Mẹo Hướng dẫn Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-18 19:28:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là được Update vào lúc : 2022-04-18 19:27:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nước được cấu trúc từ những nguyên tố hóa học nào?

Hiđro và oxi đã hóa hợp theo tỉ lệ thế nào về thể tích để tạo thành nước?

Hiđro và oxi đã hóa hợp theo tỉ lệ thế nào về khối lượng để tạo thành nước?

Dãy gồm những sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

Trong phân tử nước có Phần Trăm khối lượng H là

Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xẩy ra là

Oxit bazơ không tác dụng với nước là:

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì?

Đốt hoàn toàn 2 mol khí H2 thì thể tích O2 cần dùng (đktc) là bao nhiêu?

Hòa tan 21,3 gam P2O5 vào nước dư, thu được m gam H3PO4. Tính m

Hòa tan V lít khí SO3 (đktc) gam vào nước dư, thu được 49 gam H2SO4. Tính V

Hòa tan 11,28 gam K2O vào nước dư, thu được m gam KOH. Tính m

mh2 = nh2.mh2 = 2.2 = 4(g) → vh2 = nh2.22,4 = 2.22,4 = 44,8(l)

   mo2 = no2.mo2 = 1,5.32 = 48(g) → vo2 = no2.22,4 = 1,5.22,4 = 33,6(l)

   mco2 = nco2.mco2 = 1,15.44 = 50,6(g) → vco2 = nco2.22,4 = 1,15.22,4 = 25,76(l)

   mch4 = nch4.mch4 = 1,15.16 = 18,4(g) → vch4 = nch4.22,4 = 1,15.22,4 = 25,76(l)

Hãy xác lập khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc . Bài 23.5 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 23: Luyện tập chương 3 – Hóa học 8

Hãy xác lập khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc :

a) 1,5 N phân tử oxi + 2,5 N phân tử hiđro + 0,02 N phân tử nitơ.

b) 1,5 mol phân tử oxi + 1,2 mol phân tử CO2 + 3 mol phân tử nitơ.

c) 6 g khí hiđro + 2,2 g khí cacbonic + 1,6 g khí oxi.

a) Khối lượng của hỗn hợp khí:

-Khối lượng của một,5 N phân tử oxi là khối lượng của một,5 mol phân tử (O_2) :

(m_O_2 = 32 times 1,5 = 48(g)). Tương tự như vậy ta có :

(m_H_2 = 2 times 2,5 = 5(g);m_N_2 = 28 times 0,02 = 0,56(g))

-Khối lượng của hỗn hợp khí: 48 + 5 + 0,56 = 53,56 (g)

Thể tích của hỗn hợp khí ở đktc :

22,4 x (1,5 + 2,5 + 0,02) = 90,048 (lít)

Quảng cáo

b) Khối lượng của hỗn hợp khí:

(m_hh) = 32 x 1,5 + 44 x 1,2 + 28 x 3 = 184,8 (g).

Thể tích của hỗn hợp khí (đktc) :

(V_hh) = 22,4 x (1,5 + 1,2 + 3) = 127,68 (lít).

c) Khối lượng của hỗn hợp khí;

(m_hh) = 6 + 2,2 + 1,6 = 9,8 (g).

Thể tích của hỗn hợp khí :

-Số mol những khí:

(n_H_2 = 6 over 2 = 3(mol);n_CO_2 = 2,2 over 44 = 0,05(mol);n_O_2 = 1,6 over 32 = 0,05(mol))

-Thể tích của hỗn hợp khí :

(V_hh) = 22,4 x (3 + 0,05 + 0,05) = 69,44 (lít).

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Một số lý thuyết cần nắm vững:

Thể tích mol

– Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

– Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng Đk nhiệt độ áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

– Nếu ở Đk tiêu chuẩn (đktc) (t = 00C, P = 1atm) thể tích mol của những chất khí đều bằng 22,4 lít.

Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí H2 hoặc 1 mol khí O2 đều hoàn toàn hoàn toàn có thể tích là 22,4 lít

Công thức:

Tính số mol khí lúc biết thể tích khí ở Đk tiêu chuẩn: n = (mol)

Tính thể tích khí ở Đk tiêu chuẩn lúc biết số mol: V = n.22,4 (lít)

Trong số đó:

+ n: số mol khí (mol)

+ V: thể tích khí ở đktc (lít)

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích của 8g khí oxi ở đktc?

Hướng dẫn giải:

Khối lượng mol của O2 là: MO2 = 16.2 = 32 g/mol

Số mol phân tử O2 là: nO2 = = 0,25 mol

Thể tích của 8g khí oxi ở đktc là:

VO2 = nO2 . 22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Ví dụ 2: Tính khối lượng của 8,96 lít khí CO2 ở đktc?

Hướng dẫn giải:

Số mol phân tử CO2 là: nCO2 = = 0,4 mol

Khối lượng mol của CO2 là: MCO2 = 12 +16.2 = 44 g/mol

Khối lượng của 8,96 lít khí CO2 ở đktc là:

mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,4.44 = 17,6 gam.

Ví dụ 3: Một hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol khí SO2 và 0,15 mol khí CO2

a) Tính thể tích của hỗn hợp khí X (đktc).

b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí X.

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là:

VX = nX.22,4 = (0,25 + 0,15).22,4 = 8,96 lít

b) MCO2 = 32+2.16 = 64 g/mol

Khối lượng của 0,25 mol khí SO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,25.64 = 16g.

MCO2 = 12+2.16 = 44 g/mol

Khối lượng của 0,15 mol khí CO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,15.44 = 6,6g.

Khối lượng của hỗn hợp khí X là: mX = mCO2 + mCO2 = 16 +6,6 = 22,6g.

Câu 1: Nếu hai chất khí rất rất khác nhau mà hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì nhận định nào sau luôn đúng?

A. Chúng có cùng số mol chất.

B. Chúng có cùng khối lượng.

C. Chúng có cùng số phân tử.

D. Không thể kết luận được điều gì cả.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Nếu hai chất khí rất rất khác nhau mà hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì: Chúng có cùng số mol chất.

Câu 2: Công thức quy đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở đktc là:

D. n. V = 22,4 (mol).

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Công thức quy đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở Đk tiêu chuẩn là: n =

Câu 3: Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở Đk tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Thể tích của 0,5 mol khí CO2 (đo ở đktc) là:

VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Câu 4: Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là bao nhiêu?

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là:

VNH3 = nNH3.22,4 = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 5: Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 ở Đk tiêu chuẩn là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 (đktc) là:

Vhh = nhh. 22,4 = (0,5+0,3).22,4 = 15,68 lít

Câu 6: Tính số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc) là:

nH2 = = 0,3 mol

Câu 7: Thể tích của 280 g khí Nitơ ở đktc là bao nhiêu?

A. 336 lít

B. 168 lít

C. 224 lít

D. 112 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án C

MN2 = 2.14 =28 g/mol

nN2 = = 10 mol

Thể tích của 280 g khí Nitơ ở đktc là:

VN2 = nN2. 22,4 = 10.22,4 = 224 lít

Câu 8: Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc để sở hữu 3.1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án A

3.1023 phân tử CO2 ứng với số mol là:

nCO2 = = 0,5 mol

Thể tích khí CO2 ở đktc để sở hữu 3.1023 phân tử CO2 là:

VCO2 = nCO2. 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Câu 9: 0,75 mol phân tử H2S chiếm thể tích bao nhiêu lít (đo ở đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Thể tích của 0,75 mol phân tử H2S đo ở đktc là:

VH2S = nH2S. 22,4 = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Câu 10: Cho số mol của khí Nitơ là 0,5 mol. Số mol của khí Oxi là 0,5 mol. Kết luận nào sau này đúng?

A. Khối lượng của nitơ là 16 gam.

B. Khối lượng của oxi là 14 gam.

C. Hai khí Nitơ và Oxi hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau ở đktc.

D. Hai khí Nitơ và Oxi có khối lượng bằng nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

nN2 = 0,5 mol; MN2 = 28g/mol => mN2 = nN2.MN2 = 0,5 . 28 = 14 g => A sai

nO2 = 0,5 mol; MO2 = 32g/mol => mO2 = nO2.MO2 = 0,5 . 32 = 16 g => B sai

=> mN2 D sai

Ta có nN2 = nO2 => ở Đk tiêu chuẩn 2 khí hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Chia Sẻ Link Tải Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thể #tích #ở #đktc #của #hỗn #hợp #gồm #gam #khí #và #mol #khí #là

4470

Video Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 3 2 gam khí O2 và 0 15 mol khí h2 là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thể #tích #ở #đktc #của #hỗn #hợp #gồm #gam #khí #và #mol #khí #là #Chi #tiết