Kinh Nghiệm về Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau được Update vào lúc : 2022-03-10 16:02:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Những vướng mắc liên quan

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc tuy nhiên tuy nhiên với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau này đúng?

B. U = U1 + U2

Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp hai đầu mạch u = U 2 cos(ωt + φ) và dòng điện trong mạch i = I 2 cosωt. Biểu thức nào sau này về tính chất hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng?

A. P = U 2 cos 2 φ R

B.  P = U 2 cosφ R

C. P = RI2.

D. P = UIcosφ.

Câu 1: Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau

  A. Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.
  B. Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.

  D. Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện qua những vật dẫn không tùy từng điện trở những vật dẫn đó.

Câu 2: Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch 

  B. Bằng hiệu những hiệu điện thế của những điện trở thành phần.
  C. Bằng những hiệu điện thế của những điện trở thành phần .
  D. Luôn nhỏ hơn tổng những hiệu điện thế của những điện trở thành phần.

Câu 3: Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, công thức nào sau này là sai?

  A. U = U1 + U2 + … + Un.
  B. I = I1 = I2 = … = In.

  D. R = R1 + R2 + … + Rn.

Câu 4: Hai điện trở  R1 = 5 $Omega $ và R2 = 10 $Omega $ mắc tiếp nối đuôi nhau. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4 A. tin tức nào sau này là sai?

  A. Điện trở tương tự của toàn bộ mạch là 15 $Omega $.

  C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60 V.
  D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 20 V.

Sử dụng tài liệu sau vấn đáp những vướng mắc 5 và 6.

Cho hai điện trở R1 = 12 $Omega $ và R2 = 18$Omega $ được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau.

Câu 5: Điện trở tương tự R12 của đoạn mạch đó hoàn toàn có thể nhận giá trị nào trong những giá trị sau?

  A. R12 = 12 $Omega $.
  B. R12 = 18 $Omega $.
  C. R12 = 6 $Omega $.

Câu 6: Mắc tiếp nối đuôi nhau thêm R3 = 20 $Omega $ vào đoạn mạch trên, thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới là

  A. R12 = 32 $Omega $.
  B. R12 = 38 $Omega $.
  C. R12 = 26 $Omega $.

Câu 7: Hai điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau vào đoạn mạch A, B như hình 13. Cho R1 = 5$Omega $; R2 = 10$Omega $, ampe kế chỉ 0,2 A. Hiệu điện thế của đoạn mạch AB là:

  A. UAB = 1V.
  B. UAB = 2V.

  D. UAB = 15V.

Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 36V thì dòng điện chạy qua mạch có cường độ I = 4A. Người ta làm giảm cường độ dòng điện xuống còn 1,5A bằng phương pháp nối thêm vào mạch một điện trở Rx. Giá trị Rx đó hoàn toàn có thể nhận kết quả nào trong những kết quả sau?

  A. Rx = 9$Omega $.

  C. Rx = 24$Omega $.
  D. Một giá trị khác.

Câu 9: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau, gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, hệ thức nào sau này là đúng?

  A. $I=fracUR_1+R_2$.
  B. $fracU_1U_2=fracR_1R_2$.
  C. $U_1=I.R_1$.

Câu 10: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 14 trong số đó điện trở R1 = 10$Omega $, R2 = 20$Omega $, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V. Số chỉ của vôn kế và ampe kế lần lượt là bao nhiêu?

  B. Uv = 12V; IA = 0,4A.
  C. Uv = 0,6V; IA = 0,4A.
  D. Một cặp giá trị khác.

Câu 11: Cho mạch điện sơ đồ như hình 15, trong số đó điện trở R1 = 5$Omega $, R2 = 15$Omega $, vôn kế chỉ 3V. Hiệu điện thế của đoạn mạch AB hoàn toàn có thể nhận giá trị:

Câu 12: Cho hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau vào hiệ điện thế U. Biết R1 = 10$Omega $ chịu được dòng điện tối đa là 3A; R2 = 30$Omega $ chịu được dòng điện tối đa là 2A. Trong những giá trị hiệu điện thế dưới đây giá trị nào là hiệu điện thế tối đa hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch đó, để khi hoạt động và sinh hoạt giải trí không điện trở nào bị hỏng?

Sử dụng tài liệu sau vấn đáp những vướng mắc 13 và 14

Cho một mạch điện gồm 3 điện trở có mức giá trị lần lượt là R1 = 8$Omega $, R2 = 12$Omega $, R3 = 6$Omega $ mắc tiếp nối đuôi nhau nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 65 V.

Câu 13: Cường độ dòng điện qua mạch hoàn toàn có thể là

  A. I = 1,5A.
  B. I = 2,25A.

  D. I = 3A.

Câu 14: Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở là bao nhiêu?

  B. U1 = 30V; U2 = 20V; U3 = 15V.
  C. U1 = 15V; U2 = 30V; U3 = 20V.
  D. U1 = 20V; U2 = 15V; U3 = 30V.

Sử dụng dữ kiện sau vấn đáp những vướng mắc 15 và 16

Có ba điện trở R1 = 15$Omega $, R2 = 25$Omega $, R3 = 20$Omega $. Mắc ba điện trở này tiếp nối đuôi nhau với nhau rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U = 90V.

Câu 15: Cường độ dòng điện trong mạch hoàn toàn có thể nhận giá trị

  A. I = 6A.

  C. I = 3,6A.
  D. I = 4,5A.

Câu 16: Để dòng điện trong mạch giảm sút chỉ từ một nửa, người ta mắc thêm vào mạch một điện trở R4. Điện trở R4 hoàn toàn có thể nhận giá trị nào trong những giá trị sau này.

  A. R4 = 15$Omega $.
  B. R4 = 25$Omega $.
  C. R4 = 20$Omega $.

Câu 17: Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau nhau . Biết R1 = 8$Omega $; R2 = 12$Omega $; R3 = 4$Omega $; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 48V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.

  A. U1 = 24V; U2 = 16V; U3 = 8V.
  B. U1 = 16V; U2 = 8V; U3 = 24V.

  D. U1 = 8V; U2 = 24V; U3 = 16V.

Sử dụng dữ kiện vấn đáp những vướng mắc 18,19 và 20

Người ta chọn một số trong những điện trở loại 2$Omega $ và 4$Omega $ để tiếp nối đuôi nhau thành đoạn mạch có điện trở tổng số là 16$Omega $.

Câu 18: Có bao nhiêu phương án lựa chọn để thực thi yêu cầu trên?

  A. 2 phương án.
  B. 3 phương án.
  C. 4 phương án.

Câu 19: Trong những phương án nào sau này, phương án nào sai?

  A. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2$Omega $.
  B. Dùng 1 điện trở 4$Omega $ và 6 điện trở 2$Omega $.

  D. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4$Omega $.

Câu 20: Trong những phương án sau này, phương án nào không thích hợp?

  A. Dùng 2 điện trở 4$Omega $ và 4 điện trở 2$Omega $.
  B. Dùng 3 điện trở 4$Omega $ và 2 điện trở 2$Omega $.
  C. Chỉ dùng 4 điện trở 4$Omega $.

Nêu phương pháp tính trọng tải (Vật lý – Lớp 6)

2 vấn đáp

Trong những công thức sau này, công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên?

A. U=U1=U2=…=Un

B. I=I1+I2+…+In

C. R=R1+R2+…+Rn

D. 1Rtđ=1R1+1R2+1R3……

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=jOtI1WJhT88

“ÔN THI GIỮA KÌ TRỌNG TÂM (Buổi 1 – Unit 6 – Language)” – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=WzJjYsRj5Fg

BÀI TẬP ANKEN – ANKIN TRỌNG TÂM – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=n2R-VUpBQP4

BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC DỄ HIỂU NHẤT – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=T6rQs7tpABc

ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 HAY NHẤT – 2k5 Livestream VẬT LÝ thầy TÂN KỲ

Vật lý

://.youtube/watch?v=u4GPSZsSY0w

BÀI TẬP GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRỌNG TÂM – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=kbfBL7FRMoI

THẤU KÍNH MỎNG LÝ THUYẾT + BÀI TẬP TRỌNG TÂM – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=bYdodn9gARQ

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG – LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

Xem thêm …

://.youtube/watch?v=zsQiTp7Yi-c

4290

Review Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những công thức sau này công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #công #thức #sau #đây #công #thức #nào #không #phù #hợp #với #đoạn #mạch #mắc #nối #tiếp