Thủ Thuật về Unit 2 Listening lớp 10 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Unit 2 Listening lớp 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-01 08:03:56 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mục Lục Bài Viết

Nội dung chính

  Unit 2: School Talks Tiếng Anh Lớp 10C. ListeningC. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10Bài Tập Liên Quan:Chia Sẻ Bài Giải Ngay:
  C. ListeningC. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10

   Before You Listen (Trước khi bạn nghe)While You Listen (Trong khi bạn nghe)After You Listen (Sau khi bạn nghe)

Unit 2: School Talks Tiếng Anh Lớp 10

C. Listening

C. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10

Before You Listen (Trước khi bạn nghe)

Read and match a question in A with a response in B. (Đọc và ghép vướng mắc ở A với câu vấn đáp ở B.)

AB1. What subjects are you taking this semester?
2. How do you like the class?
3. Are you enjoying the party?
4. How long are you staying?
5. Would you like to have a drink?a. Yes, I am.
b. For a month.
c. Im taking Maths.
d. Sure.
e. I really like h.

Hướng dẫn giải

1. What subjects are you taking this semester? c. Im taking Maths. (Kỳ này bạn học những môn nào? Tôi học Toán.)

2. How do you like the class? e. I really like it. (Mức độ bạn thích lớp học là ra làm sao? Tôi thực sự thích nó.)

3. Are you enjoying the party? a. Yes, I am. (Bạn có thích buổi tiệc không? Có, tôi có.)

4. How long are you staying? b. For a month. (Bạn sẽ ở bao lâu? Một tháng.)

5. Would you like to have a drink? d. Sure. (Bạn có mong ước chút đồ uống không? Chắc chắn rồi.)

While You Listen (Trong khi bạn nghe)

Bài Nghe C. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10 MP3

://hoctaphay/wp-content/uploads/2022/04/c-listening-unit-2-trang-26-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

Conversation 1 (Cuộc hội thoại 1):

A: So, what are you talking this semester, Lan? (Vậy, bạn đang học gì trong học kỳ này, Lan?)

B: Well, Im taking English. (Tôi đang học tiếng Anh.)

A: Me too. Whose class are you in? (Tôi cũng thế. Bạn học lớp của người nào?)

B: Miss Lan Phuongs. (Lớp cô Lan Phương.)

A: How do you like the class? (Mức độ bạn thích lớp học là ra làm sao?)

B: I really enjoy it. (Tôi thực sự thích nó.)

Conversation 2 (Cuộc hội thoại 2):

A: Are you enjoying yourself, Nam? (Bạn có đang tận thưởng không, Nam?)

B: Yes, I am. (Có.)

A: Would you like me to get you something to drink? (Bạn có mong ước tôi đưa cho bạn thứ gì đó để uống không?)

B: Not right now, thanks. (Không phải giờ đây, cảm ơn.)

Conversation 3 (Cuộc hội thoại 3):

A: Son. How do you like the weather in Nha Trang? (Sơn. Bạn thích thời tiết ở Nha Trang không?)

B: Oh, its great. (Ồ, thật tuyệt.)

A: So, when did you get here? (Vậy, lúc nào bạn đến đây?)

B: I arrived yesterday. (Tôi đến ngày hôm qua.)

A: How long are you going to stay? (Bạn sẽ ở lại bao lâu?)

B: For a week. (Trong một tuần.)

A: Do you want to go for a swim? (Bạn có mong ước đi bơi không?)

B: Sure. (Chắc chắn rồi.)

Conversation 4 (Cuộc hội thoại 4):

A: Hoa. How do you like it here? (Hoa. Bạn thích ở đây không?)

B: Its very nice. The khách sạn is big and my room is comfortable. (Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất tự do.)

A: Are you traveling with your friends? (Bạn đang đi du lịch với bạn bè?)

B: No, Im travelling alone. (Không, tôi đang đi một mình.)

A: Would you like to go somewhere for a drink? (Bạn có mong ước đi loanh quanh đâu đó để uống không?)

B: Thats great. (Thật tuyệt.)

Task 1. Listen to the conversations and match them with the pictures. (Nghe những cuộc hội thoại và ghép chúng với những bức tranh.)

Hướng dẫn giải

  Conversation 1: Picture bConversation 2: Picture cConversation 3: Picture dConversation 4: Picture a

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và vấn đáp những vướng mắc.)

Bài Nghe C. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10 MP3

://hoctaphay/wp-content/uploads/2022/04/c-listening-unit-2-trang-26-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

1. What subject is Lan taking this semester?

2. Whose class is Lan in?

3. Where is Nam now?

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang?

5. Does Hoa travel with her friends?

Hướng dẫn giải

1. What subject is Lan taking this semester? (Kỳ này Lan đang học môn gì?)

Đáp án: She takes English. (Cô ấy học tiếng Anh.)

2. Whose class is Lan in? (Lan học lớp của người nào?)

Đáp án: Shes in Miss Lan Phuongs class. (Cô ấy học lớp cô Lan Phương.)

3. Where is Nam now? (Nam đang ở đâu?)

Đáp án: Hes a party. (Cậu ấy ở buổi tiệc.)

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? (Sơn định ở Nha Trang bao lâu?)

Đáp án: He plans to stay there for a week. (Cậu ấy định ở đó một tuần.)

5. Does Hoa travel with her friends? (Hoa đi du lịch với bạn sao?)

Đáp án: No, she doesnt. She travels alone. (Không. Cô ấy đi một mình.)

Task 3. Listen to the last conversation again and write in the missing words. (Nghe lại cuộc hội thoại ở đầu cuối và điền từ không đủ.)

A: Hoa. How do you like it (1) ___________ ?

B: Its (2) ___________ . The khách sạn is (3) ___________ and my room is (4) ___________ .

A: Are you (5) ___________ with your friends?

B: (6) ___________ , Im travelling (7) ___________ .

A: Would you like to go somewhere (8) ___________ ?

B: Thats great.

Hướng dẫn giải

A: Hoa. How do you like (1) it here? (Hoa. Bạn thích ở đây không?)

B: Its (2) very nice. The khách sạn is (3) big and my room is (4) comfortable. (Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất tự do.)

A: Are you (5) traveling with your friends? (Bạn đang đi du lịch với bạn bè?)

B: (6) No. Im traveling (7) alone. (Không, tôi đang đi một mình.)

A: Would you like to go somewhere (8) for a drink? (Bạn có mong ước đi loanh quanh đâu đó để uống không?)

B: Thats great. (Thật tuyệt.)

After You Listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced school. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về những trở ngại vất vả em đã trải qua ở trường.)

Hướng dẫn giải

Hoa: Have you had any difficulties school, Nga?

Nga: Yes. Certainly I have.

Hoa: What difficulties?

Nga: What can I say is learning English.

Hoa: Whats that? Can you tell me?

Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening all because the time reserved for these skills is very little. And whats more the equipment for learning such as cassettes, television is very little, too. And home, I dont have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I cant practise and have a good preparation before classes.

Hoa: Do you have any other difficulty?

Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends houses. So, its hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, about 8 oclock.

Tạm dịch

Hoa: Bạn có gặp trở ngại vất vả gì ở trường không, Nga?

Nga: Có. Chắc chắn có.

Hoa: Khó khăn gì?

Nga: Điều tôi hoàn toàn có thể nói rằng là về việc học tiếng Anh.

Hoa: Cái gì thế? Bạn hoàn toàn có thể cho tôi biết không?

Nga: Trong lớp học, chúng tôi hầu như không thực hành thực tiễn nói và nghe chút nào vì thời hạn dành riêng cho những kỹ năng này rất ít. Và những thiết bị học tập như cassette, tivi cũng rất ít. Và ở trong nhà, tôi không còn máy ghi âm để nghe bài học kinh nghiệm tay nghề của tớ; do đó tôi không thể thực hành thực tiễn và sẵn sàng sẵn sàng tốt trước giờ học.

Hoa: Bạn có gặp trở ngại vất vả nào khác không?

Nga: Ồ, có. Tôi sống xa trường và xa nhà bạn bè. Vì vậy, thật khó cho tôi để học với bạn bè của tôi, nhất là lúc tôi có những lớp học buổi chiều. Đôi khi tôi về nhà muộn vào buổi tối, vào lúc chừng 8 giờ.

Các Bạn Vừa Xem Qua Nội Dung C. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10. Bài Học Bao Gồm Before You Listen, While You Listen, After You Listen, Sau Bài Học Này Các Bạn Sẽ Đến D. Writing Unit 2: School Talks, Các Bạn Cùng Theo Dõi Nhé.

Các bạn đang xem C. Listening Unit 2 Trang 26 SGK Tiếng Anh Lớp 10 thuộc Unit 2: School Talks tại Tiếng Anh Lớp 10 môn Tiếng Anh Lớp 10 của HocTapHay.Com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.5/5 (1 bầu chọn)

Bài Tập Liên Quan:

  E. Language Focus Unit 2 Trang 29 SGK Tiếng Anh Lớp 10D. Writing Unit 2 Trang 27 SGK Tiếng Anh Lớp 10B. Speaking Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 10A. Reading Unit 2 Trang 22 SGK Tiếng Anh Lớp 10Grammar: Unit 2 School TalksVocabulary: Unit 2 School Talks

Chia Sẻ Bài Giải Ngay:

  Click to share on Meta (Opens in new window)Click to share on (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Click to share on (Opens in new window)

Related

4248

Review Unit 2 Listening lớp 10 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Unit 2 Listening lớp 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Unit 2 Listening lớp 10 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Unit 2 Listening lớp 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Unit 2 Listening lớp 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Unit 2 Listening lớp 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Unit #Listening #lớp