Mẹo Hướng dẫn Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 18:06:43 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. (Ảnh chụp lại tranh của họa sỹ Phi Hoanh-Bảo tàng Lịch sử vương quốc).

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, gắn sát với việc lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc bản địa ta.

Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là tác nhân số 1 quyết định hành động thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám. Quá trình hình thành đường lối kế hoạch giải phóng dân tộc bản địa là quy trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào Đk rõ ràng của xã hội Việt Nam thời điểm đầu thế kỷ XX – một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần túy trở thành một xã hội thuộc địa, dù tính chất phong kiến còn được duy trì một phần nhưng những mặt chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội đều hoạt động và sinh hoạt giải trí trong quỹ đạo của xã hội thuộc địa. Trong lòng xã hội Việt Nam thời kỳ này đã tạo nên nên những xích míc giai cấp, dân tộc bản địa xen kẽ rất phức tạp.

Để hình thành đường lối cách mạng đúng đắn nghĩa là phải vận dụng lý luận cách mạng vào Đk lịch sử rõ ràng của xã hội thuộc địa Việt Nam để nhận thức đúng xích míc cơ bản, hầu hết của xã hội Việt Nam, xác lập đúng quân địch, quyết định hành động trách nhiệm kế hoạch, những chủ trương chủ trương để tập hợp lực lượng và phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa đúng đắn. Do đó, quy trình hình thành đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa quy trình 1930-1945, Đảng ta đã trải qua quy trình đấu tranh cách mạng kiên cường vừa trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức triển khai quần chúng đấu tranh chống đế quốc thực dân, chống sưu cao thuế nặng, chống khủng bố dã man vừa tăng trưởng lực lượng tương hỗ update, tăng cường lãnh đạo những cấp của Đảng nhất là phải nhiều lần lập mới, tương hỗ update Ban Chấp hành Trung ương của Đảng vừa phải tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí tự chỉ trích, đấu tranh với tinh thần Bolshevik để khắc phục những ý niệm nhận định rằng: Những nguyên tắc về giai cấp cách mạng được xem những giáo lý phải được tiếp thu vô Đk như chân lý không bao giờ thay đổi khi vận dụng lý luận cách mạng vào Đk lịch sử rõ ràng của xã hội thuộc địa Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh rất quyết liệt và phức tạp chống chủ nghĩa giáo điều, dập khuôn máy móc, chống chủ nghĩa chủ quan tách rời thực tiễn.

Sự lãnh đạo của Đảng ta riêng với xã hội trước hết là bằng cương lĩnh, đường lối chính trị, mà theo nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng Cộng sản thì cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng phải do Đại hội – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng quyết định hành động. Trong thời kỳ 1930-1945, thời kỳ đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, Đảng phải hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật là hầu hết, cơ quan ban ngành thường trực thực dân liên tục, điên cuồng đàn áp khủng bố những tổ chức triển khai của Đảng, nhất là Ban Chấp hành Trung ương phải lập đi lập lại nhiều lần, giao thông vận tải lối đi bộ liên lạc thường bị gián đoạn cho nên vì thế trong thời kỳ này Đảng ta không thể tiến hành Đại hội thường kỳ như quy định của Điều lệ Đảng để hoàn toàn có thể phát huy trí tuệ của toàn Đảng trong việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị. Sau Hội nghị hợp nhất xây dựng Đảng ngày 3/2/1930, trong thời kỳ này Đảng ta chỉ tiến hành duy nhất Đại hội lần thứ I vào tháng 3/1935. Trong tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương có trọng trách vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng vào thực tiễn để hình thành, tăng trưởng hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa.

Chánh cương vắn tắt-Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử vương quốc).

Cương lĩnh Chính trị thứ nhất của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị xây dựng Đảng ngày 3/2/1930 thông qua đã xác lập: Đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam là: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Đây là quy trình tăng trưởng lâu dài trải qua những thời kỳ, quy trình kế hoạch rất khác nhau trong tiến trình cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ và xã hội chủ nghĩa mà trước tiên là đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa. Do đó trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt xác lập trách nhiệm kế hoạch là Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra Chính phủ công nông binh, tổ chức triển khai quân đội công nông; thu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp vận tải lối đi bộ, ngân hàng nhà nước) của tư bản chủ nghĩa đế quốc Pháp để giao cho Chính phủ công nông quản trị và vận hành; giao toàn bộ ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ; dân chúng được tự do tổ chức triển khai, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hóa.

Những nội dung chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống của Cương lĩnh Chính trị thứ nhất của Đảng ta đã phục vụ đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, phục vụ khát vọng độc lập tự do của toàn dân tộc bản địa, phù phù thích hợp với xu thế tăng trưởng của thời đại mới mở ra sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được định, thời đại mới là: Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa. Cương lĩnh Chính trị thứ nhất này đã xử lý đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa và giai cấp trong kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Vì xích míc cơ bản và hầu hết của xã hội Việt Nam thời kỳ này là xích míc giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động.

Bảy tháng sau, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương, thay cho Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, Luận cương Chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương (Dự án để thảo luận trong Đảng) được thay thế cho Cương lĩnh Chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhấn mạnh yếu tố xích míc giai cấp ngày càng trình làng nóng giãy ở Việt Nam, Lào và Cao Miên: Một bên là thợ thuyền dân cày và những thành phần lao khổ, một bên thì địa chủ phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa. Luận cương xác lập tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền cho đấy là: Thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. Luận cương nhận định rằng: Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là phải: Tranh đấu để đánh đổ những di tích lịch sử phong kiến, đánh đổ những phương pháp bóc lột theo lối tư bản và để thực hành thực tiễn thổ địa cách mạng cho triệt để và Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Luận cương còn xác lập hai trách nhiệm kế hoạch phản đế và phản phong phải được đặt ngang hàng nhau: Có đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa mới phá được những giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi, mà có phá vỡ được chính sách phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa. Luận cương đã quá nhấn mạnh yếu tố cách mạng ruộng đất và đấu tranh giai cấp là yếu tố không phù phù thích hợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa.

Đến tháng 12/1930, trong thư của Trung ương gửi những cấp Đảng bộ, lại tiếp tục nhấn mạnh yếu tố đấu tranh giai cấp và xác lập: Địa chủ là thù địch của dân cày, không kém gì đế quốc chủ nghĩa , link đế quốc chủ nghĩa mà bóc lột dân cày . Giai cấp tư sản có một bộ phận đã ra mặt phản cách mạng một bộ phận khác kiếm cách thỏa hiệp với đế quốc một bộ phận ra mặt chống đế quốc nhưng đến khi cách mạng tăng trưởng chúng sẽ theo phe đế quốc mà chống lại cách mạng. Trong thư này, Ban Thường vụ Trung ương chủ trương: Tiêu diệt địa chủ, tịch ký toàn bộ ruộng đất của chúng nó (địa chủ) mà giao cho bần và trung nông. Nhận thức không phù phù thích hợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa Việt Nam và không phù phù thích hợp với kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa còn kéo dãn gần 5 năm cho tới Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ nhất (tháng 3/1935).

Từ đây cùng với việc tăng trưởng của thực tiễn đấu tranh cách mạng, thông qua thực hành thực tiễn trang trọng nguyên tắc tự chỉ trích (phê bình và tự phê) với tinh thần tự chỉ trích Bolshevik phải có nguyên tắc có kỷ luật, theo dân chủ triệu tập và phải luôn luôn đặt quyền lợi uy tín Đảng lên trên hết. Không được tận dụng tự chỉ trích mà gây mầm bè phái chống Đảng và làm rối loạn hàng ngũ Đảng, phải thông qua tự chỉ trích để tẩy trừ: Các khuynh hướng hữu khuynh tả khuynh, lối hành vi cô độc biệt phái, quan liêu hủ bại để Đảng luôn xứng danh lực lượng tiên phong thái mệnh, lãnh tụ chính trị của giai cấp. Ban Chấp hành Trung ương có bước tiến mạnh mẽ và tự tin trong tư duy lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Trong thư gửi những tổ chức triển khai Đảng ngày 26/7/1936, Ban Chấp hành Trung ương đã công khai minh bạch phê phán những biểu lộ giáo điều trong phân tích điểm lưu ý giai cấp trong xã hội thuộc địa và nhận định rằng: Ở một xứ thuộc địa như Đông Dương, trong tình hình hiện tại, nếu chỉ quan tâm đến cuộc đấu tranh giai cấp hoàn toàn có thể sẽ phát sinh những trở ngại vất vả để mở rộng trào lưu giải phóng dân tộc bản địa.

Tháng 10/1936, Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng phát hành văn bản Chung quanh yếu tố chủ trương mới đã chỉ rõ: Cuộc dân tộc bản địa giải phóng không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa, nghĩa là không thể nói rằng muốn đánh đổ đế quốc nên phải tăng trưởng cách mạng điền địa; muốn xử lý và xử lý yếu tố điền địa nên phải đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng Nếu tăng trưởng cuộc đấu tranh chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải lựa chọn yếu tố nào quan trọng hơn mà xử lý và xử lý trước. Nghĩa là chọn địch nhân (quân địch) chính, nguy hiểm nhất để triệu tập lực lượng của một dân tộc bản địa mà đánh cho được toàn thắng. Từ nhận thức đúng đắn về xích míc cơ bản hầu hết trong xã hội thuộc địa, về trách nhiệm của cách mạng thuộc địa, về quan hệ giữa hai trách nhiệm chống đế quốc, thực dân và chống phong kiến, quan hệ giữa kế hoạch và sách lược, về quan hệ giữa dân tộc bản địa và giai cấp nên lúc trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong Hội nghị từ thời điểm ngày 6, 7, 8/11/1939 đã xác lập: Toàn Đảng phải đứng trên lập trường cách mệnh giải phóng dân tộc bản địa, sự điều hòa những cuộc đấu tranh của những giai cấp người bổn xứ đưa nó vào trào lưu đấu tranh chung của dân tộc bản địa ta là trách nhiệm cốt lõi.

Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 đã quyết định hành động: Cuộc cách mệnh tư sản dân quyền do Mặt trận Thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương thực thi xử lý và xử lý: 1. Đánh đổ đế quốc Pháp, vua chúa bổn xứ và toàn bộ bọn phản động tay sai cho đế quốc và phản bội dân tộc bản địa. 2. Đông Dương hoàn toàn độc lập (thi hành quyền dân tộc bản địa tự quyết). 3. Lập chính phủ nước nhà cộng hòa dân chủ. 4. Lập quốc dân cách mệnh quân. 5. Quốc hữu hóa những nhà băng, những cty vận tải lối đi bộ, giao thông vận tải lối đi bộ những binh xưởng, những sản vật trên rừng, dưới biển và dưới đất. 6.Tịch ký và quốc hữu hóa toàn bộ những xí nghiệp của tư bản ngoại quốc và bọn đế quốc thực dân và tài sản của bọn phản bội dân tộc bản địa, nhà máy sản xuất giao thợ thuyền quản trị và vận hành. 7.Tịch ký và quốc hữu hóa đất ruộng của đế quốc thực dân và bọn phản bội dân tộc bản địa. Lấy đất của bọn phản bội, đất công điền, đất bỏ hoang chia cho quần chúng nông dân cày cấy. 8.Thi hành luật lao động ngày 8 giờ, 7 giờ cho những hầm mỏ. 9. Bỏ hết những thứ sưu thuế. 10. Thủ tiêu toàn bộ những khế ước cho vay vốn ngân hàng đặt nợ. 11. Ban hành những quyền tự do dân chủ, cả quyền nghiệp đoàn phổ thông đầu phiếu, những người dân công dân từ 18 tuổi trở lên, bất kể đàn ông đàn bà nòi giống nào đều được quyền bầu cử, ứng cử. 12. Phổ thông giáo dục cưỡng bách. 13. Nam nữ bình quyền về mọi phương diện xã hội, kinh tế tài chính và chính trị. 14. Mở rộng những cuộc xã hội, y tế, cứu tế, thể thao.v.v .

Một điểm rất rực rỡ của quy trình hình thành, tăng trưởng và hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thời kỳ 1930-1945 là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng ta đã sáng tạo một hình thức tổ chức triển khai độc lạ phù phù thích hợp với Đk lịch sử của Việt Nam, đó là lập mặt trận dân tộc bản địa thống nhất để hiện thực hóa tư tưởng của V.Lenin vĩ đại: Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng- Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là yếu tố nghiệp của toàn dân Việt Nam được Đảng tuyên truyền giác ngộ và được tập hợp tổ chức triển khai trong mặt trận dân tộc bản địa thống nhất nhằm mục đích phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.

Chín tháng sau ngày xây dựng, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương đã phát hành thông tư về yếu tố xây dựng Hội Phản đế liên minh. Trên cơ sở phân tích thâm thúy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc bản địa, bản thông tư đã nhận được định: Cuộc cách mệnh tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức triển khai được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công xuất sắc (rộng là toàn dân cùng đứng trong một mặt trận chống đế quốc và tụi phong kiến tay sai phản động, hèn kém; kín là đặt để công nông trong bức tranh dân tộc bản địa phản đế bát ngát). Bản thông tư cũng phê phán những biểu lộ của quan điểm hẹp hòi, tả khuynh trong xây dựng, mở rộng mặt trận dân tộc bản địa thống nhất nên tổ chức triển khai cách mạng vẫn đơn thuần công nông , do thiếu một tổ chức triển khai thật quảng đại quần chúng hấp thụ những tầng lớp trí thức dân tộc bản địa, tư sản dân tộc bản địa, họ là tầng lớp trên hay ở vào tầng lớp ở giữa và cho tới cả những người dân địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp, mong ước độc lập vương quốc để lấy toàn bộ những tầng lớp và thành viên đó vào trong hàng ngũ chống đế quốc Pháp, để cần kíp động viên toàn dân nhất tề hành vi.

Vào năm 1936, trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn của cuộc trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai, Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương tập hợp mọi lực lượng dân chủ hòa bình chống chính sách phản động, chống chủ nghĩa phát xít. Nhiều nước trên toàn thế giới đã tạo nên mặt trận dân tộc bản địa rộng tự do. Ở Pháp, năm 1935, Mặt trận Bình dân Pháp được xây dựng và giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và đứng ra xây dựng chính phủ nước nhà (5/1936).

Thực hiện nghị quyết của Quốc tế Cộng sản, tận dụng Mặt trận Bình dân Pháp giành thắng lợi ở Pháp, Đảng ta đã chủ trương mở rộng Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương nhằm mục đích tập hợp những giai cấp, đảng phái, dân tộc bản địa, tổ chức triển khai chính trị, xã hội và tôn giáo rất khác nhau thực thi trách nhiệm chung là: Mặt trận dân chúng thống nhất phản đế phải dùng đủ phương pháp mà đánh tan ách thống trị của đế quốc Pháp, chống đế quốc trận chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bênh vực Xô Viết Liên bang. Đến Hội nghị Trung ương tháng 11/1939, tư duy lý luận về tổ chức triển khai lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Đảng đã hoàn toàn thống nhất với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: Nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật không phải chỉ của riêng giai cấp công nhân và nông dân mà là trách nhiệm chung của toàn dân Việt Nam, khi Trung ương Đảng xác lập: Thống nhất lực lượng dân tộc bản địa là yếu tố kiện cốt yếu để đánh đổ đế quốc Pháp. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã đưa ra ý niệm về Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế là yếu tố liên minh Một trong những lực lượng cách mệnh phản đế không phân biệt giai cấp, đảng phái, dân tộc bản địa, tôn giáo, mục tiêu là thực thi thống nhất hành vi Một trong những lực lượng ấy đặng tranh đấu tiến lên vũ trang bạo động đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và những lực lượng phản động ngoại xâm và những lực lượng phản bội quyền lợi dân tộc bản địa làm cho Đông Dương được hoàn toàn giải phóng.

Tại Hội nghị này, dù Trung ương đã xác lập: Khẩu hiệu cách mệnh phản đế; cách mạng giải phóng dân tộc bản địa cao hơn và thiết dụng hơn nhưng lại nhận định rằng: Cách mạng phản đế và cách mạng thổ địa phải đồng thời tiến, không thể cái làm trước cái làm sau.

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. (Nguồn: dangcongsan).

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Sau thuở nào gian sẵn sàng sẵn sàng, Người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 từ thời điểm ngày 10 đến 19/5/1941.

Hội nghị đã phân tích nguồn gốc, điểm lưu ý, tính chất của cuộc trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai, dự báo phe phát xít nhất định thất bại, phe Đồng minh chống phát xít chắc như đinh sẽ giành thắng lợi. Chủ nghĩa đế quốc sẽ suy yếu và trào lưu cách mạng toàn thế giới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin. Hội nghị Dự kiến rằng: Nếu cuộc trận chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế quốc trận chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, do này mà cách mạng nhiều nước thành công xuất sắc. Hội nghị nhận định: Đế quốc Pháp-Nhật chẳng những áp bức những giai cấp thợ thuyền, dân cày mà chúng còn áp bức bóc lột cả những dân tộc bản địa, không chừa một hạng nào Quyền lợi toàn bộ những giai cấp bị cướp giật, vận mệnh cách mệnh dân tộc bản địa nguy vong không lúc nào bằng. Pháp-Nhật ngày này sẽ không còn riêng gì có là quân địch của công nông mà là quân địch của toàn bộ dân tộc bản địa Đông Dương. Do đó: Cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mệnh tư sản dân quyền, cuộc cách mệnh phải xử lý và xử lý hai yếu tố phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ xử lý và xử lý một yếu tố cần kíp dân tộc bản địa giải phóng. Hội nghị xác lập: Trong thời gian hiện nay nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn dân tộc bản địa, thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của cục phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.

Từ quan điểm chỉ huy này, Đảng ta đã xác lập tính chất của cách mạng Việt Nam quy trình này là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, đấy là trách nhiệm cấp bách, quan trọng số 1 của cách mạng Việt Nam. Vì thế Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày, thay bằng khẩu hiệu: Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất cho công minh, giảm địa tô, giảm tức.

Hội nghị đi tới một quyết định hành động cực kỳ quan trọng: xử lý và xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước, cốt làm thế nào để thức tỉnh được tinh thần dân tộc bản địa của mỗi nước trên bán hòn đảo Đông Dương. Hội nghị chủ trương xây dựng ở mỗi nước một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất rộng tự do. Ở Việt Nam mặt trận này được lấy tên là: Việt Nam Độc lập liên minh (gọi tắt là Việt minh). Các tổ chức triển khai quần chúng yêu nước chống đế quốc được xây dựng trước kia đều thống nhất lấy tên là: Hội Cứu quốc, như Hội nông dân cứu quốc, Hội Công nhân cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ lão cứu quốc, Hội Nhi đồng cứu quốc và toàn bộ những Hội Cứu quốc đều tham gia là thành viên của Việt Minh. Đối với Lào, Hội nghị chủ trương xây dựng Mặt trận Ai Lao độc lập liên minh và riêng với Campuchia thì lập Mặt trận Cao Miên độc lập liên minh. Trên cơ sở Ra đời mặt trận ở mỗi nước sẽ xây dựng mặt trận chung của ba nước là Đông Dương Độc lập liên minh.

Các dân tộc bản địa trên bán hòn đảo Đông Dương đều chịu ách thống trị của đế quốc Pháp, phát xít Nhật cho nên vì thế phải đoàn kết thống nhất lực lượng để đánh đuổi quân địch chung. Vấn đề dân tộc bản địa ở bán hòn đảo Đông Dương thời gian hiện nay là yếu tố tự do độc lập của mỗi dân tộc bản địa. Do đó Hội nghị Trung ương 8 xác lập rất là tôn trọng và thi hành đúng quyền dân tộc bản địa tự quyết riêng với những dân tộc bản địa ở Đông Dương. Sau khi đánh đuổi được Pháp, Nhật thì: Các dân tộc bản địa sống trên cõi Đông Dương sẽ tùy từng ý muốn tổ chức triển khai thành liên bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành dân tộc bản địa vương quốc tùy ý, Sự tự do độc lập của những dân tộc bản địa sẽ tiến hành thừa nhận và coi trọng.

Sau Hội nghị Trung ương 8, ngày 19/5/1941 một đại hội gồm đại diện thay mặt thay mặt những đảng phái, những tổ chức triển khai quần chúng tuyên bố xây dựng Việt Nam Độc lập liên minh với tuyên ngôn: Liên hiệp hết thảy những tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, Xu thế chính trị nào, giai cấp nào; đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp, Nhật, giành quyền độc lập cho xứ sở. Việt Nam Độc lập liên minh lại còn rất là giúp sức Ai Lao độc lập liên minh và Cao Miên độc lập liên minh để cùng xây dựng Đông Dương độc lập liên minh hay là mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế toàn Đông Dương để đánh được quân địch chung giành quyền độc lập cho nước nhà. Sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật sẽ xây dựng một Chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ ấy do Quốc dân đại hội cử ra .

Hội nghị quyết định hành động phải xúc tiến công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang và coi đấy là trách nhiệm TT của Đảng và của nhân dân ta trong quy trình hiện tại. Hội nghị đã xác lập 4 Đk cho khởi nghĩa vũ trang thắng lợi và xác lập 6 trách nhiệm phải thực thi để củng cố, tăng cường, tăng trưởng mở rộng lực lượng cách mạng trong toàn nước đủ sức để thực thi và củng cố thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Hội nghị Trung ương 8 đã tiếp tục tăng trưởng sáng tạo phương thức khởi nghĩa vũ trang cách mạng khi đưa ra chủ trương tiến hành khởi nghĩa từng phần giành cơ quan ban ngành thường trực từng địa phương mở đường tiến lên tổng khởi nghĩa.

Hội nghị Trung ương 8 đã đưa ra trách nhiệm xây dựng Đảng làm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Đảng là người lãnh đạo người tổ chức triển khai mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đến Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), Đảng ta đã hoàn hảo nhất sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng được nêu ra từ Hội nghị Trung ương 6 tháng 11/1939. Đó là yếu tố chuyển hướng kế hoạch tiến hành đồng thời hai trách nhiệm kế hoạch phản đế và phản phong sang thực thi kế hoạch giải phóng dân tộc bản địa, chỉ triệu tập lực lượng toàn dân tộc bản địa xử lý và xử lý cho được một yếu tố cấp bách và quan trọng số 1 là đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp-Nhật, giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc.

Từ xác lập đúng xích míc cơ bản hầu hết, đến chỉ rõ quân địch hầu hết là đế quốc Pháp – Nhật, Hội nghị đã xác lập rõ tính chất của cuộc cách mạng là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, lực lượng tiến hành cuộc cách mạng này là toàn dân Việt Nam gồm có mọi tầng lớp, mọi tổ chức triển khai chính trị, mọi giai cấp, mọi tôn giáo, dân tộc bản địa, mọi lứa tuổi được tập hợp trong mặt trận dân tộc bản địa thống nhất phản đế với tên thường gọi Mặt trận Việt Nam Độc lập liên minh. Đảng Cộng sản Đông Dương là thành viên của Việt Minh và là hạt nhân chính trị lãnh đạo Việt Minh. Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định hành động phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là khởi nghĩa vũ trang từ khởi nghĩa vũ trang từng phần. Giành cơ quan ban ngành thường trực ở từng địa phương sẵn sàng sẵn sàng lực lượng đón thời cơ tiến tới tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là yếu tố xác lập thừa kế, tiếp thu và tăng trưởng sáng tạo tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) và Cương lĩnh Cách mạng thứ nhất (Chánh cương vắn tắt-Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt) của Đảng do chính Người dự thảo và được Hội nghị xây dựng Đảng 3/2/1930 thông qua.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Hội nghị Trung ương 8 là yếu tố xác lập bước trưởng thành vượt bậc của Đảng ta trong lãnh đạo chính trị, trong thay đổi tư duy về xây dựng đường lối cứu nước, trong việc mài sắc vũ khí tự chỉ trích Bolshevik để vượt qua bệnh ấu trĩ tả khuynh, bệnh giáo điều dập khuôn máy móc

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là ngọn đèn pha soi sáng, là ngọn cờ dẫn đường chỉ lối cho toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

PGS.TS. Đào Duy Quát

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương

://.youtube/watch?v=Cdpn9vvfxf8

Reply
2
0
Chia sẻ

4407

Review Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự thay đổi chủ trương của đảng trong quy trình 1939-1945 là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #thay #đổi #chủ #trương #của #đảng #trong #giai #đoạn #là #gì