Thủ Thuật về Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 10:40:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về yếu tố dân tộc bản địa, giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

Bằng hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn và tư duy lý luận, Hồ Chí Minh đã xử lý và xử lý một cách cơ bản yếu tố dân tộc bản địa, giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.

1.1. Về yếu tố dân tộc bản địa thuộc địa

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Thực chất của yếu tố dân tộc bản địa thuộc địa thời điểm đầu thế kỷ XX là xác lập đúng con phố tăng trưởng của dân tộc bản địa. Độc lập dân tộc bản địa là nội dung cốt lõi của yếu tố dân tộc bản địa thuộc địa. Quyền lợi dân tộc bản địa giải phóng cao hơn hết thảy. Với tinh thần đó, Người xác lập quyết tâm: “Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải nhất quyết giành cho được độc lập” và “thà hi sinh toàn bộ chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không còn gì quý hơn độc lập tự do”.

1.2. Về quan hệ giữa yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố giai cấp trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa

Người xác lập: yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố giai cấp có quan hệ ngặt nghèo với nhau. Giải phóng dân tộc bản địa là yếu tố trên hết, trước hết. Độc lập dân tộc bản địa mà chưa giành được thì yếu tố giai cấp cũng không xử lý và xử lý được. Giải phóng dân tộc bản địa tạo tiền đề để giải phóng giai cấp.

1.3. Về cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng con người

Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa trước hết là phải giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở những nước thuộc địa và phụ thuộc muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở những nước thuộc địa và phụ thuộc phải được tiến hành dữ thế chủ động, sáng tạo và hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là sức mạnh mẽ và tự tin của toàn dân tộc bản địa. Cách mạng là yếu tố nghiệp của dân chúng bị áp bức, gồm có lực lượng của toàn bộ dân tộc bản địa. Trong lực lượng toàn dân tộc bản địa, Hồ Chí Minh rất là nhấn mạnh yếu tố vai trò động lực cách mạng của công nhân và nông dân, lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc bản địa và con người được xác lập trước toàn toàn thế giới qua Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Người khởi thảo. Thừa nhận những “lời bất hủ” trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776) và “những lẽ phải không thể chối cãi được” của “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp” (1789), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập: “Tất cả những dân tộc bản địa trên toàn thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc bản địa nào thì cũng luôn có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Nâng quyền tự nhiên của con người lên thành quyền dân tộc bản địa và gắn chặt quyền con người với quyền dân tộc bản địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng cho một trật tự và pháp lý quốc tế mới về quyền con người, quyền dân tộc bản địa và sự bình đẳng Một trong những vương quốc – dân tộc bản địa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội thể hiện sự nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn của Hồ Chí Minh, thể hiện một cách triệu tập những yếu tố sáng tạo lớn về lý luận của Hồ Chí Minh, là yếu tố phản ánh mục tiêu, lý tưởng, khát vọng và ham muốn tột bậc của danh nhân văn hóa truyền thống Hồ Chí Minh: việt nam được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng luôn có thể có cơm ăn, áo mặc, ai cũng khá được học tập.

Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội phản ánh tính triệt để cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đặt yếu tố giải phóng con người, niềm sung sướng của con người ở tiềm năng cao nhất của yếu tố nghiệp cách mạng.

Độc lập dân tộc bản địa là tiềm năng trực tiếp, trước hết, là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, con phố cách mạng Việt Nam có hai quy trình: cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân và cách social chủ nghĩa. Ở quy trình cách mạng dân tộc bản địa dân chủ thì độc lập dân tộc bản địa là tiềm năng trực tiếp, trước mắt, cấp bách, nhưng không phải là tiềm năng ở đầu cuối của cách mạng Việt Nam. Tính chất tạo tiền đề của cách mạng dân tộc bản địa dân chủ được thể hiện:

– Về chính trị: xác lập và xây dựng những yếu tố của khối mạng lưới hệ thống chính trị do giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Về kinh tế tài chính: bước đầu xây dựng được những cơ sở kinh tế tài chính mang tính chất chất chất xã hội chủ nghĩa, từng bước cải tổ đời sống Nhân dân.

– Về văn hóa truyền thống xã hội, đời sống tinh thần: trong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, khối quần chúng công – nông – trí thức và những giai tầng xã hội khác đã có ý thức giác ngộ, đoàn kết trong một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất; những tác nhân mới của văn hóa truyền thống, giáo dục đã được hình thành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Độc lập dân tộc bản địa tạo tiền đề, Đk để nhân dân lao động tự quyết định hành động con phố đi tới chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời đại mới, chủ nghĩa xã hội là Xu thế tăng trưởng tất yếu của cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân. Điều này làm cho con phố cứu nước giải phóng dân tộc bản địa của Hồ Chí Minh khác lạ về chất so với con phố cứu nước trong năm thời điểm đầu thế kỷ XX ở việt nam và của nhiều nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới.

Cách mạng Việt Nam thuộc phạm trù cách mạng vô sản. Điều đó quyết định hành động vai trò lãnh đạo cách mạng tất yếu thuộc về giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lực lượng tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là toàn dân Việt Nam yêu nước mà nòng cốt là khối liên minh công – nông – trí thức. Những tác nhân nó lại quy định tính tất yếu dẫn đến phương hướng tăng trưởng lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Rõ ràng khuynh hướng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở Việt Nam được chi phối và chế định bởi những tác nhân bên trong của cuộc cách mạng đó.

Chủ nghĩa xã hội là con phố củng cố vững chãi độc lập dân tộc bản địa, giải phóng dân tộc bản địa một cách hoàn toàn triệt để. Về lý luận, độc lập dân tộc bản địa tiến lên chủ nghĩa xã hội thể hiện quan hệ giữa tiềm năng trước mắt và tiềm năng ở đầu cuối; quan hệ giữa hai quy trình của một quy trình cách mạng. Cách mạng dân tộc bản địa dân chủ xác lập cơ sở, tiền đề cho cách social chủ nghĩa, cách social chủ nghĩa xác lập và bảo vệ vững chãi nền độc lập dân tộc bản địa.

Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc bản địa bao giờ cũng gắn sát với đời sống ấm no, niềm sung sướng của quần chúng nhân dân, những người dân đã trực tiếp làm ra thắng lợi của cách mạng dân tộc bản địa dân chủ. Để bảo vệ vững chãi độc lập dân tộc bản địa, để không rơi vào lệ thuộc, đói nghèo, lỗi thời, đoạn đường tiếp theo chỉ hoàn toàn có thể là tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. Do những đặc trưng nội tại của tớ, chủ nghĩa xã hội sẽ củng cố những thành quả đã giành được trong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, tạo Đk để bảo vệ cho độc lập và tăng trưởng dân tộc bản địa. Hồ Chí Minh xác lập: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng triệt để những dân tộc bản địa bị áp bức khỏi ách nô lệ; chỉ có cách social chủ nghĩa mới bảo vệ cho một nền độc lập thật sự, chân chính.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản riêng với cách mạng Việt Nam là một trong những nội dung cơ bản, trọng tâm, xuyên thấu khối mạng lưới hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng về xây dựng Đảng nói riêng; thể hiện sự đúng đắn, nhạy bén, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp thêm phần tạo nền tảng tư tưởng, cơ sở khoa học để Đảng ta quán triệt, vận dụng trong công tác thao tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng, bảo vệ cho Đảng ta luôn xứng danh là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, tác nhân có ý nghĩa quyết định hành động để cách mạng thắng lợi.

Ảnh tư liệu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Sau gần 10 năm dạt dẹo tìm đường cứu nước (1911-1920), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con phố cứu nước đúng đắn – đưa cách mạng Việt Nam đi theo con phố cách mạng vô sản, mở đường cho cách mạng Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối cứu nước và tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, gắn trào lưu cách mạng Việt Nam với trào lưu cách mạng toàn thế giới.

Trên cơ sở tiếp thu, thừa kế và vận dụng sáng tạo yếu tố chủ nghĩa Mác-Lênin: “Cách mạng vô sản chỉ hoàn toàn có thể giành thắng lợi khi có Đảng Cộng sản, chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo”, ngay từ rất sớm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xác lập vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định hành động bởi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với cách mạng Việt Nam. Người nhấn mạnh yếu tố: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức triển khai dân chúng, ngoài thì liên lạc với những dân tộc bản địa bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công xuất sắc, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”(1). việc này được Người tiếp tục xác lập: “Muốn thắng lợi, thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng phải làm cho quần chúng giác ngộ vì đâu mà người ta bị áp bức bóc lột; phải dạy cho quần chúng hiểu những quy luật tăng trưởng của xã hội, để họ nhận rõ vì mục tiêu gì mà đấu tranh; chỉ rõ con phố giải phóng cho quần chúng, cổ động cho quần chúng nhất quyết cách mạng; làm cho quần chúng tin chắc cách mạng nhất định thắng lợi. Cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng(2). Trên thực tiễn, sự Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/1930) là kết quả tất yếu của quy trình sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai. Người đã phối hợp thuần thục chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước để hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa phù phù thích hợp với quy luật tăng trưởng của thời đại, vừa phục vụ yêu cầu yên cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất, ngay từ trên đầu đảm đương thiên chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam và có đường lối cách mạng đúng đắn; là chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân, vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân, tính dân tộc bản địa thâm thúy; hoàn toàn có thể đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh làm cách mạng, hợp thành tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Việc xây dựng Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”(3). Cũng từ đó, cách mạng Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm, vượt qua bao nhiêu sóng gió, ngày càng tỏ rõ là lực lượng lãnh đạo tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc bản địa Việt Nam. Qua thực tiễn lãnh đạo những trào lưu cách mạng, Đảng càng tỏ rõ phẩm chất, khả năng, uy tín cầm quyền. Đó cũng là minh chứng cho yếu tố vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng muốn thắng lợi thì phải có một Đảng lãnh đạo. Như Người đã nhấn mạnh yếu tố: “Đảng ta có cơ sở khắp toàn nước, Đảng đã thu hút những người dân cách mạng nhất, ưu tú nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa. Đảng có chính cương, đường lối đúng. Đảng lãnh đạo toàn dân đoàn kết kháng chiến, tranh được nhiều thắng lợi”(4).

Dưới ánh sáng của đường lối kế hoạch, sách lược đúng đắn, Đảng ta đã vận động, tổ chức triển khai và lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành những cao trào cách mạng to lớn, sẵn sàng sẵn sàng tiềm năng cách mạng, tóm gọn thời cơ, chỉ huy cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc, giành cơ quan ban ngành thường trực trên phạm vi toàn nước. Đây là thành quả rực rỡ thứ nhất của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã lật đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít cấu kết với giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chính sách cộng hòa dân gia chủ dân thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố: “Lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc”(5). Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vẻ vang của hai cuộc kháng mặt trận kỳ của dân tộc bản địa, thông qua đó vai trò lãnh đạo của Đảng ta tiếp tục được xác lập rõ rệt hơn: “Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến suốt chín năm và đã thắng lợi. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 công nhận độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”(6). 

Đặc biệt, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và tiến hành sự nghiệp thay đổi giang sơn trong toàn cảnh quốc tế phức tạp, tình hình kinh tế tài chính, xã hội việt nam còn nhiều trở ngại vất vả. Song với việc trung thành với chủ và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối thay đổi đúng đắn, sáng tạo, Nhân dân ta đã giành được những thành tựu quan trọng, khắc phục được hậu quả trận chiến tranh để lại, kinh tế tài chính – xã hội từng bước tăng trưởng, đời sống Nhân dân từng bước được cải tổ, quan hệ quốc tế không ngừng nghỉ được mở rộng, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh được tăng cường, sức mạnh tổng hợp của giang sơn tiếp tục được giữ vững và tăng trưởng, bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó càng xác lập một cách sinh động và thuyết phục hơn sự đúng đắn trong thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với việc nghiệp cách mạng Việt Nam.

Qua 36 năm tiến hành thay đổi giang sơn, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng Việt Nam, của đất việt nam lại vững mạnh như ngày này. Chưa bao giờ đại hầu hết Nhân dân Việt Nam lại đã có được môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường yên bình, ấm no, niềm sung sướng như ngày này. Những thành tựu đạt được là “rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, toàn vẹn và tổng thể hơn so với trong năm trước đó thay đổi… Đất việt nam chưa bao giờ đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày này”(7). Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong số đó yếu tố trọng điểm là Đảng ta luôn đặc biệt quan trọng quan tâm đến việc tăng cường, củng cố vững chãi vai trò lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong thời hạn qua “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cao cấp của Đảng sa vào chủ nghĩa thành viên, suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… điều này đã và đang rình rập đe dọa sự tồn vong của Đảng, làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng, vô hình dung chung trở thành cái cớ để những thế lực thù địch ra sức tuyên truyền tìm mọi cách xóa khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng kế hoạch “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong khi đó, tình hình toàn thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo; yêu cầu ngày càng cao của công cuộc thay đổi giang sơn và hội nhập quốc tế; thủ đoạn, thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn, nhất là thủ đoạn dùng chiêu thức đa nguyên chính trị, đa đảng trái chiều, hòng từng bước hạn chế, đi đến xóa khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với Nhà nước, khối mạng lưới hệ thống chính trị và toàn xã hội… Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và phân tích, làm thâm thúy, rõ ràng hóa và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với cách mạng Việt Nam, trên cơ sở đó xác lập rõ những việc nêu lên trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng và cấp thiết.

VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮN, SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Một là, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nghỉ nâng cao bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng lãnh đạo cách mạng, trước hết phải xác lập được đường lối chính trị đúng đắn. Đó là tác nhân quan trọng để xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng, Đk tiên quyết đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng ta là Đảng lãnh đạo. Muốn lãnh đạo được phải hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin”(8). Đó là nguyên tắc, là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng, là thước đo bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là yếu tố có tính nguyên tắc số một riêng với Đảng ta, là trách nhiệm quan trọng số 1 trong toàn bộ công tác thao tác tư tưởng, lý luận của toàn bộ chúng ta. Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng xác lập: “Tư tưởng chỉ huy xuyên thấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(9). 

Nghiên cứu quy trình tăng trưởng của Đảng ta đã cho toàn bộ chúng ta biết, khi bản lĩnh chính trị của Đảng vững vàng, kiên định, khả năng tổ chức triển khai thực tiễn giỏi thì cách mạng tăng trưởng thuận tiện và giành thắng lợi, kể cả những thời kỳ lịch sử nhiều trở ngại vất vả thử thách như quy trình năm 1932-1935, Đảng ta đã nhanh gọn Phục hồi và tăng trưởng trào lưu; thời kỳ năm 1945-1946, cách mạng việt nam nhanh gọn thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, hai cuộc kháng chiến trong tình thế lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh, Nhân dân ta vẫn giành được thắng lợi oanh liệt. Những kỳ tích đó là vì Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ với quyền lợi của giai cấp và dân tộc bản địa, có khả năng tư duy sáng tạo và khả năng tổ chức triển khai thực tiễn tài giỏi. Mặt khác, lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng cũng chứng tỏ, lúc nào Đảng ta chậm thay đổi tư duy, giáo điều, rập khuôn máy móc trong vận dụng lý luận hoặc kinh nghiệm tay nghề quốc tế, lúc đó cách mạng gặp trở ngại vất vả tổn thất. Do đó, “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp thêm phần tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nghỉ làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và khả năng tổ chức triển khai để đủ sức xử lý và xử lý những yếu tố do thực tiễn cách mạng đưa ra”(10).

Hai là, tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai và cán bộ. 

Xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng, bảo vệ nền tảng của Đảng, nâng cao trí tuệ của Đảng. Theo đó, Đảng nhất thiết phải là một tổ chức triển khai tiêu biểu vượt trội về trí tuệ của dân tộc bản địa. Đảng phải là lực lượng vừa đủ trí tuệ để xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố mà thực tiễn nêu lên, đưa ra những luận cứ khoa học và cách mạng làm đường hướng cho việc tăng trưởng của giang sơn, tiến bước vững chãi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, cần “triệu tập lãnh đạo, chỉ huy nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, vai trò và sự thiết yếu của việc học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng sáng tạo và tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(11). Mặt khác, phải ghi nhận phát huy trí tuệ của dân tộc bản địa và tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât nhằm mục đích xây dựng và tăng trưởng giang sơn. Trí tuệ của Đảng phải thể hiện ở khả năng cầm quyền, khả năng lãnh đạo sáng suốt, cùng khả năng dự báo những kĩ năng và triển vọng tăng trưởng của giang sơn, của quốc tế.v.v.

Xây dựng Đảng về chính trị được biểu lộ triệu tập ở đường lối, chủ trương và khối mạng lưới hệ thống nghị quyết của Đảng phải mang tính chất chất khoa học, tính thực tiễn cao để lãnh đạo giang sơn tăng trưởng. Xây dựng Đảng về chính trị còn được biểu lộ ở mục tiêu và lập trường của một đảng cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn toàn bộ chúng ta không bao giờ được quên rằng, mục tiêu ở đầu cuối của Đảng là tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Lập trường kiên định của Đảng là độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng Đảng về tổ chức triển khai, cán bộ là yếu tố thấm nhuần những tư tưởng trên để xây dựng cỗ máy Đảng, Nhà nước và khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; là xây dựng văn hóa truyền thống tự phê bình và phê bình, thực thi đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách; kỷ luật nghiêm minh, tự giác, góp thêm phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; quản trị và vận hành ngặt nghèo đảng viên. Đồng thời, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành hình mẫu, nét trẻ trung của “văn hóa truyền thống công vụ”, “văn hóa truyền thống trách nhiệm”, xứng danh với vị trí vừa là người lãnh đạo xã hội, vừa là “người nô lệ thật trung thành với chủ của nhân dân”. Theo đó, xây dựng Đảng về tổ chức triển khai, cán bộ phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng; lựa chọn được những người dân ưu tú nhất từ quần chúng vào Đảng, phải thường xuyên tinh lọc, sàng lọc đảng viên một cách thận trọng, khách quan, sa thải những người dân không hề xứng danh. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII chỉ rõ: “Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức riêng với cán bộ thao tác kém hiệu suất cao, không hoàn thành xong trách nhiệm, yếu về khả năng, kém về phẩm chất đạo đức, tin tưởng thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác thao tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, người đứng đầu”(12).

Ba là, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, thực hành thực tiễn văn hóa truyền thống nêu gương, văn hóa truyền thống gần dân, văn hóa truyền thống trọng dân.

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng “nền gốc” tinh thần vững chãi của Đảng, là xây dựng sức mạnh nội sinh của cách mạng. Trong số đó, “gương mẫu là một nội dung, một phương thức trọng yếu trong việc làm lãnh đạo của Đảng”(13). Do vậy, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức triển khai đảng đó đó là xây dựng Đảng về đạo đức. Điều đó yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu những cty, cty phải luôn làm kiểu mẫu trong công tác thao tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, mọi việc; nói phải song song với làm, nói ít làm nhiều để quần chúng noi theo. 

Cùng với đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là làm cho Đảng trong sáng, vững mạnh, cho Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp sức, bảo vệ Đảng. Vì vậy, phải tăng cường thực thi nguyên tắc “văn hóa truyền thống gần dân, văn hóa truyền thống trọng dân, văn hóa truyền thống vì dân” của mỗi cán bộ, đảng viên. Có gần dân mới hiểu dân, tin dân và được dân tin yêu mến phục, cán bộ, đảng viên mới hoàn toàn có thể hoàn thành xong tốt trách nhiệm của tớ. Gần dân còn là một để học hỏi dân, để làm tốt hiệu suất cao cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; thông qua này sẽ trọng dân và phục vụ được Nhân dân tốt hơn. 

Bốn là, tiếp tục thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương đúng đắn, bằng giáo dục và thuyết phục chứ không phải bằng áp đặt mệnh lệnh hành chính, quan liêu. Đảng lãnh đạo, cầm quyền nhưng không chuyên quyền, độc đoán, không rơi vào rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn quyền lực tối cao của Đảng bị hình thức hóa. Đảng cầm quyền bằng thực quyền của Đảng, bằng chuẩn tắc dân chủ với xã hội; bằng đạo đức nêu gương vì dân, có sức mạnh tự bảo vệ từ lòng dân. Vì vậy, phải xử lý và xử lý tốt quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản trị và vận hành, Nhân dân làm chủ. 

Năm là, tích cực đấu tranh có hiệu suất cao trên mặt trận tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta phải luôn nhất quyết đấu tranh chống mọi biểu lộ của chủ nghĩa thời cơ, thực dụng, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc của những thế lực thù địch trong kế hoạch “diễn biến hòa bình”, bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, bảo vệ vững chãi chính sách xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc Việt Nam. Kiên quyết phê phán, bác bỏ những quan điểm đi ngược lại những gì thuộc về bản chất, nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, phải trên cơ sở phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xem nhận đúng đắn tính chất, hiệu suất cao từng bước đi, từng sách lược xây dựng, tăng trưởng giang sơn trong thời kỳ mới./.

————————–

Ghi chú:

(1),(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.406, tr.406.

(2) Sđd, tập 8, tr.273.

(4),(5) Sđd, tập 7, tr.395, tr.25.

(6) Sđd, tập 14, tr.246.

(7),(9) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2022, tr.25, tr.33.

(8) Sđd, tập 13, tr.76.

(10) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.66.

(11),(12) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2022, tr.36, tr.41.

(13) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb CTQG-ST, H.1998, tr.81.

PGS.TS Nguyễn Đình Bắc – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng                                                    

tcnn

://.youtube/watch?v=UEPgOouWcSI

4511

Clip Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? Free.

Thảo Luận vướng mắc về Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo hồ chí minh, cách mạng việt nam nên phải có đảng để làm gì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #hồ #chí #minh #cách #mạng #việt #nam #cần #phải #có #đảng #để #làm #gì