Thủ Thuật Hướng dẫn Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-27 22:02:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Cách mạng tư sản Pháp thời gian cuối thế kỷ 18 trình làng trong tình hình ra làm sao, Diễn biến cách mạng tư sản Pháp, Tại sao cách mạng Pháp thời gian cuối thế kỷ 18 sẽ là cuộc cách mạng tư sản triệt de, Kết quả cách mạng tư sản Pháp, Ý nghĩa cách mạng tư sản Pháp, Vì sao cuộc cách mạng tư sản Pháp thời gian cuối thế kỷ 18 sẽ là cuộc đại cách mạng, Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII lớp 8, Sử rất khác nhau Một trong những quy trình cách mạng tư sản Pháp

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

A. Tóm tắt lý thuyết

Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG

1. Tình hình kinh tế tài chính xã hội

a. Kinh tế
– Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp
+ Công cụ, kĩ thuật canh tác lỗi thời, năng suất thấp.
+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
– Công thương nghiệp tăng trưởng
+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
+ Công nhân đông, sống triệu tập
+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
b. Chính trị
* Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua nắm mọi quyền .
* Xã hội:có 3 đẳng cấp và sang trọng:
+ Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế
+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế
+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, dân dã thành thị, làm ra của cải, không còn quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm trách nhiệm và trách nhiệm phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp và sang trọng thư ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế tài chính, nhưng không còn tiền.
– Mâu thuẫn xã hội nóng giãy.

Vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette

2. Cuộc đấu tranh trên nghành tư tưởng:

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lỗi thời, mở đường cho xã hội tăng trưởng.Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, khuynh hướng cho một xã hội mới tương lai.Nhà tư tưởng Tên tác phẩm Mông te xki ơ Tinh thần luật pháp: đòi quyền tự do dân chủ cho con người Von te Những lá thư triết học: xóa khỏi nhà nước bảo thủ Rút xô Khế nước xã hội: tự do là quyền tự nhiên của con người

II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG PHÁP

Bản đồ trào lưu nhân dân Pháp

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến

– Ngày 5/5/1789 Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp và sang trọng thứ 3 phản đối.
– Ngày 14/7/1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
– Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp nơi (cả thành thị và nông thôn), cơ quan ban ngành thường trực của tư sản tài chính được thiết lập (Quốc hội lập hiến).
+ Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
+ Ban hành chủ trương khuyến khích công thương nghiệp tăng trưởng.
+ Tháng 9 – 1791 thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).
– Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, Phục hồi lại chính sách phong kiến (xúi giục phản động trong nước, link với phong kiến bên phía ngoài).
– Tháng 4/1792 trận chiến tranh giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo – Phổ.
– Ngày 11/7/1792 Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ giang sơn.

Tấn công pháo đài trang nghiêm nhà tù Ba xti
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được xây dựng:
– Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập cơ quan ban ngành thường trực công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.
– Ngày 21/9 Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.
– Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước trở ngại vất vả mới.
+ Trong nước: bọn phản động nổi dậy; đời sống nhân dân trở ngại vất vả.
+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu rình rập đe dọa cách mạng.
– Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành cơ quan ban ngành thường trực về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2/6).

3. Nền chuyên chính Giacôbanh – đỉnh điểm của cách mạng

– Trước những trở ngại vất vả, thử thách nghiêm trọng, Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những giải pháp kịp thời, hiệu suất cao.
+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.
+ Ban hành lệnh “Tổng động viên”.
+ Xóa nạn góp vốn đầu tư mạnh tích trữ…
– Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành xong trách nhiệm chống thù trong giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh điểm.
– Trong lúc cách mạng đang lên, xích míc nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc thay máu chính quyền ngày 27 – 7 – 1794 đã đưa cơ quan ban ngành thường trực vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.
Thời kỳ thoái trào
– Sau thay máu chính quyền, Ủy ban Đốc chính Ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.
+ Hiến pháp mới được phát hành bảo vệ quyền lợi TS mới.
+ Xóa bỏ luật giá tối đa.
+ Thủ tiêu những quyền tự do dân chủ
+ Khủng bố những người dân cách mạng.
– Cuộc thay máu chính quyền (11 – 1799) lật đổ chính sách Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chính sách độc tài.
– Sau nhiều năm trận chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi.

III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

– Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.
+ Lật đổ chính sách phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
+ Giải quyết được yếu tố dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi cua công nhân).
+ Hình thành thị trường dân tộc bản địa thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp tăng trưởng.
+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định hành động tiến trình tăng trưởng của cách mạng.
– Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1.Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế tài chính nước Pháp có điểm lưu ý gì nổi trội?
A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng nhất châu Âu
B. Nông nghiệp lỗi thời, công thương nghiệp đã tiếp tục tăng trưởng
C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều
D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ marketing thương mại với nhiều nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2.Ý nào không phản ánh đúng tình trạng của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng
A. Chỉ còn số lượng nhỏ nông dân làm nông nghiệp
B. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ, năng suất thu hoạch rất thấp
C. Nông dân phải nộp địa tô rất nặng nền và làm mọi trách nhiệm và trách nhiệm phong kiến
D. Nạn đói xẩy ra thường xuyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3.Trước cách mạng, ở Pháp đã có những xí nghiệp với hàng nghìn công nhân thuộc những ngành
A. Dệt, đóng tàu B. Khai khoáng, dệt
C. Dệt, luyện kim, khai khoáng D. Khai thác dầu mỏ, hóa chất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4.Ba đẳng cấp và sang trọng xã hội Pháp trước cách mạng gồm
A. Quý tộc, tư sản và công nhân B. Quý tộc, tư sản và nông dân
C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp và sang trọng thứ ba
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5.Ý nào không phản ánh đúng điểm lưu ý của những đẳng cấp và sang trọng Quý tộc và tăng lữ?
A. Chiếm hầu hết trong dân cư
B. Được hưởng được mọi độc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế
C. Giữ chức vụ cao trong cơ quan ban ngành thường trực, quân đội và Giáo hội
D. Muốn duy trì quyền lực tối cao cũng như củng cố chính sách phong kiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6.Giai cấp có tiềm lực kinh tế tài chính nhưng không còn quyền lực tối cao chính trị trong Đẳng cấp thứ ba là
A. Tư sản và tiểu tư sản B. Thị dân
C. Tư sản D. Nông dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7.Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp trước cách mạng là
A. Mâu thuẫn giữa tư sản với quý tộc phong kiến
B. Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với Tăng lữ và Quý tộc
C. Mâu thuẫn Một trong những lực lượng tiến bộ trong xã hội với chính sách phong kiến
D. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc, tăng lữ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8.Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là
A. Môngtexkiơ, Ôoen và Phuriê B. Ôoen, Phuriê và Xanh Ximông
C. Môngtexkiơ, Rútxô và Vônte D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9.Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?
A. Tấn công vào hệ tư tưởng của chính sách phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ
B. Lên án chính sách TBCN, đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước XHCN
C. Lên án chính sách phong kiến, cũng như những mặt trái của CNTB
D. Đề cao chính sách phong kiến, lên án chính sách TBCN
Hướng dẫn giải:
Câu 10.Chế độ chính trị ở nước Pháp trước lúc bùng nổ cách mạng là
A. Quân chủ lập hiến B. Phong kiến phân tán
C. Quân chủ chuyên chế D. Tiền phong kiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11.Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là
A. Nền kinh tế tài chính TBCN Ra đời nhưng bị chính sách phong kiến ngưng trệ
B. Chế độ phong kiến Pháp tồn tại lâu lăm và ngày càng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ
C. Mâu thuẫn trong xã hội Pháp rất là thâm thúy, nhất là xích míc giữa Đẳng cấp thứ ba với chính sách phong kiến
D. Vương Quốc Anh tư sản là tấm gương cổ vũ tư sản Pháp làm cách mạng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 12.Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là
A. Xã hội đều phân phân thành những đẳng cấp và sang trọng
B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp
C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới
D. Vấn đề tài đó đó là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 13.Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng ở Pháp được triệu tập (5 1789) để
A. Nhà vua đề xuất kiến nghị vay tiền và phát hành thêm thuế mới
B. Ban bố tình trạng trận chiến tranh
C. Thông qua Chính phủ mới
D. Thông qua Hiến pháp mới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 14.Ngày 14 7 1789 đã trình làng sự kiện gì ở Pháp?
A. Hiến pháp mới chính thức được phát hành B. Quần chúng Pari tiến công và chiếm ngục Baxti
C. Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội D. Chính phủ mới chính thức được thông qua
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15.Sự kiện ngày 14 7 1789 đã ghi lại
A. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ B. Nước Pháp đang đứng trước một cuộc cách mạng
C. Một thời kì mới mở trong lịch sử nước Pháp D. Chế độ phong kiến ở Pháp sụp đổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 16.Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Chủ ngân hàng nhà nước B. Chủ thuyền buôn
C. Tư sản công nghiệp lớn D. Tư sản công thương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 17.Sau sự kiện này 14 7, cơ quan ban ngành thường trực ở Pháp thuộc về lực lượng nào?
A. Phái lập hiến B. Tư sản công thương
C. Quý tộc mới D. Tư sản và quý tộc mới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 18.Khẩu hiệu nổi tiếng Tự do Bình đẳng Bác ái thuộc văn kiện nào?
A. Tuyên ngôn độc lập B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ D. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 19.Phái Lập hiến trong Cách mạng Pháp đã
A. Xử tử vua Lui XVI
B. Đánh bại liên quân phong kiến Áo Phổ
C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
D. Ban hành chính sách phổ thông đầu phiếu cho toàn bộ phái mạnh trên 21 tuổi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20.Ý không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là
A. Đề cao vai trò của những nhà Triết học Ánh sáng
B. Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người
C. Khẳng định độc lập lãnh thổ của nhân dân
D. Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 21.Tháng 0 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức
A. Quân chủ lập hiến B. Dân chủ
C. Cộng hòa tư sản D. Dân chủ tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 22.Hành động phản bội Tổ quốc của vua Lui XVI thể hiện thông qua việc
A. Xúi giục bọn phản động nổi loạn
B. Câu kết với phong kiến quốc tế sẵn sàng sẵn sàng tiến công nước Pháp
C. Âm mưu Phục hồi chính sách chuyên chế và trật tự phong kiến
D. Phê chuẩn Hiến pháp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23.Lực lượng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Tính từ lúc sau ngày 10 8 1792 là
A. Đại tư sản (phái Lập hiến) B. Quý tộc tư sản hóa
C. Tư sản công thương (phái Girôngđanh) D. Tư sản vừa và nhỏ (phái Girôngđanh)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24.Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã
A. Giải quyết được yếu tố ruộng đất cho nông dân
B. Xử tử vua Lui XVI, thiết lập chính sách cộng hòa
C. Ban hành chính sách phổ thông đầu phiếu cho toàn bộ mọi công dân
D. Chiến thắng thù trong giặc ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 25.Ngày 2 6 1793 ghi lại sự kiện
A. Vua Lui XVI bị xử tử
B. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh điểm
C. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
D. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 26.Ý nào không phải là giải pháp mà cơ quan ban ngành thường trực của Rôbespie đã thực thi để lấy nước Pháp vượt qua cơn hiểm nghèo?
A. Xử tử vua và hoàng hậu vì tội phản quốc
B. Giải quyết yếu tố ruộng đất cho nông dân
C. Ban bố quyền dân chủ rộng tự do, xóa khỏi bất bình đẳng về đẳng cấp và sang trọng
D. Thông qua sắc lệnh Tổng động viên toàn quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 27.Nền cộng hòa thứ nhất ở Pháp được thiết lập lúc nào?
A. Giai cấp tư sản Pháp giành được cơ quan ban ngành thường trực B. Phái Lập hiến ở Pháp nắm cơ quan ban ngành thường trực
C. Phái Girôngđanh nắm cơ quan ban ngành thường trực D. Phái Giacôbanh nắm cơ quan ban ngành thường trực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 28.Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh điểm lúc nào?
A. Giai cấp tư sản Pháp giành được cơ quan ban ngành thường trực B. Giai đoạn phái Lập hiến ở Pháp nắm cơ quan ban ngành thường trực
C. Giai đoạn phái Girôngđanh nắm cơ quan ban ngành thường trực D. Giai đoạn phái Giacôbanh nắm cơ quan ban ngành thường trực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 29.Động lực đưa Cách mạng Pháp tăng trưởng tới đỉnh điểm là
A. Giai cấp tư sản B. Quần chúng nhân dân
C. Phái Giacôbanh D. Lực lượng quân đội cách mạng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 30.Ý nào chưa thỏa đáng để lý giải vì sao quy trình phái Giacôbanh nắm cơ quan ban ngành thường trực, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh điểm?
A. Giải quyết yếu tố ruộng đất cho nông dân
B. Xóa bỏ hoàn toàn chính sách phong kiến
C. Chiến thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa
D. Giải quyết triệt để những trách nhiệm của một cách mạng tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 31.Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là
A. Lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền
B. Xóa bỏ những trở ngại trên con phố tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản
C. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới
D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới
Hướng dẫn giải:
Câu 32.Đoạn trích sau về nhìn nhận của Hồ Chí Minh riêng với Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII: Cách mệnh Pháp là .cách mệnh tư bản,tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức.
Nội dung đoạn trích chứng tỏ
A. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII chưa thành công xuất sắc
B. Hạn chế của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
C. Mặt trái của chủ nghĩa tư bản
D. Gồm toàn bộ những ý trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

://.youtube/watch?v=E_DAspyMx4g
Nội dung chính

    Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIII. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG1. Tình hình kinh tế tài chính xã hội2. Cuộc đấu tranh trên nghành tư tưởng:II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG PHÁP1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến3. Nền chuyên chính Giacôbanh – đỉnh điểm của cách mạngIII. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIIIVideo liên quan

4049

Video Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Diễn biến cuộc cách mạng tư sản Pháp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Diễn #biến #cuộc #cách #mạng #tư #sản #Pháp