Kinh Nghiệm về Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 19:17:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hóa 10: Đề kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 6)

Bài có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 6). Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Khí nào sau này hoàn toàn có thể làm mất đi màu nước brom?

Nội dung chính

  Hóa 10: Đề kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 6)Bài có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 6). Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMTừ khóa tìm kiếm google:
  A. $N_2$.
  B. $CO_2$.
  C. $H_2$.

  D. $SO_2$.

Câu 2:Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím:

  A. Chuyển sang red color
  B. Chuyển sang màu xanh

  C. Không chuyển màu

  D. Chuyển sang không màu

Câu 3:Các dung dịch NaI, NaCl, NaBr. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau này để nhận ra?

  A. $AgNO_3$
  B. $Cl_2$.
  C. Dung dịch $NaOH$

  D. Không xác lập được

Câu 4:Dãy axit nào sau này được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?

  A. HF, HCl, HBr, HI

  B. HI, HBr, HCl, HF

  C. HCl, HBr, HF, HI
  D. HI, HCl, HBr, HF

Câu 5:Hỗn hợp khí nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại ở bất kì Đk nào?

  A. $H_2$ và $O_2$

  B. $Cl_2$ và $O_2$

  C. $N_2 và O_2$
  D. $Cl_2$ và $H_2$

Câu 6:Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

  A. 17,92 lít.

  B. 8,96 lít.

  C. 11,20 lít.
  D. 4,48 lít.

Câu 7:Cho những phản ứng sau:

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

  A. 3.
  B. 6.
  C. 5.

  D. 4.

Câu 8:Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm $Mg$ và $Zn$ vào một trong những lượng vừa đủ dung dịch $H_2SO_4$ loãng, sau phản ứng thu được một,12 lít $H_2$ (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là

  A. 4,83 gam.
  B. 5,83 gam.
  C. 7,33 gam.

  D. 7,23 gam.

Câu 9:Cho những phát biểu nào sau

(1) Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến hóa khí hậu.

(2) Lưu huỳnh đioxit được sử dụng làm chống nấm mốc

(3) Clo được sử dụng để diệt trùng nước trong khối mạng lưới hệ thống phục vụ nước sạch.

(4) Sản xuất axit sunfuric từ quặng pirit sắt bằng phương pháp tiếp xúc, gồm ba quy trình chính.

(5) Điều chế $O_2$ trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp điện phân nước.

(6) Pha loãng axit sunfuric bằng phương pháp cho từ từ axit vào nước, khuấy đều.

Số phát biểu đúng là:

  A. 3

  B. 4

  C. 5
  D. 6

Câu 10:Để nhận ra những khí: $CO_2$ , $SO_2$ , $H_2S$, $N_2$ cần dùng những dung dịch :

  A. Nước brom và $NaOH$
  B. $NaOH$ và $Ca(OH)_2$

  C. Nước brom và $Ca(OH)_2$

  D. $KMnO_4$ và $NaOH$

Câu 11:Khi hòa tan hiđroxit sắt kẽm kim loại $M(OH)2$ bằng một lượng vừa đủ dung dịch $H_2SO_4$ 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

  A. Cu.

  B. Zn.
  C. Fe.
  D. Mg.

Câu 12:Cho những cân đối hóa học sau:

(a) $H_2$ (k) + $I_2$ (k) $2HI$ (k).

(b) $2NO_2$ (k) $N_2O_4$ (k)

(c) $3H_2$ (k) + $N_2$ (k) $2NH_3$ (k)

(d) $2SO_2$ (k) + $O_2$ (k) $2SO_3$ (k)

Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân đối, cân đối hóa học nào ở trên không biến thành dịch chuyển?

  A. (b).
  B. (a).

  C. (c).

  D. (d).

Câu 13:Cho hệ cân đối trong một bình kín:

Cân bằng trên chuyển dời theo chiều thuận khi

  A. thêm chất xúc tác vào hệ.
  B. giảm áp suất của hệ.
  C. thêm khí NO vào hệ.

  D. tăng nhiệt độ của hệ.

Câu 14:Xét phản ứng thuận nghịch sau:

$SO_2$(k) + $NO_2$(k) $SO_3$ (k) + $NO$(k).

Cho 0,11(mol) $SO_2$ ; 0,1(mol) $NO_2$ , 0,07(mol) $SO_3$ vào trong bình kín 1 lít. Khi đạt cân đối hóa học thì còn sót lại 0,02(mol) $NO_2$ . Vậy hằng số cân đối $K_C$ là

  A. 18

  B. 20

  C. 23
  D. 0.05

Câu 15:Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp $Fe$ và $Al$ trong 147 gam dung dịch $H_2SO_4$ 20%, thu được dung dịch A chứa những muối sunfat. Nồng độ Phần Trăm của muối sắt trong A là (biết $H_2SO_4$ dùng dư 20% so với lượng cần cho phản ứng)

  A. 12,92%
  B. 9,79%
  C. 15,2%

  D. 9,82%

Câu 16:Để điều chế khí $H_2S$ người ta sẽ tiến hành như sau: Cho sắt sunfua ($FeS$) tác dụng với axit. Vậy hoàn toàn có thể dùng những axit nào sau này?

  A. $HCl$
  B. $H_2SO_4$ đặc
  C. $H_2SO_4$ loãng

  D. Cả A và C

Câu 17:Dẫn khí $SO_2$ qua dung dịch $KMnO_4$ màu tím thì dung dịch $KMnO_4$ bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng:

$5SO_2 + 2KMnO_4 + 2H_2O rightarrow 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 2H_2SO_4$

Hãy cho biết thêm thêm vai trò của S trong phản ứng trên?

  A. Tính oxit axit

  B. Tính khử

  C. Tính oxi hóa
  D. Tất cả đều sai

Câu 18:$N_2$(K) + $H_2$(K) $NH_3$(K) $bigtriangleup $H > 0. Khi hạ nhiệt độ của phản ứng thì:

  A. Cân bằng chuyển dời theo chiều thuận

  B. Cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch

  C. Cân bằng không chuyển dời
  D. Không xác lập được

Câu 19:Trong phản ứng: $Fe + Cu(NO_3)_2 rightarrow Fe(NO_3)_2 + Cu$. Chất khử là

  A. $Fe$

  B. $Cu(NO_3)_2$
  C. $Fe(NO_3)_2$
  D. $Cu$

Câu 21:Cho phản ứng: $S$ + $2H_2SO_4$ $rightarrow$ $3SO_2$ + $2H_2O$. Trong phản ứng này số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa lần lượt là

  A. 4/1.
  B. 1/4.
  C. 1/1.

  D. 1/2.

Câu 20:Trong phản ứng: $MnO_2 + 4HCl rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ . Số phân tử đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử $HCl$ tham gia phản ứng. Giá trị của k là

  A. 1: 2
  B. 1 : 3
  C. 3 : 1

  D. 2: 1

Câu 22:Cho PT hóa học (với a, b, c, d là những thông số ): a$FeSO_4$ + b$Cl_2$ $rightarrow$ c$Fe_2(SO_4)_3$ + d$FeCl_3$. Tỉ lệ a : c là

  A. 4 : 1.
  B. 3 : 2.
  C. 2 : 1.

  D. 3 :1.

Câu 23:Cấu hình electron lớp ngoài cùng của những nguyên tố nhóm halogen là

  A. $ns^2np^4$
  B. $ns^2np^3$

  C. $ns^2np^5$

  D. $ns^2np^6$

Câu 24:Cấu hình electron lớp ngoài cùng của những nguyên tố nhóm VIA là

  A. $ns^2np^4$

  B. $ns^2np^3$
  C. $ns^2np^5$
  D. $ns^2np^6$

Câu 25:Đặc điểm nào dưới đấy là điểm lưu ý chung của những đơn chất halogen?

  A. Ở Đk thường là chất khí
  B. Tác dụng mạnh với nước
  C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

  D. Có tính oxi hóa mạnh

Câu 26:Khí $Cl_2$ không tác dụng với

  A. Khí $O_2$

  B. $H_2O$
  C. dung dịch $Ca(OH)_2$
  D. dung dịch $NaOH$

Câu 27:Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, thành phầm là

  A. $NaCl, NaClO$

  B. $NaCl, NaClO_2$
  C. $NaCl, NaClO_3$
  D. $chỉ có NaCl$

Câu 28:Sục khí Clo vào dung dịch KOH đun nóng thì thành phầm là

  A. $KCl, KClO$
  B. $KCl, KClO_2$

  C. $KCl, KClO_3$

  D. $KCl, KClO_4$

Câu 29:Trong phòng thí nghiệm, ta thường điều chế clo bằng phương pháp

  A. điện phân nóng chảy $NaCl$ khan.
  B. phân huỷ $HCl$

  C. Cho $HCl$ tác dụng với $MnO_2$.

  D. điện phân dung dịch $NaCl$ có màng ngăn.

Câu 30:Trong phòng thí nghiệm, clo được điều chế bằng phương pháp cho $HCl$ đặc phản ứng với

  A. $NaCl$.
  B. $Fe$.
  C. $F_2$.

  D. $KMnO_4$.

Câu 31:Công thức phân tử của clorua vôi là

  A. $Cl_2.CaO$

  B. $CaOCl_2$

  C. $CaCl_2$
  D. $Ca(OH)_2$ và $CaO$

Câu 32:Chất không đựng trong lọ thủy tinh là:

  A. HF

  B. HCl đặc
  C. $H_2SO_4$ đặc
  D. $HNO_3$ đặc

Câu 33:Khi sục khí $SO_2$ vào dung dịch $H_2S$ thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nào sau này:

  A. Không có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra

  B. Có bọt khí bay lên
  C. Dung dịch chuyển sang màu nâu đen
  D. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng

Câu 34:Trong những chất sau ,dãy nào gồm những chất đều tác dụng với HCl?

  A. $AgNO_3$ ; $MgCO_3$ ; $BaSO_4$
  B. $Al_2O_3$ ; $KMnO_4$ ; $Cu$

  C. $Fe$ ; $CuO$ ; $Ba(OH)_2$

  D. $CaCO_3$ ; $H_2SO_4$ ; $Mg(OH)_2$

Câu 35:Cho những dung dịch : NaF, NaCl, NaBr và NaI. Thuốc thử dùng để phân biệt được chúng là

  A. $CuSO_4$.
  B. $KOH$.

  C. Hồ tinh bột.

  D. $AgNO_3$.

Câu 36:Chọn phát biểu đúng?

  A. Brom là chất lỏng màu xanh.
  B. Iot là chất rắn red color.

  C. Clo là khí màu vàng lục.

  D. Flo là khí màu vàng.

Câu 37:Có những chất: $MnO_2$ , $FeO$, $Ag$, $CaCO_3$, $C$, $AgNO_3$ . Số chất tác dụng được với dung dịch HCl l

  A. 4

  B. 6
  C. 3
  D. 5

Câu 38:Phát biểu nào sau này đúng?

  A. Không tồn tại đồng thời cặp chất $NaF$ và $AgNO_3$

  B. Iot có bán kính nguyên tử to nhiều hơn brom

  C. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit
  D. Flo có tính oxi hóa yếu hơn clo

Câu 39:Nhóm gồm những chất dùng để điều chế trực tiếp ra oxi trong phòng thí nghiệm là:

  A. $KClO , CaO, MnO_2$

  B. $KMnO_4 , H_2O , KClO_3$

  C. $KMnO_4 , MnO_2 , NaOH$
  D. $KMnO_4 , H_2O$ , không khí

Câu 40:Để phân biệt khí $O_2$ và $O_3$ hoàn toàn có thể dùng:

  A. dung dịch KI
  B. Hồ tinh bột

  C. Dung dịch KI có hồ tinh bột

  D. Dung dịch NaOH

Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

Trắc nghiệm hóa 10 có đáp án, trắc nghiệm hóa 10: Đề kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm , giải hóa 10 có đáp án
h20k2

://.youtube/watch?v=ECN527m5p8E

Reply
0
0
Chia sẻ

4297

Review Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #HCl #khô #khi #gặp #quỳ #tím #thì #làm #quỳ #tím