Thủ Thuật về Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng được Update vào lúc : 2022-03-10 09:00:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Có 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Tính x?

em có nơi nào ko hiểu ko?

em cảm ơn ạ.Bài giải rất rõ ràng ràng

Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thì thu được dung dịch mới có pH bằng:

Vsau = 10−ΔpH . Vtruoc (90+10) = 10−(pH−12).10

10=10−(pH−12) => pH = 11

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án:

 11

Giải thích tiến trình giải:

(beginarraylpH = 12 Rightarrow pOH = 14 – 12 = 2\rm[OH^ – rm] = 10^ – 2 = 0,01(M) Rightarrow nNaOH = 0,01 times 0,01 = 0,0001(mol)\Vrmdd = 0,09 + 0,01 = 0,1l\rm[OH^ – rm] = dfrac0,00010,1 = 0,001(M)\ Rightarrow pH = 14 – ( – log (0,001)) = 11

endarray)

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Tính pH:

a) thêm 90ml H2O vào 10ml dunh dịch HCl cos pH=2. thu được 100ml dung dịch HCl có pH bằng bao nhiêu?

b) trộn 100ml dung dịch HCl có pH=2 với 100ml dung dịch HCl có pH=3 thu được 200ml dung dịch HCl có pH bằng bao nhiêu?

c) trộn 300ml dung dịch NaOH 0,01M với 200ml dung dịch HCl 0,01M thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu ?

Các vướng mắc tương tự

Mọi người giải giúp mk đc ko ạ

Câu 1: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M, thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

Câu 2: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có mức giá trị pH bằng    

Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

Câu 4: Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

Câu 5: Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 có pH bằng 13?

Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 aM, thu được dung dịch có pH = 3. Vậy a có mức giá trị là

Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l), thu được 200 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a

Câu 8: Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là 

Câu 9: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HCl 0,2M và HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là

Câu 10: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được m gam kết tủa và dd còn sót lại sở hữu pH=12. Giá trị của m và a là

Câu 11: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 500ml dd có pH=x. Cô cạn dd sau phản ứng thu được một,9875 gam chất rắn. Giá trị của a và x lần lượt là

Câu 12: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M thu được dd có pH=12. Giá trị của a là

Câu 13: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH  nồng độ b mol/l được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của b là

Câu 14: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=12 . Giá trị của m và x tương ứng là

Ví dụ 3: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

Ví dụ 4: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M thu được 40ml dd có pH bằng

Ví dụ 5: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

Ví dụ 6: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd có pH là             

Ví dụ 7: Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH là

Ví dụ 8: Trộn lẫn 2 dd hoàn toàn có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. pH của dd thu được là                  

Ví dụ 9: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với một thể tích dd gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z có pH là             

Ví dụ 10: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l thu được 500 ml dd có pH=2. Giá trị của x là                     

Ví dụ 11: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l thu được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của a là              

Ví dụ 12: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng

Ví dụ 13: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là

Ví dụ 14: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

://.youtube/watch?v=J-RtSLYFfPo

4557

Review Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch hcl có ph=2 thì thu được dung dịch có ph bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thêm #90ml #nước #vào #10ml #dung #dịch #hcl #có #ph2 #thì #thu #được #dung #dịch #có #bằng