Thủ Thuật Hướng dẫn Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-13 07:21:14 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

22.   Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong số đó có 900 ađênin.

a)   Xác định chiều dài của đoạn ADN.

b)   Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu ?

Xác định số link hiđrô trong đoạn ADN đó

a)   Chiều dài của đoạn ADN là

(2400 : 2) X 0,34 = 408 nm

Quảng cáo

b)   Số nuclêôtit từng loại của đoạn ADN

A = T = 900 nuclêôtit

G = X = (2400 : 2) – 900 = 300 nuclêôtit

c)   Số link hiđrô trong đoạn ADN đó là

(900 X 2) + (300 X 3) = 2700 link hiđrô

Một đoạn ADN có tổng số nuclêôtit là 2400 và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của toàn bộ gen. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại G là 200 và số nuclêôtit loại A là 320. Số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của gen đó là

A.

A = T = 320; G = X = 200.

B.

A = 320; T = 200; G = 200; X = 480.

C.

A = 320; T = 160; G = 200; X = 520.

D.

A = 320; T = 480; G = 200; X = 200.

CHUYÊN ĐỀ 1. ADN VÀ ARNIII. BÀI TẬP RÈN LUYỆN1. Bài tập tự luậnCâu 1: Một đoạn ADN có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtitcủa đoạn ADN. Hãy xác lập:a. Chiều dài của đoạn ADN.b. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.c. Số link hiđrô của đoạn ADN.Đặt mua file Word tại link sauhttps://tailieudoc/phankhacnghe/Hướng dẫn giải- Chiều dài của ADN = số cặp nuclêôtit  3,4Å.- Số nuclêôtit loại A của ADN = tỉ lệ % loại A  tổng số nuclêôtit của ADN.a. Đoạn ADN là một đoạn phân tử ADN cho nên vì thế mỗi chu kì xoắn dài 34Å và có 10 cặp nuclêôtit  Mỗicặp nuclêôtit có độ dài  3, 4 Å.Vậy chiều dài của đoạn ADN  1200  3, 4  4080 (Å).b. Đoạn ADN này còn có 1200 cặp nuclêôtit  Có tổng số 2400 nuclêôtit.Vì G  30% cho nên vì thế suy ra A  50%  G  50%  30%  20% .Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN: A  T  2400  20%  480 .G  X  2400  30%  720 .c. Số link hiđrô của đoạn ADN:Số chu kì xoắn N  G  2400  720  3120 (link).NL(N là tổng số nu, L là chiều dài của ADN theo cty Å)20 34Câu 2: Một đoạn ADN có chiều dài 238nm và có 1800 link hiđrô. Trên mạch 1 của đoạn ADN này có250A và 230G. Hãy xác lập:a. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.c. Tỉ lệA1bằng bao nhiêu?G1Hướng dẫn giảia. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.Trang 1N ADN 238.10 2  14003, 42 A  2G  14002 A  3G  1800 G  400; A  300 .b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.AADN  A1  T1  T1  AADN  A1  300  250  50 .GADN  G1  X 1  X 1  GADN  G1  400  230  170 .Vậy mạch 1 có: A1  250; T1  50; G1  230; X 1  170c. Tỉ lệA1 250 / 230  25 / 23 .G1Câu 3: Một đoạn ADN có chiều dài 408nm và có số nuclêôtit loại A bằng 22% tổng nuclêôtit của đoạnADN. Mạch 1 của đoạn ADN này còn có A  20% , mạch 2 có X  35% tổng số nuclêôtit của mỗi mạch.Hãy xác lập:a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Hướng dẫn giảia. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.Đoạn ADN này còn có chiều dài 510nm. Tổng số nuclêôtit 408 2  2400 .0,34b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.- Vì A  22%  G  50%  22%  28% .- Vì hai mạch của ADN link theo nguyên tắc tương hỗ update cho nên vì thế G1  X 2 . X 2  35%  G1  35% .AADN  A1  T1 ; GADN  G1  X 1 ;Và % AADN  50%  %GADN .- Theo Bài ra, AADN  22% và A1  20% T1  2  22%  A1  44%  20%  24% . X 1  2  28%  G1  56%  35%  21% .Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1:A1  20%; T1  24%; G1  35%; X 1  21% .c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Trang 2Đoạn ADN có tổng số 3000 nuclêôtit  Mạch 1 có tổng số 1500 nuclêôtit.A1  20% 1200  224; T1  22% 1200  264;G1  35% 1200  420; X 1  21% 1200  252 .Câu 4: Một gen có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A  21% tổng số nuclêôtit của gen.Trên mạch 1 của gen có 210T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Hãy xácđịnh:a. Tỉ lệA1.G1b. Tỉ lệA1  G1.T1  X 1c. Tỉ lệA1  T1.X 1  G1d. Tỉ lệAG.TXHướng dẫn giảiĐối với dạng bài toán này, toàn bộ chúng ta phải tiến hành theo 3 bước.Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.- Gen có 1200 cặp nuclêôtit  Gen có 2400 nuclêôtit.- Số nuclêôtit loại A chiếm 21%  A  T  21%  2400  504 .Vì A chiếm 21%  G  50%  21%  29% . Số nuclêôtit loại G  29%  2400  696 .Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Mạch 1 có T1  210  A1  504  210  294 .G1  15% 1200  180.  X 1  696  180  519 .Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.a. Tỉ lệA1 294 49.G1 180 30b. Tỉ lệA1  G1 294  180 474 158.T1  X 1 210  519 729 243c. Tỉ lệAgen 504 21A1  T1.X 1  G1 Ggen 696 29d. Tỉ lệAG 1  1 . (Tỉ lệ này luôn bằng 1).TX 1Câu 5: Một đoạn ADN có chiều dài 204nm. Trên mạch 1 của đoạn ADN này còn có 15%A, 18%G; Trênmạch 2 có 20%G. Hãy xác lập:a. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.b. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.Hướng dẫn giảiTrang 3a) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.- N204 10 2  12003, 4A1  15%  15%  600  90 .G1  18%  18%  600  108 .X 1  G2  20%  20%  600  120 .T1  600   A1  G1  X 1   600   90  108  120   600  318  282 .b) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.AADN  TADN  A1  T1  90  282  372GADN  X ADN  G1  X 1  108  120  228 .Câu 6: Một đoạn ADN có tổng số 2400 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 40% tổng số nuclêôtitcủa đoạn ADN. Hãy xác lập:a. Chiều dài của đoạn ADN.b. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.c. Số link hiđrô của đoạn ADN.Hướng dẫn giải- Chiều dài của ADN = số cặp nuclêôtit  3,4Å.- Số nuclêôtit loại A của ADN = tỉ lệ % loại A  tổng số nuclêôtit của ADN.a. Chiều dài của đoạn ADN  2400  3, 4  8160 (Å).b. Đoạn ADN này còn có 2400 cặp nuclêôtit  Tổng số 4800 nuclêôtit.Vì G  40% cho nên vì thế suy ra A  50%  G  50%  40%  10% .Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN: A  T  4800 10%  480 .G  X  4800  40%  1920 .c. Số link hiđrô của đoạn ADN: N  G  4800  1920  6720 (link).Câu 7: Một đoạn ADN có chiều dài 238nm và có 1900 link hiđrô. Trên mạch 1 của đoạn ADN này có150A và 250G. Hãy xác lập:a. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.c. Tỉ lệA1bằng bao nhiêu?G1Hướng dẫn giảia. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.N ADN 238 10 2  14003, 42 A  2G  1400Trang 42 A  3G  1900 G  500; A  200 .b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.AADN  A1  T1  T1  AADN  A1  200  150  50 .GADN  G1  X 1  X 1  GADN  G1  500  250  250 .Vậy mạch 1 có: A1  150; T1  50; G1  250; X 1  250c. Tỉ lệA150 1/ 5 .G1 250Câu 8: Một đoạn ADN có chiều dài 408nm và có số nuclêôtit loại A bằng 20% tổng nuclêôtit của đoạnADN. Mạch 1 của đoạn ADN này còn có A  15% , mạch 2 có G  25% tổng số nuclêôtit của mỗi mạch.Hãy xác lập:a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Hướng dẫn giảia. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.Đoạn ADN này còn có chiều dài 408nm Tổng số nuclêôtit 408 2  2400 .0,34b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.- Vì A  20%  G  50%  20%  30% .- Theo bài ra, AADN  20% và A1  15% T1  2  20%  A1  40%  15%  25% . X 1  2  30%  G1  60%  25%  35% .Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1:A1  15%; T1  25%; G1  25%; X 1  35% .c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Đoạn ADN có tổng số 2400 nuclêôtit  Mạch 1 có tổng số 1200 nuclêôtit.A1  15% 1200  180; T1  25% 1200  300;G1  25% 1200  300; X 1  35% 1200  420 .Câu 9: Một gen có tổng số 600 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A  20% tổng số nuclêôtit của gen. Trênmạch 1 của gen có 100T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Hãy xác lập:a. Tỉ lệA1.G1b. Tỉ lệA1  G1.T1  X 1c. Tỉ lệA1  T1.X 1  G1d. Tỉ lệAG.TXTrang 5Hướng dẫn giảiĐối với dạng bài toán này, toàn bộ chúng ta phải tiến hành theo 3 bước.Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.- Gen có 600 cặp nuclêôtit  Gen có 1200 nuclêôtit.- Số nuclêôtit loại A chiếm 20%  A  T  20% 1200  240 .Vì A chiếm 20%  G  50%  20%  30% . Số nuclêôtit loại G  30% 1200  360 .Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Mạch 1 có T1  100  A1  240  100  140 .G1  15%  600  90  X 1  360  90  270 .Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.a. Tỉ lệA1 240 8 .G1 90 3b. Tỉ lệA1  G1 240  90 330 33.T1  X 1 100  270 370 37c. Tỉ lệAgen 240 2A1  T1 .X 1  G1 Ggen 360 3d. Tỉ lệAG 1  1 . (Tỉ lệ này luôn bằng 1).TX 1Câu 10: Một đoạn ADN có chiều dài 204nm. Trên mạch 1 của đoạn ADN này còn có 15%A, 18%G. Trênmạch 2 có 20%G. Hãy xác lập:a. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.b. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.Hướng dẫn giảia) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.- N204 10 2  12003, 4A1  15%  15%  600  90 .G1  18%  18%  600  108 .X 1  G2  20%  20%  600  120 .T1  600   A1  G1  X 1   600   90  108  120   600  318  282 .Trang 6b) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.AADN  TADN  A1  T1  90  282  372GADN  X ADN  G1  X 1  108  120  228 .Câu 11: Một phân tử mARN có tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit là: A : U : G : X  1: 3 : 2 : 4 . Hãy tính số nuclêôtitmỗi loại. Biết rằng phân tử mARN này còn có 100 nuclêôtit loại G.Hướng dẫn giảiTheo Bài ra, tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit là: A : U : G : X  1: 3 : 2 : 4 .A 1 , G  100.  A  50 .G 2U 3 , G  100.  U  150 .G 2X 4 , G  100.  X  200 .G 2Câu 12: Một phân tử mARN có 900 nuclêôtit, trong số đó tỉ lệ A : U : G : X  1: 3 : 2 : 4 .a. Theo lí thuyết, trên phân tử mARN này sẽ có được tối đa bao nhiêu bộ ba?b. Tính số nuclêôtit mỗi loại của mARN này.Hướng dẫn giảia. Cứ 3 nuclêôtit quy định một bộ ba và những bộ ba được đọc liên tục, không gối lên nhau cho nên vì thế sẽ có được tốiđa số bộ ba là rN 900 300 .33Cần để ý quan tâm rằng, bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc không nằm ở vị trí hai đầu mút của mARN (sau một trình tựnuclêôtit làm tín hiệu mở đầu rồi mới đến bộ ba mở đầu và sau mã kết thúc vẫn còn đấy tồn tại nhiều nuclêôtitkhác). Do vậy, một phân tử mARN có 900 đơn phân thì tối đa có 300 bộ ba.b. Theo bài ra ta cóA U G X A  U  G  X 900    90 .1 3 2 41 3  2  410 A  90; U  3  90  270;G  2  90  180; X  4  90  360 .Cứ ba nuclêôtit đứng tiếp theo đó nhau quy định một bộ ba. Bộ ba mở đầu nằm ở vị trí đầu 5 của mARN, bộba kết thúc nằm ở vị trí đầu 3 của mARN.2. Bài tập trắc nghiệmCâu 1: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này còn có tỉ lệAT 25% thì tỉ lệG Xnuclêôtit loại G của phân tử ADN này làA. 10%B. 40%C. 20%D. 25%Hướng dẫn giảiTrang 7Tỉ lệAT1 25%   G  4 A .G X4Mà A  G  50% 1 nên thay G  4 A vào (1) ta có A  4 A  5 A  50% A  10%  G  4 A  40%.  Đáp án B.Câu 2: Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại X chiếm 12% và trên mạch 1 của ADN cóA  G  20% tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit A : T : G : X trên mạch 1 của ADN làA. 5 :14 : 5 :1B. 14 : 5 :1: 5C. 5 :1: 5 :14D. 1: 5 : 5 :14Hướng dẫn giải- Số nu loại X của ADN chiếm 12% tổng số nu của ADN  Số nu loại A của ADN chiếm 38%.- Số nu loại X của ADN chiếm 12%N  X 1  G1  24% N1 . (vì N  2 N1 )- Số nu loại A của ADN chiếm 38%N  A1  T1  76% N1 .- Trên mạch 1, tỉ lệ số nuclêôtit mỗi loại làA1  20%  T1  76%  20%  56% .G1  20%  X 1  24%  20%  4% .Như vậy, tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit A : T : G : X trên mạch 1 của ADN là20% : 56% : 20% : 4%  5 :14 : 5 :1  Đáp án A.Câu 3: Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại G chiếm 20% và có 3600 ađênin. Tổng liên kếthiđrô của ADN làA. 14400B. 7200C. 12000D. 1440Hướng dẫn giảiTa có % A  %G  50%  A  30%G 3600.20 240030 Số link hiđrô của ADN là 2 A  3G  2.3600  3.2400  14400 . Đáp án A.Câu 4: Một gen có chiều dài 3570Å và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 20%. Số nuclêôtit mỗi loạicủa gen làA. A  T  420; G  X  630B. A  T  714; G  X  1071C. A  T  210; G  X  315D. A  T  600; G  X  900Hướng dẫn giải- Tổng số nuclêôtit của gen 3570.2  2100 .3, 4Vì A  T , G  X cho nên vì thế A  G  50%  G  50%  A  50%  20%  30% .- Số nuclêôtit mỗi loại của gen: A  T  2100  20%  420 .G  X  2100  30%  630 .Trang 8 Đáp án ACâu 5: Một gen có chiều dài 5100Å và số tỉ lệAT 0,5 . Số nuclêôtit mỗi loại của gen làG XA. A  T  500; G  X  1000B. A  T  1000; G  X  500C. A  T  250; G  X  500D. A  T  500; G  X  250Hướng dẫn giải- Áp dụng công thức: N - Theo đưa ra ta có:L  2 5100  2 3000 (nuclêôtit).3, 43, 4AT 0,5 , tức là A  0,5G .G X- Vậy, A  T  500; G  X  1000  Đáp án A.Câu 6: Một gen có chiều dài 4080Å và số tỉ lệA. 2400B. 2880AT 1,5 . Số link hiđrô của gen làG XC. 720D. 480Hướng dẫn giải- Áp dụng công thức: N - Theo đưa ra ta có:L  2 4080  2 2400 (nuclêôtit).3, 43, 4AT 1,5 , tức là A  1,5G . Vậy, A  T  720; G  X  480 .G XSố link hiđrô của gen: 2 A  3G  2  720  3  480  2880 (link). Đáp án B.Câu 7: Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ A : T : G : X  3 : 2 : 2 :1 . Tỉ lệA.14B.35C.ATcủa gen làG X38D.53Hướng dẫn giảiTỉ lệATA A T3 2 5  1 1  .  Đáp án D.G  X G G1  X 1 2  1 3Câu 8: Một gen có chiều dài 4080Å và trên mạch thứ hai của gen có tỉ lệ A : T : G : X  3 :1: 2 : 4 . Sốnuclêôtit loại A của gen làA. 720B. 960C. 480D. 1440Hướng dẫn giải- Áp dụng công thức: N L  2 4080  2 2400 (nuclêôtit).3, 43, 4 3 1- Trong gen ta có: A  A2  T2     1200  480  Đáp án C. 10 10 Trang 9Câu 9: Một gen có chiều dài 1360Å. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại A  2T ; có G  A  T ;có X  4T . Số nuclêôtit loại A của gen là bao nhiêu?A. 120B. 80C. 952D. 408Hướng dẫn giải- Tổng số nuclêôtit của mạch 2 là 1360 400 .3, 4 A2  T2  G2  X 2  400 .- Theo bài ra ta có: A2  2T2 ; G2  A2  T2  3T2 ; X 2  4T2 . A2  T2  G2  X 2  2T2  T2  3T2  4T2  10T2  400 . T2 400 40 .10- Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 2 là:T2  40; A2  40  2  80; G2  40  3  120; X 2  40  4  160 .- Số nuclêôtit loại A của gen là:Agen  Tgen  A2  T2  80  40  120.  Đáp án A.Câu 10: Một gen có tổng số 90 chu kì xoắn. Trên một mạch của gen có số nuclêôtit loại A  4T ; cóG  3T ; có X  T . Tổng số link hiđrô của gen làA. 2200B. 2520C. 4400D. 1100Hướng dẫn giải- Tổng số nuclêôtit của gen là  90  20  1800 .- Tổng số nuclêôtit của một mạch gen là 1800 : 2  900 . A2  T2  G2  X 2  900 .- Theo bài ra ta có: A2  4T2 ; G2  3T2 ; X 2  T2 . A2  T2  G2  X 2  4T2  T2  3T2  T2  9T2  900 . T2 900 100 .9- Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 2 là:T2  100; A2  100  4  400; G2  100  3  300; X 2  100 .- Số nuclêôtit mỗi loại của genAgen  Tgen  A2  T2  400  100  500 .Ggen  X gen  G2  X 2  300  100  400 .Tổng số link hiđrô của gen  2 A  3G  2  500  3  400  2200 . Đáp án A.Trang 10Câu 11: Một gen có chiều dài 4080Å và có số nuclêôtit loại ađênin bằng 20% tổng nuclêôtit của gen.Mạch 1 của gen có A  25% , mạch 2 của gen có X  40% số lượng nuclêôtit của mỗi mạch. Số nuclêôtitloại T trên mạch 1 của gen làA. 135B. 225C. 300D. 180Hướng dẫn giải- Tổng số nuclêôtit của gen 4080  2 2400 nu3, 4- Số nuclêôtit mỗi loại của genA  T  2400  20%  480 .G  X  2400  30%  720 .- Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 1 của gen: A1  25% 1200  300 .Vì: Agen  A1  T1 nên T1  Agen  A1  480  300  180  Đáp án D.Câu 12: Một gen có tổng số 4256 link hiđrô. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại T bằng sốnuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 2 lần số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 3 lần số nuclêôtitloại A. Số nuclêôtit loại T của gen làA. 448B. 224C. 112D. 336Hướng dẫn giải- Tổng số link hiđrô của gen là: 2 Agen  3Ggen  4256 .Mà Agen  A2  T2 , Ggen  G2  X 2 .Nên ta có 2 Agen  3Ggen  2  A2  T2   3  G2  X 2   4256 .- Bài ra cho biết thêm thêm trên mạch 2 có T2  A2 ; X 2  2T2 ; G2  3 A2  G2  3T2 .- Nên ta có 2  A2  T2   3  G2  X 2   2 T2  T2   3  2T2  3T2   4256 . 4T2  15T2  19T2  4256 . T2 4256 224 .19Số nuclêôtit loại T của gen: Tgen  A2  T2  224  224  448.  Đáp án A.Câu 13: Một gen có chiều dài 3570Å và số tỉ lệAT 0,5 . Số nuclêôtit mỗi loại của gen làG XA. A  T  350; G  X  700B. A  T  1000; G  X  500C. A  T  250; G  X  500D. A  T  500; G  X  250Hướng dẫn giải- Áp dụng công thức: N L  2 3570  2 2100 (nuclêôtit).3, 43, 4Trang 11- Theo đưa ra ta có:AT 0,5 , tức là A  0,5G .G X- Vậy, A  T  350; G  X  700.  Đáp án A.Câu 14: Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit 1 của gen. Trênmạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phátbiểu sau này đúng?I. Tỉ lệG1 9A1 14III. Tỉ lệA1  T1 3G1  X 1 2II. Tỉ lệG1  T1 23A1  X 1 57IV. Tỉ lệT G1A XHướng dẫn giảiCó 2 phát biểu đúng, đó là I và IV.  Đáp án A.Trước hết, phải xác lập số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1, tiếp theo đó mới tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bàitoán.Gen dài 408nm  Tổng số 2400 nu.Agen chiếm 20%  A  20%  2400  480; Ggen  30%  2400  720 .T1  200  A1  480  200  280; G1  15% 1200  180 . X 1  720  180  540 .- Tỉ lệG1 180 9 .  (I) đúng.A1 280 14- Tỉ lệG1  T1 180  200 19 .  (II) sai.A1  X 1 280  540 41- Tỉ lệA1  T1 20% 2 .  (III) sai.G1  X 1 30% 3- Tỉ lệT Gluôn  1.  (IV) đúng.A XCâu 15: Một gen có tổng số 1824 link hiđrô. Trên mạch một của gen có T  A; X  2T ; G  3 A .Chiều dài của gen làA. 2284,8 ÅB. 4080 ÅC. 1305,6 ÅD. 5100 ÅHướng dẫn giải- Tổng số link hiđrô của gen là: 2 Agen  3Ggen  1824 .Mà Agen  A1  T1 , Ggen  G1  X 1 .Nên ta có 2 Agen  3Ggen  2  A1  T1   3  G1  X 1   1824 .- Bài ra cho biết thêm thêm trên mạch 1 có T1  A1 ; X 1  2T1 ; G1  3 A1  G1  3T1 .Trang 12- Nên ta có 2  A1  T1   3  G1  X 1   2 T1  T1   3  2T1  3T1   1824 . 4T1  15T1  19T1  1824 . T1 1824 96 .19 Agen  A1  T1  96  96  192 .Ggen  G1  X 1  5T1  5  96  480 .Tổng số nuclêôtit của gen  2 192  480   1344 .Chiều dài của gen 1344.3, 4 2284,8 Å.  Đáp án A.2Trang 13

://.youtube/watch?v=Ymz0fguOABM

4130

Review Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một đoạn gen có 2400 nuclêôtit biết số nuclêôtit loại A là 20 số lượng nucleotit mỗi loại là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #đoạn #gen #có #nuclêôtit #biết #số #nuclêôtit #loại #là #số #lượng #nucleotit #mỗi #loại #là