Mẹo Hướng dẫn Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu được Update vào lúc : 2022-01-22 20:05:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề ôn luyện: Phản ứnh hạt nhân, nguồn tích điện hạt nhân 2 ppsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (177.9 KB, 5 trang )

Đề ôn luyện: Phản ứnh hạt nhân, nguồn tích điện hạt nhân 2

1. Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về nhà máy sản xuất điện nguyên tử?
A. Trong lò phản ứng của nhà máy sản xuất điện nguyên tử, phản ứng phân hạch dây chuyền sản xuất
được khống chế ở tại mức tới hạn.
B. Chất làm chậm có tác dụng biến nơtrôn nhanh thành nơtrôn chậm
C. Thanh điều kiển có tác dụng kiểm soát và điều chỉnh thông số nhân nơtrôn. D. A, B và C đều
đúng.
2. Điều nào sau này là Đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch?
A. Là loại phản ứng toả nguồn tích điện B. Phản ứng chỉ xẩy ra ở nhiệt độ cao
C. Hiện nay, những phản ứng nhiệt hạch xẩy ra dưới dạng không trấn áp được.
D. A, B và C đều đúng.
Trả lời những vướng mắc 3 và 4 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Người ta dùng prôtôn có động
năng K
P
= 1,6 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên
4
Li
3
và thu được hai hạt giống
nhau có cùng động năng. Cho m
P
= 1,0073 u; m
Li
= 7,044u; m

= 4,0015u; u =
1,66055.10
-27
kg = 931 MeV/c
2

.
3. Hai hạt có cùng động năng là hạt nào? A. Hêli B. Triti C. Đơtêri; D. Một hạt
khác
4. Động năng của mỗi hạt sinh ra hoàn toàn có thể nhận giá trị Đúng nào trong những giá trị sau?
A. 9,25 MeV; B 9,5 MeV; C. 7,5MeV; D. Một giá trị khác
5. Hạt nhân
235
U
92
có nguồn tích điện link riêng bằng bao nhiêu?
A. E
0
7,6 MeV B. E
0
6,7 MeV C. E
0
8,7 MeV D. Một
giá trị khác.
Trả lời những vướng mắc 6 và 7 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Trong nước thường có tầm khoảng chừng
0,015% nước nặng (D
2
O). Người ta dùng đơtêri (D) làm nhiên liệu cho phản ứng
nhiệt hạch.
6. Trong 1 kg nước thường chứa bao nhiêu hạt nhân đơtêri? A. 19,03.10
21
nguyên tử
B. 9,03.10
21
nguyên tử
C. 6,03.10

21
nguyên tử
D. Một giá trị khác
7. Với 1 kg nước thường, ta hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu nguồn tích điện từ phản ứng nhiệt
hạch?
A. 16,4.10
21
MeV B. 16,4.10
23
MeV C. 26,4.10
21
MeV D.
Một giá trị khác
8. Xét phản ứng hạt nhân: D + D

T + p.. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng
lượng? Biết m
D
= 2,0136 u, m
T
= 3,0160u, m
P
= 1,0073u, lu = 1,665.10
-27
kg; c =
2,9979.10
8
m/s. A. 5,631 MeV; B. 3,631 MeV C. 2, 631 MeV; D. Một giá trị
khác
Trả lời cac vướng mắc 9 và 10 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Cho phản ứng hạt nhân:

23 20 23 1 4
N a X N e; N a 22, 983734 u ; H 1, 007276 u; H e 4, 001506
u;
11 10 11 1 2
27 2
N e 19, 986950 u ; u 1, 66055.10 k g 931 M eV / c

9. Hạt nhân X là hạt nào trong những hạt nhân nêu dưới đây? A. Prôtôn B. nơtrôn
C. Hêli D. Liti
10. Phản ứng toả hay thu bao nhiêu nguồn tích điện? A. Toả nguồn tích điện: E = 2,377774 eV
B. Thu nguồn tích điện: E = 2,377774 eV C. Toả nguồn tích điện: E = 2,377774 MeV
D. Thu nguồn tích điện: E = 2,377774 MeV
11. Độ hụt khối khi tạo thành những hạt nhân
2 3 4
D, T, He
1 1 2
lần lượt là m
D
= 0,0024 u;
m
T
= 0,0087 u; m
He
= 0,0305u; Hãy cho biết thêm thêm phản ứng:

2 3 4 1
D T He n

1 1 2 0
toả hay
thu bao nhiêu nguồn tích điện? cho u = 931 MeV/c
2
.
A. Toả nguồn tích điện: E = 18,06 eV B. Thu nguồn tích điện: E = 18,06 eV
C. Toả nguồn tích điện: E = 18,06 MeV D. Thu nguồn tích điện: E = 18,06 MeV
Trả lời những vướng mắc 12 và 13 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Cho hai hạt nhân
20 4
Ne, He
10 2

lần lượt có khối lượng là 19,986950 u và 4,001506u. Biết m
P
= 1,007276u; m
n
=
1,008665 u; u = 931,5 MeV/c
2
.
12. Năng lượng link riêng của hạt nhân
20
Ne
10
hoàn toàn có thể nhận giá trị Đúng nào trong những
giá trị sau:
A. 7,666245 eV; B. 7,666245 MeV C. 9,666245 MeV; D.
Một giá trị khác
13. Năng lượng link riêng của hạt nhân
4

He
2
hoàn toàn có thể nhận giá trị Đúng nào trong những
giá trị sau:
A. 7,073811 eV B. 7,073811 MeV C. 9,073811 MeV D. Một
giá trị khác.
Trả lời những vướng mắc 14 và 15 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Bắn hạt vào hạt nhân
14
N
7

đứng yên ta có phản ứng:

14 17
N O p.
7 8
Biết những hạt sinh ra cùng véctơ vận
tốc. Cho m

= 4,0015u; m
N
= 13,9992u; m
P
= 1,0072u; m
0
= 16,9947u; lu = 931
MeV/c
2
.
14. Phản ứng này thu (hay toả) nguồn tích điện: A. Thu nguồn tích điện E = 1,12 MeV

B. Toả nguồn tích điện E = 1,12 MeV
C. Thu nguồn tích điện E = 1,21 eV
D. Toả nguồn tích điện E = 1,21 eV
15. Động năng những hạt sinh ra được xem theo động năng W

của hạt bởi biểu thức nào
sau này?
A.

1 17
W W ; W W
p.
0
60 81
; B.

1 17
W W ; W W
p.
0
81 81
C.

17 1
W W ; W W
p.
0

81 81

D. Một giá trị khác
Trả lời những vướng mắc 16, 17 và 18 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Cho phản ứng hạt
nhân:

9 1 6
Be H X Li
4 1 3
Biết m
Be
= 9,01219 u; m
p.
=1,00783 u;m
He
= 4,0015 u; m
Li
=
6,01513 u; m
x
= 4,00260 u. Cho u = 931 MeV/C
2
.
16. Hạt X hoàn toàn có thể là hạt : A. triti B. Prôtôn C. Hêli D. Đơtêri
17. Phản ứng trên toả hay thu bao nhiêu nguồn tích điện?
A. Toả E= 2,13199 MeV B.Thu E = 2,13199 MeV C. Thu E =
21,3199 MeV D. Một giá trị khác
18. Cho biết hạt proton có động năng 5,45 MeV bắn phá hạt nhân Be đứng yên; hạt
nhân Li bay ra với động năng 3,55 MeV, động năng của hạt X bay ra hoàn toàn có thể nhận giá trị
:

A. K
x
= 4,03199 eV B. K
x
= 4,03199 MeV C. K
x
= 40,3199 MeV D. Một
giá trị khác.
19. Hạt nhân
235
U
92
hấp thụ một hạt n sinh ra x hạt , y hạt , một hạt
208
Pb
82
và 4 hạt n.
Số hạt x và y hoàn toàn có thể nhận giá trị nào trong những giá trị sau này?A. x = 6 và y = 1 B. x
= 7 và y = 2 C. x = 6 và y = 2 D. Một giá trị khác.
Trả lời những vướng mắc 20 và 21 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Cho hạt có động năng E

=
4 MeV bắn phá hạt nhân nhôm (
27
Al
13
) đứng yên. Sau phản ứng, hai hạt sinh là là
X và nơtrôn. Hạt nơtrôn sinh ra có phương hoạt động và sinh hoạt giải trí vuông góc với phương
hoạt động và sinh hoạt giải trí của những hạt m

= 4,0015u; m
Al
= 26,974 u; m
x
= 29,970 u; m
n
=
1,0087 u;
20. Hạt nhân X là : A. Liti B. Phôt pho C. Chì
D. Một hạt nhân khác.
21.Động năng những hạt nhân X và nơtrôn hoàn toàn có thể nhận những giá trị : A. E
X
= 0,5490 MeV
và E
n
= 0,4718 MeV.
B. E
X
= 1,5490 MeV và E
n
= 0,5518 MeV. C. E
X
= 0,5490 eV và E
n
= 0,4718 eV.
D. Một giá trị khác.
Trả lời những vướng mắc 22 và 23 nhờ sử dụng dữ kiện sau: Hạt có động năng K đến
đập vào hạt nhân
14
N

7
đứng yên gây ra phản ứng:

14 1
N p. X
7 1
.Cho khối
lượng của những hạt nhân: m

= 4,00115 u; m
P
=1,0073u; m(N
14
) = 13,9992u; m(X) =
16,9947u; 1u = 931,5 MeV/c
2
; 1eV=1,6.10
-19
J.
22. Số prôtôn và số nơtrôn của hạt nhân X hoàn toàn có thể nhận những giá trị :
A. 8 prôtôn và 12 nơtrôn B. 6 prôtôn và 9 nơtrôn C. 8 prôtôn và 9
nơtrôn D. Một kết quả khác
23. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu nguồn tích điện?
A.Thu E = 12,1 MeV; B.Toả E = 12,1 MeV C. Thu E = 1,21 MeV;
D. Một giá trị khác
24. Xét phản ứng phối hợp : D + D T + p. .Biết những khối lượng hạt nhân đôtêri m
D
=
2,0136u ,triti m
T

= 3,0160u và khối lượng prôtôn m
p.
= 1,0073u .Tìm nguồn tích điện mà một
phản ứng toả ra .
A. 3,6 MeV ; B. 4,5 MeV ; C. 7,3 MeV ;
D. 2,6 MeV.
25.Tính nguồn tích điện link của hạt nhân đơtêri D =
2
1
H . Biết những khối lượng m
D
=
2,0136u , m
p.
= 1,0073u và m
n
= 1,0087u .
A. 3,2 MeV ; B. 1,8 MeV ; C. 2,2 MeV ; D. 4,1
MeV ;
26. Xét phản ứng hạt nhân xẩy ra khi bắn phá nhôm bằng những hạt :
27 30
13 15
Al P n

Biết những khối lượng m
AL
= 26,974u , m
p.

= 29,970u , m

= 4,0015u, m
n
= 1,0087u.Tính
nguồn tích điện tối thiểu của những hạt để phản ứng xẩy ra. Bỏ qua động năng của những hạt sinh
ra. A. 5 MeV ; B. 3 MeV ; C. 4 MeV ; D. 2 MeV ;
27. Trong phản ứng hạt nhân , prôtôn : A. Có thể trở thành nuclôn và ngược lại .
B. Có thể trở thành nơtrôn và ngược lại . C. Được bảo toàn . D. A và B
đúng .
28. Trong ba phản ứng sau thì phản ứng nào là phản ứng tự tạo .
A.
4 14 17 1
7
2 8 1
He N O H
; B.
226 4 222
88 2 86
Ra He Rn
; C.
4 27 30 1
2 13 15 0
He Al P n
;
D. A và C ;
29.Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử m = 14,00666u và gồm hai đồng vị đó đó là
N14 ( Có khối lượng nguyên tử m
1
= 14,00307u) và N15 ( có khối lượng nguyên tử

m
2
).Biết N14 chiếm 99,64% và N15 chiếm 0,36% số nguyên tử trong nitơ tự nhiên.Hãy
tìm khối lượng nguyên tử m
2
của N15.
A. m
2
= 15,0029u ; B. m
2
= 14,00746u ; C. m
2
= 14,09964u ; D.
m
2
= 15,00011u ;
30.Dùng công thức gần đúng cho bán kính hạt nhân R theo số khối A là R =
3/1
0
AR với
15
0
10.2,1

R m.Tính khối lượng riêng và tỷ suất diện tích s quy hoạnh của hạt nhân uran
238
92
U
. Lấy
gần đúng khối lượng hạt nhân theo số khối A là A(u) .

A.
17 3
3,15.10 /
kg m
; 4,25.10
27
C / m
3
; B.
16 3
4, 65.10 /
kg m
;3,48.10
26
C /
m
3
;
C.
18 3
1, 75.10 /
kg m
;2,41.10
28
C / m
3
; D.
17 3
2, 29.10 /
kg m

;2,03.10
27
C /
m
3
;
*Hạt anpha có động năng K

= 3,51.MeV đập vào hạt nhân nhôm Al đứng yên
gây phản ứng :
27 30
13 15
Al P X

Giải những bài toán 31,32,33.
31. Tìm X sinh ra phản ứng . A. X = n =
1
0
n ; B. X = He
4
2
; C. X =
e
0
1

; D. X = e

0
1

;
32. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu nguồn tích điện. Cho biết c :
1, 0087
m u
n
;
4, 0015
m u

; m
AL
= 26,974u ; m
p.
= 29,970u. A. Toả ra 1,75 MeV ; B. Thu vào
3,50 MeV ; C. Thu vào 2,98 MeV ; D. Toả ra 4,12 MeV ;
33. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng động năng. Tìm vận tốc của hạt nhân phôtpho v
p.
và của
hạt x (v
x
). Có thể lấy gần đúng khối lượng những hạt sinh ra theo số khối : m
p.
30 u và m
x

= 1u.
A. v
p.
= 8,4. 10
6
m/s ;v
n
= 1,67 . 10
6
m/s ; B. v
p.
= 2,85. 10
6
m/s ;v
n
= 5,2 . 10
6
m/s ;
C. v
p.
= 1,3. 10
6
m/s ;v
n
= 7,15 . 10
6
m/s ; D. v
p.
= 5,2. 10
6

m/s ; v
n
= 2,85 . 10
6
m/s ;
34. Trong phản ứng hạt nhân có bảo toàn số khối là vì
A. Tổng số nuclôn ở vế trái và vế phải của phương trình luôn luôn bằng nhau.
B. Trong phản ứng hạt nhân, một prôton chỉ hoàn toàn có thể trở thành một nơtron và ngược lại.
C. Tổng điện tích của những hạt ở hai vế trái và vế phải của phương trình luôn bằng nhau.
D. Khối lượng của hệ bảo toàn
35. Phóng xạ nào sau này có hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ
A. Phóng xạ ỏ B. Phóng xạ õ

C. Phóng xạ õ
+

D. Phóng xạ ó
36. Phóng xạ õ
+

A. Có sự biến hóa hạt proton thành hạt nơtron. B. Hạt nhân con
tiến một ô so với hạt nhân mẹ.
C. Hạt nhân con có cùng số điện tích so với hạt nhân mẹ D. Đi kèm theo
những phóng xạ ỏ.
37: Khối lượng hạt nhân
10
4
Be là 10,0113 (u), khối lượng của nơtron là m
n
= 1,0086 (u),

khối lượng của prôtôn là m
p.
= 1,0072 (u) va l u = 931 Mev/e
2
. Năng lượng link của
hạt nhân
10
4
Be là:
A. 64,332 (MeV) B. 6,4332 (MeV) C. 0,64332
(MeV) D. 6,4332 (KeV)

://.youtube/watch?v=uetFrAHugW4

Reply
8
0
Chia sẻ

4512

Review Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu Free.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 24 03.10 19 C số hạt proton trong nguyên tử X là bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #có #điện #tích #hạt #nhân #là #số #hạt #proton #trong #nguyên #tử #là #bao #nhiêu