Thủ Thuật về Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau được Update vào lúc : 2022-03-13 19:32:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Skip to content

Công việc lâp báo cáo tài chính thời gian ở thời gian cuối năm để nộp cho cấp trên hay hoàn thành xong trách nhiệm được giao là kết quả quan trọng của cục phận kế toán, người phụ trách ở đầu cuối là kế toán trưởng nhưng người làm là kế toán tổng hợp, nhưng để việc lập báo cáo tài chính được nhanh chống thì nên soát xét những yếu tố sau trong quy trình thao tác.

TÀI SẢN

1. Tiền mặt – Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không xây dựng hội đồng kiểm kê, không còn chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.– Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến cty đồng.– Quy trình phê duyệt phiếu thu, chi không ngặt nghèo, không thực thi đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định.– Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.– Hạch toán thu chi tiền mặt không đúng kì.– Có trách nhiệm thu chi tiền mặt với số tiền lớn, vượt quá định mức trong quy định tài chính. Phát sinh nhiều trách nhiệm thu chi tiền trước và sau ngày khóa sổ.– Có nhiều quỹ tiền mặt.– Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.– Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tiễn và biên bản kiểm kê quỹ.– Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng cty, kế toán trưởng, thủ quỹ,…); không còn hoặc không phù phù thích hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu viết sai không không lưu lại khá đầy đủ; nội dung chi không đúng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.– Chi quá định mức tiền mặt theo quy định tài chính của Công ty nhưng không còn quyết định hành động hoặc phê duyệt của thủ trưởng cty.– Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên cấp dưới trong Công ty nhưng không còn phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng tỏ số tiền này đã được trả tới người bán hàng.– Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…– Thủ quỹ có quan hệ mái ấm gia đình với Giám đốc, kế toán trưởng.– Ghi lệch nhật kí chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.– Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa thích hợp lý (không hạch toán tiền đang chuyển …)– Có hiện tượng kỳ lạ chi khống hoặc hạch toán thiếu trách nhiệm thu chi phát sinh.– Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền to nhiều hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.– Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên so sánh.– Hạch toán thu chi ngoại tệ theo những phương pháp không nhất quán, không theo dõi nguyên tệ.– Cuối kì không nhìn nhận lại ngoại tệ hoặc nhìn nhận không theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước vào thời gian thời gian ở thời gian cuối năm.

– Niêm yết giá hoặc ký hợp đồng bằng ngoại tệ.

2. Tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí– Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng nhà nước còn chưa kịp thời.– Chưa mở sổ theo dõi rõ ràng theo từng ngân hàng nhà nước.– Chưa so sánh số dư cuối kì với ngân hàng nhà nước.– Mở nhiều thông tin tài khoản ở nhiều ngân hàng nhà nước nên khó kiểm tra, trấn áp số dư.– Có hiện tượng kỳ lạ thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước bị phong tỏa.– Chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản so sánh với ngân hàng nhà nước, với những bảng cân đối số phát sinh. – Phản ánh không hợp lý những khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…– Người kí séc không phải là người được ủy quyền.– Phát sinh quá nhiều trách nhiệm chuyển tiền tại ngày khóa sổ để tận dụng sự chậm trễ gửi giấy báo của ngân hàng nhà nước.– Chuyển tiền sai đối tượng người dùng hay người nhận không còn quan hệ kinh tế tài chính riêng với cty.– Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng người dùng nợ công của những cty không trùng nhau.– Không theo dõi nguyên tệ riêng với những khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.– Chưa nhìn nhận lại số dư ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm hoặc vận dụng sai tỷ giá nhìn nhận lại.

– Chưa hạch toán khá đầy đủ lãi tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp với sổ phụ NH.

3. Đầu tư tài chính thời hạn ngắn– Chưa mở sổ theo dõi rõ ràng từng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.– Không tiến hành trích lập dự trữ giảm giá góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thời hạn ngắn.– Không hạch toán lãi lỗ marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hoặc hạch toán khi chưa tồn tại khá đầy đủ hóa đơn chứng từ.– Đầu tư thời hạn ngắn khác không mang tính chất chất chất góp vốn đầu tư mà là những khoản phải thu khác (thu tiền chi phân phối sai chính sách cho cán bộ công nhân viên cấp dưới).– Cuối kì không nhìn nhận lại dự trữ để hoàn nhập dự trữ hoặc trích thêm.– Không có dẫn chứng chứng từ hợp lệ chứng tỏ cho khoản vốn.

– Không có xác nhận của đối tượng người dùng nhận góp vốn đầu tư về khoản vốn của Công ty.

4. Các khoản phải thu của người tiêu dùng– Không bù trừ cùng đối tượng người dùng hoặc bù trừ nợ công không cùng đối tượng người dùng.– Chưa có quy định tài chính về tịch thu nợ công.– Chưa có sổ rõ ràng theo dõi rõ ràng từng đối tượng người dùng phải thu.– Cùng một đối tượng người dùng nhưng theo dõi trên nhiều thông tin tài khoản rất khác nhau.– Quy trình phê duyệt bán chịu không khá đầy đủ, ngặt nghèo: chưa tồn tại quy định về số tiền nợ tối đa, thời hạn thanh toán…– Chưa tiến hành so sánh hoặc so sánh nợ công không khá đầy đủ vào thời gian lập Báo cáo tài chính.– Chênh lệch biên bản so sánh và sổ kế toán không được xử lý.– Chênh lệch sổ rõ ràng, sổ cái, Bảng cân đối kế toán.– Hạch toán sai nội dung, số tiền, tính chất thông tin tài khoản phải thu, hạch toán những khoản phải thu không mang tính chất chất chất phải thu thương mại vào TK131.– Cơ sở hạch toán nợ công không nhất quán theo hóa đơn hay theo phiếu xuất kho, do đó so sánh nợ công không khớp số.– Hạch toán giảm nợ công phải thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán nhưng không còn hóa đơn, chứng từ hợp lệ.– Ghi nhận những khoản trả trước cho những người dân bán không còn chứng từ hợp lệ. Các khoản đặt trước tiền hàng cho những người dân bán hoặc có quan hệ kinh tế tài chính lâu dài, thường xuyên với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác nhưng không tiến hành ký phối hợp đồng kinh tế tài chính giữa hai bên.– Ghi nhận tăng phải thu không phù phù thích hợp với ghi nhận tăng lệch giá. Công tác luân chuyển chứng từ từ bộ phận kho lên phòng kế toán chậm nên hạch toán phải thu khi bán hàng không còn chứng từ kho như phiếu xuất hàng…– Có những số tiền nợ công tịch thu bằng tiền mặt với số tiền lớn, không quy định thời hạn nộp lại nên bị nhân viên cấp dưới chiếm hữu vốn, hoặc biển thủ.– Nhiều số tiền nợ công phải thu quá hạn thanh toán, không rõ đối tượng người dùng, tồn dư từ nhiều năm nhưng chưa xử lý.– Cuối kỳ chưa nhìn nhận lại những khoản phải thu có gốc ngoại tệ.– Không phân loại tuổi nợ, không còn chủ trương tịch thu, quản trị và vận hành nợ hiệu suất cao.– Các khoản xóa nợ chưa tập hợp được khá đầy đủ hồ sơ theo quy định. Không theo dõi nợ khó đòi đã xử lý.– Không hạch toán lãi thanh toán nợ quá hạn.– Chưa tiến hành phân loại những khoản phải thu theo quy định mới: phân loại dài hạn và thời hạn ngắn.– Hạch toán phải thu không đúng kì, người tiêu dùng đã trả nhưng chưa hạch toán.– Theo dõi khoản thu những đại lý về lãi trả chậm do vượt mức dư nợ nhưng chưa xác lập rõ ràng từng đối tượng người dùng để sở hữu giải pháp tịch thu.– Chưa lập dự trữ những khoản phải thu khó đòi hoặc lập dự trữ nhưng trích thiếu hoặc trích thừa, vượt quá tỉ lệ được cho phép.– Hồ sơ lập dự trữ gần khá đầy đủ theo quy định.– Không xây dựng hội đồng xử lý nợ công khó đòi và tích lũy khá đầy đủ hồ sơ những số tiền nợ đã xóa nợ cho những người dân tiêu dùng.– Tổng mức lập dự trữ cho những số tiền nợ khó đòi to nhiều hơn 20% tổng dư nợ phải thu cuối kì.

– Cuối kì chưa tiến hành nhìn nhận lại để hoàn nhập dự trữ hay trích thêm.

5. Phải thu khác– Không theo dõi rõ ràng những khoản phải thu khác.– Chưa tiến hành so sánh những khoản phải thu không bình thường, tài sản thiếu chờ xử lý không còn biên bản kiểm kê, không xác lập được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.– Hạch toán vào TK 1388 một số trong những khoản không đúng bản chất.

– Không phân loại những khoản phải thu khác thời hạn ngắn và dài hạn theo quy định.

6. Hàng tồn kho– Không kiểm kê HTK tại thời gian 31/12 năm tài chính.– Ghi nhận hàng tồn kho không còn khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không còn biên bản giao nhận hàng, không còn biên bản nhìn nhận chất lượng hàng tồn kho.– Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho.– Ghi nhận nhập kho không còn hóa đơn chứng từ hợp lệ: mua thành phầm & hàng hóa với số lượng lớn nhưng không còn hợp đồng, hóa đơn shopping không đúng quy định (thu shopping nông sản chỉ lập bảng kê mà không viết hóa đơn thu shopping nông sản theo quy định của Bộ tài chính).– Không làm thủ tục nhập kho cho từng lần nhập mà phiếu nhập kho gộp chung cho toàn bộ một khoảng chừng thời hạn dài.– Không so sánh thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.– Chênh lệch kiểm kê thực tiễn và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ rõ ràng, sổ cái, bảng cân đối kế toán.– Chưa xây dựng quy định quản trị và vận hành vật tư, thành phầm & hàng hóa, định mức tiêu tốn vật tư hoặc định mức không thích hợp.– Công tác quản trị và vận hành hao hụt, dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho không tốt. Vào thời gian thời gian ở thời gian cuối năm, cty không xem xét và trấn áp tuổi thọ, điểm lưu ý lý hóa hoàn toàn có thể dẫn đến hư hỏng của từng loại hàng tồn kho, không xem xét những Đk lưu kho, dữ gìn và bảo vệ, sắp xếp tại kho để bảo vệ phù phù thích hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật.– Không tách biệt thủ kho, kế toán HTK, bộ phận shopping, nhận hàng.– Không hạch toán trên TK 151 khi hàng về nhưng hóa đơn chưa về.– Lập phiếu nhập xuất kho không kịp thời, hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.– Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: không đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, những chỉ tiêu không nhất quán…– Không lập bảng kê rõ ràng cho từng phiếu xuất kho, không viết phiếu xuất kho riêng cho từng lần xuất.– Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác giá trị trên hóa đơn và những ngân sách phát sinh.– Chưa lập bảng kê rõ ràng cho từng phiếu nhập xuất kho.– Quyết toán vật tư sử dụng hàng tháng chậm.– Chưa lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật tư tồn kho để so sánh với số liệu trên sổ kế toán.– Không lập bảng kê tính giá riêng với từng loại hàng tồn kho.– Không lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho, shopping sai quy cách, chất lượng, chủng loại… nhưng vẫn hạch toán nhập kho.– Hạch toán sai: không hạch toán theo phiếu xuất vật tư và phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng không dùng hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư to nhiều hơn phiếu nhập lại vật tư.– Số liệu xuất kho không đúng với số liệu thực xuất.– Xuất nhập kho nhưng không thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống.– Biên bản hủy hàng tồn kho kém phẩm chất không ghi rõ phương pháp kĩ thuật sử dụng để tiêu hủy.– Hạch toán hàng tồn kho giữ hộ vào TK152 mà không theo dõi trên thông tin tài khoản ngoài bảng 002.– Nguyên vật tư, vật tư, thành phầm & hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác lập giá trị doanh nghiệp không được xuất thoát khỏi sổ sách.– Khi lập BCTC hợp nhất HTK ở thông tin tài khoản 136,138 tại chi nhánh không được kiểm soát và điều chỉnh về TK 152.– Không hạch toán phế liệu tịch thu. Nguyên vật tư xuất thừa không hạch toán nhập lại kho.– Hạch toán sai: HTK nhập xuất thẳng không qua kho vẫn đưa vào TK 152, 153.– Không hạch toán hàng gửi bán, hay hạch toán ngân sách vận chuyển, bốc xếp vào hàng gửi bán, Giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng, chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.– Phương pháp tính giá xuất kho, xác lập giá trị thành phầm dở dang chưa thích hợp hoặc không nhất quán.– Phân loại sai TSCĐ là hàng tồn kho (công cụ, dụng cụ), không phân loại nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, thành phầm & hàng hóa.– Phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức không thích hợp, không nhất quán; không cóa bảng tính phân loại công cụ dụng cụ xuất dung trong kì.– Không trích lập dự trữ giảm giá HTK hoặc trích lập không nhờ vào cơ sở giá thị trường, lập dự trữ cho thành phầm & hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền sở hữu của cty. Trích lập dự trữ không đủ hồ sơ hợp lệ.– Chưa xử lý vật tư, thành phầm & hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.– Chưa theo dõi rõ ràng từng loại vật tư, nguyên vật tư, thành phầm & hàng hóa…– Chưa so sánh, kiểm kê, xác nhận với những người tiêu dùng về HTK nhận giữ hộ.– Hạch toán nhập xuất HTK không đúng kì.– Đơn giá, số lượng HTK âm do luân chuyển chứng từ chậm, viết phiếu xuất kho trước lúc viết phiếu nhập kho.– Xuất kho nội bộ theo giá ấn định mà không theo giá tiền sản xuất.– Xuất kho nhưng không hạch toán vào ngân sách.– Xuất vật tư cho sản xuất chỉ theo dõi về số lượng, không theo dõi về giá trị.– Không theo dõi riêng thành phẩm và phế phẩm theo tiêu thức kế toán và tiêu thức kĩ thuật, chưa xử lý phế phẩm.– Hạch toán tạm nhập tạm xuất không còn chứng từ thích hợp hoặc theo giá tạm tính khi hàng về chưa tồn tại hóa đơn nhưng đã xuất dùng ngay, tuy nhiên chưa tiến hành theo giá thực tiễn cho thích hợp khi nhận được hóa đơn.– Không theo dõi hàng gửi bán trên TK hàng tồn kho hoặc Giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng mà chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.Hàng gửi bán đã được đồng ý thanh toán nhưng vẫn để trên TK 157 mà chưa ghi nhận thanh toán và kết chuyển giá vốn.– Hàng hóa, thành phẩm ứ đọng, tồn kho lâu với giá trị lớn chưa tồn tại giải pháp xử lý.– Không quản trị và vận hành ngặt nghèo khâu shopping, bộ phận shopping khai khống giá mua (giá mua cao hơn giá thị trường).

– Công cụ, dụng cụ báo hỏng nhưng chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn tiếp tục phân loại vào ngân sách.

7. Tạm ứng– Chưa so sánh tạm ứng với những đối tượng người dùng.– Chưa theo dõi rõ ràng từng đối tượng người dùng tạm ứng.– Chênh lệch số kế toán và biên bản so sánh tạm ứng.– Chữ kí trên biên bản so sánh tạm ứng khác chữ kí trên biên bản chấm công, bản thanh toán lương.– Tạm ứng cho đối tượng người dùng ngoài công ty.– Chưa xây dựng quy định tạm ứng, quy định quản trị và vận hành tạm ứng chưa ngặt nghèo: thanh toán hoàn tạm ứng chậm, tạm ứng quá nhiều…– Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng không ghi rõ thời hạn hoàn ứng, số tiền, nguyên do sử dụng, không còn chữ kí của kế toán trưởng.– Số dư tạm ứng thời gian ở thời gian cuối năm lớn. Khoản tạm ứng quá thời hạn thanh toán lâu ngày không được sử lý.– Công nợ tạm ứng cho cán bộ công nhân viên cấp dưới đã chuyển công tác thao tác vẫn không được tịch thu.

– Sử dụng tạm ứng không đúng mục tiêu.

8. Thuế GTGT được khấu trừ– Hạch toán, kê khai không đúng thuế suất.– Hạch toán, kê khai không đúng thời hạn, quá thời hạn kê khai 3 tháng nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT.– Hóa đơn GTGT kê khai thiếu hoặc sai nội dung.– Kê khai khấu trừ thuế lúc không còn hóa đơn hoặc hóa đơn của những cty phá sản, giải thể.– Kê khai khấu trừ thuế GTGT những thành phầm & hàng hóa không chiu thuế GTGT.– Chênh lệch sổ sách và tờ khai thuế, không lý giải được nguyên nhân.– Kê khai, hạch toán khấu trừ riêng với hóa đơn GTGT trực tiếp hoặc hóa đơn không chịu thuế GTGT, hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp.– Kê khai khấu trừ thuế và những hóa đơn chi từ nguồn khác.– Hàng mua được giảm giá chưa hạch toán giảm VAT nguồn vào.– Kê khai thiếu hay sai hóa đơn, hóa đơn không đúng mẫu BTC quy định hoặc mẫu hóa đơn tự in đã đăng kí với Bộ tài chính.– Kê khai thuế nguồn vào được khấu trừ riêng với tất cả bộ phận nguyên vật tư sản xuất dùng cho sản xuất thành phầm & hàng hóa chịu VAT trực tiếp.– Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu sai.– Bù trừ thuế GTGT được khấu trừ và thuế GTGT phải nộp của những chi nhánh trên báo cáo tài chính hợp nhất.– Hạch toán khấu trừ thuế VAT nguồn vào to nhiều hơn đầu ra phải nộp, để số âm trên BCTC.

– Trường hợp hủy hóa đơn GTGT, xuất lại hóa đơn khác, người tiêu dùng trên 2 hóa đơn này sẽ không còn trùng nhau.

9. Hàng gửi bán– Hàng gửi bán không được đồng ý thanh toán nhưng đã hạch toán tăng lệch giá.

– Chưa hạch toán hàng gửi bán bị trả lại.

10. Cầm cố, kí quỹ, kí cược– Chưa có hóa đơn chứng từ, hợp đồng, cam phối hợp lệ.– Nội dung những khoản kí quỹ, kí cược không rõ ràng.– Chưa có so sánh xác nhận số dư với bên nhận kí quỹ, kí cược ngày khóa sổ kế toán thời gian ở thời gian cuối năm.– Hạch toán sai khoản cầm đồ, kí quỹ, kí cược vào thông tin tài khoản phải thu khác 138.

– Không theo dõi rõ ràng từng loại.

11. TSCĐ hữu hình & vô hình dung– Quản lí TSCĐ chưa ngặt nghèo: hồ sơ TSCĐ gần khá đầy đủ, TSCĐ vẫn chưa chuyển quyền sở hữu cho cty nhưng đã ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán; không còn sổ, thẻ rõ ràng cho từng TSCĐ.– Không tiến hành kiểm kê TSCĐ cuối kì, biên bản kiểm kê không phân loại TSCĐ không sử dụng, chờ thanh lý, đang không còn khấu hao. Số chênh lệch trên sổ sách so với biên bản kiểm kê không được xử lý.– Chứng từ liên quan đến TSCĐ không được lưu riêng với chứng từ kế toán.– TSCĐ đưa vào hoạt động và sinh hoạt giải trí thiếu biên bản chuyển giao, biên bản giao nhận.-Hạch toán tăng TSCĐ còn chưa kịp thời theo biên bản chuyển giao (hạch toán không đúng kì).– Hạch toán tăng TSCĐ khi chưa tồn tại khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: quyết toán khu công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao đưa vào sử dụng…– Không theo dõi sổ rõ ràng nguồn vốn hình thành TSCĐ. Không theo dõi riêng những TSCĐ đem cầm đồ, thế chấp ngân hàng.– Phân loại TSCĐ vô hình dung sai: giá trị quyền sử dụng đất, ngân sách đền bù và giải tỏa mặt phẳng… Ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung những nội dung không đúng quy định như ngân sách xây dựng Công ty, ngân sách trong quy trình nghiên cứu và phân tích…– Chênh lệch nguyên giá, khấu hao lũy kế giữa bảng cân đối số phát sinh, sổ cái, sổ rõ ràng.– Phân loại sai: tài sản không đủ chỉ tiêu ghi nhận TSCĐ nhưng vẫn ghi nhận là TSCĐ, hạch toán nhậm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình dung.– Chưa lập phiếu thanh toán khối lượng XDCB tự làm đã hoàn thành xong.– Nâng cấp TSCĐ hoàn thành xong nhưng chưa ghi tăng nguyên giá TSCĐ, chưa xác lập lại thời hạn sử dụng hữu ích và kiểm soát và điều chỉnh khấu hao phải trích vào ngân sách trong kì.– Hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ những nội dung không đúng chính sách quy định: ghi vào nguyên giá TSCĐ những ngân sách phát sinh khi TSCĐ đã đưa vào sử dụng như ngân sách lãi vay không được vốn hóa; ngân sách sửa chữa thay thế lớn TSCĐ không mang tính chất chất tăng cấp, không làm tăng hiệu suất hoặc thời hạn sử dụng; ghi tăng nguyên giá không đúng với biên bản chuyển giao, nghiệm thu sát hoạch…– Chưa đăng kí phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế địa phương.– Đơn vị vận dụng phương pháp tính, trích khấu hao không thích hợp, không nhất quán, xác lập thời hạn sử dụng hữu ích không hợp lý, mức trích khấu hao không đúng quy định, vượt quá mức cần thiết khấu hao tối đa hoặc thấp hơn mức khấu hao tối thiểu được trích vào ngân sách trong kì theo quy định tại QĐ 206.– Trích hoặc thôi trích khấu hao tròn tháng hoặc tròn quý mà không theo ngày đưa TSCĐ vào sử dụng hoặc ngưng trích theo ngày ngưng sử dụng.– Số khấu hao lũy kế chưa đúng chuẩn, khấu hao ở những bộ phận mà không được phân loại.– Tài sản đang không còn thời hạn sử dụng nhưng vẫn chưa trích hết khấu hao. Số chưa trích hết không được hạch toán vào ngân sách trong kì.– Vẫn trích khấu hao riêng với tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn tiếp tục sử dụng.– Trích khấu hao tính vào ngân sách cả những TSCĐ không sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.– Trích khấu hao riêng với tài sản thuê hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc không trích khấu hao TSCĐ đi thuê tài chính. Không theo dõi ngoại bảng riêng với TSCĐ thuê hoạt động và sinh hoạt giải trí.– Chưa thực thi khá đầy đủ thủ tục thanh lý TSCĐ: xây dựng hội đồng thanh lý TSCĐ, quyết định hành động thanh lý, không còn biên bản thanh lý hoặc biên bản không còn chữ kí của người dân có thẩm quyền…– Không phát hành hóa đơn khi bán TSCĐ thanh lý.– Hạch toán giảm TSCĐ khi thực tiễn chưa thanh lý, tháo dỡ, chưa tồn tại quyết định hành động của HĐQT, Giám đốc,…– Không hạch toán khá đầy đủ, kịp thời thu nhập thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí thanh lý TSCĐ.– Đầu tư TSCĐ trước lúc có sự phê duyệt của những cấp có thẩm quyền hoặc không còn trong kế hoạch góp vốn đầu tư được phê duyệt.– TSCĐ góp vốn đầu tư không đúng nguồn, mục tiêu: TSCĐ phục vụ quyền lợi công cộng được góp vốn đầu tư.– Trích khấu hao vào ngân sách SXKD những tài sản góp vốn đầu tư bằng nguồn khác.– Thời điểm trích khấu hao không theo thời gian ghi nhận TSCĐ.– Thực hiện khấu hao nhanh nhưng chưa đăng kí với cơ quan thuế địa phương và kết quả marketing thương mại trong năm bị lỗ. Mức trích khấu hao nhanh vượt quá 1,2 lần so với khấu hao theo phương pháp đường thẳng.– TSCĐ không hề sử dụng không được thanh lý. TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý không được xuất thoát khỏi sổ sách theo biên bản xác lập giá trị doanh nghiệp, không được theo dõi tài sản ở ngoại bảng, vẫn tính và trích khấu hao tính vào ngân sách.– TSCĐ điều chuyển nội bộ có mức giá trị còn sót lại trên quyết định hành động điều chuyển không khớp sổ kế toán.– Chưa chuyển TSCĐ hữu hình có nguyên giá nhỏ hơn 10 triệu thành công xuất sắc cụ dụng cụ theo quyết định hành động 206/BTC.– TSCĐ nhận chuyển giao, góp vốn phải tiến hành nhìn nhận lại giá trị.– Đầu tư TSCĐ không hợp lý: quá nhiều hoặc dùng nguồn vay thời hạn ngắn để góp vốn đầu tư.– Tài sản nhận điều động, điều chuyển theo quyết định hành động của cấp trên chỉ ghi tăng nguyên giá mà không ghi nhận giá trị đã khấu hao.– TSCĐ thuê tài chính hạch toán trên TK 211,213.– Giá trị TSCĐ ghi nhận không thích hợp, TSCĐ được biếu tặng không được ghi nhận theo giá trị hợp lý, TS nhận chuyển giao, góp vốn không được nhìn nhận lại khi giao nhận…– Điều chuyển TSCĐ nội bộ, giá trị còn sót lại trên Quyết định điều chuyển và sổ sách kế toán không khớp.– Một số TSCĐ có thời hạn sử dụng còn sót lại rất khác nhau nhưng được gộp chung lại thành một tài sản hay một nhóm tài sản.– TSCĐ góp vốn đầu tư bằng nguồn vơn NSNN, cho công nhân viên cấp dưới sử dụng nhưng không thu tiền để tịch thu vốn góp vốn đầu tư.

– Chưa tiến hành nhìn nhận lại TSCĐ khi thực thi Cp hóa doanh nghiệp hoặc có nhìn nhận nhưng không thích hợp.

12. Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính– Không mở sổ theo dõi TSCĐ thuê tài chính– Thiếu hợp đồng thuê.– Phân loại nhầm TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động và sinh hoạt giải trí.– Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, hạch toán khấu hao TSCĐ thuê tài chính không đúng theo hợp đồng thuê.

– Không theo dõi hoặc phân loại tiền lãi thuê vào ngân sách những kì không theo tiêu tức hợp lý. Hạch toán lãi vay TSCĐ thuê tài chính vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính.

13. Góp vốn link kinh doanh– Không có hồ sơ, hợp đồng góp vốn.– Không có so sánh số dư với cty nhận vốn góp link kinh doanh.– Góp vốn không theo hợp đồng link kinh doanh.– Góp vốn link kinh doanh bằng tài sản nhưng không còn biên bản chuyển giao nhận tài sản, nhìn nhận lại tài sản.

– Khi tham gia góp vốn link kinh doanh không nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và tình hình tài chính của đối tác chiến lược, dẫn đến công ty link kinh doanh bị lỗ, cty góp vốn sẽ bị chia lỗ tương ứng với tỷ suất góp vốn.

14. Xây dựng cơ bản dở dang– Chi phí XDCB dở dang cuối kì xác lập chưa thích hợp, chỉ trên cơ sở ước tính.– Không có kế hoạch, dự trù thiết kế cho khu công trình xây dựng xây dựng cơ bản, sửa chữa thay thế lớn TSCĐ,…– Không rõ ràng những khoản vốn XDCB cuối kì là của khu công trình xây dựng nào.– Chi phí XDCB dở dang tồn dư từ nhiều kì không được xử lý, góp vốn đầu tư tiếp…– Thủ tục góp vốn đầu tư gần khá đầy đủ: không còn quyết định hành động góp vốn đầu tư, quyết định hành động phê duyệt dự trù, không tổ chức triển khai đấu thầu, chào hàng…– Hồ sơ, chứng từ trên góp vốn đầu tư thanh toán tiền chưa ngặt nghèo: mua thiết bị không còn hóa đơn, chi trả tiền cho đối tác chiến lược quốc tế, không thực thi thanh toán qua NH.– Khoản chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí XDCB không còn hóa đơn, chứng từ hợp lệ.– Giá trị trên Báo cáo rõ ràng góp vốn đầu tư từng khu công trình xây dựng chênh lệch với sổ kế toán.– Thực hiện sửa chữa thay thế lớn không còn phê duyệt của Tổng công ty/đạt tỷ suất thấp.– Hạch toán sai: ngân sách sửa chữa thay thế lớn không ghi tăng nguyên giá mà đưa vào ngân sách SXKD trong kì.– Phân bổ ngân sách sản xuất chung, ngân sách khấu hao vào giá trị khu công trình xây dựng chưa thích hợp lý, không còn tiêu thức phân loại thích hợp.– Công trình hoàn thành xong chuyển giao đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hạch toán tăng TSCĐ, chưa trích khấu hao.– Hạch toán vào ngân sách XDCB dở dang những ngân sách không còn khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hoặc tập hợp thiếu.

– Sửa chữa lớn không còn kế hoạch, không dự trù kinh phí góp vốn đầu tư. Sửa chữa lúc không còn phiếu báo hỏng, khi hoàn thành xong không còn quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư sửa chữa thay thế, biên bản nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong chuyển giao.

15. Phải thu nội bộ– Không có biên bản so sánh nợ công với đối tượng người dùng nợ tại thời gian thời gian ở thời gian cuối năm. Số liệu trên sổ kế toán không khớp với số liệu trên biên bản so sánh với nợ công nội bộ.– Không theo dõi rõ ràng từng đối tượng người dùng có quan hệ thanh toán với cty.– Hạch toán phải thu nội bộ lúc không còn khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.– Hạch toán phải thu nội bộ không đúng kì.– Bù trừ nợ công phải thu, phải trả nội bộ không đúng đối tượng người dùng hoặc cùng đối tượng người dùng nhưng không bù trừ khi lập bảng cân đối.– Hạch toán phải thu nội bộ với những cty hạch toán độc lập, không mang tính chất chất chất thu chi hộ.– Bù trừ nợ công với bên thứ ba không còn biên bản.

– Hạch toán phải thu nội bộ với những cty hạch toán độc lập.

16. Chi phí SXKD dở dang– Hạch toán vào ngân sách một số trong những khoản không thích hợp nội dung, tính chất.– Phương pháp nhìn nhận thành phầm dở dang không nhất quán Một trong những kì kế toán.– Không có biên bản kiểm kê khối lượng XDCB dở dang cuối kì.– Không hạch toán khá đầy đủ những khoản ngân sách phát sinh hoặc hạch toán 1 số khoản vượt mức quy định.– Hạch toán vào ngân sách không còn khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.– Hạch toán ngân sách không đúng kì.

– Sản phẩm đã hoàn thành xong nhưng không cần kết chuyển.

17. Chi phí trả trước, ngân sách chờ kết chuyển– Phân bổ ngân sách trả trước chưa thích hợp lý và không nhất quán.– Chưa có chủ trương phân loại ngân sách trả trước.– Chưa mở sổ theo dõi từng loại ngân sách thực tiễn phát sinh, nội dung từng loại ngân sách chưa rõ ràng, rõ ràng.– Đưa ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp vào ngân sách chờ kết chuyển mà không phân loại vào ngân sách để xác lập kết quả marketing thương mại thích hợp theo quy định, TK 142 còn số dư.– Phân loại ngân sách trả trước thời hạn ngắn và ngân sách trả trước dài hạn chưa thích hợp.– Chi phí liên quan đến nhiều kì nhưng không phân loại hoặc phân loại theo tiêu thức không thích hợp, nhất quán.

– Gác lại ngân sách không theo tiêu thức nhất định.

18. Đầu tư dài hạn– Chưa tiến hành nhìn nhận lại số sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại ngày kết thúc năm tài chính, khóa sổ và lập báo cáo.– Chưa mở sổ theo dõi rõ ràng từng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán góp vốn đầu tư.– Chưa lập dự trữ cho những khoản sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán giảm giá tại thời gian kết thúc năm tài chính. Lập dự trữ không còn cơ sở.– Không có cơ sở chứng tỏ cho khoản vốn.– Số liệu trên sổ kế toán và bảng cân đối không khớp nhau.

– Không có xác nhận của bên nhận góp vốn đầu tư về khoản vốn.

19. Chi sự nghiệp– Số liệu trên sổ sách kế toán không khớp với số liệu trên Bảng cân đối.– Chi sự nghiệp không được hạch toán vào TK 161 mà hạch toán giảm nguồn kinh phí góp vốn đầu tư sự nghiệp.– Ghi giảm chi sự nghiệp mà không còn biên bản nghiệm thu sát hoạch quyết toán của cơ quan chủ quản.– Cuối niên độ kế toán không chuyển chi sự nghiệp trong năm này sang chi sự nghiệp năm trước đó.

– TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí góp vốn đầu tư sự nghiệp không được hạch toán tăng chi sự nghiệp, khấu hao TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí góp vốn đầu tư sự nghiệp không được hạch toán giảm chi sự nghiệp mà hạch toán vào ngân sách hoặc hạch toán nhưng không đúng, không đủ.

NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
1.Vay thời hạn ngắn, vay dài hạn– Không theo dõi rõ ràng số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn sót lại phải trả theo từng đối tượng người dùng cho vay vốn ngân hàng, theo từng khế ước vay, từng mục tiêu vay.– Chính sách và phương pháp kế toán vận dụng cho khoản mục vay không hợp lý và nhất quán. Không tính toán tiền lãi vay mà hạch toán trên cơ sở thông báo của ngân hàng nhà nước.– Chứng từ gốc vay và chứng từ thanh toán không khá đầy đủ và hợp lệ. Khi vay không khá đầy đủ phiếu thu, giấy báo Có NH hoặc chứng từ thanh toán, khi thanh toán không còn phiếu chi hoặc giấy báo Nợ NH hoặc những chứng từ này thiếu những yếu tố và chữ kí của những người dân dân có liên quan. Khế ước vay không ghi rõ thời hạn trả nợ.– Chênh lệch khế ước nhận nợ với chứng từ thu tiền, nhận thành phầm & hàng hóa, tài sản hay những trách nhiệm trả lãi, trả nợ gốc với chứng từ thanh toán, chi tiền.– Công tác tàng trữ hồ sơ vay chưa thích hợp lý.– Hạch toán không khá đầy đủ và không đúng chuẩn lãi tiền vay phải trả trong năm theo hợp đồng vay vốn ngân hàng và khế ước nhận nợ.– Hạch toán vào ngân sách vượt quá số tiền lãi vay phải trả thực tiễn trong năm.– Hạch toán tiền lãi vay vào những đối tượng người dùng ngân sách chưa đúng quy định: hạch toán vào ngân sách sản xuất chung mà không phản ánh vào ngân sách tài chính.– Phân loại sai những khoản vay thời hạn ngắn sang vay dài hạn và ngược lại.– Quản lý và hạch toán tiền vay và tiền lãi vay chưa thích hợp: hạch toán lãi tiền vay vào ngân sách XDCB hoặc tăng nguyên giá TSCĐ mà không hạch toán vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính.– Ghi chép số liệu vay thời hạn ngắn, dài hạn gần khá đầy đủ so với số thực tiễn phát sinh. Chưa hạch toán giảm tiền vay được xóa nợ.– Hạch toán lãi vay của cty ngoài hoặc cán bộ công nhân viên cấp dưới vượt quá 1,2 lần lãi suất vay ngân hàng nhà nước tại thời gian vay.– Chưa hạch toán hoặc hạch toán chưa đúng những khoản vay dài hạn nếu đến hạn trả sang nợ dài hạn đến hạn trả theo quy định tại 31/12 theo như kế hoạch trả nợ được ghi trong hợp đồng vay dài hạn.– Chưa kí hợp đồng vay vốn ngân hàng với cán bộ công nhân viên cấp dưới và chưa tồn tại bản so sánh khoản vốn vay của cán bộ công nhân viên cấp dưới.– Sử dụng vốn vay không đúng mục tiêu ghi trong hợp đồng vay.– Khả năng thanh toán những khoản vay của cty thấp, cty thường xuyên phải hòn đảo nợ để thanh toán nợ vay đến hạn.– Nhầm lẫn giữa ngân sách đi vay được vốn hóa và không được vốn hóa.– Chưa nhìn nhận lại số dư nợ vay thời hạn ngắn và dài hạn bằng ngoại tệ theo tỷ giá trung bình liên NH tại thời gian lập BCTC hoặc không theo tỷ giá thực tiễn tại thời gian thời gian ở thời gian cuối năm.– Chưa so sánh số dư những khoản vay tại thời gian 31/12. Số so sánh và số sổ sách có chênh lệch do chưa hạch toán lãi vay chưa trả được vào gốc vay.– Chưa tiến hành phân loại những khoản vay theo tuổi vay.– Những số tiền nợ dài hạn được khoanh nợ nhưng chưa tồn tại đủ hồ sơ theo quy định. Đối với những số tiền nợ đã quá hạn, Công ty chưa tồn tại kế hoạch trả nợ hoặc xin gia hạn tương hỗ update.– Không theo dõi rõ ràng nguyên tệ riêng những khoản vay bằng ngoại tệ hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ.– Số liệu trên BCTC, sổ tổng hợp và sổ rõ ràng không khớp nhau.

– Trình bày lệch lạc trên BCTC. Không thực thi đúng nguyên tắc ủy quyền, phê chuẩn.

2. Phải trả người bán– Chưa có hạch toán rõ ràng cho từng đối tượng người dùng phải trả (người bán,người phục vụ vật tư, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hoặc người nhận thầu xây lắp chính, phụ). Chưa thực thi phân loại những khoản phải trả như phải trả cho bên thứ ba, phải trả tồn lâu ngày hoặc có yếu tố…– Công nợ phải trả quá hạn thanh toán (hoặc lâu ngày không được xử lý và xử lý).– Chưa thực thi so sánh hoặc so sánh gần khá đầy đủ nợ công với những người bán tại thời gian thời gian ở thời gian cuối năm.– Số dư nợ công phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản so sánh nợ công phải trả nhưng không được xử lý.– Các khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì.– Theo dõi nợ công chưa thích hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối tượng người dùng, không tiến hành bù trừ riêng với những số tiền nợ công của cùng một đối tượng người dùng.– Không theo dõi rõ ràng nợ công theo nguyên tệ riêng với nợ công phải trả có gốc ngoại tệ.– Cuối kì , chưa nhìn nhận lại số dư những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán liên NH tại thời gian lập BCTC.– Phân loại sai nội dung những khoản phải trả khác vào những khoản phải trả người bán, không phân loại khoản phải trả thương mại và phi thương mại, hạch toán không đúng nội dung kinh tế tài chính.– Không có bảng phân tích tuổi nợ để sở hữu kế hoạch thanh toán, những số tiền nợ quá hạn không được thanh toán.– Chưa hạch toán tiền lãi phải trả cho những người dân bán nếu mua trả chậm.– Không hạch toán giảm nợ công phải trả trong trường hợp giảm giá hàng bán hay được hưởng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán.– Hạch toán xuất nhập khẩu úy thác chưa đúng kì kế toán và theo dõi công nơi với đối tác chiến lược quốc tế chưa thích hợp.– Quản lí và hạch toán nợ công phải trả chưa thích hợp và ngặt nghèo. Những số tiền nợ công phải trả không xác lập được chủ nợ đã hạch toán tăng thu nhập khác, nhưng không đủ dẫn chứng hợp lệ.– Bù trừ số dư trả tiền trước cho những người dân bán với số dư phải trả người bán không cùng đối tượng người dùng.– Số liệu trên sổ tổng hợp và sổ rõ ràng, bảng cân đối số phát sinh không khớp nhau và không khớp với hóa đơn, chứng từ gốc hoặc không khớp với thư xác nhận của Kiểm toán viên.– Ghi nhận khoản phải trả không trên cơ sở hóa đơn chứng từ hoặc hóa đưn chứng từ không hợp lệ.– Các khoản phải trả với bên thứ ba không còn chứng từ hợp lệ, không được ghi chép, phản ánh, trình diễn hoặc phản ánh không hợp lý.– Số liệu trên sổ tiền mặt và tiền gửi NH với tổng phát sinh Nợ trên thông tin tài khoản phải trả không khớp nhau, có chênh lệch lớn.– Việc thanh toán cho những người dân bán bằng tiền mặt với giá trị lớn thông qua những nhân viên cấp dưới của Công ty thể hiện việc quản trị và vận hành tiền mặt chưa ngặt nghèo, hoàn toàn có thể xẩy ra rủi ro không mong muốn bất lợi cho Công ty hoặc dẫn đến việc chiếm hữu vốn của Công ty cho những mục tiêu thành viên do nhận tiền không kịp thời hạn thanh toán.– Không hạch toán lãi chậm trả trên những khoản phải trả quá hạn thanh toán.– Chưa tiến hành xửa lí những khoản phải trả người bán không còn đối tượng người dùng vào thu nhập khác.– Trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về, cty phản ánh chưa đúng về mặt giá trị và chưa kiểm soát và điều chỉnh hoặc kiểm soát và điều chỉnh không đúng thời cơ có hóa đơn về.– Thủ tục nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so với bút toán trả tiền làm cho tại 31/12 TK331 có số dư Nợ nhưng thực ra đây không phải là khoản trả trước cho những người dân bán.

– Khoản thanh toán giao dịch thanh toán với số tiền lớn không kí hợp đồng shopping với những người bán.

3. Thuế và những khoản phải nộp NSNN– Không theo dõi rõ ràng từng khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp và đã nộp.– Quản lí và hạch toán thuế GTGT đầu ra chưa đúng qui định: không viết hóa đơn khi bán hàng, áp thuế suất thuế GTGT đầu ra chưa đúng tỉ lệ, tính toán sai giá tính thuế.– Hạch toán và kê khai thuế GTGT gần khá đầy đủ, chưa thích hợp. Hạch toán khấu trừ thuế VAT riêng với những hóa đơn không hợp lệ (thiếu mã số thuế, chữ kí của người tiêu dùng…) hoặc hóa đơn ngày càng tăng trực tiếp, hóa đơn chi từ nguồn KPCĐ, quỹ phúc lợi, khoản chi trả không phục vụ sản xuất… Hạch toán giảm VAT phải nộp và ghi tăng lợi nhuận riêng với khoản được miễn, giảm thuế VAT.– Quản lí và hạch toán thuế tài nguyên chưa thích hợp: không hạch toán vào TK627 mà hạch toán vào TK642, hạch toán thuế tài nguyên theo giá tạm tính khi chưa tồn tại thông làm giá tính thuế tài nguyên của Cục thuế địa phương.– Cơ sở tính thuế tài nguyên chưa thích hợp: tính thuế tài nguyên trên giá gồm cả ngân sách vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi; không tính thuế tài nguyên khai thác trong kì nhưng chưa bán, tiêu dùng; tính thuế tài nguyên trên khối lượng tài nguyên khi chưa loại trừ hết tạp phẩm.– Số dư trên TK 3331 (thuế GTGT phải nộp) trên BCTC có số dư âm do hạch toán khấu trừ thuế GTGT nguồn vào vượt với số thuế đầu ra.– Số liệu liệu thuế GTGT đầu ra trên sổ kế toán không khớp với số liệu trên tờ khai thuế và hóa đơn VAT (do kê khai sai, thiếu, trùng một số trong những hóa đơn GTGT). Kê khai thuế không đúng số seri và ngày phát hành hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT.– Hạch toán sai những khoản thuế GTGT trong những trường hợp hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán, tính VAT đầu ra riêng với thành phầm & hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hội chợ triễn lãm thương mại.– Hạch toán giảm trừ thuế VAT đầu ra phải nộp chưa thích hợp lệ: chưa tồn tại biên bản hủy hợp đồng khi đã xé hóa đơn rời cuống, chưa tồn tại ý kiến bằng văn bản của cơ quan thuế về việc này. Trường hợp mất hoặc thất lạc hóa đơn GTGT, cty xử lý không đúng quy định và hạch toán sai nguyên tắc.– Hàng hóa, dịch vụ không đủ Đk sẽ là xuất khẩu vẫn vận dụng thuế suất 0%.– Quản lý và hạch toán thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa thích hợp, tính sai giá tính thuế, áp sai thuế suất. Các trách nhiệm hoàn thuế xuất nhập khẩu thiếu những chứng từ thiết yếu và không phản ánh khoản hoàn thuế này trên số sách kế toán.– Tính thuế cho những thành phầm & hàng hóa không thực diện chịu thuế xuất nhập khẩu như hàng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, nhập khẩu vào khu công nghiệp, vận chuyển hàng quá cảnh viện trợ nhân đạo…– Thuế xuất khẩu tính trên giá chưa tách ngân sách vận tải lối đi bộ, bảo hiểm…– Nộp hộ thuế nhập khẩu cho cty ủy thác nhưng chưa viết hóa đơn.– Không tính thuế GTGT đầu ra riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong trường hợp tiêu dùng nội bộ (trả lương, thưởng cho công nhân viên cấp dưới) hay do trao đổi thành phầm & hàng hóa.– Nhầm lẫn Một trong những thành phầm & hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT với những thành phầm & hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0%.– Các khoản thuế sử dụng đất, thuế môn bài không hạch toán vào TK 333 mà hạch toán vào ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kì nộp tiền.– Chưa hạch toán và kê khai thuế thu nhập thành viên với nhân viên cấp dưới phải chịu thuế thu nhập cao, chưa khấu trừ tại nguồn theo Pháp lệnh về thuế riêng với những người dân có thu nhập cao.– Hạch toán và nộp thuế thu nhập thành viên cho một só cán bộ có thu nhập cao với số tiền cao hoặc thấp hơn số tiền thực tiễn phải nộp. Hạch toán thiếu thuế thu nhập thành viên riêng với những khoản chi hoa hồng, môi giới.– Xác định thu nhập chịu thuế thành viên không loại trừ khoản tiền nộp về BHXH, BHYT từ tiền lương của người lao động.– Chưa xác lập Đk ưu đãi được hưởng về thuế suất và năm miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư 128 và Nghị định 164.– Chưa hạch toán số thuế phải nộp tương hỗ update trong năm. Nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế chậm so với thời hạn quy định.– Không hạch toán tiền thuê đất nhưng không còn văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc miễn giảm tiền thuê đất. Chưa kí kết được hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của địa phương.– Xác định mức thu nhập chịu thuế sai riêng với thuế thu nhập doanh nghiệp do hạch toán những khoản ngân sách hợp lý nhằm mục đích mục tiêu tính thuế chưa đúng quy định, ghi nhận sai những khoản lệch giá, thu nhập khác; tính giá vốn hàng bán chưa đúng kì hoặc không đúng chuẩn.– Chưa tách thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế.– Chưa tổng hợp quyết toán thuế.– Đơn vị không tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng quý với số tiền mà cty đã kê khai.– Đơn vị tiến hành chuyển lỗ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho trong năm này nhưng chưa đăng kí chuyển lỗ với cơ quan thuế. Thuộc diện được ưu đãi miễn giảm thuế nhưng chưa lập hồ sơ xin miễn giảm thuế.– Chưa hạch toán những khoản phạt, truy thu của cơ quan thuế vào ngân sách khác.– Thuế tồn dư lâu ngày không được xử lí.– Chưa xác lập và hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm tiếp theo khi trừ số lỗ năm trước đó chuyển sang.

– Các khoản thuế sử dụng đất, thuế môn bài không hạch toán và Tk 333 mà hạch toán và ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kì.

4. Lương và những khoản phải trả công nhân viên cấp dưới chức– Chưa có kế hoạch về tiền lương mà chỉ có kế hoạch trả lương cho công nhân viên cấp dưới.– Chưa xây dựng quy định trả lương có sự phê duyệt của người dân có thẩm quyền, phương pháp tính lương, trả lương không nhất quán.– Chưa đăng kí với Cơ quan thuế địa phương về tổng quỹ lương phải trả trong năm vị trí căn cứ vào phương pháp tính lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.– Xác định quỹ lương chưa tồn tại cơ sở.– Chi quá quỹ tiền lương được hưởng.– Sử dụng quỹ tiền lương chưa đúng mục tiêu.– Xác định quỹ tiền lương không phù phù thích hợp với mức độ hoàn thành xong kế hoạch lợi nhuận, do đó hạch toán vào ngân sách cao hơn hoặc thấp hơn số thực tiễn.– Trích thiếu quỹ tiền lương theo đơn giá tổng công ty giao.– Chưa thực thi xác lập và trừ lùi quỹ tiền lương khi Công ty không thực thi được kế hoạch sản xuất marketing thương mại được giao.– Quản lí và hạch toán tiền lương chưa thích hợp: trả lương cho cán bộ công nhân viên cấp dưới hạch toán trực tiếp vào ngân sách sản xuất marketing thương mại mà không hạch toán qua quỹ tiền lương theo quy định.– Quyết toán lương còn chưa kịp thời. Thanh toán trả lương cho cán bộ công nhân viên cấp dưới chậm.– Xuất hiện những không bình thường và ngoại lệ về tiền lương của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.– Thanh toán lương khống: nhân viên cấp dưới khống, hồ sơ khống, nhân viên cấp dưới đã thôi việc tại cty vẫn được trả lương. Khai tăng giờ làm thêm so với thực tiễn.– Hạch toán tiền lương và những khoản trích vào lương không đúng kì.– Hạch toán một số trong những khoản có tính chất lương như tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ… vào ngân sách mà không qua TK 334.– Chưa kí khá đầy đủ hợp đồng lao động với cán bộ công nhân viên cấp dưới theo quy định.– Bảng chấm công và bảng thanh toán lương không khá đầy đủ chữ kí thiết yếu như chữ kí của người nhận, của kế toán trường có hiện tượng kỳ lạ kí nhận hộ.– Chưa tiến hành khấu trừ vào lương riêng với khoản tiền bồi thường thiệt hại, tổn thất, vi phạm của công nhân viên cấp dưới.– Thanh toán những khoản phụ cấp và những khoản khác ngoài lương chính không còn chủ trương rõ ràng và không còn quyết định hành động của Giám đốc.– Hạch toán tạm ứng lương vào TK 141 mà không hạch toán giảm khoản phải trả công nhân viên cấp dưới chức theo quy định.– Không có hợp đồng với nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời, thao tác theo thời vụ theo quy định.– Các trách nhiệm nâng lương không còn quyết định hành động nâng lương của những cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời gian sớm nhất kèm theo.– Hạch toán toàn bộ ngân sách BHXH, BHYT, KPSĐ vào TH 622 mà không phân loại cho những bộ phận bán hàng, quản lí doanh nghiệp, quản lí phân xưởng theo quy định.

– Số phát sinh trên sổ kế toán không trùng khớp với số liệu trên sổ lương của người lao động.

5. Chi phí phải trả– Hạch toán những ngân sách chưa phát sinh vào ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kì khi chưa tồn tại dẫn chứng hợp lý, uy tín về những khoản ngân sách phải trích trước trong kì: chưa tồn tại hợp đồng vay, kế hoạch lương nghỉ phép, kế hoạch sửa chữa thay thế lớn TSCĐ.– Trích trước vào ngân sách những nội dung không được xem vào ngân sách sản xuất, marketing thương mại hoặc không trích trước ngân sách lãi vay dài hạn trong kì,ngân sách sửa chữa thay thế lớn TSCĐ, tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ngân sách bảo hành thành phầm, thành phầm & hàng hóa vào ngân sách phải trả trong kì.– Chưa có quy định về trích trước vào ngân sách phải trả hay kết chuyển những khoản này vào ngân sách trong kì.– Ghi nhận ngân sách phải trả vào ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kì không tương ứng với lệch giá. Chưa quyết toán những khoản ngân sách phải trả với số ngân sách thực tiễn phát sinh cuối niên độ kế toán, chưa xử lí số chênh lệch.– Hạch toán vào TK này những trách nhiệm không đúng nội dung tính chất của TK theo quy định. Hạch toán treo ngân sách vào ngân sách phải trả nhằm mục đích giảm ngân sách trong năm để giấu lỗ.– Chưa tiến hành trích quỹ dự trữ trợ cấp mất việc làm đúng theo phía dẫn tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ tài chính về trích lập, quản lí, sử dụng và hạch toán quỹ dự trữ trợ cấp mất việc làm.– Số dư có dịch chuyển lớn qua trong năm kề nhau mà không lý giải được nguyên nhân.– Không kết chuyển phần chênh lệch đã trích vào ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kì nhưng không chi hết để giảm ngân sách phải trả.

– Không nhìn nhận lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ riêng với ngân sách phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá trung bình liên ngân hàng nhà nước tại thời gian thời gian ở thời gian cuối năm.

6. Phải trả nội bộ– Chưa tiến hành so sánh nợ công nội bộ ngày 31/2. Các khoản chênh lệch trên so sánh không được xử lí.– Chưa bù trừ nợ công phải thu, phải trả nội bộ với cùng một đối tượng người dùng bù trừ nhầm đối tượng người dùng.– Chưa mở sổ theo dõi rõ ràng cho từng đối tượng người dùng có quan hệ thanh toán hay từng khoản phải nộp, phải trả.– Hạch toán thiếu những khoản phải nộp cấp trên.– Trả lãi vay phải thu, phải trả nội bộ nhưng không còn hợp đồng, không còn quyết định hành động mức lãi suất vay nội bộ làm cơ sở xác lập.– Số liệu trên sổ kế toán cty cấp dưới không khớp với sổ kế toán cty cấp trên.– Hạch toán không đúng tính chất TK, không đúng nội dung kinh tế tài chính phát sinh, hạch toán sai, không khá đầy đủ hoặc sái kì.

– Hạch toán tăng giảm phải trả nội bộ không còn vị trí căn cứ khá đầy đủ, hợp lệ như phiếu thu,giấy báo Có NH hoặc phiếu chi, giấy báo Nợ NH hoặc trên những chứng từ này sẽ không còn ghi đủ những yếu tố và thiếu chữ kí cúa những người dân liên quan.

7. Phải trả khác– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào ngân sách sản xuất marketing thương mại cao hơn quy định.– Bán hàng trả chậm, trả góp, lệch giá chưa thực thi không hạch toán vào TK 3387 mà hạch toán vào TK 511.– Một số khoản phải trả khác còn tồn tại từ trong năm trước đó chuyển sang nhưng không được so sánh số dư cũng như chưa tồn tại giải pháp xứ lí.– Một số tài sản thừa chờ xử lí hạch toán vào TK 338 nhưng chưa xác lập rõ nguyên nhân hoặc chưa xử lí dứt điểm theo quy định, chưa xin quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền ngày 31/12.– Kết thúc góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoản chênh lệch lớn lãi về tỉ giá hối đoái không được kết chuyển sang TK 3387 để phân loại dần.– Các khoản phải trả, phải nộp khác không còn đối tượng người dùng hoặc tồn dư lâu từ nhiều năm trước đó không được xử lí.– Các khoản phải trả không được phân loại hợp lý, đúng bản chất.– Hạch toán lúc không khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Doanh thu chưa thực thi ở cuối kì kế toán xác lập không đúng hoặc không còn cơ sở ghi nhận, không phân loại hợp lý.– Các khoản lệch giá chưa thực thi hạch toán không đúng kì hoặc đa hoàn thành xong nhưng không được kết chuyển sang lệch giá cả hàng hoặc lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính.– Các khoản vay thành viên có hợp đồng vay vẫn theo dõi trên TK338 mà chưa phân loại sang TK311.

– Chưa có so sánh với cơ quan BHXH. Số chênh lệch không được xử lí.

8. Nợ dài hạn– Chưa xác lập số tiền nợ dài hạn nếu đến hạn trả để hạch toán kết chuyển sang TK315 theo quy định.– Hạch toán trước tiền lãi TSCĐ thuê tài chính chưa đúng quy định.– Số liệu phát sinh trên sổ kế toán không trùng khớp với bảng tổng hợp những số tiền nợ phải trả.– Không theo dõi rõ ràng những số tiền nợ dài hạn theo từng hợp đồng, từng đối tượng người dùng…– Các số tiền nợ dài hạn phát sinh không được kí kết và thông qua quyết định hành động của Ban Giám đốc.– Không nhìn nhận lại số dư nợ dài hạn có gốc ngoại tệ theo tỉ giá trung bình liên NH tại thời gian lập BCTC.

– Các khoản nộ dài hạn phát sinh không được kí kết và thông qua quyết định hành động của Ban Giám đốc.

9. Nợ dài hạn đến hạn trả– Cuối niên độ kế toán, cty chưa xác lập số nợ dài hạn đã tới hạn phải thanh toán trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn đến để sở hữu kế hoạch trả nợ.– Chưa theo dõi rõ ràng nợ dài hạn đến hạn trả, số đã trả, số còn phải trả của nợ dài hạn đến hạn trả theo từng chủ nợ, từng hợp đồng vay.– Chưa tiến hành theo dõi rõ ràng nợ dài hạn đến hạn trả bằng ngoại tệ cho từng ngoại tệ.

– Chưa nhìn nhận lại số dư nợ dài hạn đến hạn trả có gốc ngoại tệ theo tỉ giá trung bình liên NH tại thời gian lập BCTC.

10. Nhận kí quỹ, kí cược của người tiêu dùng– Không theo dõi rõ ràng từng khoản tiền nhận kí quỹ, kí cược của từng đối tượng người dùng người tiêu dùng.– Các khoản nhận kí quỹ, kí cược thời hạn ngắn, dài hạn không được phân loại thích hợp.– Không theo dõi ở những TK ngoài bảng cân đối kế toán những trường hợp nhận kí quỹ, kí cược dài hạn bằng hiện vật.– Không có chứng từ hợp lệ, khá đầy đủ khi nhận và hoàn trả những khoản kí quỹ, kĩ cược cho người tiêu dùng.– Số liệu trên sổ sách, chứng từ, thư xác nhận không khớp nhau.– Các khoản tiền phạt vi phạm kí quỹ, kí cược không được xử lí.

– Không thực thi nhìn nhận và hạch toán chênh lệch tỉ giá những trách nhiệm, khoản phát sinh có gốc ngoại tệ.

11. Nguồn vốn marketing thương mại– Các khoản góp vốn, những nguồn vốn không được ghi chép và phân loại hợp lý.– Không lập bảng tổng hợp nguồn vốn trong năm tài chính.– Không theo dõi rõ ràng theo từng nguồn hình thành và theo từng đối tượng người dùng góp vốn (tổ chức triển khai hoặc thành viên).– Hạch toán nguồn vốn marketing thương mại chưa thích hợp, gần khá đầy đủ.– Kê khai khống nguồn vốn marketing thương mại.– Chưa hạch toán tăng, giảm nguồn vốn marketing thương mại kịp thời (VD: tăng tài sản cố định và thắt chặt hình thành từ quỹ nhưng không ghi tăng nguồn vốn marketing thương mại).– Số liệu trên sổ rõ ràng và sổ cái không khớp nhau.– Tính thiếu số thu sử dụng vốn để tăng nguồn vốn marketing thương mại từ lợi nhuận do tính nguồn vốn trung bình năm chưa theo số trung bình tăng giảm theo tháng.– Hạch toán tăng giảm nguồn vốn không còn khá đầy đủ chứng từ gốc hoặc chứng từ gốc không hợp lệ, quyết định hành động về cấp tương hỗ update vốn, điều chuyển vốn không còn phê duyệt của những cấp có thẩm quyền, tăng giảm nguồn vốn Nhà nước khi chưa tồn tại quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh nguồn vốn chủ sở hữu của cấp có thẩm quyền (Tổng công ty, Bộ chủ quản) riêng với doanh nghiệp đang thực thi chuyển sang Cp.– Khi phát hành Cp để ghi tăng nguồn vốn marketing thương mại không phản ánh giá chuẩn trị thực tiễn của Cp được bán ra (giá gốc hoặc giá chênh lệch).

– Không giảm khoản thu sử dụng vốn để trích lập quỹ khen thưởng đảm bảo mức trích bằng hai tháng lương thực hiên theo quy định tuy nhiên sau khi phân phối lợi nhuận sau thuế, 2 quỹ này được trích thấp hơn 2 tháng lương thực thi của cty.

12. Các quỹ 414,415,431, 451– Quỹ hình thành từ những nguồn không thích hợp theo chính sách quy định.

– Chưa hạch toán tăng, giảm những quỹ kịp thời và phù phù thích hợp với quyết định hành động tăng giảm quỹ và chứng từ thu chi tiền hoặc hạch toán tăng giảm quỹ lúc không còn quyết định hành động của Ban lãnh đạo Công ty, không còn chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Quyết định cấp quỹ không hợp lý.

GIẢI PHÁP

Công việc lập những báo cáo lúc bấy giờ những công ty đang đang làm thông thường nhờ vào kinh nghiệm tay nghề và những người dân trong nội bộ theo thôi quen mà không còn thời hạn thay đổi cũng như xử lý những trường hợp xẩy ra đảm bảo báo cáo lập đúng, thời hạn sửa chữa thay thế sai sót nhanh gọn. Liên hệ với chúng tôi để được trao đổi rõ ràng hơn cho trường hợp của Công ty.

    Tìm khu vực văn phòng
    Gửi email cho chúng tôi

://.youtube/watch?v=tH_O0jW1egk

4615

Video Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau Free.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tắc hạch toán trong kế toán ngân hàng nhà nước và kế toán doanh nghiệp là ngược nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tắc #hạch #toán #trong #kế #toán #ngân #hàng #và #kế #toán #doanh #nghiệp #là #ngược #nhau