Mẹo Hướng dẫn Ù lì tiếng Anh là gì 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ù lì tiếng Anh là gì được Update vào lúc : 2022-02-07 23:58:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Ù lì tiếng Anh là gì Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ù lì tiếng Anh là gì được Update vào lúc : 2022-02-07 23:58:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

showcase (v.)

thể hiện, chứng tỏ ai, điều gì (một cách thu hút)
/ˈʃəʊkeɪs/

Ex: The program showcases up-and-coming musicians.
Chương trình trình làng những nhạc sĩ triển vọng.

shun (v.)

tránh, xa lánh
/ʃʌn/

Ex: She was shunned by her family when she remarried.
Cô bị xa lánh bởi mái ấm mái ấm gia đình khi cô tái hôn.

signify (v.)

biểu thị
/ˈsɪgnɪfaɪ/

Ex: Nobody really knows what the marks on the ancient stones signify.
Không ai thực sự biết những gì những dấu vết trên đá cổ xưa biểu thị.

simulate (v.)

bắt chước, mô phỏng
/ˈsɪmjəleɪt/

Ex: Computer software can be used to simulate conditions on the seabed.
Phần mềm máy tính hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để mô phỏng những Đk ở đáy biển.

skyscraper (n.)

nhà chọc trời
/ˈskaɪˌskreɪpər/

Ex: Are skyscrapers ugly?
Có phải những tòa nhà chọc trời xấu xí không?

sprawl (n.)

vùng mở rộng lộn xộn; đống ngổn ngang (nhất là những toà nhà)
/sprɔːl/

Ex: attempts to control the fast-growing urban sprawl
những nỗ lực trấn áp vùng đô thị tăng trưởng nhanh lộn xộn

stagnant (adj.)

trì trệ
/ˈstægnənt/

Ex: A stagnant economy is not growing or developing.
Một nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính trì trệ là nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính không đang lớn lên hoặc không đang tăng trưởng.

staid (adj.)

trầm tính; ù lì; yên bình
/steɪd/

Ex: The museum is trying to get rid of its staid image.
Bảo tàng đang nỗ lực để thoát khỏi hình ảnh trầm tính của nó.

stifle (v.)

kìm nén, đàn áp
/ˈstaɪfl/

Ex: She managed to stifle a yawn.
Cô xoay sở kiềm chế cơn ngáp.

streamline (v.)

tinh giản một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống, một tổ chức triển khai triển khai (đặt biệt là để tiết kiệm chi phí ngân sách ngân sách)
/ˈstriːmlaɪn/

Ex: The production process is to be streamlined.
Quy trình sản xuất phải được tinh giản khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hợp lý.

stutter (v.)

nói lắp
/ˈstʌtər/

Ex: W-w-what? he stuttered.
‘C-ái-gì? “Anh lắp bắp.

succumb (v.)

chịu thua, không cưỡng lại được
/səˈkʌm/

Ex: The town succumbed after a short siege.
Thị trấn chịu thua sau một cuộc vây hãm ngắn.

superfluous (adj.)

thừa thãi, không thiết yếu
/suːˈpɜːfluəs/

Ex: The report was marred by a mass of superfluous detail.
Bản báo cáo bị ảnh hưởng bởi một loạt những cụ ông cụ bà thể thừa thãi.

surpass (v.)

vượt qua, vượt xa
/səˈpɑːs/

Ex: The book’s success surpassed everyone’s expectations.
Sự thành công xuất sắc xuất sắc của cuốn sách đã vượt qua sự mong đợi của toàn bộ mọi người.

sycophant (n.)

người nịnh hót, người bợ đỡ
/ˈsɪkəfænt/

Ex: The prime minister is surrounded by sycophants.
Thủ tướng được xung quanh bởi những người dân dân nịnh hót.

tantamount (adj.)

đồng nghĩa tương quan tương quan với, tương tự với
/ˈtæntəmaʊnt/

Ex: If he resigned it would be tantamount to admitting that he was guilty.
Nếu ông từ chức, nó sẽ tương tự với việc thừa nhận rằng ông đã phạm tội.

telecommute (v.)

thao tác tận nhà (tiếp xúc với cơ quan, người tiêu dùng… qua điện thoại, email)
/ˌtelikəˈmjuːt/

Ex: The company now allows some of its employees to telecommute.
Hiện nay công ty được được cho phép một số trong những trong những nhân viên cấp dưới cấp dưới của tớ thao tác tận nhà.

tempt (v.)

xúi giục, cám dỗ
/tempt/

Ex: I am tempted by the idea of driving across the country instead of flying.
Tôi bị cám dỗ bởi ý tưởng lái xe xuyên qua giang sơn thay vì đi máy bay.

terrestrial (adj.)

(thuộc) trái đất, ở trên mặt đất, sống trên mặt đất
/təˈrestriəl/

Ex: top 12 fastest terrestrial animals
12 loài thú hoang dã trên cạn nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể đứng đầu

timeline (n.)

dòng thời hạn
/ˈtaɪm.laɪn/

Ex: timeline on Meta
dòng thời hạn trên Meta

transcend (v.)

vượt qua, hơn
/trænˈsend/

Ex: The best films are those which transcend national or cultural barriers.
Những bộ phim truyền hình truyền hình hay nhất là những phim vượt qua rào cản vương quốc hay văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

truculent (adj.)

hùng hổ, hung hăng, dữ tợn
/ˈtrʌk.jʊ.lənt/

Ex: What do you want? he asked, sounding slightly truculent.
“Anh muốn gì?” Anh hỏi, giọng hơi hung hăng.

ultra ((prefix).)

cực kỳ, cực, siêu
/ˈʌltrə/

unintentional (adj.)

vô ý, không cố ý, không chủ tâm
/ˌʌnɪnˈtentʃənəl/

Ex: Perhaps I misled you, but it was quite unintentional (= I did not mean to).
Có lẽ tôi đã lừa dối bạn, nhưng đó không phải chủ ý (= Tôi không hề ý).

unleaded (adj.)

không chứa chì (ít ô nhiễm với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên)
/ʌnˈledɪd/

Ex: The proposal is to use ethanol to mix with unleaded petrol on a 1: 10 basis, known as E10.
Đề xuất là sử dụng ethanol trộn lẫn với xăng không chì trên tỉ lệ cơ bản 1: 10, được gọi là xăng E10.

unmanned (adj.)

không hề người lái
/ʌnˈmænd/

Ex: an unmanned spacecraft
một tàu vũ trụ không người lái

unspoiled (adj.)

không trở thành hư hỏng; không rất rất khó chịu, không khó tính (bởi việc được khen ngợi quá nhiều)
/ʌnˈspɔɪlt/

Ex: She was an affectionate child and remarkably unspoiled.
Cô là một đứa trẻ tình cảm và không trở thành hư hỏng.

upbeat (adj.)

sáng sủa, khả quan
/ˈʌpˌbiːt/

Ex: The tone of the speech was upbeat.
Giọng điệu của bài phát biểu sáng sủa.

uphold (v.)

ủng hộ, duy trì
/ʌpˈhəʊld/

Ex: We have a duty to uphold the law.
Chúng ta có trách nhiệm phải tuân theo luật pháp.

upmarket (adj.)

(thị trường) cao cấp, hạng sang
/ˌʌpˈmɑːkɪt/

Ex: an upmarket restaurant
một nhà hàng quán ăn quán ăn hạng sang

upsurge (n.)

sự ngày càng tăng đột biến
/ˈʌpsɜːdʒ/

Ex: an upsurge in violent crime
một sự ngày càng tăng đột biến tội phạm bạo lực

urbanized (adj.)

đô thị hóa, thành thị hóa
/ˈɜːbənaɪzd/

Ex: an increasingly urbanized society
một xã hội ngày càng đô thị hóa

user-friendly (adj.)

dễ sử dụng, dễ hiểu
/ˌjuːzəˈfrendli/

Ex: a user-friendly interface/ printer
một giao diện dễ sử dụng / một máy in dễ sử dụng

varsity (adj.)

được sử dụng để mô tả những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những trường ĐH Oxford và Cambridge, nhất là những cuộc thi thể thao
/ˈvɑː.sə.ti/

Ex: the varsity match
trận đấu Varsity giữa Oxford và Cambridge

vehement (adj.)

kịch liệt, kinh hoàng
/ˈviːəmənt/

Ex: a vehement denial/attack/protest, etc.
từ chối kịch liệt / tiến công kịch liệt / chống đối kịch liệt, vv

venal (adj.)

dễ mua chuộc, dễ hối lộ
/ˈviː.nəl/

Ex: venal journalists
những nhà báo dễ bị mua chuộc

venerable (adj.)

đáng tôn kính
/ˈvenərəbl/

Ex: a venerable old man
một ông lão đáng tôn kính

verify (v.)

kiểm tra lại, thẩm tra, xác minh
/’verifai/

Ex: We have no way of verifying his story
Chúng tôi không hề cách nào để xác minh câu truyện của anh ấy

vindicate (v.)

chứng tỏ, bào chữa, minh oan
/ˈvɪndɪkeɪt/

Ex: I have every confidence that this decision will be fully vindicated.
Tôi có mọi sự tự tin rằng quyết định hành động hành vi này sẽ tiến hành bào chữa hoàn toàn.

violate (v.)

vi phạm, xâm phạm
/ˈvaɪəleɪt/

Ex: He violated international law.
Anh ta đã vi vi phạm pháp quốc tế.

visualize (v.)

tưởng tượng, tưởng tượng
/ˈvɪʒuəlaɪz/

Ex: Try to visualize him as an old man.
Hãy thử tưởng tượng anh ta như một người đàn ông lớn tuổi.

vociferous (adj.)

lớn tiếng, mạnh miệng; rầm rộ
/vəˈsɪfərəs/

Ex: He was a vociferous opponent of the takeover.
Ông là một đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu lớn tiếng trong vụ tiếp quản.

weightless (adj.)

không trọng lượng
/ˈweɪtləs/

Ex: The experiment was carried out in weightless conditions.
Thí nghiệm dó được thực thi trong tình trạng không trọng lượng.

well informed (adj.)

am hiểu
/ˌwelɪnˈfɔːmd/

Ex: a well-informed decision
một quyết định hành động hành vi sáng suốt

well rounded (adj.)

toàn vẹn và tổng thể (có nhiều kinh nghiệm tay nghề tay nghề, kĩ năng, tăng trưởng khá khá đầy đủ)
/wel ˈraʊndɪd/

Ex: schools that turn out wellrounded graduates
những trường mà hóa ra là toàn sinh viên tốt nghiệp toàn vẹn và tổng thể

white-collar (adj.)

(nói về việc làm, người lao động…) không làm bằng chân tay; lao động trí óc; công chức
/ˌwaɪtˈkɒlər/

Ex: white-collar workers
nhân viên cấp dưới cấp dưới lao động trí óc

win-win (adj.)

có lợi cho những bên liên quan
/ˈwɪnwɪn/

Ex: This is a win-win situation all around.
Đây là một trường hợp có lợi cho toàn bộ những bên liên quan.

withhold (v.)

Giấu, kìm lại, giữ lại
/wi ‘hould/

Ex: Do not withhold any information from your accountant or he will not be able to prepare your tax form correctly.
Đừng giấu diếm bất kỳ thông tin nào với những người dân kế toán của bạn kẻo không anh ta không thể sẵn sàng sẵn sàng biểu mẫu thuế cho bạn đúng chuẩn được.

worsen (v.)

trở nên, làm cho xấu hơn, tệ hơn
/ˈwɜːsən/

Ex: The political situation is steadily worsening.
Tình hình chính trị đang dần xấu đi.

zenith (n.)

cực điểm, tột đỉnh
/ˈzenɪθ/

Ex: In the 1860s, Tolstoy was the zenith of his achievement.
Trong trong năm 1860, Tolstoy đã ở đỉnh điểm trong sự nghiệp của tớ.

Luyện tậpGame VIP 1Game VIP 2

showcase

(v.)

: thể hiện, chứng tỏ ai, điều gì (một cách thu hút)
/ˈʃəʊkeɪs/

Ex: The program showcases up-and-coming musicians.
Chương trình trình làng những nhạc sĩ triển vọng.

shun

(v.)

: tránh, xa lánh
/ʃʌn/

Ex: She was shunned by her family when she remarried.
Cô bị xa lánh bởi mái ấm mái ấm gia đình khi cô tái hôn.

signify

(v.)

: biểu thị
/ˈsɪgnɪfaɪ/

Ex: Nobody really knows what the marks on the ancient stones signify.
Không ai thực sự biết những gì những dấu vết trên đá cổ xưa biểu thị.

simulate

(v.)

: bắt chước, mô phỏng
/ˈsɪmjəleɪt/

Ex: Computer software can be used to simulate conditions on the seabed.
Phần mềm máy tính hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để mô phỏng những Đk ở đáy biển.

skyscraper

(n.)

: nhà chọc trời
/ˈskaɪˌskreɪpər/

Ex: Are skyscrapers ugly?
Có phải những tòa nhà chọc trời xấu xí không?

sprawl

(n.)

: vùng mở rộng lộn xộn; đống ngổn ngang (nhất là những toà nhà)
/sprɔːl/

Ex: attempts to control the fast-growing urban sprawl
những nỗ lực trấn áp vùng đô thị tăng trưởng nhanh lộn xộn

stagnant

(adj.)

: trì trệ
/ˈstægnənt/

Ex: A stagnant economy is not growing or developing.
Một nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính trì trệ là nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính không đang lớn lên hoặc không đang tăng trưởng.

staid

(adj.)

: trầm tính; ù lì; yên bình
/steɪd/

Ex: The museum is trying to get rid of its staid image.
Bảo tàng đang nỗ lực để thoát khỏi hình ảnh trầm tính của nó.

stifle

(v.)

: kìm nén, đàn áp
/ˈstaɪfl/

Ex: She managed to stifle a yawn.
Cô xoay sở kiềm chế cơn ngáp.

streamline

(v.)

: tinh giản một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống, một tổ chức triển khai triển khai (đặt biệt là để tiết kiệm chi phí ngân sách ngân sách)
/ˈstriːmlaɪn/

Ex: The production process is to be streamlined.
Quy trình sản xuất phải được tinh giản khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hợp lý.

stutter

(v.)

: nói lắp
/ˈstʌtər/

Ex: W-w-what? he stuttered.
‘C-ái-gì? “Anh lắp bắp.

succumb

(v.)

: chịu thua, không cưỡng lại được
/səˈkʌm/

Ex: The town succumbed after a short siege.
Thị trấn chịu thua sau một cuộc vây hãm ngắn.

superfluous

(adj.)

: thừa thãi, không thiết yếu
/suːˈpɜːfluəs/

Ex: The report was marred by a mass of superfluous detail.
Bản báo cáo bị ảnh hưởng bởi một loạt những cụ ông cụ bà thể thừa thãi.

surpass

(v.)

: vượt qua, vượt xa
/səˈpɑːs/

Ex: The book’s success surpassed everyone’s expectations.
Sự thành công xuất sắc xuất sắc của cuốn sách đã vượt qua sự mong đợi của toàn bộ mọi người.

sycophant

(n.)

: người nịnh hót, người bợ đỡ
/ˈsɪkəfænt/

Ex: The prime minister is surrounded by sycophants.
Thủ tướng được xung quanh bởi những người dân dân nịnh hót.

tantamount

(adj.)

: đồng nghĩa tương quan tương quan với, tương tự với
/ˈtæntəmaʊnt/

Ex: If he resigned it would be tantamount to admitting that he was guilty.
Nếu ông từ chức, nó sẽ tương tự với việc thừa nhận rằng ông đã phạm tội.

telecommute

(v.)

: thao tác tận nhà (tiếp xúc với cơ quan, người tiêu dùng… qua điện thoại, email)
/ˌtelikəˈmjuːt/

Ex: The company now allows some of its employees to telecommute.
Hiện nay công ty được được cho phép một số trong những trong những nhân viên cấp dưới cấp dưới của tớ thao tác tận nhà.

tempt

(v.)

: xúi giục, cám dỗ
/tempt/

Giải thích: to attract someone or make someone want to do or have something
Ex: I am tempted by the idea of driving across the country instead of flying.
Tôi bị cám dỗ bởi ý tưởng lái xe xuyên qua giang sơn thay vì đi máy bay.

terrestrial

(adj.)

: (thuộc) trái đất, ở trên mặt đất, sống trên mặt đất
/təˈrestriəl/

Ex: top 12 fastest terrestrial animals
12 loài thú hoang dã trên cạn nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể đứng đầu

timeline

(n.)

: dòng thời hạn
/ˈtaɪm.laɪn/

Ex: timeline on Meta
dòng thời hạn trên Meta

transcend

(v.)

: vượt qua, hơn
/trænˈsend/

Ex: The best films are those which transcend national or cultural barriers.
Những bộ phim truyền hình truyền hình hay nhất là những phim vượt qua rào cản vương quốc hay văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

truculent

(adj.)

: hùng hổ, hung hăng, dữ tợn
/ˈtrʌk.jʊ.lənt/

Ex: What do you want? he asked, sounding slightly truculent.
“Anh muốn gì?” Anh hỏi, giọng hơi hung hăng.

ultra

((prefix).)

: cực kỳ, cực, siêu
/ˈʌltrə/

unintentional

(adj.)

: vô ý, không cố ý, không chủ tâm
/ˌʌnɪnˈtentʃənəl/

Ex: Perhaps I misled you, but it was quite unintentional (= I did not mean to).
Có lẽ tôi đã lừa dối bạn, nhưng đó không phải chủ ý (= Tôi không hề ý).

unleaded

(adj.)

: không chứa chì (ít ô nhiễm với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên)
/ʌnˈledɪd/

Ex: The proposal is to use ethanol to mix with unleaded petrol on a 1: 10 basis, known as E10.
Đề xuất là sử dụng ethanol trộn lẫn với xăng không chì trên tỉ lệ cơ bản 1: 10, được gọi là xăng E10.

unmanned

(adj.)

: không hề người lái
/ʌnˈmænd/

Ex: an unmanned spacecraft
một tàu vũ trụ không người lái

unspoiled

(adj.)

: không trở thành hư hỏng; không rất rất khó chịu, không khó tính (bởi việc được khen ngợi quá nhiều)
/ʌnˈspɔɪlt/

Ex: She was an affectionate child and remarkably unspoiled.
Cô là một đứa trẻ tình cảm và không trở thành hư hỏng.

upbeat

(adj.)

: sáng sủa, khả quan
/ˈʌpˌbiːt/

Ex: The tone of the speech was upbeat.
Giọng điệu của bài phát biểu sáng sủa.

uphold

(v.)

: ủng hộ, duy trì
/ʌpˈhəʊld/

Ex: We have a duty to uphold the law.
Chúng ta có trách nhiệm phải tuân theo luật pháp.

upmarket

(adj.)

: (thị trường) cao cấp, hạng sang
/ˌʌpˈmɑːkɪt/

Ex: an upmarket restaurant
một nhà hàng quán ăn quán ăn hạng sang

upsurge

(n.)

: sự ngày càng tăng đột biến
/ˈʌpsɜːdʒ/

Ex: an upsurge in violent crime
một sự ngày càng tăng đột biến tội phạm bạo lực

urbanized

(adj.)

: đô thị hóa, thành thị hóa
/ˈɜːbənaɪzd/

Ex: an increasingly urbanized society
một xã hội ngày càng đô thị hóa

user-friendly

(adj.)

: dễ sử dụng, dễ hiểu
/ˌjuːzəˈfrendli/

Ex: a user-friendly interface/ printer
một giao diện dễ sử dụng / một máy in dễ sử dụng

varsity

(adj.)

: được sử dụng để mô tả những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những trường ĐH Oxford và Cambridge, nhất là những cuộc thi thể thao
/ˈvɑː.sə.ti/

Ex: the varsity match
trận đấu Varsity giữa Oxford và Cambridge

vehement

(adj.)

: kịch liệt, kinh hoàng
/ˈviːəmənt/

Ex: a vehement denial/attack/protest, etc.
từ chối kịch liệt / tiến công kịch liệt / chống đối kịch liệt, vv

venal

(adj.)

: dễ mua chuộc, dễ hối lộ
/ˈviː.nəl/

Ex: venal journalists
những nhà báo dễ bị mua chuộc

venerable

(adj.)

: đáng tôn kính
/ˈvenərəbl/

Ex: a venerable old man
một ông lão đáng tôn kính

verify

(v.)

: kiểm tra lại, thẩm tra, xác minh
/’verifai/

Giải thích: to check that something is true or accurate
Ex: We have no way of verifying his story
Chúng tôi không hề cách nào để xác minh câu truyện của anh ấy

vindicate

(v.)

: chứng tỏ, bào chữa, minh oan
/ˈvɪndɪkeɪt/

Ex: I have every confidence that this decision will be fully vindicated.
Tôi có mọi sự tự tin rằng quyết định hành động hành vi này sẽ tiến hành bào chữa hoàn toàn.

violate

(v.)

: vi phạm, xâm phạm
/ˈvaɪəleɪt/

Ex: He violated international law.
Anh ta đã vi vi phạm pháp quốc tế.

visualize

(v.)

: tưởng tượng, tưởng tượng
/ˈvɪʒuəlaɪz/

Ex: Try to visualize him as an old man.
Hãy thử tưởng tượng anh ta như một người đàn ông lớn tuổi.

vociferous

(adj.)

: lớn tiếng, mạnh miệng; rầm rộ
/vəˈsɪfərəs/

Ex: He was a vociferous opponent of the takeover.
Ông là một đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu đối đầu đối đầu lớn tiếng trong vụ tiếp quản.

weightless

(adj.)

: không trọng lượng
/ˈweɪtləs/

Ex: The experiment was carried out in weightless conditions.
Thí nghiệm dó được thực thi trong tình trạng không trọng lượng.

well informed

(adj.)

: am hiểu
/ˌwelɪnˈfɔːmd/

Ex: a well-informed decision
một quyết định hành động hành vi sáng suốt

well rounded

(adj.)

: toàn vẹn và tổng thể (có nhiều kinh nghiệm tay nghề tay nghề, kĩ năng, tăng trưởng khá khá đầy đủ)
/wel ˈraʊndɪd/

Ex: schools that turn out wellrounded graduates
những trường mà hóa ra là toàn sinh viên tốt nghiệp toàn vẹn và tổng thể

white-collar

(adj.)

: (nói về việc làm, người lao động…) không làm bằng chân tay; lao động trí óc; công chức
/ˌwaɪtˈkɒlər/

Ex: white-collar workers
nhân viên cấp dưới cấp dưới lao động trí óc

win-win

(adj.)

: có lợi cho những bên liên quan
/ˈwɪnwɪn/

Ex: This is a win-win situation all around.
Đây là một trường hợp có lợi cho toàn bộ những bên liên quan.

withhold

(v.)

: Giấu, kìm lại, giữ lại
/wi ‘hould/

Giải thích: to refuse to give something to someone
Ex: Do not withhold any information from your accountant or he will not be able to prepare your tax form correctly.
Đừng giấu diếm bất kỳ thông tin nào với những người dân kế toán của bạn kẻo không anh ta không thể sẵn sàng sẵn sàng biểu mẫu thuế cho bạn đúng chuẩn được.

worsen

(v.)

: trở nên, làm cho xấu hơn, tệ hơn
/ˈwɜːsən/

Ex: The political situation is steadily worsening.
Tình hình chính trị đang dần xấu đi.

zenith

(n.)

: cực điểm, tột đỉnh
/ˈzenɪθ/

Ex: In the 1860s, Tolstoy was the zenith of his achievement.
Trong trong năm 1860, Tolstoy đã ở đỉnh điểm trong sự nghiệp của tớ.

Luyện tập 1Luyện tập 2Luyện tập 3

Reply

7

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Ù lì tiếng Anh là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ù lì tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Ù lì tiếng Anh là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Ù lì tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ù lì tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#lì #tiếng #Anh #là #gì

4553

Review Ù lì tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ù lì tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Ù lì tiếng Anh là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Ù lì tiếng Anh là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ù lì tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ù lì tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#lì #tiếng #Anh #là #gì