Thủ Thuật Hướng dẫn Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 08:31:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn được Update vào lúc : 2022-12-23 08:31:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sự kiện: GIÁO DỤC | TIẾNG ANH | NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp nối (The past simple and The past continuous)

Nội dung chính

  Sự kiện: GIÁO DỤC | TIẾNG ANH | NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
  Dạng thứcThì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp nối

  Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối là hai thì cơ bản nhưng rất quan trọng để hình thành nên những câu nói đơn thuần và giản dị cũng như hữu ích trong quy trình đọc hiểu.

  Để học tốt thì Quá khứ đơn, những bạn phải nắm chắc bảng động từ bất quy tắc cơ bản cũng như cách thêm đuôi ing vào động từ trong thì Quá khứ tiếp nối.

  Sau đấy là một số trong những trong những so sánh sự rất rất khác nhau của 2 thì. Bên cạnh đó, tôi lưu ý những bạn cần để ý quan tâm phần Signal Words-một phần rất quan trọng giúp nhận ra tín hiệu ra đề về 2 thì này trong học Toeic.

  Dạng thứcThì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp nối

  THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. To be: S+Was/Were + Adj/ Noun Ex: – She was a charming actress – They were renowned scientists 2. Verbs: S+V quá khứ Ex: – I started studying English when I was 6 years old – They invented the light bulb on their own 1. Công thức chung S+Was/Were+V-ing Ex: – I was playing sports when my mom came home – She was reading this time last night

  Chức năng Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp nối

  THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. Diễn đạt một hành vi xẩy ra và chấm hết hoàn toàn trong quá khứ Ex: Dickens wrote Oliver Twist 2. Diễn đạt những hành vi xẩy ra liên tục trong quá khứ Ex: She came home, switched on the computer and checked her e-mails. 3. Được sử dụng trong một số trong những trong những công thức sau: – I used to ridebicycle to school (thói quen trong quá khứ) – I was eating dinner when she came -If I were you,I wouldn’t get engaged to him (Câu Đk loại II) 4. Signal Words: Last night/ year/month; yesterday, 2 years ago; in 1999.. 1. Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra tại thuở nào điểm trong quá khứ Ex: What were you doing 8:30 last night? 2. Diễn đạt hai hành vi xẩy ra tuy nhiên tuy nhiên nhau trong quá khứ Ex: While my dad was reading a magazine, my mum was cooking dinner 3. Được sử dụng trong một số trong những trong những cấu trúc sau – I saw Henrywhilehe was walkingin the park – I was listening to the newswhen she phoned (một hành vi đang xẩy ra thì hành vi khác chen ngang) 4. Signal Words: At this time last night; this moment last year; 8 p…m last night; while…
  Bài tập so sánh thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp nối

  1. I (be)___ a student in Moloxop School in 1998.

  A. Was
  B. Were
  C. To be
  D. To was

  2. A number of (duck) ___ (go) ___ through here, yesterday .

  A. duck/go
  B. ducks/go
  C. ducks/went
  D. duck/went

  3. While Tom (play) the piano, his mother was doing the washing-up.

  A. Was playing
  B. Were playing
  C. Played
  D. Play

  4. He (drink) some juice and then he ate a few chips.

  A. Drink
  B. Drank
  C. Was drink
  D. Were drink

  5. I (have) dinner when I suddenly heard a loud bang.
  A. Was having
  B. Were having
  C. Had
  D. Having

  6. I last (see)___ her her house two ____ ago.

  A. Saw/year
  B. Seen/weeks
  C. see/months
  D. saw/months

  7. She (Win) ___ the gold medal in 1986.

  A. win
  B. won
  C. to won
  D. A,B,C

  8. He had taught in this school before he ( leave)____ for London.

  A. left
  B. leave
  C. leaving
  D. had left

  9. I didn’t (see) ___you before.

  A. see
  B. saw
  C. seeing
  D. see

  10. The poor not (have)___money.

  A. have
  B. has
  C. had
  D. have not

  11. When Jane was doing a language course in Ireland, she (visit) Blarney Castle.
  A. Visted
  B. Visting
  C. Visit
  D. Vists

  12. When I (be) on my way home, I saw an accident.

  A. Were
  B. Was
  C. Is
  D. be

  13. What you (do) ______ last night?
  – I (do) ______ my homework.

  A. do/does
  B. do/do
  C. do/did
  D. did/did

  14. He (like) tomatoes before. But, i eating its now

  A. like
  B. liked
  C. didn’t liked
  D. didn’t like

  15. I (study) French when I was a child.

  A. studies
  B. study
  C. studied
  D. were study

  16. When my father was working in the garden, an old friend (pass) by to see him.

  A. Pass
  B. Passed
  C. Passing
  D. Was passed

  17. When it (start) to rain, our dog wanted to come inside.

  A. Start
  B. Started
  C. Was starting
  D. Was strated

  18. I (not / understand) what they were talking about.

  A. Did not understand
  B. Not understand
  C. Do not understand
  D. Does not understand

  Ý kiến của bạn về yếu tố này hoặc có vướng mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn những

  Ý kiến của bạn về yếu tố này hoặc có vướng mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn những bạn

  Kenhtuyensinh

  Theo: MsHoatoeic

  Reply

  9

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Download Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn miễn phí

  Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Quá #khứ #tiếp #diễn #và #quá #khứ #đơn

Related posts:

4579

Clip Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quá khứ tiếp nối và quá khứ đơn Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quá #khứ #tiếp #diễn #và #quá #khứ #đơn #Đầy #đủ