Mẹo Hướng dẫn Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-12-09 09:01:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 09:01:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

15 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không tuy nhiên tuy nhiên cực hay có đáp án

Câu 1: Ba lực đồng phẳng, đồng quy tác dụng lên một vật rắn nằm cân bằng có độ lớn lần lượt là 12 N, 16 N và 20 N. Nếu lực 16 N không tác dụng vào vật nữa, thì hợp.. lực tác dụng lên nó là

Quảng cáo

A. 16 N.

B. 20 N.

C. 15 N.

D. 12 N.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Vật rắn cân bằng nên các lực tác dụng lên vật triệt tiêu:

Bỏ lực 16N đi thì vật chịu lực là hợp.. lực của 2 lực 12N và 20N.

Theo (1), suy ra hợp.. lực của lực 12 N và 20 N là lực có chiều ngược chiều với chiều lực 16 N và có độ lớn bằng 16 N.

Câu 2: Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi gia tốc của nó

A. không đổi.

B. giảm dần.

C. tăng dần.

D. bằng 0.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Chất điểm ở trạng thái cân bằng khi hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. Do đó theo định luật II Niu-tơn, ta suy ra tần suất a = 0.

Câu 3: Để xác định điều kiện cân bằng của chất điểm, người ta dựa vào định luật nào sau này?

A. Định luật I Niu-tơn.

B. Định luật II Niu-tơn.

C. Định luật III Niu-tơn.

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Để xác định điều kiện cân bằng của chất điểm, người ta dựa vào định luật I Niu-tơn.

Câu 4: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1và F2, lực F1nằm ngang hướng sang phải có độ lớn 10 N. Để vật ở trạng thái cân bằng thì lực F2 có đặc điểm là

A. cùng giá, cùng chiều, có độ lớn 10 N.

B. nằm ngang, hướng sang trái, có độ lớn 10 N.

C. nằm ngang, hướng sang phải, có độ lớn 10 N.

D. cùng giá, hướng sang trái, độ lớn 10 N.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Để vật ở trạng thái cân bằng thì:

Do đó lực F2 có đặc điểm là cùng giá, hướng sang trái, độ lớn 10 N.

Câu 5: Một cây cột đồng chất khối lượng m được giữ bởi hai sợi dây L1, L2 như hình 17.1. Phản lực của mặt đất tác dụng lên cột

A. phụ thuộc vào lực căng các sợi dây nhưng không có thành phần nằm ngang.

B. phụ thuộc vào lực căng các sợi dây và có thành phần nằm ngang cũng phụ thuộc vào hệ số ma sát giữa cột và đất.

C. có một thành phần nằm ngang mà nó không phụ thuộc vào lực căng các sợi dây.

D. không thể mô tả bằng các câu trên.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Cây cột chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng được màn màn biểu diễn như hình 17.1a. Cột nằm cân đối nên ta có:

Do đó phản lực của mặt đất tác dụng lên cột phụ thuộc vào lực căng các sợi dây nhưng không có thành phần nằm ngang.

Quảng cáo

Câu 6: Chọn phương án đúng

Muốn cho một vật đứng yên thì

A. hợp.. lực của các lực đặt vào vật không đổi.

B. hai lực đặt vào vật ngược chiều.

C. các lực đặt vào vật phải đồng quy.

D. hợp.. lực của các lực đặt vào vật bằng 0.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Muốn cho một vật đứng yên thì hợp.. lực của các lực đặt vào vật bằng 0.

Câu 7: Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là

A. có giá đồng phẳng, có hợp.. lực bằng 0.

B. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp.. lực khác 0.

C. có giá đồng quy, có hợp.. lực bằng 0.

D. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp.. lực bằng 0.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không tuy nhiên tuy nhiên ở trạng thái cân đối thì :

– Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng qui.

– Hợp lực của hai lực phải cân riêng với lực thứ ba:

F1 + F2 = -F3

Câu 8: Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp.. với tường một góc α=30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp.. xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn

A. 23 N.

B. 22,6 N.

C. 20 N.

D. 19,6 N.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Các lực tác dụng lên quả cầu được màn màn biểu diễn như hình vẽ:

Điều kiện cân đối của quả cầu là:

R + T = P’ = -P

tan α = R/P

R = P.tanα = mgtanα = 4.9,8.tan30° = 22,6 N.

Áp dụng định luật III Niu-tơn, lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn là

R = R = 22,6 N.

Câu 9: Một thanh dài L, trọng lượng P, được treo nằm ngang vào tường như hình vẽ. Một trọng vật P1 treo ở đầu thanh. Dây treo làm với tường một góc α. Lực căng của dây bằng.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Thanh chịu tác dụng của những lực được màn màn biểu diễn như hình vẽ.

Quy tắc mômen riêng với trục quay qua A:

Câu 10: Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình vẽ. Lực căng dây có độ lớn T1 = T2 = 10 N, góc θ = 37o. Trọng lượng của thanh bằng

A. 10 N.

B. 20 N.

C. 12 N.

D. 16 N.

Hiển thị đáp án

Chọn C

mg = 2Tsinθ = 12 N.

Câu 11: Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang những góc 45°. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả tạ hình cầu có khối lượng 5 kg. Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2. Hỏi đè nén của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu ?

A. 25 N

B. 30 N

C. 50 N

D. 252 N

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Các lực tác dụng lên quả tạ được màn màn biểu diễn như hình.

Điều kiện cân đối của quả tạ là:

R1 + R2 = P’ = -P

Do hai góc nghiêng đều là 45° nên ta có:

R1 = R2 = P.cos45° = 5.10.cos45° = 252 N.

Câu 12: Một vật chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng có độ lớn lần lượt là F1, F2, F3 với F1 = 2F2 như hình vẽ. Muốn cho vật được cân đối thì giữa F1, F2, F3 phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk nào sau này ?

A. F3 = (3/2) F1; F2 = F1/2

B. F3 = F1/3; F2 = 2 F1

C. F3 = 3 F1; F2 = 2 F1

D. F3 = F1/3; F2 = F1/2

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Câu 13: Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang như hình. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả tạ hình cầu có khối lượng 8 kg. Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/ . Áp lực của quả cầu lên những mặt phẳng đỡ bằng

A. 40N; 403 N

B. 80N; 403 N

C. 40N; 402 N

D. 20N; 203 N

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Các lực tác dụng lên quả tạ được màn màn biểu diễn như hình

Điều kiện cân đối của quả tạ là

R1 + R2 = P’ = -P

Do 30° + 60° = 90° = 90°

R1 = Pcos30° = 8.10.cos30° = 403 N

R2 = Pcos60° = 8.10.cos60° = 40 N

Câu 14: Một giá treo được sắp xếp như hình vẽ: Thanh nhẹ AB tựa vài tường ở A, dây BC không dãn nằm ngang, tại B treo vật có khối lượng m. Biết góc α = 45°, độ lớn của phản lực do tường tác dụng lên thanh là 24N. Tìm khối lượng m và sức căng T của dây. Lấy g = 10m/s2.

A. m = 1,69kg, T = 16,9N

B. m = 2,29kg, T = 6,9N

C. m = 1,97kg, T = 16,2N

D. m = 4,69kg, T = 46,9N

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Các lực tác dụng lên thanh AB (tại B) như hình vẽ.

Điều kiện cân đối: P + N + T = 0

Từ hệ thức lượng trong tam giác vuông thu được:

Vì α = 45° nên lực căng dây T = P = mg = 16,9N

Câu 15: Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ một sợi dây phù thích phù thích hợp với mặt tường một góc α = 30°. Bỏ qua ma sát ở đoạn tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác lập lực căng của dây tác dụng lên quả cầu (hình vẽ).

A. 40 N

B. 80 N

C. 42,2 N

D. 46,2 N

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P ; phản lực N và lực căng T .

Khi quả cầu nằm cân đối, không hề ma sát, thì phương của dây treo trải qua tâm O của quả cầu.

P + N + T = 0 hay P + N = -T

P + N = T’

Từ hình vẽ ta có:

Vì T = T nên lực căng của dây là T = 46,2N

Xem thêm những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Chia Sẻ Link Cập nhật Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trường hợp nào sau này sẽ không còn là một dạng cân đối vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trường #hợp #nào #sau #đây #không #là #một #dạng #cân #bằng

4444

Review Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trường hợp nào sau này không là một dạng cân đối ~ Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trường #hợp #nào #sau #đây #không #là #một #dạng #cân #bằng #Hướng #dẫn #FULL