Thủ Thuật Hướng dẫn Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-22 20:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là được Update vào lúc : 2022-04-22 20:10:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Họ và tên: ……….
  Kiểm tra 1 tiết
  Lớp: Mơn : Hố 10 (Chuẩn)
  Ô vấn đáp trắc nghiệm
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  A. Phần trắc nghiệm (8 điểm)
  137
  Câu 1: Ngun tử R có thông số kỹ thuật electron là 1s
  2s
  2p
  . Cơng thức oxit cao nhất và cơng thức hợp chất
  khí với hiđro của R là
  A. RO
  B. RO
  C. R
  D. RO
  Câu 2:
  Tổng số hạt p.., n, e trong nguyên tử X là 46. Biết số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt khơng
  mang điện dương là 14. Cấu hình electron nguyên tử của X là
  A. 1s²2s²2p
  3s²3p
  .
  B. 1s²2s²2p
  3s²3p
  .
  C. 1s²2s²2p
  3s²3p
  .
  D. 1s²2s²2p
  3s²3p
  .
  Câu 3:
  Nguyên tố R thuộc nhóm IVA có tổng số những hạt cơ bản trong nguyên tử là 20. Cấu hình
  electron nguyên tử của R là
  A.
  2s
  2p
  .
  B.
  1s
  2s
  2p
  .
  C.
  1s
  2s
  2p
  .
  D.
  1s
  2s
  2p
  .
  Câu 4:
  Nguyên tử X (Z = 9) và Y (Z = 17). Nhận định nào sau này là đúng
  A.
  X và Y thuộc cùng một chu kì.
  B.
  X có bán kính ngun tử nhỏ hơn Y.
  C.
  Tính phi kim của Y mạnh hơn X.
  D.
  X là sắt kẽm sắt kẽm kim loại và Y là phi kim.
  Câu 5:
  Cho: Na (Z=11), K (Z=19), P (Z=15), Cl (Z=17). Chiều tăng dần tính bazơ của dãy nào sau
  đây đúng?
  A.
  < NaOH<KOH
  B.
  KOH>NaOH>H
  C.
  <KOH<NaOH
  D.
  NaOH>KOH>H
  Câu 6:
  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s
  2s
  2p
  3s
  3p
  . Nhận định nào sau này Sai
  A.
  Hidroxit của X có tính bazơ.
  B.
  X là phi kim.
  C.
  X có 7e lớp ngoài cùng.
  D.
  X là nguyên tố p…
  Câu 7:
  Cho 4,6g Na vào 300ml nước thu được dung dịch X. % khối lượng của X trong dung dịch là
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 8: Các hạt cơ bản tạo ra nguyên tử là
  A. gồm proton và nơtron.
  B. gồm electron và nơtron.
  C. gồm proton, electron và nơtron.
  D. gồm proton và electron.
  Câu 9: Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có
  A. cùng số electron và số nơtron.
  B. cùng số proton, khác số nơtron.
  Câu 10:
  Nguyên tố K có 2 đồng vị
  K và
  K. Trong số đó,
  K chiếm 9,5% số lượng. Phân tích m gam
  được 13,7256.10
  nguyên tử
  K. Xem nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị bằng số khối.
  Giá trị của m là
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 11:
  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IVA là
  A.
  2s
  2p
  3s
  3p
  .
  B.
  1s
  2s
  2p
  3s
  3p
  .
  C.
  1s
  2s
  2p
  3s
  3p
  .
  D.
  1s
  2s
  2p
  3s
  3p
  .
  Câu 12:
  Số electron tối đa trên phân lớp d là
  A.
  B.
  C.
  D.
  A. [Ne]3s
  3p
  .
  B. [Ar] 3s
  3p
  .
  C. [Ne]3s
  3p
  .
  D. [Ne]3s
  3p
  .
  Câu 14: Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố sau:
  (X) 1s²2s²2p
  3s²3p
  .

  (Y) 1s²2s²2p
  3s².
  (Z) 1s²2s²2p
  3s²3p
  4s
  .
  (T) 1s²2s²2p
  3s
  3p
  .
  Các nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại là:
  A. X, Y, Z và T.
  B. Y và Z.
  C. X và T.
  D. X và Z.
  Câu 15: Nguyên tử của hai nguyên tố X, Y có phân mức nguồn tích điện cao nhất lần lượt là 3p và 3s.
  Tổng số electron trên hai phân lớp này là 7, X khơng phải là khí hiếm. X, Y lần lượt là
  A. Cl (Z = 17) và Mg (Z = 12).
  B. Cl (Z = 17) và Ca (Z = 20).
  Câu 16:
  Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA. Trong oxit có hóa trị cao nhất của X, X chiếm 58,824% về
  khối lượng. X là
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 17:
  Nguyên tử của những nguyên tố trong cùng một nhóm của bảng tuần hồn có cùng
  A.
  số electron lớp ngoài cùng.
  B.
  số lớp electron.
  C.
  số electron hóa trị.
  D.
  số electron.
  Câu 18:
  Nhận định về electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố như sau:
  (a) Ngun tử có 8 electron lớp ngồi cùng là khí hiếm.
  (b) Ngun tử có một, 2, 3 electron lớp ngồi cùng là sắt kẽm sắt kẽm kim loại.
  (c) Ngun tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim
  (d) Nguyên tử có 4 electron lớp ngồi cùng hoàn toàn hoàn toàn có thể là sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.
  Số nhận định đúng là
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 19:
  Trong bảng tuần hồn, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, phát biểu nào sau này
  không
  A.
  Trong một chu kỳ luân hồi luân hồi, độ âm điện của những nguyên tố tăng dần.
  B.
  Trong một chu kì, tính phi kim của những ngun tố tăng dần.
  C.
  Trong một nhóm A, tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại của những nguyên tố tăng dần.
  D.
  Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của những nguyên tố giảm dần.
  Câu 20:
  Nguyên tố Fe có 2 đồng vị
  Fe

  Fe. Biết đồng vị
  Fe chiếm 16% về số lượng. Nguyên
  tử khối trung bình của Fe là
  A.
  B.
  C.
  D.
  B. Phần tự luận

  (2 điểm)
  Câu 1:
  Nguyên tử của nguyên tố X có số hiệu nguyên tử 20
  – Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử và tính chất hóa học của X.
  – Xác xác lập trí của X trong bảng tuần hồn.
  Câu 2:
  Ngun tử của nguyên tố X có tổng số hạt p.., n, e bằng 52. Trong số đó, số hạt mang điện bằng
  1,7 lần số hạt không mang điện.
  Xác định X và viết kí hiệu nguyên tử X.

  Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

  – Kiểm tra học kì I – đề số 5

  Lớp 11 Hoá học Lớp 11 – Hoá học

  (1)

  Họ và tên: ……….
  Kiểm tra 1 tiếtLớp: Mơn : Hố 10 (Chuẩn)
  Ô vấn đáp trắc nghiệm
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A
  BCD
  A. Phần trắc nghiệm (8 điểm)137
  Câu 1: Ngun tử R có thông số kỹ thuật electron là 1s

  2

  2s

  2

  2p

  2

  . Cơng thức oxit cao nhất và cơng thức hợp chấtkhí với hiđro của R là
  A. RO

  2

  và RH

  4

  .
  B. RO

  4

  và RH

  4

  .
  C. R

  2

  O

  5

  và RH

  3

  .
  D. RO

  3

  và RH

  2

  .
  Câu 2:
  Tổng số hạt p.., n, e trong nguyên tử X là 46. Biết số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt khơngmang điện dương là 14. Cấu hình electron nguyên tử của X là
  A. 1s²2s²2p

  6

  3s²3p

  5

  .
  B. 1s²2s²2p

  6

  3s²3p

  4

  .
  C. 1s²2s²2p

  6

  3s²3p

  2

  .
  D. 1s²2s²2p

  6

  3s²3p

  3

  .
  Câu 3:
  Nguyên tố R thuộc nhóm IVA có tổng số những hạt cơ bản trong nguyên tử là 20. Cấu hình
  electron nguyên tử của R là
  A.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  4

  .
  B.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  5

  .
  C.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  2

  .
  D.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  3

  .Câu 4:
  Nguyên tử X (Z = 9) và Y (Z = 17). Nhận định nào sau này là đúngA.
  X và Y thuộc cùng một chu kì.
  B.
  X có bán kính ngun tử nhỏ hơn Y.
  C.
  Tính phi kim của Y mạnh hơn X.
  D.
  X là sắt kẽm sắt kẽm kim loại và Y là phi kim.
  Câu 5:
  Cho: Na (Z=11), K (Z=19), P (Z=15), Cl (Z=17). Chiều tăng dần tính bazơ của dãy nào sauđây đúng?
  A.
  HClO

  4

  <H

  3

  PO

  4

  < NaOH<KOH
  B.
  KOH>NaOH>H

  3

  PO

  4

  >HClO

  4

  .
  C.
  HClO

  4

  <H

  3

  PO

  4

  <KOH<NaOH
  D.
  NaOH>KOH>H

  3

  PO

  4

  >HClO

  4

  .
  Câu 6:
  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s

  2

  2s

  2

  2p

  6

  3s

  2

  3p

  5

  . Nhận định nào sau này Saivề X?
  A.
  Hidroxit của X có tính bazơ.
  B.
  X là phi kim.
  C.
  X có 7e lớp ngoài cùng.
  D.
  X là nguyên tố p…
  Câu 7:
  Cho 4,6g Na vào 300ml nước thu được dung dịch X. % khối lượng của X trong dung dịch là
  A.
  2,630%.
  B.
  1,512%.
  C.
  2,626%.
  D.
  2,628%
  Câu 8: Các hạt cơ bản tạo ra nguyên tử là
  A. gồm proton và nơtron.
  B. gồm electron và nơtron.C. gồm proton, electron và nơtron.
  D. gồm proton và electron.Câu 9: Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có
  A. cùng số electron và số nơtron.
  B. cùng số proton, khác số nơtron.
  Câu 10:
  Nguyên tố K có 2 đồng vị

  39

  K và

  40

  K. Trong số đó,

  40

  K chiếm 9,5% số lượng. Phân tích m gam
  K

  2

  SO

  4

  được 13,7256.10

  21

  nguyên tử

  40

  K. Xem nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị bằng số khối.
  Giá trị của m là
  A.
  16,2585.
  B.
  16,2114.
  C.
  16,2268.
  D.
  16,2000.
  Câu 11:
  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IVA là
  A.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  6

  3s

  2

  3p

  2

  .
  B.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  6

  3s

  2

  3p

  4

  .
  C.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  6

  3s

  2

  3p

  3

  .
  D.
  1s

  2

  2s

  2

  2p

  6

  3s

  2

  3p

  1

  .Câu 12:
  Số electron tối đa trên phân lớp d là
  A.
  6.
  B.
  2.
  C.
  14.
  D.
  10.

  (2)

  A. [Ne]3s

  2

  3p

  2

  .
  B. [Ar] 3s

  2

  3p

  2

  .
  C. [Ne]3s

  2

  3p

  1

  .
  D. [Ne]3s

  2

  3p

  7

  .Câu 14: Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố sau:
  (X) 1s²2s²2p

  6

  3s²3p

  4

  .

  (Y) 1s²2s²2p

  6

  3s².(Z) 1s²2s²2p

  6

  3s²3p

  6

  4s

  1

  .
  (T) 1s²2s²2p

  6

  3s

  2

  3p

  3

  .Các nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại là:
  A. X, Y, Z và T.
  B. Y và Z.
  C. X và T.
  D. X và Z.
  Câu 15: Nguyên tử của hai nguyên tố X, Y có phân mức nguồn tích điện cao nhất lần lượt là 3p và 3s.Tổng số electron trên hai phân lớp này là 7, X khơng phải là khí hiếm. X, Y lần lượt là
  A. Cl (Z = 17) và Mg (Z = 12).
  B. Cl (Z = 17) và Ca (Z = 20).
  Câu 16:
  Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA. Trong oxit có hóa trị cao nhất của X, X chiếm 58,824% vềkhối lượng. X là
  A.
  F (19).
  B.
  Cl (35,5).
  C.
  Br (80).
  D.
  I (127).
  Câu 17:
  Nguyên tử của những nguyên tố trong cùng một nhóm của bảng tuần hồn có cùng
  A.
  số electron lớp ngoài cùng.
  B.
  số lớp electron.
  C.
  số electron hóa trị.
  D.
  số electron.
  Câu 18:
  Nhận định về electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố như sau:(a) Ngun tử có 8 electron lớp ngồi cùng là khí hiếm.
  (b) Ngun tử có một, 2, 3 electron lớp ngồi cùng là sắt kẽm sắt kẽm kim loại.(c) Ngun tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim
  (d) Nguyên tử có 4 electron lớp ngồi cùng hoàn toàn hoàn toàn có thể là sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.Số nhận định đúng là
  A.
  1.
  B.
  4.
  C.
  3.
  D.
  2.
  Câu 19:
  Trong bảng tuần hồn, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, phát biểu nào sau này
  không
  đúng?
  A.
  Trong một chu kỳ luân hồi luân hồi, độ âm điện của những nguyên tố tăng dần.B.
  Trong một chu kì, tính phi kim của những ngun tố tăng dần.
  C.
  Trong một nhóm A, tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại của những nguyên tố tăng dần.
  D.
  Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của những nguyên tố giảm dần.
  Câu 20:
  Nguyên tố Fe có 2 đồng vị

  55

  Fe

  56

  Fe. Biết đồng vị

  55

  Fe chiếm 16% về số lượng. Nguyêntử khối trung bình của Fe là
  A.
  57,82.
  B.
  55,84.
  C.
  56,00.
  D.
  55,56.
  B. Phần tự luận

  (2 điểm)
  Câu 1:
  Nguyên tử của nguyên tố X có số hiệu nguyên tử 20
  – Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử và tính chất hóa học của X.– Xác xác lập trí của X trong bảng tuần hồn.
  Câu 2:
  Ngun tử của nguyên tố X có tổng số hạt p.., n, e bằng 52. Trong số đó, số hạt mang điện bằng1,7 lần số hạt không mang điện.
  Xác định X và viết kí hiệu nguyên tử X.

  Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Nguyên #tố #thuộc #nhóm #VIIA #trong #oxit #có #hóa #trị #cao #nhất #của #chiếm #về #khối #lượng #là

Related posts:

4146

Video Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA trong oxit có hóa trị cao nhất của X X chiếm 58824% về khối lượng X là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #thuộc #nhóm #VIIA #trong #oxit #có #hóa #trị #cao #nhất #của #chiếm #về #khối #lượng #là #Chi #tiết