Thủ Thuật về Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 được Update vào lúc : 2022-01-06 09:03:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Chữ số tận cùng là những chữ số khác 0.

– Chữ số tận cùng của tổng bằng chữ số tận cùng của tổng những chữ số hàng cty của những số hạng trong tổng ấy.

– Chữ số tận cùng của tích bằng chữ số tận cùng của tích những chữ số hàng cty của những thừa số trong tích ấy.

– Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 9 có chữ số tận cựng bằng 5.

– Tích một số trong những có chữ số tận cùng là 5 với một số trong những lẻ có tận cùng là 5.

– Tích hai số có chữ số tận cùng là những số tự nhiên liên tục chỉ hoàn toàn có thể cho kết quả có những chữ số tận cùng là: 0, 2 hoặc 6.

– Tích của 4 thừa số 3 (3 x 3 x 3 x 3) có tận cùng là một trong.

– Tích của 4 thừa số 2 (2 x 2 x 2 x 2) có tận cùng là 6.

– Tích của 4 thừa số 9 ( 9 x 9 x 9 x 9) có tận cùng là một trong.

– Tích những số có tận cùng là một trong có tận cùng là một trong.

– Tích của toàn bộ những số có tận cùng là 6 có tận cùng là 6.

– Tích của chẵn những thừa số 4 ( 4 x 4 = 16) có tận cùng là 6

– Tích của lẻ những thừa số 4 ( 4 x 4 x 4 = 64) có tận cùng là 4.

2. Chữ số tận cùng là những chữ số 0

– Tích một số trong những có chữ số tận cùng là 5 với một số trong những chẵn có tận cùng là 0.

– Khi nhân một số trong những (khác số tròn chục, tròn trăm..) với những số tròn chục 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80; 90 ta được tích là số só tận cùng là một chữ số 0.

– Các số 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85; 95; 105; 115; 135; 145; 165;….. khi nhân với một số trong những chẵn ta được tích là số có tận cùng là một chữ số 0.

– Các số 25; 50; 75 khi nhân với một số trong những chia hết chia 4 ta được tích là số có tận cùng là hai chữ số 0.

– Tích của hai số có chữ số không tận cùng giống nhau chỉ hoàn toàn có thể có chữ số tận cùng 0; 1; 4; 5; 6 hoặc 9 (không thể tận cùng bằng 2; 3; 7 hoặc 8)

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ví dụ 1: Tìm chữ số tận cùng của biểu thức sau:

(2011 + 2012 +.+ 2022) (21 + 32 + 43 + + 98 + 109)

Giải:

Ta thấy 2011 + 2012 +.+ 2022 có chữ số tận cùng là chữ số tận cùng của tổng những chữ số:

1 + 2 + 3 + + 9 => 2011 + 2012 +.+ 2022 có chữ số tận cùng là 5

Tương tự 21 + 32 + 43 + + 98 + 109 cũng luôn có thể có chữ số tận cùng là chữ số tận cùng của tổng những chữ số:

1 + 2 + 3 + + 9 => 21 + 32 + 43 + + 98 + 109 có chữ số tận cùng là 5

Vậy (2011 + 2012 +.+ 2022) (21 + 32 + 43 + + 98 + 109) có chữ số tận cùng la 0.

Ví dụ 2. Tìm chữ số tận cùng của biểu thức:

13 x 45 x 137 x 359 x 657 71 x 73 x 75 x 79

Giải:

Tìm chữ số tận cùng của 13 x 45 x 137 x 359 x 657

Ta xét 3 x 5 x 7 x 9 x 7 là tích của số 5 và những số lẻ nên có tận cùng là 5

=> 13 x 45 x 137 x 359 x 657 có chữ số tận cùng là 5

Tương tự ta có: 71 x 73 x 75 x 79 có chữ số tận cùng là 5

Vậy 13 x 45 x 137 x 359 x 657 71 x 73 x 75 x 79 có chữ số tận cùng là 0

Ví dụ 3. Tìm chữ số tận cùng của A = 3 x 3 x .x 3 ( 100 thừa số 3)

Giải:

Ta có: 3 x 3 x 3 x 3 = 81, tích của 4 chữ số 3 cho chữ số tận cùng bằng chữ số 1.

Vì 100 : 3 = 33 dư 1

Vậy 100 thừa số 3 ta nhóm được 33 nhóm (mỗi nhóm 4 thừa số 3) và dư ra 1 thừa số 3

A = ( 3 x 3 x 3 x 3 ) x .x ( 3 x 3 x 3 x 3) x 3

Cứ mỗi nhóm có chữ số tận cùng là một trong

Vậy tích A có chữ số tận cùng là 3.

Ví dụ 3:Tích sau tận cùng bằng chữ số nào?

B = 4 x 14 x 24 x 34 x .x 164

Giải:

Tích trên có số thừa số: (164 – 4) : 10 + 1 = 17 ( thừa số)

Ta có: 4 x 4 = 16, tích của 2 chữ số 4 cho chữ số tận cùng bằng chữ số 6.

Vì 17 : 2 = 8 dư 1

Vậy 17 thừa số trên ta nhóm được 8 nhóm ( mỗi nhóm 2 thừa số ) và dư ra 1 thừa số.

B = ( 4 x 14) x (24 x 34) x . x (144 x 154) x 164

Cứ mỗi nhóm có chữ số tận cùng là 6, số 164 có tân cùng là 4

Vậy B có chữ số tận cùng là 4.

Ví dụ 4:Cho X = A – B, biết:

A = 3 x 13 x 23 x…….x 2003 x 2013

B = 2 x 12 x 22 x ……..x 2002 x 2012

Hỏi X có chia hết cho 5 không?

Giải:

A có số những thừa số là: (2013 3) : 10 + 1 = 202 (thừa số)

B có số những thừa số là: (2012 2) : 10 + 1 = 202 (thừa số)

Ta thấy tích của 4 thừa số tận cùng là 3 sẽ có được chữ số tận cùng là một trong.

Vì 202 : 4 = 50 dư 2

Vậy A là tích của 50 nhóm (mỗi nhóm có 4 thừa số tận cùng là 3) và dư ra 2 thừa số tận cùng là 3

=> A có tận cùng là 9.

Tương tự như trên: Tích của 4 thừa số có chữ số tận cùng là 2 có tận cùng là 6.

Vì 202 : 4 = 50 dư 2

Vậy B là tích của 50 nhóm (mỗi nhóm có 4 thừa số có chữ số tận cùng là 2) và dư ra 2 thừa số có chữ số tận cùng là 2.

=> B tận cùng là 4.

Vậy X có tận cùng là 5 vì 9 4 = 5 nên X chia hết cho 5.

Ví dụ 5:Tích A = 4 x 11 x 15 x 6 x 17 x 25 x 45 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Giải:

Tích của 4 và 25 có 2 chữ số 0 tận cùng

Tích của 6 và 45 có một chữ số 0 tận cùng

Vậy A có 3 chữ số 0 tận cùng.

Ví dụ 6: Cho M = 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x … x 89.

Hỏi M có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Giải:

– Tích có những thừa số: 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85 khi nhân với một số trong những chẵn có tận cùng là một chữ số 0. Vậy có 7 chữ số 0.

– Tích có những số tròn chục là: 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80 . Do đó có 7 chữ số 0 tận cùng.

– Tích có những thừa số: 25; 50; 75 khi nhân mỗi thừa số với một số trong những chia hết cho 4 có tận cùng là 2 chữ số 0. Do đó có tận cùng là 6 chữ số 0.

– Vậy M có số chữ số 0 tận cùng là: 7 + 7 + 6 = 20 (chữ số)

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của: A = 9 x 19 x 29 x … x 2022

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của: A = 2 x 2 x 2 x … x 2 (101 số 2)

Bài 3. Tìm chữ số tận cùng của: A = 1 x 6 + 6 x 11 + 11 x 16 + 16 x 21 + … + 2011 x 2022

Bài 4. Tìm chữ số tận cùng của: A = 1×3+3×5+5×7+…+101×103

Tìm chữ số tận cùng của biểu thức sau:

A = 1 x 6 + 6 x 9 + 11 x 16 + 16 x 19 + 21 x 26 + 26 x 29 + … + 2011 x 2022 + 2022 x 2022

Bài 5. Xét tích: S=1×2×3×4×5×6×…×47×48×49

Tích trên có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng đứng liền nhau ?

Bài 6. Xét tích: S=1×2×3×4×5×6×…×17×18×19

Tích trên có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng đứng liền nhau ?

Bài 7. Xét tích: A=2×6×12×20×30×…×2450

Tích trên có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng đứng liền nhau ?

4229

Clip Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tích 1 2 3 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tích #có #tận #cùng #bao #nhiêu #chữ #số