Mẹo Hướng dẫn Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng được Update vào lúc : 2022-11-10 16:54:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém tăng trưởng?A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.
C. Một số địa chủ chuyển sang marketing thương mại theo phía tư bản chủ nghĩa.
D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.
Câu 2: Tính chất lỗi thời của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là yếu tố nào?A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lỗi thời.
B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp,
C. Ruộng đất bị bỏ hoang.
D. Mất mùa đói kém xẩy ra thường xuyên.
E. Không có cty tiền tệ và đo lường xẩy ra thường xuyên.
Câu 3. Chế độ phong kiến đã ngưng trệ sự tăng trưởng của công, thương nghiệp Pháp ra làm sao?A. Đánh thuế nặng
B. Không có cty tiền tệ và đo lường thống nhất
C. Sức mua của dân rất hạn chế
D. A, B, C đều đúng
Câu 4. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?A. Quân chủ lập hiến
B. Cộng hoà tư sản
C. Quân chủ chuyên chế
D. Quân chủ lập hiến xen kẽ với quân chủ chuyên chế
Câu 5. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp và sang trọng nào?A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
D. Nông dân, tư sản, những tầng lớp khác.
Câu 6. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp và sang trọng nào được hưởng độc quyền, không phải đóng thuế?A. Đẳng cấp tăng lữ.
B. Đẳng cấpquý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba.
D. Đẳng cấptăng lữ và quý tộc.
Câu 7. Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ những giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, công nhân,
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.
Câu 8. Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng phần đông nhất ở nước Pháp?A. Công nhân.
B. Tư sản.
C. Nông dân.
D. Thợ thủ công.
Câu 9. Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp xích míc nào là xích míc cơ bản nhất?A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thời thánh với những tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp và sang trọng thứ ba với đẳng cấp và sang trọng tăng lữ.
D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chính sách phong kiến.
Câu 10. Sự suy yếu của chính sách quân chủ chuyên chế Pháp biểu lộ ở những điểm nào?.A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư sản không trả được.
B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lỗi thời, kinh tế tài chính suy yếu.
C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ và tự tin.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 11. Điền đúng (Đ), sai (S) vào những câu sau này:A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp tăng trưởng.
B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế.
C. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp và sang trọng không phải đóng thuế.
D. Tư sản Pháp có quyền lực tối cao về kinh tế tài chính và chính trị.
E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và Tăng lữ.
F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo vệ quyền tự do.
Câu 12. Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.
B. phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.
C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.
D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.
Câu 13. Số nợ của Nhà nước phong kiến Pháp vay của tư sản đến năm 1789 lên đến mức bao nhiêu?A. 4 tỉ livrơ.
B. 5 tỉ livrơ.
C. 6 tỉ livrơ.
D. 7 tỉ livrơ.
Câu 14. Vì sao việc lấn chiếm pháo đài trang nghiêm Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?.A. Pháo đài Ba-xti trượng trưngcho uy quyền nhà Vua.
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
C. Pháo đài là nơi giam giữ những người dân chống chính sách phong kiến.
D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn thứ nhất quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục tăng trưởng.
Câu 15. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được những gì?A. Phế truất vua Lu-i XVI
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền,
C. Hạn chế quyền vua.
D. Xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân.
Câu 16. Cách mạng 1789 thắng lợi ở Pháp, phái Lập hiến lên nắm quyền. Phái Lập hiến thuộc tầng lớp nào?A. Tư sản công thương.
B. Đại tư sản,
C. Quý tộc mới.
D. Đại địa chủ.
Câu 17. Cuộc khởi nghĩa ngày 10-8-1792 của nhân dân Pa-ri cùng tình nguyện quân những địa phương đã đưa tới kết quả gì?A. Đánh bại liên minh Áo-Phổ.
B. Đánh bại bọn phản động nước Pháp.
C. Lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xoá bỏ chính sách phong kiến.
D. A + B đúng.
Câu 18. Ngày 28 – 8 – 1789 trình làng sự kiện lịch sử nào ở Pháp?A. Công nhân, thợ thủ công lấn chiếm nhà tù Ba-xti.
B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Ra đời.
C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa khỏi mọi trách nhiệm và trách nhiệm của nông dân.
Câu 19. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (đã thể hiện mặt tiến bộ ở điểm nào)?A. Đề cao yếu tố quyền tự do, bình đẳng của con người.
B. Bảo vệ quyền lợi cho toàn bộ những tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
D. A + B đúng.
Câu 20. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp là gì?A. Tuyên bố xóa khỏi mọi trách nhiệm và trách nhiệm của nông dân.
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
C. Thông qua Hiến pháp mới, xác lập chính sách quân chủ lập hiến cho nước Pháp.
D. Ban hành chính sách phổ thông đầu phiếu.
Câu 21. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?A. Chỉ phục vụ cho quyền lực tối cao của giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến,
d. Phục vụ cho những tầng lớp tham gia đấu tranh.
Câu 22. Saungày 10 – 8 – 179
2 đến trước thời điểm ngày 02 – 6 – 1793, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp?
A. Phái Lập hiến.
B. Phái quân chủ Lập hiến,
C. Phái Gia-cô-banh.
D. Phái Gi-rông-đanh.
Câu 23. Nền Cộng hoà thứ nhất của nước Pháp được xây dựng vào thời hạn nào? A. Ngày 21-9-1790. C. Ngày 21-9-1792.
B. Ngày 21-9-1791. D. Ngày 21-9-1793.
Câu 24. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự việc tiến công của quân Anh và phong kiến châu Âu ra làm sao?A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm.
B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản.
C. Ổn định đời sống và cống hiến cho nhân dân, củng cố nhà nước.
D. Không lo tổ chức triển khai chống ngoại xâm và nội phản và ổn định đời sống nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực tối cao.
Câu 25. Điều nào chứng tỏ cách mạng Pháp tăng trưởng tăng trưởng trong quy trình phái Gi-rông-đanh cầm quyền?A. Nam giới từ 21 tuổi được đi bầu cử.
B. Thành lập nền cộng hoà, xử tử vua Lu-i XVI.
C. Chiến thắng quân Áo-Phổ ở Van-mi, đuổi chúng thoát khỏi giang sơn.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 26. Phái Gia-cô-banh nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp Tính từ lúc:A. Từ ngày 2 – 6 – 1793.
B. Sau ngày 10 – 8 – 1792.
C. Sau ngày 21 – 01- 1793
D. Sau ngày 31 – 5 – 1793.
Câu 27. Trong những giải pháp sau của phái Gia cô banh, giải pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất của người nông dân?A. Giải quyết yếu tố ruộng đất cho nông dân
B. Quy định giá cả tối đa những món đồ thiết yếu
C. Thực hiện chủ trương trưng thu lúa mì
D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân
Câu 28. Nguyên nhân nào dẫn đến việc thất bại của phái Gia cô banh?A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng
B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ nước nhà
C. Chỉ lo củng cố quyền lực tối cao
D. Tư sản phản cách mạng tiến hành thay máu chính quyền
D. Cả 4 ý trên
Câu 29. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc thay máu chính quyền lật đổ phái Gia cô banh?A. Để tranh giành quyền lực tối cao
B. Để bảo vệ quyền lực tối cao của giai cấp tư sản
C. Do xích míc thâm thúy giữa phái Gia cô banh và tư sản phản cách mạng
D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục tăng trưởng vì động chạm nhiều đến quyền lợi của giai cấp tư sản
Câu 30. Nguyên nhân cơ bản nào chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?.A. Cách mạng thi hành nhiều giải pháp nhất quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
B. Cách mạng lật đổ chính sách phong kiến, xử lý và xử lý yếu tố ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
C. Thiết lập được nền cộng hoà tư sản
D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh điểm với nền chuyên chính dân chủ Gia cô banh.
Câu 31. Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì?A. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa
B. Cách mạng tư sản
C. Cách mạng vô sản
D. Cách mạng dân gia chủ dân
Câu 32. Hãy nối thời hạn ở cột A với việc kiện ở cột B bằng những mũi tên sao cho đúng. 1. 14-7-1789 2. 8-1789 3. 9-1791 4. 10-8-1792 5. 21-9-1972 6. 2-6-1793 7. 27-7-1794
a. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
b. Đánh chiếm pháo đài trang nghiêm nhà tù Ba- xti c. Lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm cơ quan ban ngành thường trực. d. Thông qua Hiến pháp, xác lập chính sách quân chủ lập hiến e. Lật đổ sự thống trị của phái lập hiến f. Thành lập nền cộng hòa g. Tư sản phản cách mạng thay máu chính quyền, Cách mạng kết thúc

4195

Video Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vì sao trước cách mạng công nghiệp Pháp kém tăng trưởng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vì #sao #trước #cách #mạng #công #nghiệp #Pháp #kém #phát #triển