Thủ Thuật về Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là được Update vào lúc : 2022-03-26 16:33:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt nội dung tài liệu

Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 3. Dung dịch và sự điện ly BÀI 3. DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LY BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1 : Cho những dung dịch sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3. Các dung dịch đều phải có pH 7 là A. Na2CO3, CH3NH3Cl, CH3COONa, NaOH. B. C6H5ONa, CH3NH2, CH3COONa, Na2S. C. Na2CO3, NH3, CH3COONa, NaNO3. D. Na2CO3, NH4NO3, CH3NH2, Na2S.
Câu 3: Nhóm những dung dịch đều phải có pH < 7 là A. NH4Cl, CH3COOH, Na2SO4, Fe(NO3)3. B. HCl, NH4NO3, Al2(SO4)3, C6H5NH2. C. HCOOH, NH4Cl, Al2(SO4)3, C6H5NH3Cl. D. NaAlO2, Fe(NO3)3, H2SO4, C6H5NH3Cl.
Câu 4: Nhóm có dung dịch không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. dung dịch K2CO3, dung dịch CH3COONa. B. dung dịch CH3COONa, dung dịch NH3. C. dung dịch NaOH, dung dịch C2H5NH2. D. dung dịch NH3, dung dịch C6H5NH2.
Câu 5: Cho quỳ tím vào những dung dịch: Cu(NO3)2, Na2CO3, K2SO4, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, AlCl3, K2S. Số
dung dịch hoàn toàn có thể làm quỳ tím hoá xanh là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Trong những cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch ? A. NaHSO4 và NaHCO3. B. NaAlO2 và HCl. C. AgNO3 và NaCl. D. CuSO4 và AlCl3.
Câu 7: Dãy gồm những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là A. Na , Ca 2 , C l , PO3 . B. Ba 2 , Cu 2 , NO3 , SO2 . 4 4 3 C. Zn 2 , K , C l , S2 . D. Al , Mg 2 , SO2 , NO3 . 4
Câu 8: Dãy gồm những ion (không kể tới sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là B. Mg 2 , K , SO2 , PO3 . A. Ag , Na , NO3 , C l . 4 4 3 C. H , Fe3 , NO3 , SO2 . D. Al , NH4 , Br , OH . 4
Câu 9: Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là A. Na , Mg 2 , NO3 , SO2 . B. Na , K , HSO4 , OH . 4 3 2 D. Fe3 , Cu 2 , SO2 , C l . C. Ba , Al , HSO4 , C l . 4
Câu 10: Cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong số những ion sau:
Ba 2 , Al3 , Na , Ag , CO3 , NO3 , C l , SO2 . Các dung dịch đó là 2 4 A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3. B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3. C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4. D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3.
Câu 11: Cho những phản ứng hoá học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Các phản ứng đều phải có cùng phương trình ion rút gọn là A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6).
Câu 12: Cho phản ứng hoá học: FeS2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O(1) Phương trình ion rút gọn của phản ứng (1) là 2 Fe3 + 11SO2 + 11H2O A. 2FeS2 + 22 H + 7 SO2 4 2 Fe3 + 15SO2 + 14H2O B. 2FeS2 + 28 H + 11 SO2 4 2 Fe3 + 9SO2 + 10H2O C. 2FeS + 20 H + 7 SO2 4 Fe3 + 11SO2 + 12H2O D. FeS2 + 24 H + 9 SO2 4
Câu 1 3 : Cho 4 phản ứng: (1)Fe+2HCl FeCl2+H2 Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt – Trang | 1 – Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 3. Dung dịch và sự điện ly (2)2NaOH + (NH4)2SO4 Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O (3)BaCl2+ Na2CO3 BaCO3+ 2NaCl (4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4 Fe(OH)2+ (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là A. (2), (4). B. (3), (4). C. (2), (3). D. (1), (2).
Câu 1 4 : Cho dãy những chất:NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3.Sốchất trong dãy tác dụng với lượng
dư dung dịch Ba(OH)2tạo thành kết tủa là A. 5. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 15: Dãy những chất và ion nào sau này là axit ? B. Al(OH)3, HSO4 , HCO3 , S2 . A. HCOOH, HS , NH4 , Al3 . C. HSO4 , H2S, NH4 , Fe3 . D. Mg 2 , ZnO, HCOOH, H2SO4.
Câu 16: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron-stêt, những chất và ion thuộc dãy nào dưới đấy là lưỡng tính ? A. CO3 , CH3COO- , H2O. 2 B. ZnO, Al(OH)3, NH 4 , HSO4 . C. NH4 , HCO3 , CH3COO- . D. Zn(OH)2, Al2O3, HCO3 , H2O.
Câu 1 7 : Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều phải có tính lưỡng tính ? A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.
Câu 18: Dãy những chất nào sau này vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH
? A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3. B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3. C. ZnO, NH4HCO3, Al(OH)3. D. Zn(OH)2, NaHCO3, CuCl2.
Câu 19: Để nhận ra những dung dịch HCl, NaCl, NaOH, BaCl2, Na2CO3, chỉ dùng một thuốc thử nào trong số những
chất sau ? D. Quỳ tím. A. Na. B. HCl. C. KOH.
Câu 20: Có 5 dung dịch muối: NH4NO3, KNO3, MgCl2, FeCl3, AlCl3. Hoá chất sau này không sở hữu và nhận ra được những
dung dịch muối trên là A. Na. B. KOH. C. HCl. D. Ba.
Câu 21: Có những dung dịch muối đựng trong những lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị mất nhãn là: Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3,
NH4NO3, MgCl2, FeCl2. Chỉ được sử dụng một dung dịch chứa một chất tan nào sau này để nhận ra những dung dịch
muối ? D. Quỳ tím. A. NaOH. B. Ba(OH)2. C. HCl.
Câu 22: Hiện tượng xẩy ra khi thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là A. có bọt khí sủi lên. B. có kết tủa màu nâu đỏ. C. có kết tủa màu lục nhạt. D. có kết tủa màu nâu đỏ đồng thời bọt khí sủi lên.
Câu 23: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO 3)2 vào dung dịch chứa a mol Ca(HSO 4)2. Hiện tượng quan sát được
là A. sủi bọt khí. B. vẩn đục. C. sủi bọt khí và vẩn đục. D. vẩn đục, tiếp theo đó trong trở lại.
Câu 24: Cho dung dịch HCl vừa đủ, dung dịch AlCl3 và khí CO2 dư lần lượt vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch
NaAlO2 đều thấy B. dung dịch trong suốt. A. có khí thoát ra. C. có kết tủa trắng. D. có kết tủa trắng tiếp theo đó tan dần.
Câu 25: Ba dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự
là A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4. C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.
Câu 26: Dung dịch X có chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, K+, H+ và Cl-. Để hoàn toàn có thể thu được dung dịch chỉ có KCl từ dung
dịch X, cần thêm vào dung dịch X hoá chất là A. Na2CO3. B. K2CO3. C. NaOH. D. AgNO3.
Câu 27: Cho những dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của những dung dịch
được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là A. (3), (2), (4), (1). B. (4), (1), (2), (3). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (1).
Câu 28: Có 4 dung dịch đều phải có nồng độ mol bằng nhau:HCl có pH=a ; H2SO4 có pH =b ; NH4Cl có pH = c và
NaOH có pH = d. Kết quả nào sau này là đúng ? Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt – Trang | 2 – Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 3. Dung dịch và sự điện ly A. a < b < c < d. B . d < c < a < b. C. c < a < d < b. D. b < a < c < d.
Câu 29: Cho 2,24 lít NO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch X. Giá trị pH của
dung dịch X là A. pH 7,0. C. pH = 7,0. D. pH 7,0.
Câu 30: Để trung hoà 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,15M cần A. 350 ml dung dịch HCl 0,1M. B. 300 ml dung dịch HNO3 0,2M. C. 250 ml dung dịch H2SO4 0,1M. D. 200 ml dung dịch HCl 0,2M.
Câu 31: Thể tích dung dịch H2SO4 0,15M cần để trung hoà 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH) 2
0,1M là A. 100 ml. B. 200 ml. C. 150 ml. D. 250 ml.
Câu 32: Cho một dung dịch A của 2 axit trong nước: H2SO4 x mol/l và HCl0,04 mol/l. Để dung dịch A có pH = 1
thì giá trị của x là A. 0,03. B. 0,06. C. 0,04. D. 0,05.
Câu 33: Hoà tan m gam Ba vào nước thu được thu được một,5 lít dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là A. 20,55. B. 205,5. C. 2,055. D. 10,275.
Câu 34: Hoà tan 25 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào nước cất được 500 ml dung dịch Z. Giá trị gần đúng pH và nồng
độ mol của dung dịch Z là A. pH = 7 ; [CuSO4] = 0,2M. B. pH < 7 ; [CuSO4] = 0,2M. C. pH 7 ; [CuSO4] = 0,3125M.
Câu 35: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào V ml dung dịch chứa đồng thời KOH 0,04M và Ba(OH)2 0,08M, thu
được dung dịch có pH = 12. Giá trị của V là A. 160. B. 60. C. 150. D. 140.
Câu 36: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được
500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là A. 0,1. B. 0,12. C. 0,15. D. 0,08.
Câu 3 7 : Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được
200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.
Câu 3 8 : Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm
NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là A. 13,0. B. 1,2. C. 1,0. D. 12,8.
Câu 39: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/l
thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của a và m lần lượt là A. 0,02 ; 3,495. B. 0,12 ; 3,495. C. 0,12 ; 1,165. D. 0,15 ; 2,33.
Câu 40: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A.
Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C
có pH = 2. Giá trị của V là A. 0,414. B. 0,134. C. 0, 424. D. 0,214. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt – Trang | 3 – Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
Page 2

YOMEDIA

Câu 1: Cho những dung dịch sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3. Các dung dịch đều phải có pH 7 là A. Na2CO3, CH3NH3Cl, CH3COONa, NaOH. B. C6H5ONa, CH3NH2, CH3COONa, Na2S. C. Na2CO3, NH3, CH3COONa, NaNO3. D. Na2CO3, NH4NO3, CH3NH2, Na2S.

01-09-2011 190 29

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2022 TaiLieu.VN. All rights reserved.

4510

Clip Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những dung dịch muối sau naalo2 BaCl2 Al2(SO4)3 NaNO3 dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #dung #dịch #muối #sau #naalo2 #BaCl2 #Al2SO43 #NaNO3 #dung #dịch #làm #cho #quỳ #tím #hoá #xanh #là