Mẹo Hướng dẫn tính bằng hai cách 123×5×2 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa tính bằng hai cách 123×5×2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-05 16:41:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

)Tính bằng 2 cách

a) ( 492 x 25 ) : 123

b)638 : ( 24 x 7 )

a) (492 x 25) : 123

cách 1 : (492 x 25) : 123 = 12300 : 123

= 100

Cách 2 : (492 x 25) : 123 = (492 : 123) x 25

= 4 x 25 = 100

b) 638 : (24 x 7)

Cách 1 : 638 : (24 x 7) = 638 : 168

= 319/84

Cách 2: 638 : (24 x 7) = 638 : 24 : 7

= 319/84

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

EM TỰ TRẢ LỜI ĐI CÂU NÀY DỄ MÀ ẤN MÁY TÍNH CASIO LÀ SONG

bài 1: đặt tính rồi tính

8640 : 24 7140 : 35

7692 : 32 9891 : 48

bài 2: tính bằng hai cách

6384 : (24 x 7) (492 x 25) : 123

Được update 13 tháng 12 2022 lúc 15:31

bài 1:

8640 : 24 =360

7140 : 35=204

7692 : 32=240,375

9891 : 48=206,0625

bài 2:

6384 : ( 24 x 7 ) ( 492 x 25 ) :123

=6384 :168 = 12300 : 123

= 38 =100

Tính bằng 2 cách

A = 26,54× 27 26,54× 17

B = 9,03× 24 + 9,03× 76

C = 5,21× 83 79× 5,21 + 5,21 ×6

D = 8,5× 11 + 88× 8,5 + 8,5

Cách 1:

(A=26,54timesleft(27-17right)=26,54times10=265,4)

(B=9,03timesleft(24+76right)=9,03times100=903)

(C=5,21timesleft(83-79+6right)=5,21times10=52,1)

(D=8,5left(11+88+1right)=8,5times100=850)

Cách 2:

(A=716,58-451,17=265,4)

(B=216,72+686,28=903)

(C=432,43-411,59+31,26=52,1)

(D=93,5+748+8,5=850)

THAM THẢO:C1:A = 26,54×27 26,54×17 = 712,8 – 451,18 = 70,62C2: = 26, 54 x (27 – 17) = 26,57 x 10 = 265,7

C1:B = 9,03×24 + 9,03×76 = 216,72 + 686,28 = 903C2: = 9,03 x ( 24 + 76) = 9,03 x 100 = 903C1:C = 5,21×83 79×5,21 + 5,21×6 = 432,43 – 411,59 + 31,26 = 52,1C2: = 5,21 x ( 83 – 79 + 6 ) = 5,21 x 10 = 52, 1

C1:D = 8,5×11 + 88×8,5 + 8,5 = 93,4 + 748 + 8,5 = 849,9C2: = 8,5 x (11 + 88 + 1) = 8,5 x 100 = 850

A = 26,54 x 27 – 26,54 x17

C1 := 716,58 – 451,18

= 265,4

C2: = 26,54 x ( 27 – 17 )

= 26,54 x 10

= 265,4

B = 9,03 x24 + 9,03 x 76

C1 = 216,72 + 686,28

= 903

C2 = 9,03 x ( 24 + 76 )

= 9,03 x 100

= 903

C = 5,21 x 83 – 79 x 5,21 + 5,21 x 6

C1 = 432,43 – 411,59 + 31,26

= 20,84 + 31,26

= 52,1

C2 = 5,21 x ( 83 – 79 + 6 )

= 5,21 x 10

= 52,1

D = 8,5 x 11 + 88 x 8,5 + 8,5

C1 = 93,5 + 748 + 8,5

= 850

C2 =8,5 x 11 + 88 x 8,5 + 8,5 x 1

= 8,5 x ( 11 + 88 + 1 )

= 8,5 x 100

= 850

://.youtube/watch?v=1C8nEIRwQ3E

4111

Review tính bằng hai cách 123×5×2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tính bằng hai cách 123×5×2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download tính bằng hai cách 123×5×2 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down tính bằng hai cách 123×5×2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về tính chất bằng hai cách 123×5×2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết tính bằng hai cách 123×5×2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#tính #bằng #hai #cách