Thủ Thuật Hướng dẫn 200 câu ioe lớp 3 cấp trường Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa 200 câu ioe lớp 3 cấp trường được Update vào lúc : 2022-03-29 03:14:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện gồm có những dạng bài, đề thi theo chuẩn kiến thức và kỹ năng trọng tâm. Giúp những em học viên lớp 3 ôn tập thật tốt cho những vòng thi IOE đạt kết quả cao. Mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng dưới đây:200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyệnDành cho điện thoại Android, tải IOE cho AndroidDành cho điện thoại iPhone, tải IOE cho iOSBài thi số 1. Defeat the goalkeeper (thủ môn bắt bóng), khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.1/ Is your …… name Le Kim Dong? – No,it”s Le Kim Dong.a. middle b. first c. family d. full

Bạn đang xem: Đề thi ioe lớp 3 cấp trường 200 câu

Nội dung chính

    Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3đề thi IOE lớp 3 cấp trường 200 câu – chính thứcVideo liên quan

2/ Linda is calling and Emma is …… the telephone.a. speaking b. telling c. answering d. saying3/ Odd one out:a. piano b. guitar c. singer d. violin4/ Red is my….. colour.a. favourite b. interesting c. beautiful d. like5/ Would you like to play basketball?-……Good idea!a. I like b. I love it c, I”d love to d. I want6/ Excuse me.Can I sit here?-……….a. Sure! b. Here you are! c. Yes,I can. d.I”m sure7/ I”d like to send this letter…. China.a. to b. on c. in d. at8/ Ann and her brother…… home yesterdaya. didn”t are b. wasn”t c. weren”t d. not were9/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. wet b. chess c. yesterday d. pretty

Xem thêm: 3D Maneuver Gear 2 ~ Attack On Titan Tribute Game Free Online Game On Miniplay

10/ Odd one out:a. playing b. learning c. writing d. evening11. Don”t let your brother… the present.a. to see b. seeing c. see d. sees12. How…do you study in the school library? -Every afternoon.a. usually b. never c. sometimes d. often13. We are…work the moment.a. on b. in c. d. with14. What is Elena”s date of bith?-…..a. September 2nd b. September and 2nd c. 2nd and September d. September 215. Why does Alex go to the….? – Because he has a toothache.a. teacher b. nurse c. policeman d. dentist16. I can”t watch TV because I have too….homework.a. much b. very c. a lot d. many17. Odd one out:a. player b. worker c. painter d. teacher18. The book is open in front….her on the desk.a. of b. to c. with d. by19. May I have…sugar?a. one b. a c. some d. many20. Choose the word that has the underlined part pronounced differentlya. great b. clean c. teacher d. beans21. My father has a letter…his friend in Singapore.a. of b. from c. to d. down22. What time…the movie start?-At 7 pm.a. do b. does c. is d. are23. Is this your…time in Hanoi? -Yes,it isa. one b. two c. first d. new24. There are 28…29 days in February.a. in b. on c. or d. and25. On the table,there were vegetables,bread and two large…a. bowl of soup b. bowl of soups c. bowls of soups d. bowls of soup26. My father never drinks… coffee for breakfast.a. much b. many c. any d. A&C are correct27. Which is the third month of the year?-……a. January b. March c. August d. November28:….. noodles for dinner last night?a. Did you eat b. Were you eat c. Did you ate d. Do you ate29. Odd one out:a. playing b. learning c. writing d. evening30/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. tired b. fish c. thing d. sick31/ Tommy is 10 years…but he”s very tall.a. age b. old c. high d. long

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, cũng như khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng sẵn sàng sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Đang xem: đề thi ioe lớp 3

Mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2:

1. Alice ……. A cat.

A. you B. he C. she D. has

2. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. trò chơi D. name”s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

5. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. …… to …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

Xem thêm: Chọn Lọc Top 5 Khóa Học Tâm Lý Nhân Sự Và Tổ Chức, Khóa Học Tâm Lý Học Nhân Sự Và Tổ Chức

A. down B. up C. in D. on

10. ……… your name?

A. What B. What”s C. How”s D. Why”s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL – B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let”s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

Xem thêm: Bài Học Từ Sách Hành Trình Về Phương Đông, Tóm Tắt & Review Hành Trình Về Phương Đông

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper

Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

lingocard (203 lượt) Lượt tải: 12.140 Lượt xem: 52.308 Dung lượng: 799,1 KB

Liên kết tải về

đề thi IOE lớp 3 cấp trường 200 câu – chính thức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (28.91 MB, 101 trang )

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện gồm có những dạng bài, đề thi theo chuẩn kiến thức và kỹ năng trọng tâm. Giúp những em học viên lớp 3 ôn tập thật tốt cho những vòng thi IOE đạt kết quả cao. Xem thêm những thông tin về 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện tại đây

4450

Video 200 câu ioe lớp 3 cấp trường ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 200 câu ioe lớp 3 cấp trường tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải 200 câu ioe lớp 3 cấp trường miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down 200 câu ioe lớp 3 cấp trường miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về 200 câu ioe lớp 3 cấp trường

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 200 câu ioe lớp 3 cấp trường vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#câu #ioe #lớp #cấp #trường