Mẹo Hướng dẫn Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-02 22:54:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(TG) -Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong 5 nguyên tắc về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng; sẽ là nguyên tắc cơ bản chi phối những nguyên tắc khác. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ góp thêm phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sáng, vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Duy Linh

ĐỔI MỚI, CỤ THỂ HÓA TRÊN CƠ SỞ GIỮ VỮNG NGUYÊN TẮC

Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định 5 nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, gồm có: triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và Đảng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý. Tập trung dân chủ sẽ là nguyên tắc cơ bản chi phối những nguyên tắc khác.

Tập trung dân chủ là yếu tố phối hợp hòa giải và hợp lý và khoa học giữa hai mặt và tạo thành chỉnh thể thống nhất của một nguyên tắc. Dân chủ là yếu tố kiện là tiền đề của triệu tập; triệu tập là cơ sở, là cái bảo vệ cho dân chủ được thực thi.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy triệu tập dân chủ làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản của Đảng. Nguyên tắc này chỉ huy toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, vừa bảo vệ cho Đảng thống nhất ý chí và hành vi, vừa phát huy dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng.

Kể từ khi Ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững nguyên tắc triệu tập dân chủ. Nhờ thực thi nghiêm nguyên tắc này, chính sách triệu tập, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững. Những quyết sách lớn của Đảng đều được tổ chức triển khai thảo luận rộng tự do, lấy ý kiến của đảng viên và tổ chức triển khai đảng từ cơ sở. Sinh hoạt chi bộ, những hội nghị Đảng được tiến hành dân chủ, bàn luận công khai minh bạch, quyết theo hầu hết, dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng. Công tác tổ chức triển khai và cán bộ, nhất là nhìn nhận tuyển chọn, chỉ định cán bộ được tiến hành cơ bản công khai minh bạch, dân chủ. Tình trạng cục bộ, mất đoàn kết trong cán bộ được trấn áp và chấn chỉnh, những tổ chức triển khai thành viên vi phạm bị xử lý kịp thời…

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhìn nhận, xác lập công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị được tăng cường toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu, quyết liệt, có hiệu suất cao rõ rệt, “…tôn vinh trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người dân đứng đầu những cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng(1)”.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ: “Các nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng đã cơ bản bảo vệ tính bao quát, toàn vẹn và tổng thể, khá đầy đủ và thích hợp. (…); những nội dung cơ bản của nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng quy định trong Điều lệ Đảng và những quy định, hướng dẫn của Trung ương đã được những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng tuân thủ và thực thi trang trọng”(2).

Những kết quả của việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ trong nhiệm kỳ Đại hội XII được thể hiện trên những khía cạnh:

. Các chủ trương, chủ trương của Đảng đều được công bố rộng tự do để cán bộ, đảng viên và những tầng lớp nhân dân cho ý kiến. Những chủ trương lớn trước lúc phát hành đã được thảo luận dân chủ, rộng tự do từ cơ sở. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lý có quy định những dự thảo đều phải công bố công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử hoặc những phương tiện đi lại truyền thông đại chúng để nhân dân góp ý.

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội, Bộ Chính trịđã phát hành Quyết định số 217-QĐ/TW về việc phát hành , trong số đó quy định rõ việc trước lúc phát hành và trong quy trình thực thi những chủ trương, chủ trương đều được lấy ý kiến giám sát và phản biện. Đối với những yếu tố lớn, nhạy cảm đều được xin ý kiến những Chuyên Viên, nhà khoa học, những đồng chí lãnh đạo cao cấp có kiến thức và kỹ năng lý luận và thực tiễn đã nghỉ hưu…

Thực tế thời hạn qua đã cho toàn bộ chúng ta biết, nhiều chủ trương, khuynh hướng lớn của Đảng đã phải qua thật nhiều vòng tọa đàm, hội thảo chiến lược, đúc rút kinh nghiệm tay nghề từ thực tiễn… Nhiều nội dung được công bố dân chủ rộng tự do, công khai minh bạch, có nhiều ý kiến tham gia góp ý trước lúc phát hành, nên lúc thực thi đã nhận được được sự đống ý không nhỏ của người dân và xã hội.

. Sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy ngày càng dân chủ hơn; góp ý, phản ánh của đảng viên được những tổ chức triển khai Đảng lắng nghe và sửa đổi cho thích hợp. Nhiều quy định của Đảng được phát hành hoặc tiếp tục thực thi có hiệu suất cao như:phê bình, phỏng vấn tại những hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoặc trong thời hạn giữa hai kỳ họp; phỏng vấn và vấn đáp phỏng vấn trong Đảng; việc thực thi chính sách thông báo, báo cáo của những cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng đi vào nền nếp, từng bước có chiều sâu; những quyết định hành động kỷ luật đảng viên được bàn luận công khai minh bạch, dân chủ, quyết định hành động theo hầu hết và thông báo rộng tự do…

Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã có nhiều thông tư, quyết định hành động được phát hành góp thêm phần cho quy trình thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ thuận tiện, thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Điển hình như “Quy chế thao tác mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương” (kèm theo Quyết định số 168 QĐ-TW), ngày 28/12/2022 của Ban Bí thư, đã xác lập rõ chính sách công tác thao tác, thẩm quyền, trách nhiệm của thường trực, thường vụ cấp ủy, nhất là của bí thư cấp ủy riêng với cấp ủy; khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực tối cao của người đứng đầu cấp ủy hoặc tận dụng tập thể để quyết định hành động những yếu tố trái thẩm quyền theo quy định.

. “Trong nhiệm kỳ, để phục vụ yêu cầu của công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triệu tập chỉ huy nghiên cứu và phân tích, phát hành nhiều văn bản rõ ràng hóa nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng, góp thêm phần tháo gỡ những trở ngại vất vả, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực thi. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ công tác thao tác của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng những cấp được quy định rõ ràng hơn(3)”. Đã có thật nhiều văn bản liên quan đến dân chủ trong công tác thao tác cán bộ được phát hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII, như: Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17/8/2022 của Ban Bí thư về ; Kết luận số 24- KL/TW, ngày 15/12/2022 về ; Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2022 về ; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 về việc ; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2022 về ; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2022 về … Đặc biệt, để sẵn sàng sẵn sàng tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ những cấp và Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị khóa XII đã phát hành Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2022 về , trong số đó xác lập rõ quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự với những quy trình dân chủ, ngặt nghèo, phát huy trí tuệ và sự đồng thuận của tập thể.

THỰC HIỆN NGHIÊM TẬP TRUNG DÂN CHỦ ĐỂ XÂY DỰNG ĐANG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ: “…Thực hiện những nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ ở một số trong những tổ chức triển khai đảng còn chưa nghiêm, thậm chí còn vi phạm”(4). Vẫn còn tình trạng tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức triển khai, kỷ luật, không chấp hành thông tư, nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Dân chủ trong Ðảng và trong xã hội vẫn còn đấy bị vi phạm. Kỷ cương, kỷ luật ở một số trong những cấp, số ngành có những lúc không nghiêm. Còn thiếu những quy định rõ ràng bảo vệ phát huy và thực thi đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ. Một số cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và cán bộ lãnh đạo thiếu tôn trọng và phát huy quyền của đảng viên, ít lắng nghe ý kiến cấp dưới; cán bộ lãnh đạo ở một số trong những nơi gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Việc thực thi nội dung “tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách” trên thực tiễn ở nhiều nơi còn “lúng túng” do không xác lập rõ cơ chế trách nhiệm, quan hệ giữa tập thể và thành viên; khi sai sót, khuyết điểm không còn ai phụ trách. Có những cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ, để xẩy ra những sai phạm khuyết điểm kéo dãn gây mất đoàn kết nội bộ, khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân bất bình, bức xúc.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy những cấp đã kiểm tra 264.201 tổ chức triển khai đảng và 1.224.146 đảng viên. Ủy ban kiểm tra những cấp đã kiểm tra khi có tín hiệu vi phạm riêng với 15.920 tổ chức triển khai đảng và 47.701 đảng viên, trong số đó có 23.432 đảng viên là cấp ủy viên. Các cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức triển khai đảng và 69.600 đảng viên. Ủy ban kiểm tra những cấp thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên(5). Đa số những vi phạm, khuyết điểm của những cán bộ chủ chốt phải xử lý từ mức kỷ luật trở lên đều liên quan đến vi phạm về nguyên tắc triệu tập dân chủ.

Nhằm khắc phục những hạn chết, chưa ổn để phát huy tốt hơn thế nữa nguyên tắc triệu tập dân chủ, góp thêm phần xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, một số trong những giải pháp cơ bản cần phải tiếp tục quan tâm thực thi là:

, không ngừng nghỉ nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò của việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ. Phải luôn xác lập việc thực thi tốt nguyên tắc này là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng đoàn kết thống nhất trong những tổ chức triển khai Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận riêng với những chủ trương, chủ trương và những quyết sách được phát hành và thực thi. Dân chủ phải dưới sự chỉ huy của triệu tập và triệu tập trên tinh thần dân chủ. Kiên quyết khắc phục cả hai khuynh hướng: hoặc là áp đặt triệu tập mà không lắng nghe dân chủ; hoặc là dân chủ quá trớn, dân chủ cực đoan không tuân thủ nghị quyết, Điều lệ Đảng và vi phạm pháp lý.

, thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ phải nằm trong tổng thể thống nhất việc thực thi khá đầy đủ và trang trọng những nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng. Mỗi cấp ủy Đảng phải thực ra tôn vinh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, giúp nhau cùng tiến bộ, khắc phục tình trạng nể nang, tránh mặt hoặc tận dụng phê bình để “đấu tố”, “hạ bệ” nhau.

, rõ ràng hóa, làm rõ nội dung, yêu cầu của nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tình hình mới. Đối với những khâu, quy trình – từ việc phát hành những chủ trương, chủ trương đến công tác thao tác cán bộ – cần rõ ràng hóa bằng những quy trình, tiến trình tiến hành. Việc phát hành và thực thi những thông tư, nghị quyết cần đảm bảo tính thống nhất, đồng điệu, liên thông.

, nhất quyết đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc triệu tập dân chủ. Chúng ta không phủ nhận, đã có những Đảng Cộng sản trên toàn thế giới thoái hóa, biến chất; đã có những đảng viên có quyền lực tối cao ở một số trong những cơ quan, cty, địa phương để xẩy ra mất dân chủ trầm trọng – biến quyền lực tối cao được ủy quyền trở thành quyền lực tối cao thành viên, “quyền lợi nhóm”… Tổng kết lý luận, thực tiễn đã cho toàn bộ chúng ta biết, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô có nhiều sai lầm không mong muốn, trong số đó có sai lầm không mong muốn nghiêm trọng là xa rời nguyên tắc triệu tập dân chủ trong quy trình cải tổ. Những “ví dụ rõ ràng” nêu trên là “mảnh đất nền trống phì nhiêu” để những thế lực thù địch gieo rắc không tin, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo và nguyên tắc triệu tập dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, để đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải “nằm lòng” những hiểu biết cơ bản về nội dung nguyên tắc, về tính chất biện chứng giữa và và ngược lại.

Tập trung dân chủ là: “Sự phối hợp ngặt nghèo, hòa giải và hợp lý giữa hai mặt triệu tập và dân chủ trong một quan hệ hữu cơ, biện chứng, chứ không phải chỉ là triệu tập hoặc là dân chủ. Hai mặt đó tuy xích míc nhau nhưng lại tương hỗ update lẫn nhau, thống nhất với nhau làm thành một nguyên tắc hoàn hảo nhất. Dân chủ là yếu tố kiện, là tiền đề của triệu tập, cũng như triệu tập là cơ sở, là cái đảm bảo cho dân chủ được thực thi. Không nên hiểu dân chủ là “tính từ” của triệu tập hoặc triệu tập là “tính từ” của dân chủ. Tuyệt đối hóa một mặt nào đều dẫn đến những sai lầm không mong muốn nguy hiểm, có hại cho việc lãnh đạo và sức mạnh mẽ và tự tin của Đảng”(6).

mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ luật ngặt nghèo, nghiêm minh trong Đảng. Xây dựng những thiết chế, cơ chế được cho phép phát huy dân chủ, trước hết là bảo vệ thực thi những quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận, phỏng vấn, phê bình, thông tin, bảo lưu ý kiến. Xác định đúng những nội dung cốt lõi đảm bảo cho việc thực thi dân chủ trong Đảng. Hoàn thiện, rõ ràng hóa, quy định hóa nguyên tắc triệu tập dân chủ cho từng nghành, từng mặt công tác thao tác xây dựng Đảng. Đặc biệt cần thực thi trang trọng chính sách tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách. Giải quyết tốt quan hệ giữa cấp ủy với cơ quan ban ngành thường trực và những tổ chức triển khai khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị./.

TS. VŨ TRUNG KIÊN

(1) (4) Đảng Cộng sản Việt Nam: , Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2022, t.I, tr.73, 90.

(2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: , Sđd, t.II, tr.267, 268.

(5) ://ubkttw/tin-tuc-thoi-su/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/ban-bi-thu-to-chuc-hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nhiem-ky-ai-hoi-xii-cua-ang.

(6) Nguyễn Phú Trọng: , Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2012, tr.346 – 347.

4272

Review Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự rất khác nhau giữa triệu tập dân chủ và hiệp thương dân chủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #khác #nhau #giữa #tập #trung #dân #chủ #và #hiệp #thương #dân #chủ