Thủ Thuật Hướng dẫn Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. được Update vào lúc : 2022-04-19 18:23:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Last Updated On: 19/04/2022)

Khái niệm dân tộc bản địa và những đặc trưng cơ bản của dân tộc bản địa; Dưới đấy là quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân tộc bản địa:

Nội dung chính

    1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc2. Hai Xu thế khách quan của yếu tố phát triển quan hệ dân tộc3. Cương lĩnh dân tộc bản địa của chủ nghĩa Mác – LêninVideo liên quan

1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc bản địa

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, dân tộc là quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người, trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao, bao gồm: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc, dân tộc. Sự biến đổi của phương thức sản xuất chính là nguyên nhân quyết định hành động sự biến đổi của cộng đồng dân tộc.

Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập. thay thế phương thức sản xuất phong kiến. Ở phương Đông, dân tộc được hình thành trên cơ sở một nền văn hoá, một tâm lý dân tộc đã phát triển tương đối chín muồi và một cộng đồng kinh tế tài chính tuy đã đạt tới một mức độ nhất định tuy nhiên nhìn chung còn kém phát triển và ở trạng thái phân tán.

Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa cơ bản:

Thứ nhất: Dân tộc (nation) hay quốc gia dân tộc là cộng đồng chính trị – xã hội có những đặc trưng cơ bản sau này:

– Có chung phương thức sinh hoạt kinh tế tài chính. Đây là đặc trưng quan trọng nhất của dân tộc và là cơ sở link những bộ phận, những thành viên của dân tộc, tạo ra nền tảng vững chắc của dân tộc.

– Có lãnh thổ chung ổn định không biến thành chia cắt, là địa phận sinh tồn và phát triển của cộng đồng dân tộc. Khái niệm lãnh thổ bao gồm cả vùng đất, vùng biển, hải hòn đảo, vùng trời thuộc chủ quyền của quốc gia dân tộc và thường được thể chế hoá thành luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. Vận mệnh dân tộc một phần rất quan trọng gắn với việc xác lập. và bảo vệ lãnh thổ quốc gia dân tộc.

– Có sự quản trị và vận hành của một nhà nước, nhà nước – dân tộc độc lập..

– Có ngôn ngữ chung của vương quốc làm công cụ tiếp xúc trong xã hội và trong cộng đồng (bao gồm cả ngôn từ nói và ngôn từ viết).

– Có nét tâm ý biểu hiện qua nền văn hóa dân tộc và tạo ra bản sắc riêng của nền văn hóa dân tộc. Đối với những quốc gia có nhiều tộc người thì tính thống nhất trong phong phú văn hóa là đặc trưng của nền văn hoá dân tộc.

Thứ hai: Dân tộc – tộc người (ethnies). Ví dụ dân tộc Tày, Thái, Ê Đê… ở Việt Nam hiện nay.

Theo nghĩa này, dân tộc là cộng đồng người được hình thành lâu dài trong lịch sử và có ba đặc trưng cơ bản sau:

– Cộng đồng về ngôn từ (bao gồm ngôn từ nói, ngôn từ viết; hoặc chỉ riêng ngôn từ nói). Đây là tiêu chí cơ bản để phân biệt những tộc người rất khác nhau và là vấn đề luôn luôn được những dân tộc coi trọng giữ gìn. Tuy nhiên, trong quy trình phát triển tộc người vì nhiều nguyên nhân rất khác nhau, có những tộc người không hề ngôn từ mẹ đẻ mà sử dụng ngôn từ khác làm công cụ tiếp xúc.

– Cộng đồng về văn hóa. Văn hóa bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể ở mỗi tộc người phản ánh truyền thống, lối sống, phong tục, tập. quán, tín ngưỡng, tôn giáo của tộc người đó. Lịch sử phát triển của những tộc người gắn liền với truyền thống văn hóa truyền thống của họ. Ngày nay, cùng với xu thế giao lưu văn hóa vẫn tuy nhiên tuy nhiên tồn tại xu thế bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi tộc người.

– Ý thức tự giác tộc người. Đây là tiêu chí quan trọng nhất để phân định một tộc người và có vị trí quyết định hành động đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi tộc người. Đặc trưng nổi bật là những tộc người luôn tự ý thức về nguồn gốc, tộc danh của dân tộc mình; đó còn là ý thức tự xác lập sự tồn tại và phát triển của mỗi tộc người dù cho có những tác động làm thay đổi địa bàn cư trú, lãnh thổ, hay tác động ảnh hưởng của giao lưu kinh tế tài chính, văn hóa… Sự hình thành và phát triển của ý thức tự giác tộc người liên quan trực tiếp đến những yếu tố của ý thức, tình cảm, tâm ý tộc người.

Ba tiêu chuẩn này tạo ra sự ổn định trong mọi tộc người trong quy trình phát triển.

Đồng thời căn cứ vào ba tiêu chí này để xem xét và phân định những tộc người ở Việt Nam hiện nay.

Trong một quốc gia có nhiều tộc người, căn cứ vào số lượng của mỗi cộng đồng, người ta phân thành tộc người đa số và tộc người thiểu số. Cách gọi này không căn cứ vào trình độ phát triển của mỗi cộng đồng.

Như vậy, khái niệm dân tộc nên phải được hiểu theo hai nghĩa rất khác nhau. Thực chất, hai vấn đề này tuy rất khác nhau nhưng lại gắn bó rất mật thiết với nhau và không thể tách rời nhau.

2. Hai Xu thế khách quan của yếu tố phát triển quan hệ dân tộc bản địa

Nghiên cứu vấn đề dân tộc, V.I.Lênin phát hiện ra hai xu hướng khách quan trong sự phát triển quan hệ dân tộc.

Xu hướng thứ nhất, hiệp hội dân cư muốn tách ra để hình thành hiệp hội dân tộc bản địa độc lập. Nguyên nhân là do sự thức tỉnh, sự trưởng thành về ý thức dân tộc, ý thức về quyền sống của mình, những cộng đồng dân cư đó muốn tách ra để thành lập. những dân tộc độc lập..

Xu hướng này thể hiện rõ nét trong phong trào đấu tranh giành độc lập. dân tộc của những dân tộc thuộc địa và phụ thuộc muốn thoát khỏi sự áp bức, bóc lột của những nước thực dân, đế quốc.

Xu hướng thứ hai, những dân tộc bản địa trong từng vương quốc, thậm chí những dân tộc bản địa ở nhiều vương quốc muốn liên hiệp. lại với nhau. Xu hướng này nổi lên trong quy trình chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành chủ nghĩa đế quốc đi bóc lột thuộc địa; do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của khoa học và công nghệ, của giao lưu kinh tế tài chính và văn hoá trong xã hội tư bản chủ nghĩa đã làm xuất hiện nhu yếu xóa bỏ hàng rào ngăn cách Một trong những dân tộc, thúc đẩy những dân tộc xích lại gần nhau.

Trong thời đại ngày nay, hai xu hướng này trình làng với những biểu hiện rất phong phú và phong phú.

Xu hướng này thể hiện trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của những dân tộc bị áp bức nhằm xóa bỏ ách đô hộ của thực dân đế quốc, xác lập quyền tự quyết dân tộc; hoặc đấu tranh để thoát khỏi sự tẩy chay dân tộc, phân biệt chủng tộc; hoặc đấu tranh để thoát khỏi tình trạng bị đồng hóa cưỡng bức của những dân tộc nhỏ dưới ách áp bức của những nước tư bản chủ nghĩa. Ví dụ phong trào này đã trình làng mạnh mẽ và tự tin vào trong năm 60 của thế kỷ XX và kết quả là khoảng chừng 100 quốc gia đã giành được độc lập. dân tộc.

Ngày nay, xu hướng xích lại gần nhau thể hiện ở sự liên minh của những dân tộc trên cơ sở lợi ích chung về kinh tế tài chính, về chính trị, văn hoá, quân sự… để hình thành những hình thức liên minh phong phú, như liên minh khu vực: ASEAN, EU…

3. Cương lĩnh dân tộc bản địa của chủ nghĩa Mác – Lênin

Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp; phối hợp phân tích hai xu hướng khách quan trong sự phát triển dân tộc; dựa vào kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế giới và thực tiễn cách mạng Nga trong việc xử lý và xử lý vấn đề dân tộc trong năm thời điểm đầu thế kỷ XX, V.I.Lênin đã khái quát Cương lĩnh dân tộc như sau: “Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, những dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp. công nhân toàn bộ những dân tộc lại”.

Một là: Các dân tộc bản địa hoàn toàn bình đẳng

Đây là quyền thiêng liêng của những dân tộc, không phân biệt dân tộc lớn hay nhỏ, ở trình độ phát triển cao hay thấp. Các dân tộc đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau trên toàn bộ những lĩnh vực của đời sống xã hội, không dân tộc nào được giữ đặc quyền, đặc lợi về kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa.

Trong quan hệ xã hội cũng như trong quan hệ quốc tế, không một dân tộc nào có quyền đi áp bức, bóc lột dân tộc khác. Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải được thể hiện trên cơ sở pháp lý, nhưng quan trọng hơn nó phải được thực hiện trên thực tế.

Để thực hiện được quyền bình đẳng dân tộc, trước hết phải thủ tiêu tình trạng áp bức giai cấp, trên cơ sở đó xoá bỏ tình trạng áp bức dân tộc; phải đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Quyền bình đẳng Một trong những dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Một trong những dân tộc.

Hai là: Các dân tộc bản địa được quyền tự quyết 

Đó là quyền của những dân tộc tự quyết định hành động lấy vận mệnh của dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ chính trị và con đường phát triển của dân tộc mình.

Quyền tự quyết dân tộc bao gồm quyền tách ra thành lập. một quốc gia dân tộc độc lập., đồng thời có quyền tự nguyện liên hiệp. với dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền dân tộc tự quyết phải xuất phát từ thực tiễn – cụ thể và phải đứng vững trên lập. trường của giai cấp công nhân, đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích dân tộc và lợi ích của giai cấp công nhân. V.I.Lênin đặc biệt chú trọng quyền tự quyết của những dân tộc bị áp bức, những dân tộc phụ thuộc.

Quyền tự quyết dân tộc không đồng nhất với “quyền” của những tộc người thiểu số trong một quốc gia đa tộc người, nhất là việc phân lập. thành quốc gia độc lập.. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn, thủ đoạn của những thế lực phản động, thù địch lợi dụng chiêu bài “dân tộc tự quyết” để can thiệp. vào công việc nội bộ của những nước, hoặc kích động đòi ly khai dân tộc.

Ba là: Liên hiệp. công nhân toàn bộ những dân tộc bản địa

Liên hiệp. công nhân những dân tộc phản ánh sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; phản ánh sự gắn bó ngặt nghèo giữa tinh thần của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính.

Đoàn kết, liên hiệp. công nhân những dân tộc là cơ sở vững chắc để đoàn kết những tầng lớp. nhân dân lao động thuộc những dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập. dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì vậy, nội dung này vừa là nội dung chủ yếu vừa là giải pháp quan trọng để link những nội dung của Cương lĩnh dân tộc thành một chỉnh thể.

Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở lý luận quan trọng để những Đảng cộng sản vận dụng thực hiện chính sách dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập. dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

(Nguồn: GS. TS Hoàng Chí Bảo CB, Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa học, 2022)

4500

Review Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ.

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm những dân tộc bản địa việt nam. cho ví dụ. vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #những #dân #tộc #việt #nam #cho #ví #dụ