Mẹo Hướng dẫn Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-20 08:05:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là được Update vào lúc : 2022-03-20 08:05:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhận biết HCl và H2SO4
Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là
Một số axit quan trọng
1. Axit clohidric
2. Axit sunfuric
3. Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat
Câu hỏi vận dụng liên quan

A.

B.

C.

D.

Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt những dung dịch: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H 2 S O 4 , N a 2 S O 4 , NaOH là:

A. dung dịch B a C l 2 , dung dịch A g N O 3 , quỳ tím

B. dung dịch A g N O 3 , quỳ tím.

C. dung dịch B a C l 2 , quỳ tím, C l 2 , hồ tinh bột.

D. dung dịch B a C l 2 , C l 2 , hồ tinh bột.

Nêu phương pháp hoá học để phân biệt những dung dịch sáu với Đk được sử dụng quỳ tím và chọn thêm một hoá chất làm thuốc thử :

Na 2 SO 4 , NaCl,  H 2 SO 4 , HCl

Viết PTHH của những phản ứng đã dùng.

Để phân biệt 5 dd riêng không liên quan gì đến nhau sau: NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl. Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau này:

A. khí Clo, dd AgNO3

B. quì tím, dung dịch H2SO4

C. quì tím, dd AgNO3

D. cả B, C đúng

A. BaCl2.

B. BaCO3.

C. NH4Cl.

D. (NH4)2CO3.

Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: NaCl, NaHSO4, HCl là

A. BaCO3

B. NH4Cl

C. (NH4)2CO3

D. BaCl2

Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau NaCl, NaHSO4, HCl là

A. BaCl2

B. BaCO3

C. NH4Cl

D. (NH4)2CO3

Dùng thuốc thử nào để phân biệt những dung dịch: NaCl, Na2SO4? (1 Điểm) BaCl2. H2SO4. HCl. Quỳ tím.

Các vướng mắc tương tự

Câu 21. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch H2SO4 và NaOH làA. MgCl2 B. KCl C. Quỳ tím D. NaClCâu 22. Hóa chất dùng để nhận ra 3 dung dịch : KOH, Na2SO4, H2SO4 làA. BaCl2 B. Ba(NO3)2 C. Ba(OH)2 D. Quỳ tímCâu 23. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch NaCl và NaNO3 làA. AgNO3 B. HCl C. BaCl2 D. KOHCâu 24. Cho 2,4g Magie tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4. Thể tích khí hidro thuđược đktc làA. 22,4 ml B. 2,24 lít C. 22,4 lít D. 2,24 mlCâu 25. Cho 16g CuO tác dụng hoàn toàn với dd HCl 20%. Khối lượng dung dịchHCl cần dùng để phản ứng làA. 36,5g B. 3,65g C. 73g D. 7,3gCâu 26. Trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch NaOH 1M cần dùng V(ml) dd H2SO41M. Giá trị V làA. 0,2 ml B. 200 ml C. 0,1 ml D. 100 mlCâu 27. Cho m(g) Zn tác dụng hoàn toàn với 73g dd HCl 20%. Giá trị m làA. 13g B. 1,3g C. 6,5g D. 65gCâu 28. Cho 142g dung dịch Na2SO4 15% tác dụng hoàn toàn với dd BaCl2. Khốilượng kết tủa thu được làA. 345,9g B. 34,95g C. 3,495g D. 3495gCâu 29. Cho 58,5g dd NaCl 20% tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 25%. Nồng độ% của dung dịch muối thu được làA. 14,7% B. 17,3% C. 10,2% D. 8,7%Câu 30. Trung hòa hoàn toàn 300ml dung dịch KOH 1M bằng dd H2SO4 0,5M. Nồngđộ mol của dung dịch muối thu được là

A. 0,3M B. 0,5M C. 0,6M D. 1,5M

Câu 21. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch H2SO4 và NaOH làA. MgCl2 B. KCl C. Quỳ tím D. NaClCâu 22. Hóa chất dùng để nhận ra 3 dung dịch : KOH, Na2SO4, H2SO4 làA. BaCl2 B. Ba(NO3)2 C. Ba(OH)2 D. Quỳ tímCâu 23. Hóa chất dùng để phân biệt 2 dung dịch NaCl và NaNO3 làA. AgNO3 B. HCl C. BaCl2 D. KOHCâu 24. Cho 2,4g Magie tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4. Thể tích khí hidro thuđược đktc làA. 22,4 ml B. 2,24 lít C. 22,4 lít D. 2,24 mlCâu 25. Cho 16g CuO tác dụng hoàn toàn với dd HCl 20%. Khối lượng dung dịchHCl cần dùng để phản ứng làA. 36,5g B. 3,65g C. 73g D. 7,3gCâu 26. Trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch NaOH 1M cần dùng V(ml) dd H2SO41M. Giá trị V làA. 0,2 ml B. 200 ml C. 0,1 ml D. 100 mlCâu 27. Cho m(g) Zn tác dụng hoàn toàn với 73g dd HCl 20%. Giá trị m làA. 13g B. 1,3g C. 6,5g D. 65gCâu 28. Cho 142g dung dịch Na2SO4 15% tác dụng hoàn toàn với dd BaCl2. Khốilượng kết tủa thu được làA. 345,9g B. 34,95g C. 3,495g D. 3495gCâu 29. Cho 58,5g dd NaCl 20% tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 25%. Nồng độ% của dung dịch muối thu được làA. 14,7% B. 17,3% C. 10,2% D. 8,7%Câu 30. Trung hòa hoàn toàn 300ml dung dịch KOH 1M bằng dd H2SO4 0,5M. Nồngđộ mol của dung dịch muối thu được là

A. 0,3M B. 0,5M C. 0,6M D. 1,5M

Chỉ dùng quỳ tím, hãy phân biệt 3 dung dịch:  N a C l ,   H 2 S O 4   v à   B a C l 2

Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận ra những dung dịch sau:

a.1)  H­2­SO4, NaOH, HCl, BaCl2. Gợi ý: quì tím hóa đỏ suy ra bazơ, quì tím hóa xanh suy ra axit, còn sót lại là muối. Muốn phân biệt H2SO4 với HCl thì dùng dd BaCl2 vì tạo thành kết tủa BaSO4 trắng

a.2) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4.  Gợi ý: muốn phân biệt Ba(OH)2, NaOH thì dùng H2SO4 tạo thành BaSO4 kết tủa trắng.

Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận ra những dung dịch:

b.1) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl.   Gợi ý: dùng quì tím, tiếp Từ đó dùng AgNO3 nhận ra được NaCl vì tạo thành kết tủa trắng AgCl

b.2) KOH, K2SO4, K2CO3, KNO3.  Gợi ý: dùng quì tím nhận ra KOH, dùng H2SO4  nhận ra K2CO3 vì tạo thành  CO2  sủi bọt khí không màu, dùng BaCl2 nhận ra K2SO4 còn sót lại là KNO3.

Chỉ dùng dd H­2­SO4 loãng, nhận ra những chất sau:

c.1)  Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3  –  gợi ý: dùng HsSO4 lúc đó Cu(OH)2  sẽ thành dùng dịch màu xanh lam CuSO4, còn Ba(OH)2 tạo thành kết tủa trắng BaSO4, còn Na2CO3 có sủi bọt khí CO2

  c.2) BaSO4, BaCO3, NaCl, Na2CO3.  – Gợi ý: Nhận ra BaCO3  vì vừa sủi bọt khí CO2 vừa có kết tủa, nhận ra Na2CO3 vì chỉ có sủi bọt khí, nhận ra BaSO4 vì không tan trong axit, còn sót lại NaCl  không hề hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì

Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận ra những sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau:

Al, Fe, Cu.  Gợi ý: dùng dung dịch kiềm nhận ra Al, dùng dd HCl nhận ra Fe vì  Fe đúng trước H còn sót lại  là Cu

GIUP MINH VOI !!!

Nhận biết HCl và H2SO4

Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp vướng mắc liên quan đến nội dung Hóa 9 bài 4: Một số axit quan trọng. Từ nội dung vướng mắc, VnDoc cũng đưa ra những lý thuyết, vướng mắc bài tập liên quan. Giúp củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, cũng như kĩ năng làm bài tập. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là

A. K2SO4

B. Ba(OH)2

C. NaCl

D. NaNO3

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Cho dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 phản ứng với Ba(OH)2 . Không có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì đó đó là dung dịch HCl, còn H2SO4 xuất hiện kết tủa trắng

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Đáp án B

Một số axit quan trọng

1. Axit clohidric

a. Tính chất hóa học (HCl có khá khá đầy đủ tính chất hóa học của axit)

Làm quỳ tím chuyển red color

Tác dụng với nhiều sắt kẽm sắt kẽm kim loại như: Mg, Al, Zn, Fe… tạo thành muối clorua và khí hidro.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Tác dụng với bazơ tạo thành muối clorua và nước.

HCl + KOH → KCl + H2O

Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối clorua và nước.

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Tác dụng với muối → Muối clorua + axit

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

2. Axit sunfuric

b. Tính chất hóa học

Tính chất hóa học Axit H2SO4 loãng (H2SO4)

+ Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

+ Tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại (Al, Fe, Zn, Mg,…) → muối sunfat + khí hidro

Ví dụ:

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

+ Tác dụng với bazơ → muối sunfat + nước

Ví dụ:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

+ Tác dụng với oxit bazơ → muối sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O

+ Tác dụng với muối → muối (mới) + axit (mới)

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

Tính chất hóa học Axit H2SO4 đặc

Có những tính chất hóa học riêng

+ Tác dụng với hầu hết những kim lọai trừ (Au, Pt) → muối sunfat, không giải phóng khí hidro

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+ Tính háo nước:

C12H22O11 11H2O + 12C

3. Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat

a. Phân biệt H2SO4 và muối sunfat

Dùng một số trong những trong những sắt kẽm sắt kẽm kim loại như: Mg, Zn, Al, Fe,…

Axit phản ứng, có khí hidro thoát ra

Muối không hề khí thoát ra.

b. Nhận biết gốc sunfat

Dùng dung dịch muối BaCl2, Ba(NO3)2 hoặc Ba(OH)2 => hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ: có kết tủa trắng

Phản ứng:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NaOH

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ

A. NaCl

B. NaOH

C. Cu(OH)2

D. H2SO4

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2. Chất nào dưới đây không tác dụng được với axit H2SO4 đặc nguội

A. Cu

B. Fe

C. Ag

D. Zn

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. để nhận ra dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohidric ta dùng thuốc thử nào:

A. NaNO3

B. KCl

C. MgCl2

D. BaCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4. Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch:

A. KNO3.

B. HCl.

C. BaCl2.

D. KOH.

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng BaCl2 cho vào 2 dung dịch để phân biệt Na2SO4 và NaCl

+ dung dịch làm xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4; dung dịch còn sót lại không hề hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì là NaCl

—————————–

Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất.

Share Link Tải Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thuốc #thử #dùng #để #nhận #biết #dung #dịch #NaCl #và #dung #dịch #H2SO4 #là

4595

Review Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thuốc #thử #dùng #để #nhận #biết #dung #dịch #NaCl #và #dung #dịch #H2SO4 #là #Mới #nhất