Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng được Update vào lúc : 2022-04-04 11:51:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

Bài tập sắt kẽm kim loại tác dụng với hno3

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Phương trình tổng quát

– Kim loại + HNO3 đặc, nóng → muối nitrat + NO2 + H2O.

M + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

– Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O.

3M + 4nHNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O

* Lưu ý:

– Axit nitric tác dụng với hầu hết những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt).

– Một số sắt kẽm kim loại (Fe, Al, Cr, . . .) không tan trong axit HNO3 đặc, nguội do bị thụ động hóa.

– Axit nitric loãng khi tác dụng với sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh như Mg, Al , Zn… thì thành phầm khử tạo thành hoàn toàn có thể NO, N2O, N2, NH4NO3.

M + HNO3 → M(NO3)n + (NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3) + H2O

Tùy Đk phản ứng mà thành phầm tạo thành hoàn toàn có thể là một khí hoặc nhiều khí (đặc biệt quan trọng khi giải bài tập cần lưu ý đến NH4NO3).

– Kim loại tác dụng với HNO3 dù trong bất kì Đk nào thì cũng không tạo ra khí H2.

– Với sắt kẽm kim loại có nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu dùng dư axit sẽ tạo muối hóa trị 3 của sắt kẽm kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit dùng thiếu, dư sắt kẽm kim loại sẽ tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc hoàn toàn có thể tạo đồng thời 2 loại muối.

2. Phương pháp giải bài tập

a. 1 sắt kẽm kim loại + HNO3 → 1 thành phầm khử (NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* Nhận xét: Với dạng bài tập này khá đơn thuần và giản dị thì toàn bộ chúng ta dùng phương trình phân tử hoặc bán phương trình đều được.

Ví dụ: Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu trong 800 g dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch 2,24 lit khí NO (đktc). Tìm m?

Gợi ý

Số mol NO = 0,1 mol

Phương trình hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

x = 0,1.3/2 = 0,15 mol

→ m = 0,15 .64 = 9,6g

* Lưu ý: Fe và Cr khi tác dụng với dung dịch HNO3 nếu có thêm từ dung dịch axit tối thiểu hoặc có sắt kẽm kim loại dư thì thành phầm tạo thành là Fe (II) và Cr (II).

Ví dụ: Cho mg Fe vào dung dịch HNO3 thu được 3,36 lit khí NO (là thành phầm khử duy nhất ở đktc). Tìm m (Biết HNO3 cần dùng với một lượng tối thiểu)

* Nhận xét: Fe tác dụng với HNO3 tạo ra Fe(III) tiếp theo đó tác dụng lại với Fe dư tạo thành Fe(II).

Gợi ý

Số mol NO = 0,15 mol

3Fe + 8HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O

x = 0,15.3/2 = 0,225 mol

→ m = 0,225 .56 = 12,6g

b. 2 hay nhiều sắt kẽm kim loại + HNO3 → 1 thành phầm khử (NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* Nhận xét: Với dạng bài tập này toàn bộ chúng ta nên viết bán phương trình sẽ tiện hơn nhiều so với phương trình phân tử. Sau đó, nhờ vào ĐLBT electron:

Tổng e cho = tổng e nhận

Ví dụ: Cho 11 g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Tính khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu?

Gợi ý

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol Al và Fe trong hỗn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3 + 3e

x 3x mol

Fe → Fe+3 + 3e

y 3y mol

N+5 + 3e → N+2

0,9 0,3 mol

Theo định luật bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

→ x = 0,2 mol và y = 0,1

→ mAl = 5,4g và mFe = 5,6g

c. 1 sắt kẽm kim loại + HNO3 → 2 thành phầm khử (NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* Nhận xét: Với dạng bài tập này toàn bộ chúng ta nên viết bán phương trình sẽ tiện hơn nhiều so với phương trình phân tử. Sau đó, nhờ vào ĐLBT electron:

Tổng e cho = tổng e nhận

Ví dụ: Cho 16g Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được 6,72 lit hỗn hợp khí X(gồm NO và NO2) (đktc). Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X?

Gợi ý

Số mol X = 0,3 mol

Số mol Cu = 0,25 mol

Gọi x, y là số mol của NO2 và NO

Ta có: x + y = 0,3 (1)

Cu → Cu+2 + 2e

0,25 0,5 mol

N+5 + 1e → N+4

x x mol

N+5 + 3e → N+2

3y y mol

Theo ĐLBT e:

x + 3y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

→ x = 0,2 mol và y = 0,1mol

%VNO2 = 66,7% và %VNO = 33,3%

* Lưu ý: Đối với Mg, Al, Zn khi tác dụng với HNO3. Nếu không còn thành phầm khử duy nhất hãy thận trọng có muối NH4NO3 tạo thành.

Ví dụ: Cho 37,8g Al vào dung dịch axit HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và V lit khí N2 (đktc). Sau khi cô cạn dung dịch X thu được 310,2g chất rắn khan. Tìm V

Gợi ý

Số mol Al = 1,4 mol

Nhận xét: Nếu muối khan chỉ chứa Al(NO3)3 = 310,2/213 = 1,45 > 1,4 mol (loại)

→ có muối NH4NO3 tạo thành với khối lượng mNH4NO3 = 310,2 – 1,4.213 = 12g (ứng với 0,15 mol)

Al → Al+3 + 3e

1,4 4,2 mol

2N+5 + 10e → N2

10x x mol

N+5 + 8e → N-3

1,2 0,15 mol

Theo ĐLBT e: 10x + 1,2 = 4,2 → x = 0,3 mol

→ V = 6,72 lit

* Lưu ý: Khi sắt kẽm kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 với HCl (hoặc H2SO4 loãng)

→ tổng số mol H+ = số mol HCl + số mol HNO3

= 2 số mol H2SO4 + số mol HNO3

Phương trình

M → M+n + ne

NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Ví dụ: Cho 5,76g Cu tác dụng hết với 120 ml dung dịch A gồm HNO3 1 M, H2SO4 0,5 M thu được V lit NO (ở đktc). Tìm V?

Gợi ý

nHNO3 = 0,12.1 = 0,12 mol

nH2SO4 = 0,12.0,5 = 0,06 mol

Tổng số mol H+ = 0,12 + 2.0,06 = 0,24 mol

nCu = 0,09 mol

Phương trình:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu+2 + 2NO + 4H2O

0,09 0,24 x = 0,09.2/3 = 0,06 mol

→ VNO = 1,344 lit

* Nhận xét: Khi sử dụng bán phương trình thì tổng số mol H+ được xem bằng

nH+ = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 8nNH4NO3

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào dung dịch HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X hoàn toàn có thể là

A. Cu

B. Fe

C. Zn

D. Al

Câu 2: Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

A. 1,12 gam.

B. 11,2 gam.

C. 0,56 gam.

D. 5,6 gam.

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 97,98.

B. 106,38.

C. 38,34.

D. 34,08.

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là

A. 86,4 lít

B. 8,64 lít

C. 19,28 lít

D. 192,8 lít

Câu 5: Hoà tan hoàn toàn a gam Al trong dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra 44,8 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là một trong:2:2. Giá trị của a là

A. 140,4 gam

B. 70,2 gam

C. 35,1 gam

D. 45,3 gam

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 (đktc). Biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 19. Giá trị của V là

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 0,448 lít

D. Kết quả khác

Câu 7: Cho 8 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1 M và H2SO4 0,5 M thu được V lit khi NO (đkc). Tính V?

A. 1,244 lit

B. 1,68 lit

C. 1,344 lit

D. 1,12 lit

Câu 8: Cho 1,86 gam sắt kẽm kim loại tổng hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 560 ml (đktc) khí N2O duy nhất khối lượng của Mg trong hỗn hợp là:

A. 1,62 gam

B. 0,22 gam

C. 1,64 gam

D. 0,24 gam.

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

Cho 2,06g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được 0,896 lít NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là:

A. 4,54g.

B. 7,44g.

C. 7,02g.

D. 9,5g.

Cho 2,06 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 4,54

B. 9,5

C. 7,02

D. 7,44

Cho 7,55 gam hỗn hợp X gồm những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,8 lít khí NO ( thành phầm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch Y chứa những muối có khối lượng là

A. 30,8 gam.

B. 69,55 gam

C. 38,55 gam

D. 15,3 gam

Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được (m+31) gam muối nitrat. Nếu cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với oxi thu được những oxit  CuO, Fe2O3, Al2O3 thì khối lượng oxit là:

A. m + 32

B. m+16

C. m+4

D. m+48

Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít H2 (đktc) và còn m1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Cho m1 gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,32V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 10%

B. 12%

C. 11%

D. 9%

Cho 19,92 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít H2 (đktc) và còn sót lại m gam chất rắn không tan. Mặt khác, 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Biết rằng nếu cho m gam chất rắn không tan ở trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 0,32V lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X sớm nhất với

A. 9%

B. 10%

C. 11%

D. 12%

Cho 19,92 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít H2 (đktc) và còn sót lại m gam chất rắn không tan. Mặt khác, 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Biết rằng nếu cho m gam chất rắn không tan ở trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 0,32V lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X sớm nhất với

A. 9%

B. 10%

C. 11%

D. 12%

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được một,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 66,75 gam.           

B. 33,35 gam.

C. 6,775 gam.

D. 3,335 gam.

4477

Review Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính khối lượng muối nitrat thu được khí cho 6 4 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #khối #lượng #muối #nitrat #thu #được #khí #cho #gam #tác #dụng #với #lượng #dư #dung #dịch #HNO3 #loãng