Mẹo về Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-29 10:17:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 33/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực thi thí điểm quản trị và vận hành lao động, tiền lương riêng với Tập đoàn Viễn thông Quân đội quy trình 2022-2022 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành thì:

  1. Quỹ tiền lương kế hoạch hằng năm được xác lập như sau:

  Vkhđg = Vđgôđ x Ckh (7)

  Trong số đó:

  Vkhđg: Quỹ tiền lương kế hoạch.

  Vđgôđ: Đơn giá tiền lương được giao ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này.

  Ckh: Chỉ tiêu kế hoạch gắn với đơn giá được giao ổn định quy định tại Điều 12 Thông tư này (tổng lệch giá trừ tổng ngân sách chưa tồn tại tiền lương hoặc tổng thành phầm hoặc tổng thành phầm quy đổi).

  2. Căn cứ vào đơn giá tiền lương được giao ổn định quy định tại Điều 12 Thông tư này, chỉ tiêu gắn với đơn giá được giao ổn định (tổng lệch giá trừ tổng ngân sách chưa tồn tại tiền lương hoặc tổng thành phầm hoặc tổng thành phầm quy đổi) thực thi, công ty xác lập quỹ tiền lương thực thi theo công thức (2).

  3. Khi xác lập quỹ tiền lương thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này, công ty phải đảm bảo hoàn thành xong tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh được Đảng và Nhà nước giao, nộp ngân sách nhà nước theo như đúng quy định của pháp lý và thực thi kiểm soát và điều chỉnh quỹ tiền lương thực thi như sau:

  a) Trường hợp lợi nhuận thực thi trong năm bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực thi của năm trước đó liền kề và đảm bảo Đk mức tăng (tính theo tỷ suất %) tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng (tính theo tỷ suất %) năng suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi được xác lập tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  b) Trường hợp lợi nhuận thực thi trong năm bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực thi của năm trước đó liền kề nhưng mức tăng (tính theo tỷ suất %) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng (tính theo tỷ suất %) năng suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo năng suất lao động theo công thức (3).

  c) Trường hợp đảm bảo Đk mức tăng (tính theo tỷ suất %) tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng (tính theo tỷ suất %) năng suất lao động trung bình nhưng lợi nhuận thực thi trong năm thấp lợi nhuận thực thi của năm trước đó liền kề thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo lợi nhuận như sau:

  Vthđgđc = Vthđg – Vp (8)

  Trong số đó:

  + Vthđgđc: Quỹ tiền lương thực thi sau khi kiểm soát và điều chỉnh.

  + Vthđg: Quỹ tiền lương thực thi xác lập theo công thức (2).

  + Vp: Phần tiền lương phải giảm trừ do lợi nhuận thực thi không đạt Đk quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

  (9)

  Trong số đó:

  Vthđg: Quỹ tiền lương thực thi xác lập theo công thức (2).

  Pth nam truoc lien ke: Lợi nhuận thực thi của năm trước đó liền kề.

  Pth: Lợi nhuận thực thi trong năm.

  d) Trường hợp mức tăng (tính theo tỷ suất %) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng (tính theo tỷ suất %) năng suất lao động trung bình và lợi nhuận thực thi trong năm thấp hơn lợi nhuận thực thi của năm trước đó liền kề thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo lợi nhuận (công thức 9) trước; sau khi kiểm soát và điều chỉnh theo lợi nhuận mà mức tăng (tính theo tỷ suất %) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng (tính theo tỷ suất %) năng suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi phải tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh theo năng suất lao động (công thức 3).

  4. Trường hợp quỹ tiền lương thực thi sau khi kiểm soát và điều chỉnh theo quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều này mà quỹ tiền lương thực thi nhỏ hơn quỹ tiền lương chính sách hoặc trường hợp công ty lỗ hoặc không còn lợi nhuận thì quỹ tiền lương thực thi được xác lập bằng quỹ tiền lương chính sách.

  Quỹ tiền lương chính sách được xác lập theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

  5. Khi xác lập quỹ tiền lương thực thi theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này, công ty được loại trừ những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực thi theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

  Trên đấy là nội dung quy định về việc xác lập quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực thi của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội sở hữu 100% vốn điều lệ. Để làm rõ hơn về yếu tố này, bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Thông tư 33/2022/TT-BLĐTBXH.

  Trân trọng!

4440

Video Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn xây dựng quỹ lương kế hoạch vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #xây #dựng #quỹ #lương #kế #hoạch