đường #thẳng #có #phương #trình