Thủ Thuật về Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam được Update vào lúc : 2022-01-29 04:10:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mục lục

  1 Vai trò
  2 Cương lĩnh
  3 Điều lệ

   3.1 Những lần sửa đổi

  4 Hệ tư tưởng và đường lối
  5 Lịch sử

   5.1 Thành lập
   5.2 Hoạt động chống Pháp
   5.3 Tự giải tán
   5.4 Đảng lãnh đạo tại miền Bắc
   5.5 Hoạt động bí mật tại miền Nam
   5.6 Đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam

  6 Tổ chức

   6.1 Đại hội Đại biểu toàn quốc
   6.2 Ban Chấp hành Trung ương

    6.2.1 Bộ Chính trị
    6.2.2 Ban Bí thư
    6.2.3 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

   6.3 Sơ đồ tổ chức triển khai

  7 Lãnh đạo
  8 Đảng viên
  9 Xem thêm
  10 Tham khảo
  11 Thư mục
  12 Liên kết ngoài

Vai trò

Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam 2013 xác lập vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:

Nội dung chính

  Mục lụcCương lĩnhĐiều lệNhững lần sửa đổiBối cảnh Ra đời Đảng Cộng sản Việt NamVideo liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành với chủ quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn bộ dân tộc bản địa, theo chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, chính trị của nhà nước này, đảng viên là những người dân sở hữu những cương vị chủ chốt trong những cty lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong Di chúc của Hồ Chí Minh có viết:

Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sáng, phải xứng danh là người lãnh đạo, là người nô lệ thật trung thành với chủ của nhân dân.[6]

Cương lĩnh

Bài rõ ràng: Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ

Bài rõ ràng: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác lập tôn chỉ, mục tiêu, hệ tư tưởng, những nguyên tắc về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí, cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức triển khai đảng những cấp.

Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm mục đích thống nhất tư tưởng, tổ chức triển khai và hành vi trong toàn Đảng, thực thi tiềm năng của Đảng. Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và phát hành. Mọi tổ chức triển khai đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.

Những lần sửa đổi

Điều lệ Đảng đã được sửa đổi 12 lần tính tới lúc bấy giờ. Điều lệ do Đại hội Đảng toàn quốc thông qua và phát hành nên để phù phù thích hợp với toàn cảnh mới khi tổ chức triển khai Đại hội Đảng những tổ soạn thảo thường đề xuất kiến nghị ý kiến để Đại hội thảo chiến lược luận sửa đổi, tương hỗ update một số trong những yếu tố trong điều lệ.

Điều lệ thứ nhất được thông qua tại Hội nghị xây dựng Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 với tên thường gọi Điều lệ vắn tắt. Với văn bản ban đầu chỉ gói gọn trong 9 điều.

Những lần sửa đổi:

  Hội nghị xây dựng Đảng thông qua Điều lệ vắn tắt ngày 3 tháng 2 năm 1930, gồm 9 điều
  Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 29 tháng 3 năm 1935 thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương gồm 59 điều 8 chương. Điều lệ sửa đổi tương hỗ update tôn chỉ hành vi của Đảng từ “tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa” thành “làm cách mạng phản đế và điền địa”. Bổ sung độ tuổi vào Đảng từ 23 tuổi trở lên; tương hỗ update quy định tước đảng tịch. Bổ sung sửa đổi tổ chức triển khai Đảng những cấp, quy định trách nhiệm Thanh niên Cộng sản Đoàn với Đảng.
  Đại hội lần thứ hai Đảng Lao động Việt Nam, gồm 71 điều 13 chương. Sửa đổi tôn chỉ và mục tiêu của Đảng thành “đánh đuổi đế quốc xâm lược, xoá bỏ những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, thực thi người cày có ruộng, tăng trưởng kinh tế tài chính, chính trị, vǎn hoá dân gia chủ dân”. Đưa chủ nghĩa Marx-Engels-Lenin-Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm tiềm năng hành vi. Sửa đổi độ tuổi vào Đảng là từ 18 tuổi trở lên; Bổ sung nguyên tắc dân chủ triệu tập trong Đảng; sửa đổi tương hỗ update tổ chức triển khai của Đảng gồm Đại hội Đảng toàn quốc-Trung ương Đảng, xứ ủy-khu ủy-liên khu ủy, tỉnh ủy-thành ủy, huyện uỷ-quận uỷ-thị uỷ, chi ủy. Quy định về trách nhiệm của những cty của Đảng. Bỏ quy định đoàn thanh niên cộng sản thoát khỏi điều lệ.
  Đại hội lần thứ 3 Đảng Lao động Việt Nam, gồm 62 điều 12 chương. Sửa đổi mục tiêu của Đảng thành “hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân, thực thi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”. Sửa đổi chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và tiềm năng hành vi của Đảng. Bổ sung trách nhiệm đảng viên “thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, tích cực đấu tranh chống tiêu tốn lãng phí, tham ô”. Bổ sung quy định rõ ràng nguyên tắc triệu tập dân chủ trong Đảng. Sửa đổi tổ chức triển khai của Đảng, quy định nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương là 4 năm. Đưa Đoàn thanh niên vào điều lệ.

Bối cảnh Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuối thế kỷ 19 thời điểm đầu thế kỷ 20,chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do đối đầu đối đầu sang quy trình đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân những dân tộc bản địa thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động những nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn Một trong những dân tộc bản địa thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng nóng giãy. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa trình làng mạnh mẽ và tự tin ở những nước thuộc địa.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác – Lênin từ lý luận đang trở thành hiện thực, mở ra thuở nào đại mới – thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng những dân tộc bản địa bị áp bức.

Sự Ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3/1919 đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với ViệtNam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và xây dựng Đảng Cộng sản ViệtNam.

Tại Việt Nam,năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược và từng bước thiết lập cỗ máy thống trị ở Việt Nam, biến một vương quốc phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến.

Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chủ trương cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực tối cao đối nội và đối ngoại của cơ quan ban ngành thường trực phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực thi ở mỗi kỳ một chính sách cai trị riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế tài chính và áp bức chính trị riêng với nhân dân ViệtNam.

Về kinh tế tài chính, thực dân Pháp thực thi chủ trương bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; góp vốn đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp, khối mạng lưới hệ thống đường giao thông vận tải lối đi bộ, bến cảng phục vụ chủ trương khai thác thuộc địa.

Về văn hoá, thực dân Pháp thi hành triệt để chủ trương văn hóa truyền thống nô dịch, gây tâm ý tự ti, khuyến khích những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt mê tín dị đoan dị đoan. Mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí yêu nước của nhân dân ta đều bị không cho. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn ngừa ảnh hưởng của nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiến bộ trên toàn thế giới vào Việt Nam và thi hành chủ trương ngu dân để dễ bề cai trị.

Dưới tác động của chủ trương cai trị và chủ trương kinh tế tài chính, văn hoá, giáo dục thực dân, xã hội ViệtNamđã trình làng quy trình phân hoá thâm thúy. Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ ViệtNamlúc này còn có sự phân hoá. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, chán ghét chính sách thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới những hình thức và mức độ rất khác nhau.

Giai cấp nông dân là lực lượng phần đông nhất trong xã hội ViệtNam, bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh bần hàn khốn khổ của giai cấp nông dân ViệtNamđã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, tăng thêm ý chí cách mạng của tớ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do.

Giai cấp công nhân Việt Nam Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, hầu hết xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ trực tiếp và ngặt nghèo với giai cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột.

Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa đối đầu đối đầu chèn ép, do đó thế lực kinh tế tài chính và vị thế chính trị nhỏ bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc bản địa và yêu nước ở tại mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam gồm có học viên, trí thức, những người dân làm nghề tự do… đời sống bấp bênh, dễ bị phá sản trở thành người vô sản, có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, hoàn toàn có thể tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ bên phía ngoài truyền vào.

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội ViệtNamlúc này đều mang thân phận người dân mất nước và ở những mức độ rất khác nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ bản giữa nhân dân, hầu hết là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến, đã phát sinh xích míc vừa cơ bản vừa hầu hết và ngày càng nóng giãy trong đời sống dân tộc bản địa, đó là xích míc giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang nêu lên hai yêu cầu: Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc bản địa, tự do cho nhân dân; Hai là, xoá bỏ chính sách phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, hầu hết là ruộng đất cho nông dân. Trong số đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa là trách nhiệm số 1.

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, những trào lưu yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp trình làng liên tục và sôi sục nhưng đều không mang lại kết quả. Phong trào Cần Vương – trào lưu yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã chấm hết ở thời gian cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Sang thời điểm đầu thế kỷ XX, khuynh phía này sẽ không còn hề là một khuynh hướng tiêu biểu vượt trội nữa. Phong trào nông dân, tiêu biểu vượt trội là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dãn mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do những cụ ông cụ bà Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng trở nên thất bại.

Các trào lưu yêu nước từ thời gian cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX là yếu tố tiếp nối truyền thống cuội nguồn yêu nước, quật cường của dân tộc bản địa ta được hun đúc qua Hàng trăm năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng thiết yếu nên những trào lưu này đã lần lượt thất bại. Cách mạng ViệtNamchìm trong cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thâm thúy về đường lối cứu nước.

Nguyễn Tất Thành tại Hội nghị Versailles, Pháp

Nguyễn Ái Quốc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Giữa lúc dân tộc bản địa ta đứng trước cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con phố cứu nước theo lối cũ thì ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã trải qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở những nước thuộc địa.

Năm 1917, Người trở lại nước Pháp, đếnParisvà năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

Tháng 6/1919, thay mặt những tình nhân nước Việt Nam, với tên thường gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Vécxây.

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa” của Lênin và từ tư tưởng đó, Người đã tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa ViệtNam.

Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập) và tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản thứ nhất của ViệtNam. Đó là một sự kiện lịch sử trọng đại, không những Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với lý luận cách mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn ghi lại bước chuyển quan trọng của con phố giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không còn con phố nào khác con phố cách mạng vô sản.

Từ đây, cùng với việc thực thi trách nhiệm riêng với trào lưu cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vạch phương hướng kế hoạch cách mạng Việt Nam và sẵn sàng sẵn sàng Đk để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam, sẵn sàng sẵn sàng về lý luận cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh yếu tố: cách mạng muốn thành công xuất sắc phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến và phát triển, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin.

Người đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều tham luận tại những đại hội, hội nghị quốc tế, viết tác phẩm “Bản án chính sách thực dân Pháp” và tổ chức triển khai ra những tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong, nhằm mục đích truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức xuất bản tác phẩm “Đường cách mệnh” (tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội ViệtNamcách mạng thanh niên). Đó là yếu tố sẵn sàng sẵn sàng về đường lối chính trị tiến tới xây dựng Đảng Cộng sản ViệtNam. Người xác lập, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo, Đảng có vững, cách mạng mới thành công xuất sắc cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

Trong thời hạn này, Người cũng triệu tập cho việc sẵn sàng sẵn sàng về tổ chức triển khai và cán bộ. Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (năm 1925), tổ chức triển khai nhiều lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ tại Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) và gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (ở Liên Xô trước kia) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

Nhờ hoạt động và sinh hoạt giải trí không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà những Đk xây dựng Đảng ngày càng chín muồi.

Cuối năm 1929, những người dân cách mạng Việt Nam trong những tổ chức triển khai cộng sản đã nhận được thức được sự thiết yếu và cấp bách phải xây dựng một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm hết tình trạng chia rẽ trào lưu cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã dữ thế chủ động tổ chức triển khai và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ thời điểm ngày 6 tháng 1 đến ngày 7/2/1930.

Hội nghị đã quyết định hành động hợp nhất những tổ chức triển khai Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua những văn kiện:Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắtcủa Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là yếu tố vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Đk rõ ràng của cách mạng ViệtNam. Hội nghị thông qua lời lôi kéo của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong toàn nước nhân ngày xây dựng Đảng.

Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản có ý nghĩa như thể một Đại hội xây dựng Đảng. Những văn kiện được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đó đó là Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm xây dựng Đảng.

Ý nghĩa của yếu tố kiện xây dựng Đảng Cộng sản ViệtNamvà Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng

Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành vi của trào lưu cách mạng toàn nước, hướng tới tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp, là yếu tố xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin riêng với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là yếu tố kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, ghi lại một mốc son chói lọi trên con phố tăng trưởng của dân tộc bản địa ta.

Sự Ra đời của Đảng là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước của nhân dân Việt Nam, là yếu tố kiện gắn sát với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Sự kiện xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi Ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác lập đúng đắn con phố cách mạng là giải phóng dân tộc bản địa theo phương hướng cách mạng vô sản, đó đó là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa Ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo trào lưu cách mạng Việt Nam; xử lý và xử lý được tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng trình làng thời điểm đầu thế kỷ XX, mở ra con phố và phương hướng tăng trưởng mới cho giang sơn Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc bản địa cùng chung tư tưởng và hành vi để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là yếu tố kiện cơ bản quyết định hành động phương hướng tăng trưởng, bước đi của cách mạng ViệtNamtrong suốt 86 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của trào lưu cách mạng toàn thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng toàn thế giới, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại làm ra những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng ViệtNamcũng góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân toàn thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc bản địa và tiến bộ xã hội.

BBT sưu tầm, tổng hợp

://.youtube/watch?v=ltrGULkYKtk

Reply
8
0
Chia sẻ

4535

Video Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #lấy #tên #là #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam