Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-07 04:39:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi được Update vào lúc : 2022-12-07 04:39:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Toggle navigation

  Giới thiệu

   Giới thiệu về trường
   Cơ cấu tổ chức triển khai triển khai
   Chức năng trách nhiệm
   Tầm nhìn thiên chức
   Thành tích đạt được

  Tin tức

   Thông báo
   Tin tức sự kiện
   Tin tức giáo dục
   Người tốt việc tốt
   CHI BỘ

  Công văn
  Góc phụ huynh

   Dinh dương sức mạnh thể chất cho trẻ
   Kỹ năng nuôi dạy trẻ

  Thư viện ảnh

   Hoạt động của bé
   Hoạt động nhà trường
   Tác phẩm của bé
   Sinh nhật của bé

Trường Mẫu giáo Phước Lý

Trường Mẫu giáo Phước Lý
Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên

PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ

Số: 125 /KH-MGPLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Lý, ngày 29 tháng bốn năm 2022
KẾ HOẠCH
Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên
năm học 2022-2022

Căn cứ Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày 13/8/2022 về việc nhìn nhận xếp.. loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức của Chính phủ.
Căn cứ văn bản số 1141/HD-PGDĐT ngày 20/10/2022 của Phòng GD-ĐT Cần Giuộc về việc thực công tác Tổ chức cán bộ năm học 2022-2022.
Căn cứ Thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; Căn cứ Thông tư 26/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.
Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022
phát hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;
Căn cứ văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 26/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022 phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi;
Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Lý xây dựng kế hoạch Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..:
năm học 2022-2022 rõ ràng như sau:
A. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 90/2022/NĐ-CP NGÀY 13/8/2022 CỦA CHÍNH PHỦ:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI :
1.Viên chức quản lý: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
2. Viên chức: Giáo viên và kế toán
3. Người lao động : Bảo vệ, cấp dưỡng
II. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC VÀ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Mục đích:
– Xác định rỏ năng lực,trình độ trình độ nghiệp.. vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm.
– Kết quả đánh giá là vị trí vị trí căn cứ quan trọng để bố trí,sử dụng, đào tạo, tu dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp.., quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối công chức viên chức.
2. Nguyên tắc, đánh giá phân loại công chức, viên chức:
2.1. Bảo đảm khách quan, công minh, đúng chuẩn; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị và vận hành, nhìn nhận cán bộ, công chức, viên chức.
2.2.Việc nhìn nhận, xếp loại chất lượng phải vị trí vị trí căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và kết quả thực thi trách nhiệm, thể hiện thông qua việc làm, thành phầm rõ ràng; riêng với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản trị và vận hành phải gắn với kết quả thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách
2.3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác thao tác thao tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc nhìn nhận, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác thao tác thao tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chủ trương thai sản.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác thao tác thao tác theo quy định của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi nhìn nhận nhưng không xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm trở lên.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chủ trương thai sản theo quy định của pháp lý thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó.
2.4. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng viên.
3. Thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại CCVC:
– Trưởng phòng GDĐT Cần Giuộc trực tiếp nhìn nhận, xếp loại Hiệu trưởng.
– Hiệu trưởng trực tiếp nhìn nhận, xếp loại đối Phó hiệu trưởng ,viên chức và người lao động .
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Thực hiện nhìn nhận, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022 của Chính Phủ trong toàn trường thực thi như sau:
Bước 1: CB-GV-NV thực thi tự nhìn nhận theo bảng nhìn nhận thi đua năm học 2022-2022 ( kèm theo: 2a Biểu điểm dành HT-HP; 2b Biểu điểm dành GV-KT-BV-CD, trong số đó KT-BV-CD có linh hoạt với trách nhiệm khác so với giáo viên theo 2bBiểu điểm ), tiếp Từ đó giống hệt qua mẫu số 3: Viên chức làm báo cáo tự nhìn nhận, mức xếp loại kết quả công tác thao tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ( kèm theo: 1a: HT;1b: PHT;1c : GV-BV-KT-CD). Thời gian hoàn thành xong xong: ngày 20/5/2022
Bước 2:
+ Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng trình diễn trước hội đồng sư phạm ngày 22/5/2022 CB-GV-NV góp thêm phần) ( có biên bản kèm theo)
+ GV-KT-BV-CD: mỗi thành viên báo cáo trước tổ trình độ, trong tổ trình độ nhận xét nhìn nhận cho từng người ( có biên bản kèm theo) ;Thực hiện lúc ngày 22/5/2022.(sau khi góp thêm phần HT- P.HT)
Chú ý: Trong cuộc họp này sau khi thống nhất trong tổ nhìn nhận, xếp loại theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022 của Chính Phủ. Sau đó giống hệt kết quả trên, thực thi xem xét :
1. Đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; Chuẩn giáo viên theoThông tư 26/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.
1.Xét thi đua năm học 2022-2022.STTĐánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐTĐánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh1Mức TốtHoàn thành xuất sắc nhiệm vụChiến sỉ thi đua cơ sở Không vượt quá 15% trên tổng số thành viên đạt thương hiệu Lao động tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.2Mức KháHoàn thành tốt nhiệm vụLĐTT3Mức đạt chuẩnHoàn thành nhiệm vụ4Mức không đạt chuẩnKhông hoàn thành xong xong trách nhiệm
Bước 3: Tổ trưởng trình độ hoàn thành xong xong: Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh; Nộp cho Cô Trân (CTCĐ ) ngày 22/5/2022 ,hồ sơ gồm :
1. Biên bản ( 3 loại) (Nghị định 90/2022/NĐ-CP Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP)
2. Các phiếu, biểu mẫu nhìn nhận theo theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP.
Bước 4 : ngày 25/4/2022 Họp Ban chi Bộ: Lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận của chi bộ đảng cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác.
Bước 5: ngày 26/4/2022: Họp hội đồng thi đua, thực thi xem xét Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh.
Bước 6 : Họp hội đồng sư phạm ngày 27/5/2022: công bố những kết quả Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh.
Bước 7: Nhận Hồ sơ xử lý và xử lý kiến nghị về kết quả Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày13/8/2022; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh. (nếu có); từ 27/5/2022 đến 28/5/2022
Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ nộp phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và lưu hồ sơ
B. ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
1.Nội dung triển khai nhìn nhận:
– Tổ chức triển khai nhìn nhận giáo viên theo Chuẩn giáo viên mần nin thiếu nhi.
– Tổ chức triển khai nhìn nhận xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng mần nin thiếu nhi.
– Tổ chức triển khai nhìn nhận xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn P.HT mâm non.
2. Các văn bản vận dụng trong nhìn nhận Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn:
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Thông tư 26/2022/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi; văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 26/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022 phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi;
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng mần nin thiếu nhi;văn bản số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022 phát hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;
3. Quy định đối tượng người dùng người tiêu dùng được nhìn nhận theo Chuẩn:
a. Đối tượng sắp nghỉ hưu (Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định hiện hành) tránh việc phải tham gia nhìn nhận theo chuẩn.
b. Đối tượng nghỉ ốm, nghỉ thai sản trùng vào thời hạn cơ sở giáo dục tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận theo chuẩn thì được tạm hoãn và phải thực thi nhìn nhận tương hỗ update sau khi nghỉ ốm, nghỉ thai sản.
c. Những đối tượng người dùng người tiêu dùng còn sót lại, kể cả giáo viên mới tuyển dụng mới tiếp nhận đến trong năm học; thực thi nhìn nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Quy trình nhìn nhận:
4.1 Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
4.1.1: Căn cứ văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 26/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022 phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi;
Bước 1: Giáo viên vị trí vị trí căn cứ phụ lục I: ví dụ về minh chứng, giáo viên thực thi tự nhìn nhận theo mẫu số 1 Phụ lục II:Tự nhìn nhận theo 5 tiêu chuẩn tổng số,có 15 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( ghi lại chéo vào).Sau đó giáo viên tự nhận xét lợi thế.yếu, những yếu tố cần cải tổ,nêu kế hoạch học tập,tu dưỡng tăng trưởng kĩ năng nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
Khi tự nhìn nhận lưu ý những Đk khống chế :
a/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức Tốt :
Tất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên; trong số đó tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt tới tốt, trong số đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới tốt
b/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức Khá
Tất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới khá trở lên;
c/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức Đạt
Tất cả 15 tiêu chuẩn đều đạt
d/ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Có một tiêu chuẩn nhìn nhận chưa đạt
Bước 2 :
Họp tổ trình độ, từng giáo viên đọc tự nhìn nhận của tớ theo mẫu số 1 Phụ lục II.Sau đó Tổ trưởng điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh những thành viên trong tổ: phân tích ,nhìn nhận tiền viên vừa thông qua theo 15 tiêu chuẩn ,đi đến thống nhất lợi thế,yếu.Tiếp theo phát cho toàn bộ những thành viên trong tổ : mẫu số 2- phụ lục II nhìn nhận đồng nghiệp và từng giáo viên lưu ý khi nhìn nhận đồng nghiệp những Đk khống chế :
a/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức Tốt :
Tất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên; trong số đó tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt tới tốt, trong số đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới tốt
b/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức Khá :
Tất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới khá trở lên;
c/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức Đạt :
Tất cả 15 tiêu chuẩn đều đạt
d/ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Có một tiêu chuẩn nhìn nhận chưa đạt
Bước 3:
Tổ trưởng tổng hợp theo mẫu số 3 Phụ lục II.
Trên cơ sở mẫu số 3 Phụ lục II, hiệu trưởng nhìn nhận xếp loại giáo viên mẫu số 4- Phụ lục II.
– Hồ sơ nhìn nhận giáo viên theo chuẩn tàng trữ tại cty.
Chú ý :Tất cả hồ sơ nói trên Tổ trưởng trình độ hoàn hảo nhất nhất ( khá khá đầy đủ chữ ký ) nộp lại hiệu trưởng lưu hồ sơ .
4.1.2. Chu kỳ nhìn nhận
– Giáo viên tự nhìn nhận theo chu kỳ luân hồi luân hồi một năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học.
– Người đứng góp vốn góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận giáo viên theo chu kỳ luân hồi luân hồi hai năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học. (Năm học 2022-2022, Thủ trưởng cty không trực tiếp nhìn nhận giáo viên ).
Ngoài ra trong trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng, được sự đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành cấp trên, cty tinh giảm chu kỳ luân hồi luân hồi nhìn nhận giáo viên.
4.2.3. Thẩm quyền nhìn nhận
Người đứng góp vốn góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phổ thông thực thi nhìn nhận giáo viên trên cơ sở kết quả tự nhìn nhận của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn trách nhiệm của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, thích hợp theo chu kỳ luân hồi luân hồi nhìn nhận hoặc nhìn nhận trong trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng.
4.2 Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:
4.2.1 Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022 phát hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;
Bước 1:
Hiệu trưởng tự nhìn nhận theo mẫu số 1-Phụ lục II nhờ vào cơ sở phụ lục I : Ví dụ minh chứng: Tự nhìn nhận theo 5 tiêu chuẩn tổng số, có 18 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( ghi lại chéo vào). Sau đó Hiệu trưởng tự nhận xét lợi thế.yếu,những yếu tố cần cải tổ,nêu kế hoạch học tập,tu dưỡng tăng trưởng kĩ năng nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
Khi tự nhìn nhận lưu ý những Đk khống chế :
a/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt tới tốt, trong số đó những tiêu chuẩn chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt tới tốt;
b/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức Khá :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
c/ Đạt chuẩn Hiệu trưởng :
Có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhìn nhận từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng :
Cótiêu chíđược nhìn nhận chưa đạt (tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt lúc không phục vụ yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn).
Bước 2:
Họp hội đồng nhà trường , Hiệu trưởng tự nhìn nhận , tiếp Từ đó Chủ tịch công đoàn điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh phân tích, nhìn nhận theo 18 tiêu chuẩn và đi đến thống nhất: nhận xét lợi thế.yếu, những yếu tố cần cải tổ.Tiếp theo phát cho CB-GV-NV mẫu 2 Phụ lục II nhìn nhận hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi nhìn nhận hiệu trưởng lưu ý những Đk khống chế :
a/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt tới tốt, trong số đó những tiêu chuẩn chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt tới tốt;
b/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức Khá :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
c/ Đạt chuẩn Hiệu trưởng :
Có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhìn nhận từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng :
Cótiêu chíđược nhìn nhận chưa đạt (tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt lúc không phục vụ yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn).
Bước 3:
Chủ tịch Công đoàn tổng họp mẫu số 3- Phụ lục II Nộp về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy
Trên cơ sở đó ,Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nhìn nhận Hiệu trưởng mẫu số 4 phụ lục II.
4.2.2 Chu kỳ nhìn nhận Hiệu trưởng.
– Hiệu trưởng, tự nhìn nhận theo chu kỳ luân hồi luân hồi một năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học.
( Năm học 2022-2022, hiệu trưởng tự nhìn nhận )
– Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo huyện sẽ trực tiếp tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận Hiệu trưởng theo chu kỳ luân hồi luân hồi hai năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học. ( Năm học 2022-2022, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo không trực tiếp nhìn nhận Hiệu trưởng ).
Trong trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng, cơ quan quản trị và vận hành cấp trên sẽ quyết định hành động hành vi tinh giảm chu kỳ luân hồi luân hồi nhìn nhận.
4.2.3 Thẩm quyền nhìn nhận.
Trưởng phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo huyện nhìn nhận, xếp loại Hiệu trưởng trường trực thuộc.
4.3 Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:
4.3.1 Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ 6/12/2022 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 25/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 8/10/2022 phát hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;
Bước 1:
Phó Hiệu trưởng tự nhìn nhận theo mẫu số 1-Phụ lục II nhờ vào cơ sở phụ lục I : Ví dụ minh chứng: Tự nhìn nhận theo 5 tiêu chuẩn tổng số, có 18 tiêu chuẩn.Mỗi tiêu chuẩn có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( ghi lại chéo vào).Sau đó phó Hiệu trưởng tự nhận xét lợi thế.yếu,những yếu tố cần cải tổ,nêu kế hoạch học tập,tu dưỡng tăng trưởng kĩ năng nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
Khi tự nhìn nhận lưu ý những Đk khống chế :
a/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở tại mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt tới tốt, trong số đó những tiêu chuẩn chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt tới tốt;
b/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở tại mức Khá :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
c/ Đạt chuẩn phó Hiệu trưởng .
Có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhìn nhận từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt phó chuẩn hiệu trưởng :
Cótiêu chíđược nhìn nhận chưa đạt (tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt lúc không phục vụ yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn).
Bước 2:
Họp hội đồng nhà trường , Phó Hiệu trưởng tự nhìn nhận ,tiếp Từ đó Chủ tịch công đoàn điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh phân tích, nhìn nhận theo 18 tiêu chuẩn và đi đến thống nhất: nhận xét lợi thế.yếu,những yếu tố cần cải tổ.Tiếp theo phát cho CB-GV-NV mẫu 2 Phụ lục II nhìn nhận Phó hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi nhìn nhận hiệu trưởng lưu ý những Đk khống chế :
a/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở tại mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt tới tốt, trong số đó những tiêu chuẩn chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt tới tốt;
b/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở tại mức Khá :
Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
c/ Đạt chuẩn phó Hiệu trưởng
Có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhìn nhận từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt phó chuẩn hiệu trưởng :
Cótiêu chíđược nhìn nhận chưa đạt (tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt lúc không phục vụ yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn).
Bước 3:
Chủ tịch Công đoàn tổng họp mẫu số 3- Phụ lục II
Các loại hồ sơ nhìn nhận phó hiệu trưởng lưu tại cty.
4.3.2 Chu kỳ nhìn nhận Phó Hiệu trưởng.
Phó Hiệu trưởng, tự nhìn nhận theo chu kỳ luân hồi luân hồi một năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học. ( Năm học 2022-2022,Phó hiệu trưởng tự nhìn nhận )
Người đứng góp vốn góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục tổ chức triển khai triển khai đánh Phó Hiệu trưởng theo chu kỳ luân hồi luân hồi hai năm một lần vào thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học. ( Năm học 2022-2022, Thủ trưởng cty không trực tiếp nhìn nhận PHT).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Hiệu trưởng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng tổ chức triển khai triển khai triển khai nhìn nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên tại cty theo Chuẩn. Hiệu trưởng phê duyệt kết quả nhìn nhận, xếp loại riêng với Phó Hiệu trưởng và giáo viên; trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả nhìn nhận riêng với Hiệu trưởng; đề xuất kiến nghị kiến nghị và xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, tu dưỡng thường niên; nộp bản tổng hợp kết quả xét về Phòng GD&ĐT qua Bộ phận Tổ chức cán bộ.
Đối với Hiệu trưởng, do Chủ tịch công đoàn tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận; Phó hiệu trưởng và giáo viên do Hiệu trưởng tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận.
Thời gian thực thi:
-Triển khai kế hoạch và những văn bản liên quan ngày 8/5/2022
– Tiến hành nhìn nhận ngày Ngày 22/5/2022
– Công bố kết quả xếp loại 27/2022
– Thời gian nhận đơn khiếu nại Từ 27/5- 28/5/2022
– Giải quyết đơn khiếu nại ngày 29/5/202
-Trên đấy là kế hoạch Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm;Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..: chuẩn Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng,chuẩn giáo viên
năm học 2022-2022 của trường Mẫu giáo Phước Lý. Đề nghị CBQL, GV trong cty trang trọng thực thi đúng nội dung trong kế hoạch. Trong quy trình thực thi có trở ngại vất vả liên hệ Hiệu trưởng để được hướng dẫn./.Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT Cần giuộc(để b/c);
– CB-GV-NV (để t/h);
– Lưu VT./.HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan

Bài viết liên quan

Tin mới

BÀI THƠ: ĐÔI MẮT CỦA EM (04/12/2022)

Nội dung chính

  Trường Mẫu giáo Phước Lý
  Trường Mẫu giáo Phước Lý
  Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên
  Bài viết liên quan
  Thư viện ảnh
  QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  Kế hoạch Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2022-2022
  quy định nhìn nhận xếp loại viên chức năm 2022-2022
  Phương châm
  Tiện ích

  GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN BÉ (04/12/2022)

  kỂ CHUYỆN :QUÀ TẶNG MẸ (04/12/2022)

  Không chơi những vật gây nguy hiểm (04/12/2022)

  Trò chuyện về ngày 20/11 (04/12/2022)

  Thư viện ảnh

  QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Kế hoạch Đánh giá xếp.. loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp.. loại Chuẩn nghề nghiệp..: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2022-2022

  quy định nhìn nhận xếp loại viên chức năm 2022-2022
  Phương châm

  Chất lượng giáo dục là danh dự, uy tín của nhà trường

  Liên hệ

  Website Trường Mẫu Giáo Phước Lý

  Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
  Điện thoại: (0272) 800126
  E-Mail:

  Hỗ trợ

  HOTLINE: (0272) 800126E-Mail:

  Tiện ích

   Kế hoạch
   Phân khu khu công trình xây dựng xây dựng độ
   Tài nguyên Download
   Thủ tục HC
   Thi đua khen thưởng
   Người tốt việc tốt
   Cảm nhận PH

  © 2022 Website Trường Mẫu Giáo Phước Lý | Thiết kế & Phát triển bởi VNPT Long An

  Reply

  0

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Tải Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi miễn phí

  Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Thông #tư #đánh #giá #chuẩn #phó #hiệu #trưởng #mầm

4044

Review Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư nhìn nhận chuẩn phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #đánh #giá #chuẩn #phó #hiệu #trưởng #mầm #Mới #nhất