Mẹo Hướng dẫn Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam được Update vào lúc : 2022-11-27 19:07:01 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(TG) – Sự Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng 90 năm qua đã chứng tỏ rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng việt nam. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng[1].

Cờ hoa, khẩu hiệu được trang trí tại Trung tâm Hội nghị vương quốc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

NHỮNG THẮNG LỢI VÀ THÀNH TỰU VĨ ĐẠI

Những năm thời điểm đầu thế kỷ XX, trong cuộc hành trình dài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa, từ chủ nghĩa yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã tới với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng đó con phố cách mạng đúng đắn. Từng bước, với việc nghiên cứu và phân tích lý luận và hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn sôi sục, phong phú, Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá lý luận Mác – Lênin vào trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam, đồng thời cùng với những đồng chí của tớ sẵn sàng sẵn sàng những Đk về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức triển khai, cán bộ để xây dựng một Đảng cách mạng chân chính.

Mùa xuân năm 1930, với vai trò và trách nhiệm trong Quốc tế cộng sản, với uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã triệu tập hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản trong nước để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự Ra đời của Đảng là kết quả tất yếu, là yêu cầu khách quan của trào lưu đấu tranh của giai cấp công nhân và dân tộc bản địa Việt Nam và đó là công lao và sáng tạo độc lạ vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc…

90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân và Dân tộc ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, xóa khỏi hoàn toàn chính sách thuộc địa nửa phong kiến ở việt nam. Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Tiếp đến là thắng lợi oanh liệt của những cuộc kháng mặt trận kỳ, gian truân giải phóng dân tộc bản địa, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa, dân gia chủ dân, thực thi thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước tăng trưởng CNXH.

Phát huy truyền thống cuội nguồn đoàn kết trong đánh giặc cứu nước và thừa kế những thành tựu, kinh nghiệm tay nghề trong xây dựng CNXH ở miền Bắc lúc còn trận chiến tranh cũng như trong năm đầu sau khi giang sơn thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi khảo nghiệm, tổng kết thực tiễn và tổng kết sáng tạo độc lạ của Nhân dân, Đảng đã đưa ra và lãnh đạo thực thi đường lối thay đổi, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam, phù phù thích hợp với toàn cảnh quốc tế. Công cuộc thay đổi đã giành được thắng lợi to lớn, từng bước đưa giang sơn quá độ lên CNXH. Đây là một quy trình lịch sử quan trọng trong sự nghiệp tăng trưởng của việt nam, ghi lại sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”[2].

Gần 35 năm thay đổi, Đất việt nam vượt qua khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính đang trở thành nước đang tăng trưởng có thu nhập trung bình; diện mạo giang sơn và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của giang sơn được thổi lên. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử này đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để việt nam tiếp tục thay đổi và tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin trong trong năm tới; xác lập đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con phố tăng trưởng CNXH ở việt nam là phù phù thích hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế tăng trưởng của lịch sử[3].

Cùng với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng không ngừng nghỉ thu được những kết quả phục vụ với mong đợi của quần chúng nhân dân. Đảng ta ngày càng xứng danh là con nòi của dân tộc bản địa. 90 năm xây dựng và tăng trưởng, số lượng đảng viên không ngừng nghỉ ngày càng tăng, tổ chức triển khai Đảng không ngừng nghỉ được củng cố và vững mạnh. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta chỉ có tầm khoảng chừng 500 đảng viên, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 có 5.000 đảng viên và đến Đại hội lần thứ XII (2022) Đảng ta đã có hơn 4,5 triệu đảng viên với lớp lớp cán bộ tiền phong, gương mẫu đã can đảm và mạnh mẽ và tự tin phấn đấu,quyết tử vì sự nghiệp cao cả của Đảng, để lại nhiều tấm gương sáng ngời trong tâm Nhân dân và Dân tộc. Sự quyết tử can trường của những đồng chí ấy đã tô thắm thêm màu cờ cách mạng của Đảng xé tan cái màn đêm đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con phố cách mạng…[4].

ĐẢNG KHÔNG SỢ CÓ SAI LẦM VÀ KHUYẾT ĐIỂM, CHỈ SỢ KHÔNG CHỊU CỐ GẮNG SỬA CHỮA SAI LẦM VÀ KHUYẾT ĐIỂM

Đây là một đặc tính cách mạng của Đảng ta, là yếu tố cơ bản, làm cho Nhân dân ta mãi mãi tin yêu, đùm bọc, che chở và phó thác thiên chức lịch sử lãnh đạo giang sơn cho Đảng. Thực tiễn trong 90 năm qua, có những lúc Đảng ta có những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm, thậm chí còn có những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Nhưng mỗi lần như vậy, Đảng đã trang trọng nhìn thẳng vào thực sự, nhìn nhận đúng thực sự, kịp thời sửa đổi lối thao tác, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, sửa chữa thay thế khuyết điểm, tự thay đổi, chính đốn để củng cố niền tin riêng với Nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tăng trưởng phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong từng thời kỳ lịch sử.

Trong trong năm thay đổi giang sơn và tiến hành tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh bên những thuận tiện là muôn vàn những trở ngại vất vả, thử thách do tác động của mặt trái cơ chế thị trường và sự chống phá quyết liệt của những thế lực thù địch trong kế hoạch diễn biến hòa bình, ảnh hưởng đến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong Đảng, đã có một bộ phận không nhỏ có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm phát sinh những thành phần thời cơ chính trị, rình rập đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, của chính sách.

Đứng trước tình hình ấy, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII đã phát hành những nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng để ngăn ngừa, giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên; đồng thời, nhất quyết xử lý những sai phạm trong Đảng, Phục hồi lại niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Tính từ trên đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản trị và vận hành, trong số đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.Kết quả này đã cho toàn bộ chúng ta biết, công cuộc chỉnh đốn Đảng là không còn vùng cấm, không còn ngoại lệ với bất kể đối tượng người dùng nào đang sẵn có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và làm suy yếu Đảng.

Qua công tác thao tác thanh tra, truy thuế kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị tịch thu, xử lý tài chính 135.816 tỷ VNĐ và trên 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính riêng với cùng 1.967 tập thể và nhiều thành viên; chuyển cơ quan khảo sát xử lý 98 vụ việc, 121 đối tượng người dùng; triệu tập hoàn thành xong thanh tra truy thuế kiểm toán những dự án công trình bất Động sản thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan trọng quan tâm và những vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương.

Hiện nay, khi Đảng ta đang triển khai công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng đại hội Đảng những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, vẫn còn đấy xuất hiện tình trạng một số trong những cán bộ, đảng viên có chức có quyền đang không triệu tập vào thực thi trách nhiệm chính trị, chăm sóc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở cơ quan, địa phương mình, mà chỉ lo chạy chức, chạy quyền để sở hữu những vị trí cao ở nhiệm kỳ tới. Điều này nêu lên cho toàn Đảng phải chú trọng tiếp tục tăng cường phòng, chống tệ thời cơ chính trị, góp thêm phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ sức phẩm chất, thực sự là công bộc của nhân dân, phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới.Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh yếu tố, mặc dầu: Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không còn cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của giang sơn, của nhân dân!. Điều này, cũng thể hiện đúng phương châm, tôn chỉ và hành vi của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy từ rất sớm:Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của tớ, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ tình hình sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi phương pháp để sửa chữa thay thế khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc như đinh, chân chính[5].

TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN VÀ DÂN TỘC

Quá trình hoạt động và sinh hoạt giải trí lãnh đạo vô cùng phong phú, sôi động và hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Ra đời cho tới nay đã để lại những bài học kinh nghiệm tay nghề có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn thâm thúy, soi chiếu cho toàn bộ hiện tại và tương lai.

,- ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây hình thành. Độc lập dân tộc bản địa là yếu tố kiện tiên quyết để thực thi CNXH và CNXH là cơ sở bảo vệ vững chãi cho độc lập dân tộc bản địa. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là hai trách nhiệm kế hoạch có quan hệ ngặt nghèo với nhau.

,. Chính nhân dân là người làm ra những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng luôn luôn luôn được xuất phát từ quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh mẽ và tự tin của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất của Đảng, rình rập đe dọa riêng với vận mệnh của giang sơn và của chính sách. Mọi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí minh: Ngoài quyền lợi của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc bản địa, Đảng ta không còn quyền lợi gì khác[6]. Chỉ có như vậy, toàn bộ chúng ta mới xây dựng được một Đảng cầm quyền phục vụ yêu cầu lịch sử mà Nhân dân tin tưởng phó thác.

,: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc bản địa, đoàn kết quốc tế phải được thực thi như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Chỉ có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng mới khơi dậy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhân dân và trong toàn dân tộc bản địa, làm cho sức mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa ngày càng được nhân lên, trở thành sức mạnh to lớn của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin, với chí khí can đảm và mạnh mẽ và tự tin của lực lượng tất thắng, toàn Đảng ta đã đoàn kết, hãy đoàn kết giành những thắng lợi mới…[7].

,. Trong bất kể tình hình nào thì cũng cần phải kiên định ý chí độc lập, tự chủ, nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, phối hợp yếu tố truyền thống cuội nguồn với yếu tố tân tiến, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công cuộc thay đổi và hội nhập.

,. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nghỉ làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và khả năng tổ chức triển khai để đủ sức xử lý và xử lý những yếu tố do thực tiễn cách mạng nêu lên. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn lớn: sai lầm không mong muốn về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Những kinh nghiệm tay nghề trên cũng là những giải pháp để Đảng takiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù phù thích hợp với toàn cảnh mới của tình hình toàn thế giới và trong nước. Để xác lập vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng, hơn lúc nào hết Đảng nên phải phấn đấu không ngừng nghỉ vì quyền lợi của Dân tộc và Nhân dân, thực thi đồng điệu một số trong những nội dung cơ bản:

Triển khai thực thi có hiệu suất cao Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9-2-2022 của Ban Bí thư Trung ương khóa XIIgắn với Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị khóa XIvà Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XInhằm tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khuyến khíchvà tôn trọngsáng tạo trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích lý luận chính trị; tiếp thu và sử dụng kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận, phục vụ yêu cầu, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Coi đấy là nội dung quan trọng số 1 của công tác thao tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt trong tình hình lúc bấy giờ.

Chú trọng công tác thao tác tư tưởng, gắn thực thi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai toàn vẹn và tổng thể, sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2022 của Bộ Chính trị về trên cơ sở quán triệt thâm thúy, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam; trước hết, trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của toàn khối mạng lưới hệ thống chính trị

Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để sở hữu đủ sức nghiên cứu và phân tích một cách toàn vẹn và tổng thể, thâm thúy và có khối mạng lưới hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục đích nâng cao về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, khả năng tư duy Thông thông qua đó, giúp từng người không riêng gì có hiểu đúng, thâm thúy và tin tưởng vững chãi vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào quy trình công tác thao tác và thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được phó thác mà còn góp thêm phần trong tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh với những luận điệu sai trái, phản động của những thế lực thù địch, thời cơ để thống nhất cao về ý chí, hành vi, siết chặt đội ngũ, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường kiểm tra, trấn áp công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ, thực thi chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội…; thực thi nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Việc trấn áp quyền lực tối cao trong công tác thao tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tăng cường đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tổ chức triển khai và tính kỷ luật, cảnh giác đấu tranh ngăn ngừa và đẩy lùi tệ thời cơ chính trị trong Đảng.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được trong 90 năm xây dựng và lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc bản địa Việt Nam khuynh hướng về Đảng vẻ vang, tin vào sự nghiệp thay đổi và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng chung sức, chung lòng xây dựng một nước Việt Nam tăng trưởng bền vững, vì tiềm năng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh./.

ThS. Trần Ngọc Trường Giang

_________________

[1],[4],[6],[7]Hồ Chí Minh:Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2011, t.12, tr . 406, 401, 402, 420.

[2],[3]Đảng Cộng sản Việt Nam:, Nxb.Chính trị vương quốc,H,2022, tr. 65, 66.

[5]. Hồ Chí Minh:Sđd, t.5, tr. 301..

://.youtube/watch?v=MecWiL8SD3w

4069

Review Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiêu luận sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiêu #luận #sự #lãnh #đạo #của #Đảng #là #nhân #tố #hàng #đầu #quyết #định #mọi #thắng #lợi #của #cách #mạng #Việt #Nam