Mẹo Hướng dẫn 112 là thông tin tài khoản gì 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa 112 là thông tin tài khoản gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-13 09:12:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán Tài khoản 112

1. Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng” là những giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo những chứng từ gốc (Uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, séc bảo chi,. . .).

2. Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, so sánh với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của cty, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên giấy tờ của Ngân hàng thì cty phải thông báo cho Ngân hàng để cùng so sánh, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác lập được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên giấy tờ báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1388) (Nếu số liệu của kế toán to nhiều hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” (3388) (Nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, so sánh, xác lập nguyên nhân để kiểm soát và điều chỉnh số liệu ghi sổ.

3. Ở những cty có những tổ chức triển khai, bộ phận phụ thuộc không tổ chức triển khai kế toán riêng, hoàn toàn có thể mở thông tin tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở thông tin tài khoản thanh toán thích hợp để thuận tiện cho việc thanh toán giao dịch thanh toán, thanh toán. Kế toán phải mở sổ rõ ràng theo từng loại tiền gửi (Đồng Việt Nam, ngoại tệ nhiều chủng loại).

4. Phải tổ chức triển khai hạch toán rõ ràng số tiền gửi theo từng thông tin tài khoản ở Ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, so sánh.

5. Trường hợp gửi tiền vào Ngân hàng bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn hoặc tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian phát sinh (Sau đây gọi tắt là tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán BQLNH). Trường hợp mua ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì được phản ánh theo tỷ giá mua thực tiễn phải trả.

Trường hợp rút tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 1122 theo một trong những phương pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; Nhập sau, xuất trước; Giá thực tiễn đích danh.

6. Trong quy trình sản xuất, marketing thương mại (Kể cả hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp SXKD vừa có hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư XDCB) những trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến tiền gửi ngoại tệ nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì những khoản chênh lệch này được hạch toán vào bên Có TK 515 “Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính” (Lãi tỷ giá) hoặc vào bên Nợ TK 635 “Chi phí tài chính” (Lỗ tỷ giá).

Các trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư XDCB (quy trình trước hoạt động và sinh hoạt giải trí) nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì những khoản chênh lệch tỷ giá liên quan đến tiền gửi ngoại tệ này được hạch toán vào TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” (4132).

Bên Nợ:- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý gửi vào Ngân hàng;

– Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư tiền gửi ngoại tệ thời gian cuối kỳ.

Bên Có:

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý rút ra từ Ngân hàng;

– Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư tiền gửi ngoại tệ thời gian cuối kỳ.

Số dư bên Nợ:

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Tài khoản 112 – Tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí, có 3 thông tin tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện giờ đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.

– Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện giờ đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ nhiều chủng loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.

– Tài khoản 1123 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý gửi vào, rút ra và hiện giờ đang gửi tại Ngân hàng.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào thông tin tài khoản tại Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 111 – Tiền mặt.

2. Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào thông tin tài khoản của doanh nghiệp, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

3. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi người tiêu dùng trả nợ bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, vị trí căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 131 – Phải thu của người tiêu dùng.

4. Thu hồi những khoản tiền ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược thời hạn ngắn
  Có TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn.

5. Nhận vốn góp link kinh doanh, vốn góp Cp do những thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 411 – Nguồn vốn marketing thương mại.

6. Nhận ký quỹ, ký cược thời hạn ngắn, dài hạn bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 -Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

7. Thu hồi những khoản vốn thời hạn ngắn bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 121 – Đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thời hạn ngắn (Giá vốn)
  Có TK 128 – Đầu tư khác
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi)
  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (3331)

8. Thu tiền bán thành phầm, hàng hoá, phục vụ dịch vụ hoặc thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, hoạt động và sinh hoạt giải trí khác bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước.

8.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, khi bán thành phầm, hàng hoá, dịch vụ và thu từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khác thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phục vụ dịch vụ (Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT)
  Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT)
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính (Khoản thu chưa tồn tại thuế GTGT)
  Có TK 711 – Thu nhập khác (Thu nhập chưa tồn tại thuế GTTT)
  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

8.2. Thu tiền bán thành phầm, hàng hoá, phục vụ dịch vụ và những khoản thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, hoạt động và sinh hoạt giải trí khác không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người dùng chịu thu GTGT tính theo phương pháp trực tiếp bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phục vụ dịch vụ (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính
  Có TK 711 – Thu nhập khác.

9. Thu lãi tiền gửi Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính.
  10. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

10. Chuyển tiền gửi Ngân hàng đi ký quỹ, ký cược (dài hạn, thời hạn ngắn), ghi:

  Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn
  Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược thời hạn ngắn
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

12. Chuyển tiền gửi Ngân hàng đón góp vốn đầu tư tài chính thời hạn ngắn, ghi:

  Nợ TK 121 – Đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thời hạn ngắn.
  Nợ TK 128 – Đầu tư thời hạn ngắn khác
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

| Đọc thêm: Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ thời điểm đầu xuân mới – Tài khoản 421

13. Trả tiền mua vật tư, công cụ, hàng hoá về sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, uỷ nhiệm chi hoặc séc:

+ Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi phát sinh, ghi:

  Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư
  Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
  Nợ TK 156 – Hàng hoá
  Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

+ Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, khi phát sinh, ghi:

  Nợ TK 611 – Mua hàng
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

| Đọc thêm: Hạch toán nâng cao thông tin tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

14. Trả tiền mua TSCĐ, BĐS góp vốn đầu tư, góp vốn đầu tư dài hạn, ngân sách góp vốn đầu tư XDCB phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, ghi:

  Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
  Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình dung
  Nợ TK 217 – Bất động sản góp vốn đầu tư
  Nợ TK 221 – Đầu tư vào công ty con
  Nợ TK 222 – Vốn góp link kinh doanh
  Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
  Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332 – nếu có)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

15. Thanh toán những số tiền nợ phải trả bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, ghi:

  Nợ TK 311 – Vay thời hạn ngắn
  Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả
  Nợ TK 331- Phải trả cho những người dân bán
  Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước
  Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
  Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
  Nợ TK 341 – Vay dài hạn
  Nợ TK 342 – Nợ dài hạn
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

16. Trả vốn góp hoặc trả cổ tức, lợi nhuận cho những bên góp vốn, chi những quỹ doanh nghiệp,. . . bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

  Nợ TK 411- Nguồn vốn marketing thương mại
  Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
  Nợ những TK 414, 415, 418,. . .
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

17. Thanh toán những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ cho những người dân tiêu dùng bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, ghi:

  Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại
  Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại
  Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán
  Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

18. Chi bằng tiền gửi Ngân hàng liên quan đến những khoản ngân sách sử dụng máy thi công, ngân sách sản xuất chung, ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp, ngân sách tài chính, ngân sách khác thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

  Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công
  Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
  Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
  Nợ TK 642 – Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
  Nợ TK 811 – Chi phí khác
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

| Đọc thêm: Hạch toán nâng cao thông tin tài khoản 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại

19. Các trách nhiệm kinh tế tài chính liên quan đến ngoại tệ

19.1. Kế toán những trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, kể cả hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp sản xuất, marketing thương mại.

a) Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ thanh toán bằng tiền gửi ngoại tệ.

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong thanh toán giao dịch thanh toán mua ngoài vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

  Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,. . . (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong thanh toán giao dịch thanh toán mua ngoài vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

  Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133,. . . (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

– Khi thanh toán nợ phải trả (nợ phải trả người bán, nợ vay thời hạn ngắn, vay dài hạn, nợ dài hạn, nợ nội bộ. . .)

+ Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ những TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,. . . (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

+ Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ những TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,. . . (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

b) Khi phát sinh lệch giá, thu nhập khác bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí (1122) (Tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn hoặc tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán BQLNH)
  Có những TK 511, 515, 711,. . . (Tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn hoặc tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán BQLNH).
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

c) Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (Phải thu của người tiêu dùng, phải thu nội bộ. . .)

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
  Có những TK 131, 136, 138,. . . (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
  Có những TK 131, 136, 138,. . . (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán).
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

19.2. Kế toán những trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản (quy trình trước hoạt động và sinh hoạt giải trí).

a) Khi mua ngoài hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu chuyển giao:

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong thanh toán giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ thanh toán mua vật tư, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu chuyển giao, ghi:

  Nợ những TK 151, 152, 211, 213, 241,. . . (Tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lỗ tỷ giá hối đoái)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong thanh toán giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ thanh toán shopping hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị khối lượng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu chuyển giao, ghi:

  Nợ những TK 151, 152, 211, 213, 241,. . . (Tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lãi tỷ giá).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

b) Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ (Nợ phải trả người bán, nợ dài hạn, thời hạn ngắn, nợ nội bộ (nếu có)

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ những TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,. . . (Tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lỗ tỷ giá)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ những TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,. . . (Tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Lãi tỷ giá).
  Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007 – Ngoại tệ nhiều chủng loại (TK ngoài Bảng CĐKT).

c) Hàng năm chênh lệch tỷ giá đã thực thi phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng (quy trình trước hoạt động và sinh hoạt giải trí) được phản ánh luỹ kế trên TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) cho tới lúc hoàn thành xong góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản và được xử lý theo quy định (Xem nội dung TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái).

19.3. Kế toán nhìn nhận lại thời gian ở thời gian cuối năm những khoản tiền gửi ngoại tệ.

Ở thời gian thời gian ở thời gian cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải nhìn nhận lại những khoản tiền gửi ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái ở thời gian thời gian ở thời gian cuối năm tài đó đó là tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố thời gian thời gian ở thời gian cuối năm tài chính. Doanh nghiệp phải hạch toán rõ ràng khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ này của hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản (quy trình trước hoạt động và sinh hoạt giải trí) vào TK 4132 và của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại vào TK 4131.

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

  Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (l122)
  Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132).

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

  Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132)
  Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1122)

Tài khoản 112 được định khoản thuận tiện và đơn thuần và giản dị và nhanh gọn trên ứng dụng kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán hoàn toàn có thể dùng thử tại đây:

://.youtube/watch?v=5OVwNrfT18E

4496

Review 112 là thông tin tài khoản gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video 112 là thông tin tài khoản gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down 112 là thông tin tài khoản gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải 112 là thông tin tài khoản gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về 112 là thông tin tài khoản gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 112 là thông tin tài khoản gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#là #tài #khoản #gì