Mẹo về Thế nào là hai vectơ cùng hướng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Thế nào là hai vectơ cùng hướng được Update vào lúc : 2022-11-06 18:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vectơ là đoạn thẳng được bố trí theo phía, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là yếu tố đầu, điểm nào là yếu tố cuối.

Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

Vectơ còn được kí hiệu là:

Vectơ không là vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là

2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng.

Bạn đang xem: Điều kiện để 2 vecto cùng phương

– Đường thẳng trải qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ

– Hai vectơ có mức giá tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau gọi là hai vectơ cùng phương

– Hai vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.

Ví dụ: Ở hình vẽ trên trên (hình 2) thì hai vectơ và

cùng hướng còn và ngược hướng.

Đặc biệt: vectơ không cùng hướng với mọi véc tơ.

3. Hai vectơ bằng nhau

– Độ dài đoạn thẳng

gọi là độ dài véc tơ , kí hiệu .

Vậy

.

– Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Ví dụ: (hình 1.3) Cho hình bình hành

khi đó

Câu 1. Véctơ là một đoạn thẳng:

A. Có hướng. B. Có hướng dương, hướng âm.

C. Có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Hai véc tơ bằng nhau. B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng. D. Hai véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo định nghĩa hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có:

A. Cùng hướng và có độ dài bằng nhau.

B. Song tuy nhiên và có độ dài bằng nhau.

C. Cùng phương và có độ dài bằng nhau.

D. Thỏa mãn cả ba tính chất trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa hai véctơ bằng nhau.

Câu 4. Nếu hai vectơ bằng nhau thì:

A. Cùng hướng và cùng độ dài. B. Cùng phương.

C. Cùng hướng. D. Có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (…) để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược hướng thì …

A. Bằng nhau. B. Cùng phương. C. Cùng độ dài. D. Cùng điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. Cho điểm phân biệt , , . Khi đó xác lập nào sau này đúng nhất ?

A. , , thẳng hàng khi và chỉ khi và cùng phương.

B. , , thẳng hàng khi và chỉ khi và cùng phương.

C. , , thẳng hàng khi và chỉ khi và cùng phương.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý đều đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào sau này đúng ?

A. Có duy nhất một vectơ cùng phương với mọi vectơ.

B. Có tối thiểu 2 vectơ cùng phương với mọi vectơ.

C. Có vô số vectơ cùng phương với mọi vectơ.

D. Không có vectơ nào cùng phương với mọi vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta có vectơ cùng phương với mọi vectơ.

Câu 8. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

B. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác

là hình bình hành.

D. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: Hai vectơ và được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Câu 9. Phát biểu nào sau này đúng?

A. Hai vectơ không bằng nhau thì độ dài của chúng không bằng nhau.

B. Hai vectơ không bằng nhau thì chúng không cùng phương.

C. Hai vectơ bằng nhau thì có mức giá trùng nhau hoặc tuy nhiên tuy nhiên nhau.

D. Hai vectơ có độ dài không bằng nhau thì không cùng hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. sai do hai vectơ không bằng nhau thì hoàn toàn có thể hai vecto ngược hướng nhưng độ dài vẫn bằng nhau.

B. sai do một trong hai vectơ là vectơ không.

C. đúng do hai vectơ bằng nhau thì hai vectơ cùng hướng.

Câu 10. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. Hai vectơ cùng phương với vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

C. Vectơkhông là vectơ không còn mức giá.

D. Điều kiện đủ để vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

Câu 11. Cho hai vectơ không cùng phương và . Khẳng định nào sau này đúng ?

A. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ và .

B. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ và .

C. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ và , đó là vectơ .

D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ cùng phương với mọi vectơ. Nên có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ và , đó là vectơ .

Câu 12. Cho vectơ . Mệnh đề nào sau này đúng ?

A. Có vô số vectơ mà . B. Có duy nhất một mà .

C. Có duy nhất một mà

. D. Không có vectơ nào mà .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , có vô số vectơ cùng hướng và cùng độ dài với vectơ . Nên có vô số vectơ mà .

Câu 13. Mệnh đề nào sau này đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

Câu 14. Chọn xác lập đúng.

A. Hai véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Hai véc tơ ngược hướng thì có độ dài không bằng nhau.

C. Hai véc tơ cùng phương và cùng độ dài thì bằng nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.

Câu 15. Cho hình bình hành . Trong những xác lập sau hãy tìm xác lập sai

A. . B.

. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta có là hình bình hành. Suy ra

.

Câu 16. Chọn xác lập đúng.

A. Véc tơ là một đường thẳng được bố trí theo phía.

B. Véc tơ là một đoạn thẳng.

C. Véc tơ là một đoạn thẳng được bố trí theo phía.

D. Véc tơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là một đoạn thẳng được bố trí theo phía.

Câu 17. Cho vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Hãy
chọn câu sai

A. Được gọi là vectơ suy biến. B. Được gọi là vectơ có phương tùy ý.

C. Được gọi là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ có độ dài không xác lập.

Lời giải

Chọn D.

Vectơ không còn độ dài bằng

.

Câu 18. Véc tơ có điểm đầu điểm cuối

được kí hiệu ra làm sao là đúng?

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Câu 19. Cho hình vuông vắn , xác lập nào sau này đúng:

A.

. B. .

C. . D. và cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Ta có là hình vuông vắn. Suy ra .

Câu 20. Cho tam giác hoàn toàn có thể xác lập được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh , , ?

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có những vectơ đó là:

.

Câu 21. Cho tam giác đều . Mệnh đề nào sau này sai ?

A. . B. .

C. . D. không cùng phương .

Lời giải

Chọn A.

Ta có tam giác đều

không cùng hướng .

Câu 22. Chọn xác lập đúng

A. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng.

B.

Xem thêm:

Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương.

C. Hai véc tơ cùng phương thì có mức giá tuy nhiên tuy nhiên nhau.

D. Hai vec tơ cùng hướng thì có mức giá tuy nhiên tuy nhiên nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương.

Câu 23. Cho điểm , , không thẳng hàng, là yếu tố bất kỳ. Mệnh đề nào sau này đúng ?

A.

. B. .

C.

. D. .

Lời giải

Chọn C.

Ta có điểm , , không thẳng hàng, là yếu tố bất kỳ.

Suy ra

không cùng phương .

Câu 24. Cho hai điểm phân biệt . Số vectơ ( khác ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ những điểm là:

A. . B. . C.

. D. .

Lời giải

Chọn A.

Số vectơ ( khác ) là ; .

Câu 25. Cho tam giác đều , cạnh

. Mệnh đề nào sau này đúng ?

A.

. B. .

C.

. D. cùng hướng với .

Lời giải

Chọn C.

Ta có tam giác đều, cạnh

.

Câu 26. Gọi là trung điểm của đoạn . Hãy chọn xác lập đúng trong những xác lập sau :

A.

. B. và cùng hướng.

C. và

ngược hướng. D. .

Lời giải

Chọn B.

Ta có là trung điểm của đoạn và cùng hướng.

Câu 27. Chọn xác lập đúng.

A. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

B. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác là hình bình hành.

C. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác là hình vuông vắn.

D. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải

Chọn D.

A sai do hai vectơ cùng hướng.

B sai do hai vectơ cùng hướng.

C sai do hai vectơ cùng hướng.

Câu 28. Cho tứ giác . Có thể xác lập được bao nhiêu vectơ (khác ) có điểm đầu và điểm cuối là những điểm ?

A. . B.

. C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Câu 29. Chọn xác lập đúng nhất trong những xác lập sau :

A. Vectơ là một đoạn thẳng có khuynh hướng.

B. Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

C. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý đều đúng.

Câu 30. Cho ba điểm , , phân biệt. Khi đó :

A. Điều kiện cần và đủ để , , thẳng hàng là cùng phương với .

B. Điều kiện đủ để , , thẳng hàng là cùng phương với .

C. Điều kiện cần để , , thẳng hàng là cùng phương với .

D. Điều kiện cần và đủ để , , thẳng hàng là

.

Lời giải

Chọn A.

Điều kiện cần và đủ để , , thẳng hàng là cùng phương với .

Các vectơ đó là:

.

Câu 31. Cho đoạn thẳng , là trung điểm của . Khi đó:

A.

. B. cùng hướng .

C.

. D. .

Lời giải

Chọn D.

vì là trung điểm của .

Câu 32. Cho tam giác đều . Mệnh đề nào sau này là sai?

A. . B. .

C. . D. không cùng phương .

Lời giải

Chọn B.

B. sai do hai vectơ không cùng phương.

Câu 33. Cho hình bình hành . Các vectơ là vectơ đối của vectơ là

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Vectơ đối của vectơ là .

Câu 34. Cho lục giác đều tâm . Ba vectơ bằng vecto là:

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Ba vectơ bằng vecto là .

Câu 35. Cho tứ giác . Nếu thì là hình gì? Tìm đáp án sai.

A. Hình bình hành. B. Hình vuông. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.

Lời giải

Chọn D.

Câu 36. Cho lục giác , tâm . Khẳng định nào sau này đúng nhất?

A. . B. . C. . D. Cả A,B,C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Ta có là lục giác, tâm . Suy ra , , .

Câu 37. Cho khác và cho điểm . Có bao nhiêu điểm thỏa .

A. Vô số. B. điểm. C. điểm. D. không còn điểm nào.

Lời giải

Chọn A.

Có vô số điểm thỏa .

Câu 38. Chọn câu sai :

A. Mỗi vectơ đều phải có một độ dài, đó là khoảng chừng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

B. Độ dài của vectơ được kí hiệu là

.

C.

.

D.

.

Lời giải

Chọn C.

.

Câu 39. Cho xác lập sau

(1). điểm , , , là đỉnh của hình bình hành thì .

(2). điểm , , , là đỉnh của hình bình hành thì .

(3). Nếu thì điểm là đỉnh của hình bình hành.

(4). Nếu thì điểm , , , theo thứ tự đó là đỉnh của hình bình hành.

Hỏi có bao nhiêu xác lập sai?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Nếu thì điểm , , , theo thứ tự đó là đỉnh của hình bình hành.

Câu 40. Câu nào sai trong những câu sau này:

A. Vectơ đối của

là vectơ ngược hướng với vectơ và có cùng độ dài với vectơ .

B. Vectơ đối của vectơ là vectơ .

C. Nếu là một vectơ đã cho thì với điểm bất kì ta luôn hoàn toàn có thể viết :

.

D. Hiệu của hai vectơ là tổng của vectơ thứ nhất với vectơ đối của vectơ thứ hai.

Lời giải

Chọn C.

Nếu là một vectơ đã cho thì với điểm bất kì ta luôn hoàn toàn có thể viết :

.

Câu 41. Cho ba điểm

thẳng hàng, trong số đó điểm nằm trong tâm hai điểm và . Khi đó những cặp vecto nào sau này cùng hướng ?

A. và . B. và . C.

và . D. và .

Lời giải

Chọn D.

và là hai vectơ cùng hướng.

Câu 42. Cho lục giác đều tâm . Các vectơ đối của vectơ là:

A.

. B. .

C. . D.

.

Lời giải

Chọn C.

Các vectơ đối của vectơ là: .

Câu 43. Ch
o hình bình hành . Đẳng thức nào sau này đúng.

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

hình bình hành

.

Câu 44. Số vectơ ( khác ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ điểm phân biệt cho trước là

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Số vectơ ( khác ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ điểm phân biệt cho trước là

Câu 45. Cho tứ giác . Gọi

lần lượt là trung điểm của . Trong những xác lập sau, hãy tìm xác lập sai?

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có

là đường trung bình của tam giác . Suy ra hay

Câu 46. Mệnh đề nào sau này đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

A. sai do vectơ thứ ba hoàn toàn có thể là vectơ không.

B. đúng.

Câu 47. Cho tam giác đều với đường cao

. Đẳng thức nào sau này đúng.

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

A. sai do hai vectơ ngược hướng.

B. đúng vì là trung điểm

và cùng hướng .

Câu 48. Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau này sai.

A. . B.

. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

sai do là hình bình hành.

Câu 49. Cho hai điểm phân biệt và . Điều kiện để điểm

là trung điểm của đoạn thẳng là:

A.

. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

.

Câu 50. Cho tam giác với trục tâm . là yếu tố đối xứng với qua tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác . Khẳng định nào sau này là đúng ?

Chuyên mục: Tổng hợp

4130

Clip Thế nào là hai vectơ cùng hướng ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thế nào là hai vectơ cùng hướng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Thế nào là hai vectơ cùng hướng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Thế nào là hai vectơ cùng hướng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thế nào là hai vectơ cùng hướng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thế nào là hai vectơ cùng hướng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thế #nào #là #hai #vectơ #cùng #hướng