Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 được Update vào lúc : 2022-03-29 15:05:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-29 15:03:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

://.youtube/watch?v=_GJyZosaxZs

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

* PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY AMIN

– Amin no đơn chức:

– Amin thơm:

– Amin tổng quát:

* LƯU Ý:

– Khi đốt cháy một amin ngoài không khí thì: nN2 sau pư = nN2 sinh ra + nN2 không khí

* PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY AMINOAXIT

Đặt CTTQ CxHyOzNt

* Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy amin X với không khí (N2 và O2 với tỉ lệ mol 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Tính khối lượng amin đem đốt cháy.

Giải

nCO2 = 0,4mol; nH2O = 0,7mol; nN2 = 3,1mol

Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O = 2. 0,4 + 0,7 =1,5

⇒nO2 = 0,75mol

⇒nN2(kk) = 4nO2 = 4.0,75 = 3mol

⇒ nN2(X) = 3,1 – 3 = 0,1mol

mX =mC + mH + mN = 0,4. 12 + 0,7 .2 + 0,1 .2. 14 =9g

Ví dụ 2:Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và etyl aminoaxetat bằng lượng oxi vừa đủ, thu được N2; 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Tính giá trị của m?

Giải

nCO2 = 0,5 mol

nH2O = 0,6 mol

X có công thức chung dạng CnH2n+1NO2

⇒ mX = 82. 0,2 = 16,4g

Ví dụ 3:Cho 27,1 gam hỗn hợp X gồm axit fomic, axit Glutamic, Glyxin, axetilen, stiren tác dụng tối đa với 150 ml dung dịch NaOH 2,0M. Nếu đốt cháy hoàn toàn 27,1 gam hỗn hợp X trên người ta cần dùng x mol O2, thu được 15,3 gam H2O và y mol khí CO2. Tổng x + y là:

Giải

nCOOH = nNaOH = 0,3 mol

⇒ nO (hh X) = 0,6 mol

Qui đổi hỗn hợp ban đầu chứa: HCOOH: a mol ; NH2 – CH2 – COOH: b mol và C2H2: c mol

⇒ mX = 46a + 75b + 26c = 27,1 (1)

nCOOH = 0,3 mol = a + b (2)

⇒ nH2O = a + 2,5b + c = 0,85 (3)

Từ (1), (2) và (3) ⇒ a = 0,2 mol ; b = 0,1mol; c = 0,4mol

⇒ nCO2 = a + 2b + 2c =1,2 mol

⇒x + y = nCO2 + nO2 = 2,525 mol

Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức thu được 5,6 l CO2 và 7,2g H2O. Giá trị của a là:

A. 0,05

B. 0,1

C. 0,07

D. 0,2

Hiển thị đáp án

nCO2 = 0,25 mol

nH2O = 0,4 mol

Amin no, đơn chức, mạch hở có dạng CnH2n+3N

→ Đáp án B

Câu 2:Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 1 amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl ( dư), số mol HCl phản ứng là:

A. 0,2

B. 0,1

C. 0,3

D. 0,4

Hiển thị đáp án

Đặt X là Cn H2n+2+xNx

⇒ 2n + x = 4

⇒ n = 1 và x = 2 là nghiệm duy nhất.

X là CH6N2 (Cấu tạo CH2(NH2)2)

CH6N2 + 2HCl → CH8N2Cl2

0,1 0,2

nHCl = 0,2 mol

→ Đáp án A

Câu 3:Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được thành phầm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là:

A.4,48

B. 3,36

C.2,24

D.1,12

Hiển thị đáp án

⇒VN2 = 0,1. 22,4 = 2,24 (lít)

→ Đáp án C

Câu 4:Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin cần dùng 0,78 mol O2, thành phầm cháy gồm CO2, H2O và N2 dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam. Biết độ tan của nitơ đơn chất trong H2O là không đáng kể. Giá trị m là

A. 34,08.

B. 31,44.

C. 37,60.

D. 35,84.

Hiển thị đáp án

Quy đổi hỗn hợp thành CH2 (a mol) và NH3 (0,2 mol)

⇒ nO2 = 1,5a + 0,75.0,2 = 0,78 mol ⇒ a = 0,42 mol

⇒ nCO2 = a = 0,42 mol và nH2O = a + 0,2.1,5 = 0,72 mol

m tăng = mCO2 + mH2O = 31,44

→ Đáp án B

Câu 5:Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong số đó số mol CO2 là 0,37 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là:

A. 0,07

B.0,06

C.0,09

D.0,08

Hiển thị đáp án

Giả sử X gồm: CnH2n+1O2N (amino axit): x mol

CmH2m+3N (amin): y mol

+ nX = x + y = 0,16 (2)

+ nCO2 = nx + my = 0,37 (3)

Giải (1),(2),(3) ⇒ x = 0,07; y = 0,09

nKOH = namino axit = 0,07 mol

→ Đáp án C

Câu 6:Hỗn hợp X chứa etylamin, etyl fomat và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,875 mol O2, thu được CO2, H2O và x mol N2. Giá trị của x là

A. 0,07

B. 0,05

C. 0,06

D. 0,03

Hiển thị đáp án

C3H7NO2 = C2H7N + CO2

C3H6O2 = C2H6 + CO2

⇒ Quy đổi X thành C2H7N (a mol); C2H6 (b mol) và CO2.

nX = a + b = 0,24 (1)

nO2 = 3,75a + 3,5b = 0,875 (2)

→ Đáp án A

://.youtube/watch?v=Z1dtsl3qPw8

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Share Link Down Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #cháy #của #amin #cnh2n #cứ #mol #amin #trên #cần #dùng #lượng #oxi #là

4576

Review Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình cháy của amin cnh2n + 3n cứ 1 mol amin trên cần dùng lượng oxi là 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #cháy #của #amin #cnh2n #cứ #mol #amin #trên #cần #dùng #lượng #oxi #là