Thủ Thuật về Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 được Update vào lúc : 2022-01-28 12:12:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Hỏi đápLớp 12

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 12 siêu ngắnNgữ văn 12Tác giả – Tác phẩm Văn 12Văn mẫu lớp 12Luyện dạng đọc hiểuToán lớp 12Toán 12 Nâng caoVật lý lớp 12Vật lí lớp 12 Nâng caoHóa lớp 12Hóa học lớp 12 Nâng caoSinh lớp 12

    Sinh lớp 12 Nâng caoTiếng Anh 12 MớiTiếng Anh 12Lịch sử lớp 12Địa lí lớp 12Tập map Địa lí 12GDCD lớp 12Công nghệ 12Tin học lớp 12

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 12

    SBT Toán 12 Nâng caoSBT Vật lý lớp 12SBT Vật lí 12 Nâng caoSBT Hóa học 12 Nâng caoSBT Hóa lớp 12SBT Sinh lớp 12SBT Tiếng Anh lớp 12 mớiSBT Tiếng Anh lớp 12SBT Lịch sử lớp 12SBT Địa lí lớp 12SBT Ngữ văn lớp 12Soạn văn 12

   Vở bài tập

    Tập map Lịch sử 12

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 12Đề thi, đề kiểm tra Hóa 12Đề thi, đề kiểm tra Lý 12Đề thi, đề kiểm tra Sinh 12Đề thi, đề kiểm tra Văn 12Đề thi, đề kiểm tra Anh 12Đề thi, đề kiểm tra Sử 12Đề thi, đề kiểm tra Địa 12

  Lớp 11

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 11 siêu ngắnNgữ văn 11Tác giả – Tác phẩm Văn 11Văn mẫu lớp 11Toán lớp 11Toán 11 Nâng caoVật lý lớp 11Vật lý lớp 11 Nâng caoHóa lớp 11Hóa học lớp 11 Nâng caoSinh lớp 11Sinh lớp 11 Nâng cao

    Tiếng Anh lớp 11 MớiTiếng Anh lớp 11Lịch sử lớp 11Địa lí lớp 11Tập map Địa lí 11GDCD lớp 11Công nghệ 11Tin học lớp 11

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 11SBT Toán 11 Nâng cao

    SBT Vật lí lớp 11SBT Vật lí 11 Nâng caoSBT Hóa lớp 11SBT Hóa học 11 Nâng caoSBT Sinh lớp 11SBT Tiếng Anh lớp 11SBT Tiếng Anh lớp 11 mớiSBT Địa lí lớp 11SBT Lịch sử lớp 11SBT Ngữ văn lớp 11Soạn văn 11

   Vở bài tập

    Tập map Lịch sử 11

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 11Đề thi, đề kiểm tra Lý 11Đề thi, đề kiểm tra Hóa 11Đề thi, đề kiểm tra Sinh 11Đề thi, đề kiểm tra Văn 11Đề thi, đề kiểm tra Anh 11Đề thi, đề kiểm tra Sử 11Đề thi, đề kiểm tra Địa 11

  Lớp 10

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 10 siêu ngắnNgữ văn 10Tác giả – Tác phẩm Văn 10Văn mẫu lớp 10Toán lớp 10Toán 10 Nâng caoVật lý lớp 10Vật lý lớp 10 Nâng caoHóa lớp 10Hóa học lớp 10 Nâng caoSinh lớp 10

    Sinh lớp 10 Nâng caoTiếng Anh lớp 10 MớiTiếng Anh lớp 10Lịch sử lớp 10Địa lí lớp 10GDCD lớp 10Công nghệ 10Tin học lớp 10

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 10SBT Toán 10 Nâng cao

    SBT Vật lí lớp 10SBT Vật lí 10 Nâng caoSBT Hóa lớp 10SBT Hóa học 10 Nâng caoSBT Sinh lớp 10SBT Tiếng Anh lớp 10SBT Tiếng Anh lớp 10 mớiSBT Lịch sử lớp 10SBT Địa lí lớp 10Soạn văn 10SBT Ngữ văn lớp 10

   Vở bài tập

    Tập map Lịch sử 10

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 10Đề thi, đề kiểm tra Lý 10Đề thi, đề kiểm tra Hóa 10Đề thi, đề kiểm tra Sinh 10Đề thi, đề kiểm tra Văn 10Đề thi, đề kiểm tra Anh 10Đề thi, đề kiểm tra Sử 10Đề thi, đề kiểm tra Địa 10

  Lớp 9

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 9 siêu ngắnNgữ văn 9Văn mẫu lớp 9Toán lớp 9Vật lý lớp 9Hóa lớp 9Sinh lớp 9Tiếng Anh lớp 9 MớiTiếng Anh lớp 9Lịch sử lớp 9Địa lí lớp 9Tập map Địa lí 9GDCD lớp 9Công nghệ 9

    Tin học lớp 9Âm nhạc và mỹ thuật lớp 9Tài liệu Dạy – học Toán 9Tài liệu Dạy – Học Vật lý 9Tài liệu Dạy – học Hóa học 9

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 9SBT Vật lí lớp 9SBT Hóa lớp 9SBT Sinh lớp 9SBT Tiếng Anh lớp 9SBT Tiếng Anh lớp 9 mớiSBT Lịch sử lớp 9

    SBT Địa lí lớp 9Bài tập trường hợp GDCD 9SBT GDCD lớp 9SBT Ngữ văn lớp 9

   Vở bài tập

    Vở bài tập Toán 9Vở bài tập Vật lí 9Vở bài tập Hoá học 9Vở bài tập Sinh học 9Vở bài tập Tiếng Anh 9Vở bài tập Lịch sử 9Vở bài tập Địa lí 9Tập map Lịch sử 9

    Vở bài tập Tiếng Anh 9Vở bài tập Lịch sử 9Vở bài tập Địa lí 9Tập map Lịch sử 9

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 9Đề thi, đề kiểm tra Vật lí 9Đề thi, đề kiểm tra Hóa 9Đề thi, đề kiểm tra Sinh 9Đề thi, đề kiểm tra Văn 9Đề thi, đề kiểm tra Anh 9Đề thi, đề kiểm tra Sử 9Đề thi, đề kiểm tra Địa 9

  Lớp 8

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 8 siêu ngắnNgữ văn 8Văn mẫu lớp 8Toán lớp 8Vật lý lớp 8Hóa lớp 8Sinh lớp 8Tiếng Anh lớp 8 MớiTiếng Anh lớp 8Lịch sử lớp 8Địa lí lớp 8Tập map Địa lí 8GDCD lớp 8

    Công nghệ 8Tin học lớp 8Âm nhạc và mỹ thuật lớp 8Tài liệu Dạy – học Toán 8Tài liệu Dạy – học Vật lý 8Tài liệu Dạy – học Hóa học 8

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 8SBT Tiếng Anh lớp 8SBT Vật lí lớp 8SBT Hóa lớp 8SBT Sinh lớp 8

    SBT Tiếng Anh lớp 8 mớiSBT Lịch sử lớp 8SBT Địa lí lớp 8Bài tập trường hợp GDCD 8SBT GDCD lớp 8SBT Ngữ văn lớp 8

   Vở bài tập

    Vở bài tập Toán 8Vở bài tập Vật lí 8Vở bài tập Hoá học 8Vở bài tập Sinh học 8Vở bài tập Tiếng Anh 8

    Vở bài tập Lịch sử 8Tập map Lịch sử 8Vở bài tập Địa lí 8

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 8Đề thi, đề kiểm tra Vật lí 8Đề thi, đề kiểm tra Hóa 8Đề thi, đề kiểm tra Sinh 8Đề thi, đề kiểm tra Văn 8Đề thi, đề kiểm tra Anh 8Đề thi, đề kiểm tra Sử 8Đề thi, đề kiểm tra Địa 8

  Lớp 7

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 7 siêu ngắnNgữ văn 7Văn mẫu lớp 7Toán lớp 7Vật lý lớp 7Sinh lớp 7Tiếng Anh lớp 7 MớiTiếng Anh lớp 7Lịch sử lớp 7Địa lí lớp 7Tập map Địa lí 7

    GDCD lớp 7Công nghệ 7Tin học lớp 7Âm nhạc và mỹ thuật lớp 7Tài liệu Dạy – học Toán 7Tài liệu Dạy – học Vật lý 7

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 7SBT Vật lý lớp 7SBT Sinh lớp 7SBT Ngữ văn lớp 7

    SBT Tiếng Anh lớp 7 mớiSBT Tiếng Anh lớp 7SBT Lịch sử lớp 7SBT Địa lí lớp 7Bài tập trường hợp GDCD 7SBT GDCD lớp 7

   Vở bài tập

    Vở bài tập Toán 7Vở bài tập Vật lí 7Vở bài tập Sinh học 7Vở bài tập Tiếng Anh 7

    Vở bài tập Lịch sử 7Tập map Lịch sử 7Vở bài tập Địa lí 7

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 7Đề thi, đề kiểm tra Vật lí 7Đề thi, đề kiểm tra Sinh 7Đề thi, đề kiểm tra Văn 7Đề thi, đề kiểm tra Anh 7Đề thi, đề kiểm tra Sử 7

  Lớp 6

   Sách giáo khoa

    Soạn văn 6 siêu ngắnNgữ văn 6Văn mẫu lớp 6Toán lớp 6Vật lý lớp 6Sinh lớp 6Tiếng Anh lớp 6 MớiTiếng Anh lớp 6Lịch sử lớp 6Địa lí lớp 6Tập map Địa lí 6GDCD lớp 6

    Công nghệ 6Tin học lớp 6Âm nhạc và mỹ thuật lớp 6Tài liệu Dạy – học Toán 6Tài liệu Dạy – học Vật lý 6

   Sách bài tập

    SBT Toán lớp 6SBT Vật lý lớp 6SBT Ngữ văn lớp 6SBT Sinh lớp 6SBT Tiếng Anh lớp 6SBT Tiếng Anh lớp 6 mới

    SBT Lịch sử lớp 6SBT Địa lí lớp 6Bài tập trường hợp GDCD 6SBT GDCD lớp 6

   Vở bài tập

    Vở bài tập Toán 6Vở bài tập Vật lí 6Vở bài tập Sinh học 6Vở bài tập Tiếng Anh 6Vở bài tập Lịch sử 6Tập map Lịch sử 6Vở bài tập Địa lí 6

    Vở bài tập Lịch sử 6Tập map Lịch sử 6Vở bài tập Địa lí 6

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 6Đề thi, đề kiểm tra Vật lí 6Đề thi, đề kiểm tra Sinh 6Đề thi, đề kiểm tra Văn 6Đề thi, đề kiểm tra Anh 6Đề thi, đề kiểm tra Sử 6

  Lớp 5

   Sách giáo khoa

    Tiếng Việt 5VNEN Tiếng Việt lớp 5Văn mẫu lớp 5Toán lớp 5VNEN Toán lớp 5Tiếng Anh lớp 5 MớiLịch sử lớp 5

    Địa lí lớp 5Khoa học lớp 5Đạo đức lớp 5Hướng dẫn học tin học lớp 5

   Sách bài tập

    SBT Tiếng Anh lớp 5 mới

   Vở bài tập

    Vở bài tập Khoa học 5Vở bài tập Lịch sử 5Vở bài tập Địa lí 5Vở bài tập Toán lớp 5Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5Vở bài tập Toán 5Cùng em học Tiếng Việt 5Cùng em học Toán 5

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Toán 5Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Việt 5

  Lớp 4

   Sách giáo khoa

    Tiếng Việt 4VNEN Tiếng Việt lớp 4Văn mẫu lớp 4Toán lớp 4VNEN Toán lớp 4Tiếng Anh lớp 4 Mới

    Lịch sử lớp 4Địa lí lớp 4Khoa học lớp 4Hướng dẫn học tin học lớp 4

   Sách bài tập

    SBT Tiếng Anh lớp 4 mới

   Vở bài tập

    Vở bài tập Khoa học 4Vở bài tập Lịch sử 4Vở bài tập Địa lí 4Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4Vở bài tập Toán lớp 4Vở bài tập Toán 4Cùng em học Tiếng Việt 4

    Cùng em học Toán 4Cùng em học Tiếng Việt 4Cùng em học Toán 4

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Việt 4Đề thi, đề kiểm tra Toán 4

  Lớp 3

   Sách giáo khoa

    Tiếng Việt 3Văn mẫu lớp 3Toán lớp 3Tiếng Anh lớp 3 MớiTự nhiên và xã hội lớp 3

   Sách bài tập

    SBT Tiếng Anh lớp 3 mới

   Vở bài tập

    Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3Vở bài tập Toán 3Cùng em học Tiếng Việt 3Cùng em học Toán 3VBT Đạo đức lớp 3VBT Tự nhiên và xã hội lớp 3Vở bài tập Toán lớp 3

   Đề thi, Đề kiểm tra

    Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Việt 3Đề thi, đề kiểm tra Toán 3

  Lớp 2

   Sách giáo khoa

    Tiếng Việt 2Văn mẫu lớp 2

    Toán lớp 2Tự nhiên và Xã hội lớp 2

   Vở bài tập

    Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2Vở bài tập Toán 2Cùng em học Tiếng Việt 2

    Cùng em học Toán 2VBT Tự nhiên và Xã hội 2Vở bài tập Toán lớp 2

  Lớp 1

   Sách giáo khoa

    Toán lớp 1Tự nhiên và Xã hội lớp 1

   Vở bài tập

    VBT Tự nhiên và Xã hội 1

B. Hoạt động thực hành thực tiễn – Bài 71 : So sánh hai phân số khác mẫu số

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4

Bài khác

Câu 1

Nội dung chính

  Sách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaSách bài tậpVở bài tậpĐề thi, Đề kiểm traSách giáo khoaVở bài tậpSách giáo khoaVở bài tậpB. Hoạt động thực hành thực tiễn – Bài 71 : So sánh hai phân số khác mẫu sốVideo liên quan

So sánh hai phân số:

a) (dfrac34) và(dfrac13) b)(dfrac25) và(dfrac32)

c) (dfrac72) và(dfrac14) d) (dfrac34) và(dfrac56)

Phương pháp giải:

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Lời giải rõ ràng:

a) (dfrac34) và (dfrac13)
(beginarrayl
dfrac34 = dfrac3 times 34 times 3 = dfrac912\
dfrac13 = dfrac1 times 43 times 4 = dfrac412
endarray)
Mà (dfrac912 > dfrac412). Vậy (dfrac34 > dfrac13).
b) (dfrac25) và (dfrac32)
(beginarrayl
dfrac25 = dfrac2 times 25 times 2 = dfrac410\
dfrac32 = dfrac3 times 52 times 5 = dfrac1510
endarray)
Mà (dfrac410 < dfrac1510). Vậy (dfrac25 < dfrac32).
c) (dfrac72) và (dfrac14)
(beginarrayl
dfrac72 = dfrac7 times 22 times 2 = dfrac144\
dfrac14 = dfrac1 times 14 times 1 = dfrac14
endarray)
Mà (dfrac144 > dfrac14). Vậy (dfrac72 > dfrac14).
d) (dfrac34) và (dfrac56)
(beginarrayl
dfrac34 = dfrac3 times 34 times 3 = dfrac912\
dfrac56 = dfrac5 times 26 times 2 = dfrac1012
endarray)
Mà (dfrac912 < dfrac1012). Vậy (dfrac34 < dfrac56).

Câu 2

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

a) (dfrac610) và(dfrac45) b) (dfrac34) và(dfrac612)

Phương pháp giải:

– Khi rút gọn phân số ta hoàn toàn có thể làm như sau :

• Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào to nhiều hơn 1.

• Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như vậy cho tới lúc nhận được phân số tối giản.

– Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Lời giải rõ ràng:

a) (dfrac610) và(dfrac45)

(beginarray*20l
dfrac610 = dfrac6:210:2 = dfrac35\
dfrac45 = dfrac4:15:1 = dfrac45
endarray)

Mà (dfrac35 < dfrac45). Vậy (dfrac610 < dfrac45).

b) (dfrac34) và(dfrac612)

(beginarray*20l
dfrac34 = dfrac3:14:1 = dfrac34\
dfrac612 = dfrac6:312:3 = dfrac24
endarray)

Mà (dfrac34 > dfrac24). Vậy (dfrac34 > dfrac612).

Câu 3

a) Đọc kĩ ví dụ sau và nói với bạn cách so sánh hai phân số có cùng tử số :

Ví dụ : So sánh hai phân số (dfrac35) và (dfrac36).

Nhìn hình vẽ ta thấy :

(dfrac35 > dfrac36) ; (dfrac36 < dfrac35)

Trong hai phân số có cùng tử số :

Phân số nào có mẫu số to nhiều hơn thì bé nhiều hơn nữa.

Phân số nào có mẫu số bé nhiều hơn nữa thì to nhiều hơn.

b) So sánh hai phân số:

• (dfrac210)và(dfrac27) ; • (dfrac811) và(dfrac89) ; • (dfrac1010) và(dfrac107)

Phương pháp giải:

Trong hai phân số có cùng tử số :

– Phân số nào có mẫu số to nhiều hơn thì bé nhiều hơn nữa.

– Phân số nào có mẫu số bé nhiều hơn nữa thì to nhiều hơn.

Lời giải rõ ràng:

• (dfrac210)( 7)).

• (dfrac811) ( 9)).

• (dfrac1010) ( 7)).

Câu 4

Viết những phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

a)(dfrac35,,;,,,dfrac85,,;,,,dfrac25;;) b)(dfrac52,,;,,,dfrac16,,;,,,dfrac43 cdot )

Phương pháp giải:

So sánh những phân số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải rõ ràng:

a) So sánh những phân số đã cho ta có :

(dfrac25 < dfrac35 < dfrac85).

Vậy những phân số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

(dfrac25 ,,;,,, dfrac35 ,,;,,, dfrac85).

b) Ta có :

(dfrac52 = dfrac5 times 32 times 3 = dfrac156;) (dfrac43 = dfrac4 times 23 times 2 = dfrac86)

Giữ nguyên phân số (dfrac16).

So sánh những phân số ta có :

(dfrac16 < dfrac86 < dfrac156)

Hay : (dfrac16 < dfrac43 < dfrac52)

Vậy những phân số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

(dfrac16 ,,;,,, dfrac43 ,,;,,, dfrac52).

Loigiaihay

Bài tiếp theo

  C. Hoạt động ứng dụng – Bài 71 : So sánh hai phân số khác mẫu số

  Giải Bài 71 : So sánh hai phân số khác mẫu số phần hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng trang 38 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

  A. Hoạt động cơ bản – Bài 71 : So sánh hai phân số khác mẫu số

Quảng cáo

Báo lỗi – Góp ý

4322

Video Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Rút gọn rồi so sánh 3/5 và 33/55 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Rút #gọn #rồi #sánh #và