Thủ Thuật về Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 11:06:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngày 15-8-1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai kết thúc. Điều kiện khách quan thuận tiện cho những dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực đã tới. Trong Đk thuận tiện chung đó chỉ có 3 nước là Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập do: cả 3 nước đã có sự sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ đường lối, phương pháp, lực lượng để chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Trong khi nhiều nước ở khu vực Khu vực Đông Nam Á có Xu thế thân Đồng minh, quân Đồng minh đã sớm vào chiếm đóng nên thời cơ thuận tiện đã biết thành bỏ lỡ.

Đề bài

Câu 1. Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng toàn thế giới?

A. Nguyễn Ái Quốc xây dựng Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

B. Nguyễn Ái Quốc gia nhập Quốc tế Cộng sản, sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

Câu 2. Nhận xét nào sau này là không đúng về ý nghĩa của yếu tố Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về giai cấp và đường lối cách mạng Việt Nam.

B. Là bước sẵn sàng sẵn sàng thứ nhất có tính quyết định hành động cho những thắng lợi của cách mạng.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành chính đảng mạnh nhất giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng toàn thế giới.

Câu 3. Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng xác lập giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì:

A. là lực lượng phần đông nhất.

B. có ý thức quyền lợi giai cấp.

C. có tinh thần cách mạng triệt để.

D. có lòng yêu nước nồng nàn.

Câu 4. Tính sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng thể hiện:

A. vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, phối hợp đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa và giai cấp, trong số đó độc lập dân tộc bản địa là tư tưởng hầu hết.

B. vai trò lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản.

C. xác lập con phố cách mạng Việt Nam trước tiên là làm cách mạng tư sản dân quyền sau làm cách social chủ nghĩa.

D. cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản toàn thế giới, đoàn kết ngặt nghèo với những dân tộc bản địa bị áp bức và vô sản quốc tế.

Câu 5. Đánh giá nào sau này là đúng về vai trò của giai cấp tư sản trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919-1929?

A. Giai cấp tư sản từ một lực lượng chính trị độc lập trở thành lực lượng nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B. Giai cấp tư sản hoàn toàn không còn vai trò gì trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919-1925.

C. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa là một bộ phận trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ, có góp phần nhất định trong cuộc đấu tranh dân tộc bản địa.

D. Giai cấp tư sản vừa đấu tranh chống thực dân Pháp, chống phong kiến vừa bóc lột tàn tệ giai cấp công nhân.

Câu 6. Nội dung nào sau này không phản ánh tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất?

A. Cương lĩnh vạch rõ tính chất của cách mạng Việt Nam là phải trải qua hai quy trình: Cách mạng tư sản dân quyền và cách social chủ nghĩa.

B. Cương lĩnh đưa ra trách nhiệm của cách mạng tư sản dân quyền ở việt nam là đánh đổ đế quốc Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách mạng.

C. Xác định lực lượng cách mạng hầu hết là công nông, còn đại địa chủ, phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản thì phải lôi kéo hoặc làm cho họ trung lập.

D. Cương lĩnh coi cách mạng việt nam là một bộ phận của cách mạng toàn thế giới, đứng về phía mặt trận cách mạng gồm những dân tộc bản địa thuộc địa bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới.

Câu 7. Nội dung nào thể hiện rõ ràng nhất tính chất nhân văn trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng?

A. Xác định tiềm năng kế hoạch của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng giai cấp.

B. Xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân đồng thời phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản Việt Nam.

C. Xác định cách mạng Việt Nam đứng về phía mặt trận cách mạng gồm những dân tộc bản địa thuộc địa bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới.

D. Xác định con phố tăng trưởng tất yếu của cách mạng Việt Nam là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội.

Câu 8. Đánh giá nào sau này là đúng về vai trò của giai cấp công nhân trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919-1929?

A. Giai cấp công nhân là lực lượng cách mạng phần đông và nhiệt huyết nhất.

B. Giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng, đón đầu trong những trào lưu dân tộc bản địa dân chủ.

C. Giai cấp công nhân là lực lượng xã hội độc lập và tiên tiến và phát triển, hoàn toàn có thể nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo trào lưu đấu tranh cách mạng Việt Nam.

Câu 9. Những giai cấp, tầng lớp nào dưới đây mà Đảng ta hoàn toàn có thể trung lập hoặc lôi kéo họ đứng vào hàng ngũ cách mạng để đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa?

A. Bộ phận đại địa chủ và tư sản mại bản.

B. Bộ phận tiểu tư sản trí thức và giai cấp công nhân.

C. Bộ phận trung tiểu địa chủ và tư sản dân tộc bản địa.

D. bộ phận tiểu tư sản trí thức và tư sản mại bản.

Câu 10. Nhận xét nào sau này là đúng về trách nhiệm của cách mạng Việt Nam được xác lập trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng?

A. Nhiệm vụ nêu trong Cương lĩnh gồm có trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ, trong số đó trách nhiệm dân tộc bản địa được đặt lên số 1.

B. Nhiệm vụ nêu trong Cương lĩnh gồm có trách nhiệm dân tộc bản địa và giải phóng giai cấp.

C. Nhiệm vụ nêu trong Cương lĩnh gồm có trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ, hai trách nhiệm này còn có quan hệ khăng khít với nhau.

D. Nhiệm vụ nêu trong Cương lĩnh thể hiện sự vận dụng đúng học thuyết Mác – Lê nin trong việc xử lý và xử lý yếu tố dân tộc bản địa.

Câu 11. Phong trào nào được nhìn nhận là cuộc tập dượt thứ nhất của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931

B. Cuộc vân động dân chủ 1936 – 1939

C. Khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì (1940)

D. Cao trào kháng Nhật cứu nước

Câu 12. Hội nghị nào đã quyết định hành động thay tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương?

A. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 -1930)

B. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930)

C. Hội nghị ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930)

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3 – 1935)

Câu 13. Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác lập tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) là

A. Chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc bản địa.

B. Chống phát xít, chống chính sách phản động thuộc địa và tay sai của Nhật.

C. Chống phát xít, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trận chiến tranh và tay sai của Nhật.

D. Chống chính sách phản động thuộc địa, chống phát xít, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trận chiến tranh

Câu 14. Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939), khẩu hiệu lập cơ quan ban ngành thường trực Xô Viết công nông binh được thay thế bằng khẩu hiệu

A. Lập cơ quan ban ngành thường trực dân chủ

B. Lập chính phủ nước nhà nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

C. Lập chính phủ nước nhà dân chủ cộng hòa

D. Lập cơ quan ban ngành thường trực cộng hòa

Câu 15. Hội nghị nào nhận định rằng sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa là trách nhiệm TT của toàn Đảng, toàn dân?

A. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930).

B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936).

C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939).

D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941).

Câu 16. Nội dung nào sau này thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng lực lượng vũ trang cho Cách mạng tháng Tám?

A. Vận động quần chúng tham gia những hội Cứu quốc.

B. Phát triển lực lượng từ đội du kích Bắc Sơn Võ Nhai.

C. Đề ra bản Đề cương văn hóa truyền thống Việt Nam.

D. Vận động binh lính người việt nam trong quân đội Pháp đấu tranh chống phát xít.

Câu 17. Hội nghị nào ghi lại hoàn thành xong quy trình chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng của Đảng trong quy trình 1939 1945?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936.

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.

C. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng5/1941.

D. Hội nghị toàn quốc của Đảng từ thời điểm ngày 14 đến ngày 15-8-1945.

Câu 18. Ngay khi nhận được tin về việc Phát xít Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã

A. triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để phát lệnh tổng khởi nghĩa.

B. triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào.

C. phát động quần chúng chớp thời cơ tổng khởi nghĩa.

D. xây dựng Ủy ban tổng khởi nghĩa toàn quốc

Câu 19. Ý nào sau này không minh chứng cho yếu tố: Phong trào 1930 1931 là cuộc tập dượt thứ nhất cho cách mạng tháng Tám?

A. Khẳng định vai trò của khối liên minh công nông.

B. Xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng viên.

C. Xây dựng mặt trận đoàn kết phần đông quần chúng.

D. Tổ chức lực lượng quần chúng đấu tranh.

Câu 20. Nói trào lưu dân chủ 1936 1939 là cuộc tập dượt thứ hai cho Cách mạng tháng Tám không xuất phát từ lí do nào sau này?

A. Quần chúng được giác ngộ, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.

B. Đảng thêm trưởng thành về chỉ huy kế hoạch và tích lũy kinh nghiệm tay nghề.

C. Đội Ngũ Nhân Viên Đảng viên có sự tăng trưởng về số lượng và trưởng thành.

D. Chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám.

Câu 21. Quá trình sẵn sàng sẵn sàng cho cách mạng tháng Tám được trình làng triệu tập nhất ở quy trình nào?

A. 1930 1935

B. 1936 1939

C. 1939 1945

D. 1930 1939.

Câu 22. Thời cơ ngàn năm có một để nhân dân Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực năm 1945 kết thúc lúc nào?

A. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

B. thực dân Pháp khởi đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.

Câu 23. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng?

A. Hội nghị họp tháng 10 1930

B. Hội nghị họp tháng 7 1936

C. Hội nghị họp tháng 11 1939

D. Hội nghị họp tháng 5 1941

Câu 24. Tư tưởng cốt lõi trong đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng từ thời điểm năm 1930 đến năm 1945 là gì?

A. tự do, dân chủ.

B. độc lập, tự do.

C. độc lập, dân chủ.

D. chủ nghĩa xã hội.

Câu 25. Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng tháng 11/ 1939 có điểm gì tương đương với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 về mặt nội dung?

A. Đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1.

B. Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương.

C. Coi sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa là trách nhiệm TT của toàn Đảng, toàn dân.

D. Xác định hình thái khởi nghĩa từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa.

Câu 26. Nhận định nào đúng chuẩn về vai trò chung của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Đều là cơ sở của bạo lực cách mạng.

B. Đều đóng vai trò quyết định hành động thắng lợi.

C. Đều tăng trưởng từ đội du kích Bắc Sơn Võ Nhai.

D. Đều gắn với việc tăng trưởng của Mặt trận Việt Minh.

Câu 27. Khối liên minh công – nông được hình thành từ trào lưu 1930 – 1931 ghi lại bằng sự kiện nào?

A. Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời

B. Các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1930)

C. Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên.

D. Chính quyền Xô Viết được xây dựng

Câu 28. Đâu không phải là yếu tố giống nhau giữa trào lưu cách mạng 1930-1931 và trào lưu dân chủ 1936 – 1939?

A. Đều nằm trong cuộc vận động giải phóng dân tộc bản địa 1930 – 1945

B. Đều chống lại quân địch của dân tộc bản địa

C. Đều xây dựng lực lượng trên cơ sở liên minh công- nông

D. Đều sử dụng bạo lực cách mạng

Câu 29. Điểm khác lạ cơ bản của trào lưu cách mạng 1930 -1931 với những trào lưu đấu tranh ở những quy trình trước là

A. Là trào lưu cách mạng thứ nhất đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản

B. Đề ra trách nhiệm- tiềm năng đấu tranh triệt để

C. Diễn ra trên quy mô to lớn nhưng vẫn mang tính chất chất thống nhất cao

D. Hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt

Câu 30. Tại sao ở cùng một khoảng chừng thời hạn thuận tiện nhưng chỉ có 3 nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào giành được cơ quan ban ngành thường trực trong năm 1945?

A. Do quân Đồng minh vẫn chưa vào giải giáp ở 3 nước này

B. Do quân Nhật và lực lượng thân Nhật ở 3 nước này đã rệu rã

C. Do ý chí quyết tâm cao của nhân dân 3 nước

D. Do 3 nước đã có sự sẵn sàng sẵn sàng chu đáo về mọi mặt

Lời giải rõ ràng

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. C

2. C

3. C

4. A

5. C

6. C

7. B

8. C

9. C

10. A

11. A

12. A

13. B

14. C

15. D

16. B

17. C

18. D

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. A

27. C

28. D

29. A

30. D

Câu 1.

Phương pháp: chứng tỏ

Cách giải:

– Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời nhờ vào sự phối hợp: Chủ nghĩa Mác Lê-nin + trào lưu công nhân + trào lưu yêu nước. => Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản của những nước có quan hệ khăng khít, dưới sự ảnh hưởng và quan điểm chỉ huy của Quốc tế Cộng sản. Phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một bộ phận của cách mạng thê giới và góp thêm phần thúc đẩy, cổ vũ trào lưu cách mạng toàn thế giới.

– Ví dụ: Dưới sự lãnh đạo thống nhất và đúng đắn của Đảng, quân và dân ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điên Biên Phủ năm 1954, buộc Pháp phải kí Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về chấm hết trận chiến tranh, lập lại hòa bình ở 3 nước Đông Dương => Tác động lớn đến cách mạng Lào, Cam-pu-chia cũng như cổ vũ trào lưu cách mạng ở châu Phi và Mĩ Latinh.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: phân tích

Cách giải:

Sự Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với cách mạng Việt Nam, Đảng Ra đời đã:

– Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về giai cấp và đường lối cách mạng Việt Nam. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời, cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất và duy nhất của Đảng.

– Là bước sẵn sàng sẵn sàng thứ nhất có tính quyết định hành động cho những thắng lợi của cách mạng.

– Đánh dấu Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng toàn thế giới.

=> Đáp án A, B, D là những đáp án phản ánh đúng ý nghĩa của yếu tố Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

=> Đáp án C không đúng.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: lý giải

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng xác lập giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì: Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: nhìn nhận

Cách giải:

Tính sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng thể hiện ở việc vận dụng sáng tao chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, phối hợp đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa và giai cấp, trong số đó độc lập dân tộc bản địa là tư tưởng hầu hết. Thực tế Cách mạng Việt Nam chứng tỏ tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: nhìn nhận, nhận xét

Cách giải:

Giai cấp tư sản dân tộc bản địa là một bộ phận trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ, có góp phần nhất định trong cuộc đấu tranh dân tộc bản địa. => Điều này được thực tiễn cách mạng chứng tỏ là hoàn toàn đúng đắn.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị thứ nhất được thể hiện ở việc:

– Cương lĩnh vạch rõ tính chất của cách mạng Việt Nam là phải trải qua hai quy trình: Cách mạng tư sản dân quyền và cách social chủ nghĩa.

Cương lĩnh đưa ra trách nhiệm của cách mạng tư sản dân quyền ở việt nam là đánh đổ đế quốc Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách mạng.

Cương lĩnh coi cách mạng việt nam là một bộ phận của cách mạng toàn thế giới, đứng về phía mặt trận cách mạng gồm những dân tộc bản địa thuộc địa bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới.

=> Đáp án A, B, D đã cho toàn bộ chúng ta biết tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh. Đáp án C không phản ánh đúng.

Chọn: C

Câu 7.

Phương pháp: lý giải

Cách giải:

Tính chất nhân văn trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng được thể hiện ở việc xác lập lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân đồng thời phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản Việt Nam. => Xác định đúng vai trò, tính chất của từng giai cấp và lực lượng cách mạng, cũng như đối tượng người dùng cách mạng.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: nhìn nhận

Cách giải:

Giai cấp công nhân là lực lượng xã hội độc lập và tiên tiến và phát triển, hoàn toàn có thể nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chọn: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 88

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng xác lập rõ: Cần tận dụng hoặc trung lập bộ phận trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc bản địa.

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị thứ nhất xác lập trách nhiệm của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho Việt Nam độc lập, tự do => Nhiệm vụ nêu trong Cương lĩnh gồm có trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ, trong số đó trách nhiệm dân tộc bản địa được đặt lên số 1.

Chọn: A

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 95.

Cách giải:

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 cuộc tập dượt thứ nhất của Đảng cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Chọn đáp án: A

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang 94.

Cách giải:

Tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) đã quyết định hành động thay tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương.

Chọn đáp án: A

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 100.

Cách giải:

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã xác lập trách nhiệm trực tiếp, trước mắt là chống chính sách phản động thuộc địa, chống phát xít, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trận chiến tranh, đòi tự do, dân số, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Chọn đáp án: D

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 104.

Cách giải:

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) đã thay khẩu hiệu lập cơ quan ban ngành thường trực Xô Viết công nông binh bằng khẩu hiệu lập chính phủ nước nhà dân chủ cộng hòa.

Chọn đáp án: C

Câu 15.

Phương pháp: sgk trang 109.

Cách giải:

Hội nghị Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã xác lập sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa là TT của toàn Đảng, toàn dân.

Chọn đáp án: D

Câu 16.

Phương pháp: sgk trang 109.

Cách giải:

Về xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng trong quy trình 1939 1945, Đảng đã chủ trương tăng trưởng lực lượng từ đội du kích Bắc Sơn, thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I (14 2 1941), tiếp theo đó là Trung đội cứu quốc quân II (15 9 1941).

Chọn đáp án: B

Câu 17.

Phương pháp: sgk trang 109.

Cách giải:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn hảo nhất chủ trương được đưa ra tại Hội nghị Trung ương tháng 11 1939 nhằm mục đích xử lý và xử lý tiềm năng số 1 của cách mạng là dân tộc bản địa giải phóng.

Chọn đáp án: C

Câu 18.

Phương pháp: sgk trang 115.

Cách giải:

Ngay từ thời điểm ngày 13-8-1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Đến 23 giờ cùng trong thời gian ngày, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn nước.

Chọn đáp án: D

Câu 19.

Phương pháp: sgk trang 95, suy luận.

Cách giải:

Phong trào 1930 1931 là cuộc tập dượt thứ nhất cho cách mạng tháng Tám do:

– Khẳng định vai trò của khối liên minh công nông.

– Xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng viên.

– Tổ chức lực lượng quần chúng đấu tranh.

Đáp án C: thuộc điểm lưu ý của cách mạng Việt Nam từ thời điểm năm 1936.

Chọn đáp án: C

Câu 20.

Phương pháp: sgk trang 102, suy luận.

Cách giải:

Phong trào dân chủ 1936 1939 là cuộc tập dượt thứ hai cho cách mạng tháng Tám năm 1945 do:

– Quần chúng được tổ chức triển khai, giác ngộ rèn luyện và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.

– Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được nâng cao trong quần chúng.

– Đội Ngũ Nhân Viên, Đảng viên có sự tăng trưởng về số lượng và trưởng thành.

– Đảng thêm trưởng thành về chỉ huy kế hoạch và tích lũy kinh nghiệm tay nghề.

Đáp án D: là ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ thời điểm tháng 3 đến tháng 8 năm 1945)

Chọn đáp án: D

Câu 21.

Phương pháp: sgk trang 109 114, suy luận.

Cách giải:

– Quá trình sẵn sàng sẵn sàng cho cách mạng tháng Tám trình làng kép dài từ thời điểm năm 1930 đến năm 1945 nhưng triệu tập nhất ở quy trình 1939 1945, gồm có:

– Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang:

+ Xây dựng lực lượng chính trị.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang.

+ Xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng.

– Gấp rút sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang giành cơ quan ban ngành thường trực.

– Sự sẵn sàng sẵn sàng ở đầu cuối trước thời điểm ngày tổng khởi nghĩa.

Chọn đáp án: C

Câu 22.

Phương pháp: sgk trang 115, suy luận.

Cách giải:

Thời cơ ngàn năm có một để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực chỉ tồn tại trong mức chừng thời hạn từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Vì nếu như nhân dân Việt Nam nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực khi quân Đồng minh đã vào tức là Việt Nam đang vi vi phạm pháp quốc tế và cơ quan ban ngành thường trực được lập ra cũng không sẽ là hợp pháp.

Chọn đáp án: A

Câu 23.

Phương pháp: sgk trang 100, suy luận.

Cách giải:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương tạm gác khẩu hiệu: độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng để xử lý và xử lý những yếu tố trước mắt là tự do, dân số, dân chủ, cơm áo và hòa bình của người dân. Đây cũng là hội nghị thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong chủ trương của Đảng trước tình hình toàn thế giới và trong nước có nhiều biến chuyển.

Chọn đáp án: B

Câu 24.

Phương pháp: phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Nhận xét chung về Đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng từ thời điểm năm 1930 đến năm 1945:

– Khoa học đúng đắn, sáng tạo (nhờ vào tình hình rõ ràng của Việt Nam để sở hữu sự kiểm soát và điều chỉnh thích hợp).

– Độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi (đưa ra từ Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng (thời điểm đầu xuân mới 1930) và được thực thi xuyên thấu, linh hoạt qua những quy trình cách mạng)

– Có đội ngũ đảng viên kiên trung (quyết tâm, một lòng chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa)

– Con đường cách mạng vô sản (được Nguyễn Ái Quốc xác lập thời điểm đầu xuân mới 1920 và truyền bá vào Việt Nam thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và sau này là những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thời điểm tháng 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương).

Chọn đáp án: B

Câu 25.

Phương pháp: phân tích, so sánh.

Cách giải:

Hội nghị Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng tháng 11/ 1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 đều chủ trương đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 do quy định bởi toàn cảnh lịch sử rõ ràng quy trình này, trách nhiệm dân tộc bản địa nên phải xử lý và xử lý trước nhất. Chỉ có điểm khác là Hội nghị tháng 5/1941 chủ trương giương cao hơn thế nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa.

Chọn đáp án: A

Câu 26.

Phương pháp: phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Trong Cách mạng tháng Tám, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang đóng vai trò rất khác nhau, trong số đó:

– Lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định hành động thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

– Lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng, tương hỗ lực lượng chính trị.

Xét cho cùng, điểm giống giữa lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang là đều đống vai trò là cơ sở của bạo lực cách mạng, Đk để phối hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang trong tổng khởi nghĩa toàn dân. Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc không thể thiếu một trong hai tác nhân này.

Chọn đáp án: A

Câu 27.

Phương pháp: phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12-9-1930, có tầm khoảng chừng 8000 nông dân kéo đến huyện lị với khẩu hiệu Đả hòn đảo chủ nghĩa đế quốc!, Đả hòn đảo Nam triều!, Nhà máy về tay thợ thuyền . Cuộc biểu tình này còn có sự hưởng ứng và tham gia của phần đông công nhân. Lần thứ nhất công nhân và nông dân phối hợp đấu tranh có vũ trang, đoàn kết vì tiềm năng đấu tranh chung => Liên minh công nông được hình thành.

Chọn đáp án: C

Câu 28.

Phương pháp: so sánh, nhìn nhận.

Cách giải:

Trong trào lưu dân chủ 1936-1939 không sử dụng đến lực lượng vũ trang, không còn hoạt động và sinh hoạt giải trí đấu tranh vũ trang nên nó không phải là bạo lực cách mạng như trào lưu 1930 1931.

Chọn đáp án: D

Câu 29.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Từ thực tiễn trào lưu cách mạng 1930 -1931 hoàn toàn có thể thấy quân địch không bao giờ chịu thỏa hiệp để cơ quan ban ngành thường trực rơi vào tay người dân thuộc địa, bạo lực luôn là phương thức để đàn áp trào lưu đấu tranh của quần chúng. Do đó nên phải sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành cơ quan ban ngành thường trực.

Chọn đáp án: A

Câu 30.

Phương pháp: phân tích, liên hệ.

Cách giải:

Ngày 15-8-1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Chiến tranh toàn thế giới thứ hai kết thúc. Điều kiện khách quan thuận tiện cho những dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực đã tới. Trong Đk thuận tiện chung đó chỉ có 3 nước là Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập do: cả 3 nước đã có sự sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ đường lối, phương pháp, lực lượng để chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Trong khi nhiều nước ở khu vực Khu vực Đông Nam Á có Xu thế thân Đồng minh, quân Đồng minh đã sớm vào chiếm đóng nên thời cơ thuận tiện đã biết thành bỏ lỡ.

Chọn đáp án: D

4252

Video Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 45 phút phần 2 – đề số 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #phần #đề #số