Mẹo về Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-25 00:03:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

GIÁ TRỊ CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời, ghi lại bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo dân tộc bản địa Việt Nam vượt qua bao trở ngại vất vả giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đã 91 năm trôi qua, nhưng những ý nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ huy thực tiễn to lớn của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng đã khuynh hướng cho việc tăng trưởng của giang sơn và chỉ đường cho mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng ta, Nhân dân ta.

Ngày đăng
:
08/02/2022

Xem với cỡ chữ

Bản in

Cuối thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, những nước phương Tây đua nhau xâm chiếm thuộc địa, tìm kiếm thị trường. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược việt nam. Trước họa xâm lăng, nhân dân Việt Nam liên tục đấu tranh nhưng ở đầu cuối những cuộc khởi nghĩa đều bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Bước sang thế kỷ XX, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam chịu sự tác động của những cuộc cách mạng tư sản, với hai khuynh hướng hầu hết là bạo động và bất bạo động do Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh khởi xướng. Nhưng những trào lưu yêu nước theo khuynh hướng tư sản ở đầu cuối bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại, Việt Nam rơi vào bế tắc và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối cứu nước.

Nội dung chính

    GIÁ TRỊ CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

    Bài viết khác

Giữa lúc trở ngại vất vả đó, ngày 05 tháng 06 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa. Người đã dạt dẹo qua nhiều nước đế quốc và thuộc địa, khảo sát, đúc rút kinh nghiệm tay nghề thực tiễn, ở đầu cuối Người đã phát hiện và lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lênin, xác lập con phố cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa là cách mạng vô sản. Người tin theo và vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin để hoạch định con phố cách mạng Việt Nam: sẵn sàng sẵn sàng những tiền đề để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo cơ sở về tổ chức triển khai cho việc nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng xã hội và giải phóng con người theo con phố cách mạng vô sản. Người sớm xác lập rõ: Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức triển khai dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bản địa bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công xuất sắc, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không còn chủ nghĩa cũng như người không còn trí khôn, tàu không còn bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin.

Định hướng đúng đắn đó nhanh gọn đưa tới sự tăng trưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của trào lưu cách mạng Việt Nam cuối trong năm 20 của thế kỷ trước yên cầu phải có một Ðảng Cộng sản đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng thay cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 3-1929, những người dân tích cực nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ đã xây dựng chi bộ cộng sản thứ nhất tận nhà số 5D phố Hàm Long (Tp Hà Nội Thủ Đô) và xây dựng Ðông Dương Cộng sản Ðảng ngày 17-6-1929. Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam Kỳ cũng cải tổ thành An Nam Cộng sản Ðảng vào tháng 8-1929. Ngày 1-1-1930, những đại biểu Tân Việt Cách mạng Ðảng đã ra “Tuyên đạt” chính thức lập ra Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản gửi thư cho những người dân cộng sản Ðông Dương yêu cầu những tổ chức triển khai cộng sản hợp nhất xây dựng một Ðảng Cộng sản duy nhất ở Ðông Dương. Ðầu năm 1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời triệu tập và chủ trì Hội nghị thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản để xây dựng Ðảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam.

Hội nghị họp tại Hương Cảng gồm đại biểu của Ðông Dương Cộng sản Ðảng (Trịnh Ðình Cửu, Nguyễn Ðức Cảnh) và An Nam Cộng sản Ðảng (Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đại diện thay mặt thay mặt của Quốc tế Cộng sản. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã phân tích về vai trò, trách nhiệm của những người dân cộng sản trước vận mệnh dân tộc bản địa, về yên cầu của yếu tố đoàn kết nhất trí của những người dân cộng sản Việt Nam. Các đại biểu đã nhất trí hợp nhất hai tổ chức triển khai cộng sản thành Ðảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời thời điểm đầu xuân mới 1930 là tất yếu của lịch sử, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Đó là kết quả của quy trình sẵn sàng sẵn sàng công phu, khoa học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức triển khai. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự Ra đời của Đảng là yếu tố sẵn sàng sẵn sàng tất yếu thứ nhất có tính chất quyết định hành động cho những bước tăng trưởng nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc bản địa Việt Nam.

Hội nghị đã và đang thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Ðiều lệ vắn tắt của Ðảng do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng thể hiện cô đọng những yếu tố cách mạng cơ bản, nhìn nhận đúng chuẩn tính chất xã hội Việt Nam thuộc địa và chỉ rõ xích míc cơ bản, hầu hết là giữa toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam với đế quốc thực dân xâm lược; xác lập đường lối tăng trưởng, kế hoạch, sách lược của cách mạng Việt Nam được thực thi bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Cương lĩnh cách mạng thứ nhất của Ðảng đã nêu những yếu tố cơ bản về đường lối của cách mạng Việt Nam, là lời tuyên bố về sự việc lựa chọn con phố tăng trưởng cách mạng Việt Nam của Ðảng ta khi mới Ra đời. Cương lĩnh xác lập kế hoạch cách mạng của Ðảng là tiến hành cuộc tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Cương lĩnh đã xác lập rõ sự lựa chọn con phố tiến lên của cách mạng Việt Nam. Ðây là cuộc cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo và là cuộc cách mạng không ngừng nghỉ. Luận điểm cách mạng của Hồ Chí Minh đã xử lý và xử lý đúng đắn, sáng tạo quan hệ giữa dân tộc bản địa và giai cấp, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trong quy trình tăng trưởng của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chánh cương phân tích, nhìn nhận khái quát những điểm lưu ý quan trọng nhất của kinh tế tài chính công nghiệp, nông nghiệp của nước Việt Nam thuộc địa; tính chất độc quyền khai thác thuộc địa của thực dân Pháp với những hậu quả xấu đi cản trở sự tăng trưởng độc lập về kinh tế tài chính của Việt Nam. Chánh cương xác lập rõ phương hướng tăng trưởng của cách mạng Việt Nam là tiến lên chủ nghĩa cộng sản mà quy trình đầu là chủ nghĩa xã hội. Về phương pháp cách mạng, về phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại.

Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn và sáng tạo ra từ khi Ra đời Đảng đang trở thành lực lượng lãnh đạo, tập hợp xung quanh mình toàn thể dân tộc bản địa theo con phố cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Vì vậy, Người đã xác lập: Cương lĩnh ấy rất phù phù thích hợp với nguyện vọng thiết tha của đại hầu hết nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn những đảng phái của những giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta – Đảng của giai cấp công nhân – không ngừng nghỉ củng cố và tăng cường. Dưới ánh sáng soi đường của Cương lĩnh Đảng đã dẫn dắt toàn dân tộc bản địa vượt qua mọi trở ngại vất vả, thác nghềnh. Cho đến nay, Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng vẫn không thay đổi giá trị, vẫn là ngọn cờ dẫn lối cho cách mạng Việt Nam tiến bước trên con phố mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc bản địa đã lựa chọn. Phạm Xuân Ngọc

Lê Thùy Trang

Lần xem:
48221

Go top

Bài viết khác

://.youtube/watch?v=E0giVZv4ASg

Reply
2
0
Chia sẻ

4383

Clip Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #sáng #tạo #của #Cương #lĩnh #chính #trị #đầu #tiên #của #Đảng