Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 02:12:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylb),,sqrt 2left( x + 1 right) – 2 = sqrt x – 1 \ Leftrightarrow sqrt 2left( x + 1 right) = 2 + sqrt x – 1 \ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\2left( x + 1 right) = 4 + x – 1 + 4sqrt x – 1 endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\x – 1 = 4sqrt x – 1 endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\x^2 – 2x + 1 = 16x – 16endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\x^2 – 18x + 17 = 0endarray right.\ Leftrightarrow left[ beginarraylx = 1\x = 17endarray right.,,left( tm right)endarray)

Đề bài

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : Biết rằng phương trình (sqrt 21x + 190 = x + 10) có hai nghiệm phân biệt là a và b. Tính (P = ableft( a + b right)).

A. (P = 60) B. (P = 90)

C. (P = – 60) D. (P = – 90)

Câu 2 : Phương trình (left( x + 1 right)^2 = 3x + 9) là phương trình hệ quả của phương trình nào sau này?

A. (sqrt x + 1 = 3x + 9)

B. (sqrt x + 1 = sqrt 3x – 9 )

C. (x + 1 = sqrt 3x + 9 )

D. (x + 1 = 3left( x + 3 right))

Câu 3 : Cho một tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 4cm, 7cm và 9cm. Góc lớn số 1 của tam giác có cosin bằng bao nhiêu?

A. ( – dfrac1921) B. (dfracsqrt 19 21)

C. ( – dfrac27) D. (dfrac27)

Câu 4 : Biết rằng phương trình (x^3 – 2x^2 – 8x + 9 = 0) có ba nghiệm phân biệt, trong dó có đúng một nghiệm âm có dạng (dfraca – sqrt b c) (với a, b, c là những số tự nhiên và phân số (dfracac) tối giản). Tính (S = a + b + c).

A. (S = 40) B. (S = 38)

C. (S = 44) D. (S = 42)

Câu 5 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho những điểm (Aleft( 1; – 17 right);,,Bleft( – 11; – 25 right)). Tìm tọa độ điểm C thuộc BA sao cho (BC = sqrt 13 ).

A. (Cleft( – 8; – 23 right))

B. (Cleft( – 2; – 19 right))

C. (Cleft( – 14; – 27 right))

D. (left( – 9; – 22 right))

Câu 6 : Tam giác ABC có (AB = 4a;,,AC = 9a) và trung tuyến (AM = dfracsqrt 158 a2). Tính theo a độ dài của cạnh BC.

A. (BC = dfracsqrt 230 2a)

B. (BC = 6a)

C. (BC = 9a)

D. (BC = asqrt 18 )

Câu 7 : Gọi (x_1;x_2) là hai nghiệm của phương trình (2x^2 – 6x – 3 = 0). Đặt (M = left( 2x_1 – 1 right)left( 2x_2 – 1 right)). Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

A. (M = – 9) B. (M = – 12)

C. (M = – 11) D. (M = – 8)

Câu 8 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho những vectơ (overrightarrow u = left( 3; – 2 right)) và (overrightarrow v = left( m^2;4 right)) với m là số thực. Tìm m để hai vectơ (overrightarrow u ) và (overrightarrow v ) cùng phương.

A. (m = – 6)

B. (m = pm sqrt 6 )

C. (m = sqrt 6 )

D. (m in emptyset )

Câu 9 : Tìm tập xác lập D của phương trình (dfracx – 2x^2 – 4 = sqrt x – 1 ).

A. (D = left[ 1; + infty right))

B. (D = left[ – 2;2 right])

C. (D = left[ 1; + infty right)backslash left 2 right\)

D. (D = Rbackslash left pm 2 right\)

Câu 10 : Tập nghiệm S của phương trình (3x^4 – 2x^2 – 1 = 0)

A. (S = left 1 right\)

B. (S = left 1; – dfrac13 right\)

C. (S = left – 1;1 right\)

D. (S = left pm 1; pm dfrac1sqrt 3 right\)

Câu 11 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm (Aleft( 3; – 7 right)) và điểm B. Biết rằng điểm (Mleft( – 1;2 right)) là trung điểm của đoạn thẳng AB. Điểm B không thuộc đường thẳng nào sau này?

A. (d_1:,,y = 2x + 11)

B. (d_2:,,y = x + 16)

C. (d_3:,,y = – 2x + 1)

D. (d_4:,,y = – x + 6)

Câu 12 : Cho hình vuông vắn ABCD có (AB = 2). Tích vô hướng (overrightarrow AB .overrightarrow CA ) có mức giá trị bằng bao nhiêu?

A. ( – 4) B. ( – 2)

C. (2) D. 4

Câu 13 : Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để đồ thị (left( P right)) của hàm số (y = x^2 + 2x + m – 2) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt?

A. (m < 1) B. (m > 3)

C. (m > 1) D. (m < 3)

Câu 14 : Tìm giá trị của m để đỉnh I của đồ thị hàm số (y = x^2 – 4x + m) thuộc đường thẳng (y = 2022).

A. (m = 2022) B. (m = 2015)

C. (m = 2013) D. (m = 2022)

Câu 15 : Biết rằng parabol (left( P right):,,y = ax^2 + bx + c) trải qua hai điểm (Aleft( 1;2 right)) và (Bleft( 2;6 right)). Tính giá trị của biểu thức (Q. = 3a + b).

A. (Q. = – 4)

B. (Q. = 4)

C. (Q. = 0)

D. Không đủ dữ kiện để tính.

Câu 16 : Cho phương trình (left( x + 2 right)left( x – 5 right) + 3sqrt xleft( x – 3 right) = 0). Khi đặt (t = sqrt xleft( x – 3 right) ) thì phương trình đã cho trở thanh phương trình nào sau này?

A. (t^2 + 3t – 10 = 0)

B. (t^2 + 3t + 10 = 0)

C. (t^2 – 3t – 10 = 0)

D. (t^2 – 3t + 10 = 0)

Câu 17 :Một chiếc cổng hình parabol có phương trình (y = – dfrac12x^2). Biết cổng có độ cao (d = 6) mét (như hình bên). Hãy tính chiều caohcủa cổng?

A.(h = 5m) B.(h = 3m)

C.(h = 4,5m) D.(h = 3,5m)

Câu 18 : Gọi (x_1;x_2) là hai nghiệm của phương trình (left| x – 5 right| = left| 3x – 7 right|). Tính (T = left| x_1 – x_2 right|).

A.(T = 3) B.(T = 2)

C. (T = 4) D. (T = 1)

Câu 19 : Biết rằng hệ phương trình (left{ beginarraylx + 2y = 5\mx – 4y = 2endarray right.) vô nghiệm khi tham số mnhận giá trị bằng (m_0). Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

A. (m_0 in left( dfrac12;dfrac32 right))

B. (m_0 in left( – dfrac52; – dfrac32 right))

C. (m_0 in left( – dfrac32; – dfrac12 right))

D. (m_0 in left( dfrac32;dfrac52 right))

Câu 20 : Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh bằng 12. Nếu tăng độ dài cạnh AB lên gấp 3 lần, đồng thời giảng độ dài cạnh AC còn một nửa và không thay đổi độ lớn của góc A thì được một tam giác có diện tích s quy hoạnh S bằng bao nhiêu?

A. (S = 18) B. (S = 16)

C. (S = 8) D. (S = 60)

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (1,0 điểm) : Giải những phương trình:

(a),,left| x – 1 right| = left| x^2 + 2x right|)

(b),,sqrt 2left( x + 1 right) – 2 = sqrt x – 1 )

Câu 2 (1,0 điểm) : Cho phương trình (left( x – 2 right)left( 2x^2 – 2x + 3m – 1 right) = 0,,left( 1 right)) với m là tham số thực.

a) Tìm m để phương trình (1) nhận (x_0 = 3) là một nghiệm.

b) Tìm m để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt trong số đó có đúng 1 nghiệm âm.

Câu 3 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có (Aleft( 2;2 right);,,Bleft( 5;3 right)) và (Cleft( 4; – 4 right)). Chứng minh rằng tam giác ABC vuông và tìm tọa độ điểm D sao cho bốn điểm A, B, C, D lập thành một hình chữ nhật.

Câu 4 (1,0 điểm) : Cho tam giác ABC có (AC = 7cm,,,BC = 10cm) và (widehat BAC = 60^0). Tính (sin widehat ABC) và tính độ dài cạnh AB (yêu cầu tính ra kết quả đúng chuẩn, không tính xấp xỉ).

Lời giải rõ ràng

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. D

2. C

3. C

4. A

5. A

6. C

7. C

8. D

9. C

10. C

11. A

12. A

13. D

14. D

15. B

16. A

17. C

18. B

19. B

20. A

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

(beginarrayla),,left| x – 1 right| = left| x^2 + 2x right|\ Leftrightarrow left[ beginarraylx – 1 = x^2 + 2x\x – 1 = – x^2 – 2xendarray right.\ Leftrightarrow left[ beginarraylx^2 + x + 1 = 0,,left( textvô nghiệm right)\x^2 + 3x – 1 = 0endarray right.\ Leftrightarrow x = dfrac – 3 pm sqrt 13 2endarray)

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = left dfrac – 3 pm sqrt 13 2 right).

(beginarraylb),,sqrt 2left( x + 1 right) – 2 = sqrt x – 1 \ Leftrightarrow sqrt 2left( x + 1 right) = 2 + sqrt x – 1 \ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\2left( x + 1 right) = 4 + x – 1 + 4sqrt x – 1 endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\x – 1 = 4sqrt x – 1 endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\x^2 – 2x + 1 = 16x – 16endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 1\x^2 – 18x + 17 = 0endarray right.\ Leftrightarrow left[ beginarraylx = 1\x = 17endarray right.,,left( tm right)endarray)

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = left 1;17 right\).

Câu 2:

a) Thay (x = 3) vào phương trình ta có:

(left( 3 – 2 right)left( 2.3^2 – 2.3 + 3m – 1 right) = 0 )

(Leftrightarrow 3m + 11 = 0 Leftrightarrow m = – dfrac113)

b) (left( x – 2 right)left( 2x^2 – 2x + 3m – 1 right) = 0 )

(Leftrightarrow left[ beginarraylx = 2\2x^2 – 2x + 3m – 1 = 0,,,left( 2 right)endarray right.)

Để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt trong số đó có đúng 1 nghiệm âm.

( Leftrightarrow ) Phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt trái dấu và khác 2.

( Leftrightarrow left{ beginarraylac = 2left( 3m – 1 right) < 0\2.2^2 – 2.2 + 3m – 1 ne 0endarray right.)

(Leftrightarrow left{ beginarraylm < dfrac13\m ne – 1endarray right.)

(Rightarrow m in left( – infty ;dfrac13 right)backslash left – 1 right\).

Vậy để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt trong số đó có đúng 1 nghiệm âm thì (m in left( – infty ;dfrac13 right)backslash left – 1 right\).

Câu 3:

Ta có (overrightarrow AB = left( 3;1 right);,,overrightarrow AC = left( 2; – 6 right);)(,,overrightarrow BC = left( – 1; – 7 right))

( Rightarrow overrightarrow AB .overrightarrow AC = 3.2 + 1.left( – 6 right) = 0)

(Rightarrow AB bot AC Rightarrow Delta ABC) vuông tại A.

Để ABDC là hình bình hành

(beginarrayl Leftrightarrow overrightarrow AB = overrightarrow CD \ Leftrightarrow left( 3;1 right) = left( x_D – 4;y_D + 4 right)\ Leftrightarrow left{ beginarraylx_D – 4 = 3\y_D + 4 = 1endarray right. \Leftrightarrow left{ beginarraylx_D = 7\y_D = – 3endarray right. Rightarrow Dleft( 7; – 3 right)endarray)

Hơn nữa (widehat BAC = 90^0,,left( cmt right)) nên ABDC là hình chữ nhật.

Vậy (Dleft( 7; – 3 right)).

Câu 4:

Áp dụng định lí sin ta có:

(beginarrayldfracACsin widehat ABC = dfracBCsin widehat BAC\ Leftrightarrow dfrac7sin widehat ABC = dfrac10sin 60^0\ Leftrightarrow sin widehat ABC = dfrac7.sin 60^010 = dfrac7sqrt 3 20endarray)

Áp dụng định lí cosin ta có:

(beginarrayl,,,,,,cos widehat BAC = dfracAB^2 + AC^2 – BC^22AB.AC\ Leftrightarrow cos 60^0 = dfracAB^2 + 7^2 – 10^22.AB.7\ Leftrightarrow 7AB = AB^2 – 51\ Leftrightarrow AB^2 – 7AB – 51 = 0\ Leftrightarrow left[ beginarraylAB = dfrac7 + sqrt 253 2\AB = dfrac7 – sqrt 253 2 < 0,,left( ktm right)endarray right.\ Rightarrow AB = dfrac7 + sqrt 253 2endarray)

Xem lời giải rõ ràng đề thi học kì 1 tại Tuyensinh247

4555

Review Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 7 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #toán