Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì được Update vào lúc : 2022-01-29 00:07:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là khái niệm mà Hồ Chí Minh thừa kế của Tôn Trung Sơn để vận dụng vào cách mạng Việt Nam, nhưng thực ra khái niệm ấy của hai lãnh tụ này còn có nhiều điểm tương đương và khác lạ. Bài viết này, tác giả đã triệu tập phân tích, so sánh, nhìn nhận quan điểm của Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, để thấy được những mặt tiến bộ, tích cực và hạn chế trong quan điểm của Tôn Trung Sơn và giá trị đích thực của tiềm năng Độc lập-Tự do-Hạnh phúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu thực thi.Tôn Trung Sơn – Tôn Dật Tiên (1866-1925) – nhà dân chủ cách mạng, người sáng lập Chủ nghĩa tam dân (Chủ nghĩa dân tộc bản địa, Chủ nghĩa dân quyền, Chủ nghĩa dân số), người cha của cách mạng Trung Quốc. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng lớn đến những nhà yêu nước của Việt Nam thời gian cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX, trong số đó tiêu biểu vượt trội là Hồ Chí Minh với nội dung được rất là quan tâm là ba nguyên tắc: Dân tộc độc lập; Dân quyền tự do; Dân sinh niềm sung sướng[1](1) và chủ trương thân Nga, liên Cộng, phù trợ công nông. Đây là những tư tưởng tiến bộ, tích cực và hoàn toàn có thể vận dụng vào cách mạng Việt Nam.Sự gặp gỡ giữa tư tưởng của Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh, trước hết là ở việc lấy quyền lợi dân tộc bản địa làm tiềm năng của cách mạng. Tôn Trung Sơn coi Chủ nghĩa dân tộc bản địa là Chủ nghĩa quốc tộc (vương quốc), đấy là cái làm cho mọi người hiểu được rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn của dân tộc bản địa mình và cùng nhau đoàn kết lại để thực thi tiềm năng chung của dân tộc bản địa-tiềm năng cứu nước. Chủ nghĩa dân tộc bản địa được củng cố thì chủ nghĩa toàn thế giới mới hoàn toàn có thể tăng trưởng được nhưng ông lại nhận định rằng: Chủ nghĩa Marx không phải là chủ nghĩa cộng sản đích thực, cái mà Proudon, Bacunin chủ trương mới là chủ nghĩa cộng sản đích thực[2]. Thực chất tư tưởng của Proudon (1809-1865) và Bacunin (1814-1876) là đứng trên quan điểm của giai cấp tiểu tư sản, kỳ vọng vào việc tái tạo xã hội tư bản theo quy mô lý tưởng phù phù thích hợp với đạo đức và tình cảm của người tiểu tư sản ngay trên cơ sở tồn tại của xã hội tư bản. Họ nhất quyết phủ nhận chủ nghĩa Mác, bác bỏ chuyên chính vô sản và vai trò của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh để thủ tiêu những giai cấp bóc lột. Đây là chủ nghĩa cải lương, vô chính phủ nước nhà.Như vậy, Tôn Trung Sơn đang không hiểu Chủ nghĩa Mác, không thấy được quy luật, động lực của yếu tố vận động và tăng trưởng của lịch sử, ông phê phán chủ nghĩa cộng sản khoa học, ca tụng xã hội được xây dựng trên tinh thần tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản, ông lấy cái mà lịch sử đã chứng tỏ tính hạn chế và đào thải để coi đó là cái đích thực. Ngoài ra, ông coi sự tăng giảm dân số là cơ sở của yếu tố vận động, tăng trưởng lịch sử chứ không phải là vì phương thức sản xuất, và khi phác thảo về tiềm năng đấu tranh để giải phóng dân tộc bản địa thì ông có tư tưởng bá chủ, khi nhận định rằng: An Nam và Miến Điện vốn là lãnh thổ của Trung Quốc. Đồng thời, Tôn Trung Sơn không lựa chọn con phố cách mạng vô sản để cứu nước mà chỉ tạm ngưng ở cuộc cách mạng dân chủ tư sản-tức là lúc cách mạng thành công xuất sắc thì chủ trương xây dựng nhà nước dân chủ tư sản do giai cấp tư sản lãnh đạo-tăng trưởng theo con phố tư bản chủ nghĩa. Thực chất quyền lợi dân tộc bản địa mà ông theo đuổi chẳng qua chỉ là quyền lợi của giai cấp tư sản.Đối với Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa dân tộc bản địa là một động lực lớn của giang sơn[3]. Đó là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc bản địa chân chính gắn sát với chủ nghĩa quốc tế và khi chủ nghĩa dân tộc bản địa thắng lợi thì nhất định nó sẽ trở thành chủ nghĩa quốc tế. Chủ nghĩa dân tộc bản địa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng ở đấy là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc bản địa chân chính gắn sát với chủ nghĩa quốc tế. Người viết: Khi chủ nghĩa dân tộc bản địa… thắng lợi,…, nhất định chủ nghĩa dân tộc bản địa ấy sẽ trở thành chủ nghĩa quốc tế[4], là độc lập dân tộc bản địa gắn sát với CNXH, với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng của nhân dân. Hồ Chí Minh đã tìm ra cho dân tộc bản địa con phố cứu nước giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp và ở đầu cuối là giải phóng quả đât bị áp bức, giải phóng những dân tộc bản địa thuộc địa. Điều này thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa quyền lợi dân tộc bản địa, quyền lợi giai cấp và toàn quả đât. Như vậy, chủ nghĩa dân tộc bản địa theo Hồ Chí Minh, hoàn toàn khng phải là thứ chủ nghĩa dân tộc bản địa phong kiến, tư sản hay của Quốc tế II, (càng không phải là chủ nghĩa dân tộc bản địa cải lương), mà là chủ nghĩa dân tộc bản địa chân chính, theo lập trường chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn dân tộc bản địa với quốc tế, dân tộc bản địa với giai cấp, hướng tới triệt để giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng xã hội và giải phóng con người[5].Trong khi nêu cao yếu tố dân tộc bản địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ hạ thấp hoặc coi thường yếu tố giai cấp, đấu tranh giai cấp mà đã xử lý và xử lý đúng đắn, sáng tạo quan hệ giữa dân tộc bản địa và giai cấp, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trong quy trình tăng trưởng của cách mạng Việt Nam, là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản tức là hai quy trình cách mạng: dân tộc bản địa (tư sản dân quyền) dân chủ (thổ địa) và chủ nghĩa cộng sản (quy trình thấp là xã hội chủ nghĩa[6]. Tức là, cách mạng Việt Nam phải phân thành hai bước, bước thứ nhất là đánh đổ đế quốc, đánh đổ phong kiến, thực thi người cày có ruộng, xây dựng chính trị và kinh tế tài chính dân chủ mới. Bước thứ hai là tiến lên chủ nghĩa xã hội, tức là quy trình đầu của chủ nghĩa cộng sản. Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết, độc lập, thống nhất là trách nhiệm trước mắt, số 1; từng bước thực hành thực tiễn dân chủ. Hoàn thành toàn bộ những trách nhiệm này cũng nghĩa là xây dựng Đk để tiến tới chủ nghĩa xã hội. Điều này thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa quyền lợi dân tộc bản địa, quyền lợi giai cấp và quyền lợi toàn quả đât.Tôn Trung Sơn, vị trí căn cứ vào sự thông minh tài sức của nhân dân để phân biệt 3 loại người: Biết trước, giác ngộ trước trước; biết sau, giác ngộ sau và không biết, không giác ngộ. Biết trước, giác ngộ trước trước là những người dân tư sản, tiểu tư sản và tầng lớp trí thức. Biết sau, giác ngộ sau là những nhà tuyên truyền. Không biết, không giác ngộ đấy là quảng đại quần chúng công nông. Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết, ông không thấy được vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, và lại quá tôn vinh vai trò của những nhà lý luận, nhà khoa học, nhà cách mạng.Khác với Tôn Trung Sơn, Hồ Chí Minh coi Dân là toàn bộ những người dân lao động trong xã hội, không phân biệt già-trẻ, trai-gái, dân tộc bản địa, tôn giáo, giàu-nghèo… Trong số đó công nông là đông nhất, bị áp bức nặng nề nhất và là người gan góc nhất, do đó, công nông là gốc cách mệnh; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ… là bầu bạn cách mệnh của công nông[7]. Tức là, công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt, là lực lượng nòng cốt của cách mạng. Dân không bao hàm bọn phản quốc, bọn tay sai bán nước hại dân, những kẻ đi ngược lại với quyền lợi, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Do đó, Người luôn có niềm tin tưởng sắt đá vào sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân, trong khung trời không gì quý bằng nhân dân. Trong toàn thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tin tưởng vào sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân với ý nghĩa Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng, chứ không phải là yếu tố nghiệp của thành viên anh hùng nào[8]. Lợi ích dân tộc bản địa là tiêu chuẩn để phân biệt lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng.Chủ nghĩa Dân quyền chủ trương dân quyền bình đẳng, phổ cập, mọi thành viên và đoàn thể chống đế quốc đều được hưởng quyền tự do, dân chủ. Theo Tôn Trung Sơn, dân quyền là sức mạnh chính trị của nhân dân, nhân dân quản trị và vận hành chính trị, tức là có quyền: tuyển cử, bãi miễn, sáng tạo, phúc quyết. Chính phủ có quyền: lập pháp, tư pháp, hành pháp, giám sát và khảo thí. Muốn thực thi được yếu tố dân quyền thì nên phải có một chính phủ nước nhà có đủ sức, có quyền định đoạt, không hạn chế hành vi của tớ, mọi việc do họ tự do xử lý, có thế vương quốc mới tiến bộ, tiến bộ mới nhanh. Tức là, những người dân tham gia chính phủ nước nhà phải là những người dân hữu năng-trị quyền.Đồng thời, Tôn Trung Sơn bàn đến yếu tố bình đẳng trong xã hội và nhận định rằng: Nói đến vị thế bình đẳng trong xã hội là nói vị thế khởi điểm ban đầu bình đẳng, tiếp theo đó từng người nhờ vào thông minh tài lực bẩm sinh rồi tự mình rèn luyện, vì thông minh tài lực bẩm sinh rất khác nhau nên kết quả đương nhiên rất khác nhau, thành tựu tài cán rất khác nhau, do đó đương nhiên không thể bình đẳng. Như thế mới là đạo lý của bình đẳng thật[9]. Do đó, nếu thực thi bình đẳng một cách hàng loạt thì xã hội sẽ suy thoái và khủng hoảng và đi vào khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. Vì thế nói dân quyền bình đẳng, toàn thế giới phải tiến bộ với ý nghĩa là nhân dân phải có vị thế bình đẳng về chính trị. Chỗ đứng của bình đẳng tự do là dân quyền, tùy từng dân quyền. Dân quyền tăng trưởng rồi thì bình đẳng tự do mới hoàn toàn có thể tồn tại lâu dài, nếu không còn dân quyền thì không giữ được bất luận bình đẳng tự do gì.Cùng với quy trình tìm đường giải phóng dân tộc bản địa, Hồ Chí Minh đã tìm kiếm một thể chế chính trị không theo vị trí hướng của những cuộc cách mạng ở Pháp, Mỹ, cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc vì đó là những nhà nước nhờ vào nền tảng của chính sách dân chủ tư sản. Mà riêng với cách mạng Việt Nam, toàn bộ chúng ta đã quyết tử làm cách mạng, thì phải làm cho tới nơi, nghĩa là lúc cách mạng thành công xuất sắc thì giao quyền cho dân chúng số nhiều, không để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi quyết tử nhiều lần, thế dân chúng mới được niềm sung sướng.Pháp luật phải nhờ vào nền đạo đức, đạo đức là gốc của pháp lý. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, pháp lý có vai trò là công cụ quản trị và vận hành của nhà nước và công cụ của từng thành viên để bảo vệ, bảo vệ tự do, công minh, dân chủ, bình đẳng nam nữ và bình đẳng xã hội. Điều này thể hiện tính nhân văn, tư tưởng tiến bộ, khoa học, khắc phục sự nhận thức tuyệt đối hoá vai trò giai cấp của pháp lý, thể hiện sự nhận thức đúng đắn về giá trị xã hội to lớn của pháp lý. Tư tưởng pháp lý của Người được trình diễn trong một chỉnh thể thống nhất với những yếu tố dân chủ, tự do, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống. Đây cũng đó đó là đời sống thực của pháp lý, pháp lý tăng trưởng từ đời sống xã hội và quay trở về phục vụ đời sống xã hội. Đồng thời, còn tiềm ẩn những yếu tố triết lý về bản chất, vai trò, quan hệ giữa pháp lý và những quy tắc xã hội khác mà trực tiếp nhất là đạo đức. Tức là, pháp lý XHCN phải nhờ vào nền đạo đức – đạo đức cách mạng thì mới thuyết phục được hầu hết nhân dân tự giác thực thi và ủng hộ.Để xây dựng Nhà nước pháp quyền và quản trị và vận hành xã hội, Người đã chỉ ra rằng: Trăm điều phải có thần linh pháp quyền[10]. Trăm điều là một đại lượng có tính tuyệt đối, nhưng rất rõ ràng ràng, được sử dụng Theo phong cách ẩn dụ để đề cập đến một chiếc chung, bao quát. Còn thần linh pháp quyền là chỉ một điều rất thiêng liêng và mọi hành vi, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí ở mọi nơi, mọi lúc của những cty, nhân viên cấp dưới nhà nước, của mọi công dân và những tổ chức triển khai xã hội phải thể hiện được thần linh pháp quyền. ý thức, tinh thần pháp lý phải chi phối, chỉ huy mọi hành vi, hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy nhà nước, mọi cơ quan nhà nước, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên pháp chế bao trùm đời sống xã hội. Vì thế, tại phiên họp thứ nhất của Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Hồ Chí Minh đã đề xuất kiến nghị Chính phủ nhanh gọn thực thi việc tổ chức triển khai tổng tuyển cử và phát hành một hiến pháp dân chủ[11] với mục tiêu là bảo vệ được quyền tự do dân chủ cho những tầng lớp nhân dân, trên cơ sở công nông liên minh và do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó phải thật sự bảo vệ nam nữ bình quyền và dân tộc bản địa bình đẳng. Hiến pháp dân chủ đó không những là cơ sở pháp lý để xây dựng một nhà nước hợp hiến, hợp pháp, mà còn là một nền tảng để phát hành những luật đạo rõ ràng nhằm mục đích thực thi và bảo vệ bằng pháp lý những quyền dân chủ của nhân dân.Sự thống trị của pháp lý trong đời sống chính trị – xã hội của một giang sơn là điểm lưu ý cơ bản và quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền. Đó là nhà nước tự đặt mình dưới luật, hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ hiến pháp, pháp lý, tuân thủ những luật đạo do mình thông qua. Như vậy, Hồ Chí Minh đã nhận được thấy vai trò tối thượng của một nhà nước quản trị và vận hành xã hội bằng pháp lý nhưng phải là pháp lý dân chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân lao động, là cơ sở pháp lý để xây dựng nhà nước phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thể hiện vai trò xác lập quan hệ bình đẳng giữa nhà nước với công dân… có như vậy nó mới trở thành một phương tiện đi lại để xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền.Tôn Trung Sơn coi Chủ nghĩa dân số là chủ nghĩa xã hội, còn gọi là chủ nghĩa cộng sản, tức là chủ nghĩa đại đồng[12]. Bởi vì, xét đến cùng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là xử lý và xử lý yếu tố dân số. Đây là yếu tố tương đương giữa Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh trong việc hướng tới một xã hội mà những nhu yếu ăn, ở, mặc, đi lại… của nhân dân được phục vụ. Song trong phương pháp xử lý và xử lý yếu tố nó lại sở hữu nhiều điểm rất khác nhau, nhất là trong cương lĩnh ruộng đất.Vấn đề ruộng đất được Tôn Trung Sơn xem là cái gốc của toàn bộ những yếu tố xã hội. Nếu ruộng đất được phân loại đồng đều thì sự phân biệt giàu nghèo sẽ không còn thật găy gắt. trái lại, nếu có sự bất bình đẳng, nó sẽ tạo ra những yếu tố xã hội nghiêm trọng. Do đó, ông chủ trương thực thi trung bình địa quyền, tức là tiến hành công hữu quyền ruộng đất, nhằm mục đích xoá bỏ sự lũng đoạn điền thổ của giai cấp thống trị phong kiến, làm cho quyền ruộng đất trong toàn nước đều được sử dụng một cách công minh, hợp lý đem lại quyền lợi chung cho mọi người và nó được thực thi thông qua việc trao quyền định giá thành của đất bán đai cho chủ đất, quy định về giá thành của đất bán… tiến tới người cày có ruộng. Đối với yếu tố tiết chế tư bản, Tôn Trung Sơn đưa ra hai chủ trương: tiết chế tư bản tư nhân và tăng trưởng tư bản nhà nước để chính sách tư bản tư nhân không thể thao túng được quốc kế dân số, ngăn ngừa sự phân biệt giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội do sự chênh lệch giàu nghèo giữa tư bản tư nhân và người lao động. Giải quyết yếu tố này phải dùng phương pháp hoà bình với 4 giải pháp: Cải cách xã hội và công nghiệp; công hữu hoá ngành giao thông vận tải lối đi bộ; đánh thuế trực thu tức là thuế thu nhập; xã hội hoá phân phối, tức là hợp tác xã.Cùng với đó là tăng cường tăng trưởng tư bản nhà nước với kỳ vọng sẽ tạo ra được sức mạnh đối kháng chống lại sự vận dụng về kinh tế tài chính của thế lực đế quốc để chấn hưng công nghiệp, tăng trưởng thực nghiệp vương quốc, khai thác nguồn tài nguyên giàu sang, tạo ra tư bản nhà nước trên cơ sở tăng trưởng giao thông vận tải lối đi bộ, đường tàu, đường sông với quy mô lớn; thực thi khai khoáng; sản xuất công nghiệp. Đồng thời, lấy những doanh nghiệp nhà nước để ngăn cản phạm vi tăng trưởng và lũng đoạn của tư bản tư nhân nhằm mục đích tạo ra sự công minh về quyền lợi vật chất cho mọi người trong xã hội, cũng như tạo ra sức mạnh nội tại của vương quốc để chống lại những áp lực đè nén về kinh tế tài chính từ bên phía ngoài, mang lại một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, niềm sung sướng cho nhân dân Trung Quốc.Việc mơ tưởng rằng ở Trung Quốc hoàn toàn có thể ngăn ngừa được chủ nghĩa tư bản, rằng ở đó cuộc cách social sẽ thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn vì đó là nước lỗi thời,… thực ra là một mơ tưởng hoàn toàn phản động vì cuộc cách mạng kinh tế tài chính đó đưa tới sự chuyển giao địa tô cho nhà nước, thực thi quốc hữu hóa ruộng đất thông qua một thứ thuế thống nhất. Sự chênh lệch giữa giá trị ruộng đất ở vùng nông thôn hẻo lánh và ở đô thị lớn là yếu tố chênh lệch về số lượng địa tô. Giá trị ruộng đất là địa tô được tư bản hóa. Biến sự tăng thêm giá trị của ruộng đất thành tài sản nhân dân thì nghĩa là chuyển giao địa tô, tức là sở hữu ruộng đất, vào tay nhà nước, hay nói một cách khác là quốc hữu hóa ruộng đất. Một cuộc cải cách như vậy trong khuôn khổ chủ nghĩa tư bản là yếu tố tiêu biểu vượt trội cho chủ nghĩa tư bản thuần túy nhất, triệt để nhất, hoàn hảo nhất, lý tưởng nhất và nếu thực thi khá đầy đủ cương lĩnh ruộng đất ấy thì sẽ làm cho chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp tăng trưởng rất là nhanh gọn.Vấn đề Cương lĩnh ruộng đất ở Hồ Chí Minh được xác lập một cách rõ ràng, rõ ràng và triệt để hơn nhằm mục đích xử lý và xử lý yếu tố ruộng đất cho nông dân. Với chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, tiến hành tịch thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp. Thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng là một phần rất quan trọng trong trách nhiệm cách mạng dân chủ, để xoá bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, giải phóng sức sản xuất, xác lập vai trò làm chủ của người nông dân ở nông thôn, nên việc thực thi người cày có ruộng là góp thêm phần thực thi tích cực trách nhiệm chống đế quốc.Sự rất khác nhau nữa giữa hai lãnh tụ này còn là một ở phương pháp: Tôn Trung Sơn không coi đấu tranh giai cấp là một động lực của yếu tố tăng trưởng xã hội mà coi yếu tố dân số mới đó đó là động lực gốc của lịch sử, chính bới nó góp thêm phần xử lý và xử lý những yếu tố về đời sống của nhân dân, sống sót của xã hội, sinh kế của quốc dân, sinh mệnh của quần chúng, cho nên vì thế phải đưa TT của chính trị, xã hội, kinh tế tài chính trong lịch sử quy về yếu tố dân số, lấy dân số làm TT của lịch sử xã hội[13], thực ra đấy là việc cố ý che dấu xích míc giai cấp. Do đó, ông khước từ với việc dùng chuyên chính công nông, tức là dùng phương pháp cách mạng để xử lý và xử lý yếu tố kinh tế tài chính, nếu dùng phương pháp cách mạng chỉ hoàn toàn có thể xử lý và xử lý được yếu tố chính trị, chứ không thể xử lý và xử lý được yếu tố kinh tế tài chính và nếu dùng giải pháp cách mạng để xử lý và xử lý yếu tố kinh tế tài chính chắc như đinh sẽ không còn thể đã có được những thành công xuất sắc, nếu không thích nói là thất bại.Đối với Hồ Chí Minh, việc cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa phải bằng con phố cách mạng vô sản. Chủ nghĩa dân tộc bản địa, đấu tranh giai cấp, đoàn kết toàn dân là động lực của yếu tố tăng trưởng xã hội. Việc giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân mới chỉ là bước đầu mà trách nhiệm đó đó là xây dựng giang sơn, là ra sức thi đua sản xuất để: Toàn dân đủ ăn đủ mặc; toàn dân biết đọc, biết viết; toàn bộ đội khá đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm; toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Thế là toàn bộ chúng ta thực thi: Dân tộc độc lập. Dân quyền tự do. Dân sinh niềm sung sướng. Muốn vậy, phải tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá, những luật đạo về tự do dân chủ,… đó là những yếu tố rất quan trọng về quốc kế dân số, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Độc lập, tự do, hoà bình, là yếu tố kiện để xây dựng, tổ chức triển khai tốt đời sống và cống hiến cho nhân dân. Không thể đem lại cho con người niềm sung sướng thực sự nếu như không thủ tiêu được chính sách người bóc lột người. Do đó, độc lập dân tộc bản địa phải thực sự, hoàn toàn, gắn với thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ vương quốc; gắn sát với tự do, dân chủ, ấm no, niềm sung sướng của nhân dân; xoá bỏ vĩnh viễn ách áp bức, bóc lột. Tức là, độc lập dân tộc bản địa phải gắn sát và phối hợp hữu cơ với chủ nghĩa xã hội.Như vậy, Hồ Chí Minh đã tìm thấy và thừa kế ở Tôn Trung Sơn nhiều tư tưởng tiến bộ phù phù thích hợp với Đk cách mạng việt nam, nhưng đấy là một sự tiếp biến đặc biệt quan trọng, sự tiếp biến vượt gộp để tạo ra một giá trị tư tưởng độc lạ, mới mẻ, cách mạng. Nghĩa là, không tạm ngưng ở những chủ trương của Quốc dân Đảng mà Hồ Chí Minh đã tiếp tục tăng trưởng khái niệm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc lên một trình độ mới, mang tính chất chất giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc bản địa và tính cách mạng thâm thúy, triệt để của một cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng./.
[1] Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hồ Chủ tịch, Nxb CTQG, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1969, tr.62.[2] Tôn Trung Sơn, Chủ nghĩa tam dân, Nxb Viện tin tức khoa học xã hội, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1995, tr.122.[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tr.466.[4] Hồ Chí Minh, Sđd., t.1, tr.467.[5] Võ Nguyên Giáp (chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con phố cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2003, tr.91.[6] PGS. TS Bùi Đình Phong, Hồ Chí Minh học và minh triết Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2008, tr.193.[7] Hồ Chí Minh, Sđd., t.2, tr.266.[8] Hồ Chí Minh, Sđd., t.10, tr.197.[9] Tôn Trung Sơn, Sđd., tr.212.[10] Hồ Chí Minh, Sđd., t.1, tr.438.[11] Hồ Chí Minh, Sđd., t.4, tr.8.[12] Tôn Trung Sơn, Sđd., tr.313.[13] Tôn Trung Sơn, Sđd., tr.344.

4435

Video Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ưu điểm của Tôn Trung Sơn được Hồ Chí Minh nhìn nhận là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ưu #điểm #của #Tôn #Trung #Sơn #được #Hồ #Chí #Minh #đánh #giá #là #gì