Mẹo Hướng dẫn Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng được Update vào lúc : 2022-03-28 06:41:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công xuất sắc, xoá bỏ hoàn toàn chính sách thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng những cuộc trận chiến tranh xâm lược, hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn; tiến hành công cuộc thay đổi, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chãi nền độc lập dân tộc bản địa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự tăng trưởng của dân tộc bản địa ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc bản địa tiến lên chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập, là cả một pho lịch sử bằng vàng. Kho tàng lịch sử quý giá đó không riêng gì có gồm những sự kiện lịch sử oanh liệt, hào hùng của Đảng và dân tộc bản địa mà điều có ý nghĩa lớn lao là những kinh nghiệm tay nghề, những bài học kinh nghiệm tay nghề lịch sử, những yếu tố lý luận cách mạng Việt Nam được tổng kết từ hiện thực lịch sử với những sự kiện oanh liệt hào hùng đó. Vì vậy, học tập, nghiên cứu và phân tích lịch sử Đảng là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi toàn bộ chúng ta.

I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời. Đó là kết quả của yếu tố sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức triển khai; của yếu tố vận dụng và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Đk rõ ràng việt nam; là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước. Sự Ra đời của Đảng phục vụ nhu yếu lịch sử của đất việt nam; phù phù thích hợp với xu thế tăng trưởng của thời đại.

l. Tình hình xã hội Việt Nam trước lúc Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời

Từ năm 1858, thực dân Pháp khởi đầu xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập chính sách thống trị tàn bạo, phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất việt nam.

Về chính trị, chúng trực tiếp sở hữu những chức vụ chủ chốt trong cỗ máy nhà nước, thi hành chủ trương cai trị chuyên chế, biến một bộ phận của giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thành tay sai đắc lực, tạo ra sự cấu kết giữa chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai, đặc trưng của chính sách thuộc địa. Sự cai trị của cơ quan ban ngành thường trực thuộc địa đã làm cho nhân dân ta mất hết quyền độc lập, quyền tự do dân chủ; mọi trào lưu yêu nước bị đàn áp dã man; mọi ảnh hưởng của những trào lưu tiến bộ từ bên phía ngoài vào đều bị ngăn cấm.

Về kinh tế tài chính, chúng triệt để khai thác Đông Dương vì quyền lợi của giai cấp tư sản Pháp, bóc lột tàn bạo nhân dân ta, thực thi chủ trương độc quyền, ngưng trệ sự tăng trưởng kinh tế tài chính độc lập của việt nam. Chúng nêu lên hàng trăm thứ thuế vô lý, vô nhân đạo, kể cả duy trì bóc lột kiểu phong kiến… đẩy nhân dân ta vào cảnh bần hàn, làm cho nền kinh tế thị trường tài chính bị què quặt, lệ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng, kéo dãn.

Về văn hóa truyền thống – xã hội, chúng thực thi chủ trương ngu dân, khuyến khích văn hoá nô dịch, sùng Pháp, nhằm mục đích ngưng trệ nhân dân ta trong vòng tăm tối, dốt nát, lỗi thời, phục tùng sự cai trị của chúng.

Quá trình khai thác thuộc địa triệt để của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến hóa lớn, hai giai cấp phép mới Ra đời: giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Nước ta từ chính sách phong kiến chuyển sang chính sách thuộc địa nửa phong kiến. Trong xã hội tồn tại hai xích míc cơ bản: xích míc giữa toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và xích míc giữa nhân dân ta, hầu hết là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến tay sai, chỗ tựa cho cỗ máy thống trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp. Hai xích míc đó có quan hệ ngặt nghèo với nhau, trong số đó xích míc giữa dân tộc bản địa ta với thực dân Pháp xâm lược là xích míc hầu hết. Vì vậy, trách nhiệm chống thực dân Pháp xâm lược và trách nhiệm chống địa chủ phong kiến tay sai không tách rời nhau. Đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam nêu lên, cần phải xử lý và xử lý.

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước lúc Đảng Ra đời

Trong quy trình đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu dài, gian truân, dân tộc bản địa ta sớm hình thành truyền thống cuội nguồn yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh can đảm và mạnh mẽ và tự tin, quật cường. Vì vậy, ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta liên tục đứng lên chống lại chúng. Từ năm 1858 đến trước năm 1930, hàng trăm cuộc khởi nghĩa, trào lưu chống Pháp đã nổ ra theo nhiều khuynh hướng rất khác nhau, như khởi nghĩa của Trương Công Định, Thủ Khoa Huân, trào lưu Cần Vương, trào lưu Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân; những cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học… lãnh đạo. Các cuộc khởi nghĩa, trào lưu đấu tranh đó vô cùng can đảm và mạnh mẽ và tự tin, nhưng đã biết thành thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều thất bại.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của những trào lưu đấu tranh là vì những người dân đứng đầu những cuộc khởi nghĩa, những trào lưu chưa tìm kiếm được con phố cứu nước phản ánh đúng nhu yếu tăng trưởng của xã hội Việt Nam. Cách mạng việt nam đứng trước sự việc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, bế tắc về đường lối cứu nước. Việc tìm một con phố cứu nước đúng đắn, phù phù thích hợp với thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và thời đại là nhu yếu bức thiết nhất của dân tộc bản địa ta lúc bấy giờ.

3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và sự ra dời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang lâm vào cảnh cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối cứu nước, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) ra quốc tế, khởi đầu đi tìm con phố cứu nước. Người đã qua nhiều nơi trên toàn thế giới, vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu và phân tích lý luận và kinh nghiệm tay nghề những cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp, Mỹ), tích cực tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Đảng Xã hội Pháp.

Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Người rất ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó, kính phục V.I.Lênin và đã tham gia nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí ủng hộ, bảo vệ cách mạng Nga; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Những hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng phong phú này đã giúp Người từng bước rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề quý báu và có ích cho việc lựa chọn con phố cách mạng của tớ.

Tháng 7- 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của V.I.Lênin. Luận cương đã giải đáp trúng những yếu tố mà Nguyễn Ái Quốc đang trăn trở. Từ đây, Người đã tìm ra con phố cứu nước, cứu dân đúngđắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không còn con phố nào khác con phố cách mạng vô sản1; xác định những yếu tố cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc. Đó là con phố giải phóng dân tộc bản địa gắn với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc bản địa gắn với chủ nghĩa xãhội, giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa, gắn cách mạng dân tộc bản địa từng nước với phong trào cách mạng vô sản toàn thế giới.

Đối với Nguyễn Ái Quốc, đấy là bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, từ một chiến sỹ giải phóng dân tộc bản địa trở thành một chiến sỹ cộng sản quốc tế. Sự kiện này cũng ghi lại bước ngoặt mở đường thắng lợi cho việc nghiệp giải phóng dân tộc bản địa ViệtNam. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ nhất tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào việt nam, tìm ra con phố đúng đắn giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam.

Trở thành chiến sỹ cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trong trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, trào lưu cách mạng thuộc địa; nghiên cứu và phân tích và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam qua những báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân và sau này là tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp (1925).

Sau thuở nào gian ngắn tham gia học tập ở Liên Xô và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Quốc tế Cộng sản, tháng 1l-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) trực tiếp chỉ huy việc sẵn sàng sẵn sàng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây, Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, sáng lập và viết bài cho báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (1927)… nhằm mục đích tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. Người tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy tu dưỡng cán bộ cốt cán, tiếp tục sẵn sàng sẵn sàng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng.

Chủ nghĩa Mác – Lênin và những tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận nhưngười đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Nó lôi cuốn những tình nhân nước Việt Nam đi theo con phố cách mạng vô sản; làm dấy lên rất cao trào đấu tranh mạnh mẽ và tự tin, sôi sục khắp toàn nước, trong số đó giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trào lưu quần chúng và trào lưu công nhân, làm cho trào lưu đấu tranh của giai cấp công nhân và những tầng lớp nhân dân tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, yên cầu phải có tổ chức triển khai đảng chính trị lãnh đạo. Vì vậy, những tổ chức triển khai cộng sản lần lượt được xây dựng:

– Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được xây dựng ở Bắc Kỳ.

– Mùa Thu năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng được xây dựng ở Nam Kỳ.

– Ngày l-l-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được xây dựng ở Trung Kỳ.

Như vậy, chỉ trong thuở nào gian ngắn, ở Việt Nam đã có ba tổ chức triển khai cộng sản tuyên bố xây dựng. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của trào lưu đấu tranh cách mạng ở Việt Nam, đồng thời sự tồn tại của ba tổ chức triển khai cộng sản hoạt động và sinh hoạt giải trí khác lạ trong một vương quốc có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng nêu lên là nên phải có một đảng cộng sản duy nhất để lãnh đạo trào lưu cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Lãnh tụ Nguyền Ái Quốc – cán bộ của Quốc tế Cộng sản, người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của dân tộc bản địa Việt Nam – là người duy nhất có đủ sức và uy tín phục vụ yêu cầu thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản.

Từ ngày 6-l đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức triển khai cộng sản họp tại bán hòn đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí xây dựng một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như thể Đại hội xây dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc bản địa ở việt nam trong trong năm thời điểm đầu thế kỷ XX; là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước; là kết quả của quy trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và của quá trình sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai của một tập thể chiến sỹ cách mạng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Đó là một mốc lớn, bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm hết thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước.Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã xác lập: cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bản địa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội là con phố cách mạng duy nhất đúng để thực thi tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Sự Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Sự Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn sát với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

II. NHỮNG THÀNH TỰU VẺ VANG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

l. Đảng lãnh đạo và tổ chức triển khai những cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực – Cách mạng Tháng Tám 1945

Ngay khi vừa mới Ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết chung quanh mình toàn bộ những giai cấp, những tầng lớp yêu nước, xây hình thành lực lượng cách mạng to lớn và rộng tự do, đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa.

Qua 15 năm thứ nhất lãnh đạo cách mạng (1930-1945), trải qua những cuộc đấu tranh gian truân quyết tử, với ba cao trào cách mạng lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945), khi thời cơ đến Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc. Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chính sách thực dân và lật nhào chính sách phong kiến tay sai thối nát.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do, dân gia chủ dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá ý nghĩa lịch sử của yếu tố kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức nơi khác cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng: lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc2.

2. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)

a) Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng (1945-1946)

Ngay khi vừa mới Ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã phải đương đầu với ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nạn đói hoành hành thời điểm đầu xuân mới 1945 đã làm chết hơn hai triệu người ở miền Bắc. Trên 95% dân Việt Nam mù chữ. Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng đã tràn vào với mưu đồ diệt cộng, cầm Hồ. Ở miền Nam, hơn 15 vạn quân Pháp với việc giúp đỡ của liên quân Anh – Ấn nhăm nhe xâm lược việt nam. Trong khi đó, lực lượng mọi mặt của Nhà việt nam còn rất non yếu; vận mệnh của giang sơn trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã kịp thời đưa ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn, toàn vẹn và tổng thể trên toàn bộ những mặt chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng. Đối với những thế lực thù địch, toàn bộ chúng ta đã thực thi sách lược mềm dẻo, tận dụng xích míc, phân hoá chúng, dành thời hạn củng cố lực lượng, sẵn sàng sẵn sàng kháng chiến. Với đường lối chính trị sáng suốt, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, Đảng ta đã động viên được sức mạnh đoàn kết toàn dân, triệu người như một, vượt qua muôn vàn trở ngại vất vả, nguy hiểm để củng cố, giữ vững cơ quan ban ngành thường trực, đưa cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo, sẵn sàng sẵn sàng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.

b) Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)

Bất chấp mong ước độc lập và hoà bình của Chính phủ và nhân dân ta, tuy nhiên toàn bộ chúng ta đã nhân nhượng nhưng thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng có dã tâm cướp việt nam một lần nữa.

Lịch sử đã đặt dân tộc bản địa ta trước một thử thách mới, phải đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc bản địa. Tối ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời lôi kéo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân toàn nước hàng loạt đứng lên với quyết tâm thà quyết tử toàn bộ chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kỳ, nhờ vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi trở ngại vất vả, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Đánh giá ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lần thứ nhất trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của những lực lượng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới3.

Thắng lợi đó làm sáng tỏ một chân lý: “Trong điều kiện toàn thế giới ngày này, một dân tộc bản địa dù là nhỏ yếu, nhưng một khi đã đoàn kết đứng lên, nhất quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính đảng Mác – Lênin để giành độc lập và dân chủ, thì có khá đầy đủ lực lượng để thắng lợi mọi quân địch xâm lược. Thắng lợi này cũng chứng tỏ rằng chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của giai cấp công nhân mà Đảng ta là đại biểu, chỉ có đường lối cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin mới hoàn toàn có thể tạo Đk cho nhân dân ta vượt mặt quân thù và giành tự do, độc lập4.

3. Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai trách nhiệm kế hoạch (1954 – 1975)

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc trưng là giang sơn trong thời điểm tạm thời phân thành hai miền với hai chính sách chính trị – xã hội trái chiều nhau. Đảng xác lập con phố tăng trưởng tất yếu của cách mạng Việt Nam là tiến hành đồng thời hai trách nhiệm kế hoạch:

Một là, tiến hành cách social chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành vị trí căn cứ địa vững mạnh mẽ và tự tin của cách mạng toàn nước.

Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thực thi thống nhất nước nhà.

Tuy mỗi miền thực thi một trách nhiệm kế hoạch rất khác nhau nhưng có quan hệ ngặt nghèo với nhau; trong số đó cách social chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định hành động nhất riêng với toàn bộ sự tăng trưởng của cách mạng Việt Nam, cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam giữ vị trí quan trọng, có tác dụng trực tiếp riêng với việc nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Trong cuộc đọ sức quyết liệt này, đế quốc Mỹ đã lôi kéo và sử dụng một lực lượng quân sự chiến lược và phương tiện đi lại trận chiến tranh khổng lồ hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng việt nam. Trải qua 21 năm chiến đấu kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi trở ngại vất vả, gian truân quyết tử, được sự đống ý ủng hộ của những lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, đã lần lượt đánh thắng những kế hoạch trận chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và trận chiến tranh phá hoại bằng không quân, thủy quân ở miền Bắc. Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn. Thắng lợi oanh liệt mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang 30 năm trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa, bảo vệ Tổ quốc; chấm hết ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất việt nam; hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ trong toàn nước; bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra thời kỳ mới – thời kỳ độc lập, thống nhất tăng trưởng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn nước.

Đánh giá tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng viết: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc bản địa ta như một trong những trang chói lọi nhất, một hình tượng sáng ngời về sự việc toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử toàn thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có vai trò quốc tế to lớn và có tính thời đại thâm thúy”5.

4. Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (từ thời điểm năm 1975 đến nay)

Bước vào thời kỳ toàn nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam có những thuận tiện, tuy nhiên cũng quá nhiều trở ngại vất vả. Khó khăn lớn số 1 là nền kinh tế thị trường tài chính sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp, hậu quả nặng nề do trận chiến tranh để lại. Trong quan hệ quốc tế, chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động bên phía ngoài tìm mọi cách phá hoại, vây hãm, cấm vận, gây trở ngại vất vả cho cách mạng Việt Nam. Trên toàn thế giới, trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế trải qua nhiều diễn biến phức tạp: chủ nghĩa xã hội gặp những trở ngại vất vả, lâm vào cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, thoái trào, nhất là yếu tố sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Tình hình này đã tác động, ảnh hưởng lớn đến việc nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 10 năm (1975 – 1985), cách mạng Việt Nam đã vượt qua những trở ngại vất vả, trở ngại, thu được những thành tựu quan trọng. Chúng ta đã nhanh gọn hoàn thành xong việc thống nhất giang sơn về mọi mặt, đánh thắng những cuộc trận chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chãi Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên những nghành kinh tế tài chính, văn hoá – xã hội, nhân dân ta đã có những nỗ lực to lớn trong công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính, hàn gắn vết thương trận chiến tranh, bước đầu bình ổn sản xuất và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, những thành tựu về kinh tế tài chính – xã hội đạt được còn thấp so với yêu cầu, kế hoạch và công sức của con người bỏ ra; nền kinh tế thị trường tài chính xuất hiện mất cân đối nghiêm trọng, tỷ suất lạm phát cao quá mức cần thiết, giang sơn lâm vào cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính – xã hội.

Với tinh thần nhìn thẳng vào thực sự, nhìn nhận đúng thực sự, nói rõ thực sự, tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986), Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm, xác lập những mặt làm được, phân tích rõ những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm, nhất là khuyết điểm chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế tài chính. Đại hội đã đưa ra đường lối thay đổi toàn vẹn và tổng thể, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến năm 2000 và Nhiệm vụ kinh tế tài chính – xã hội 5 năm 1991 – 1995. Đại hội đưa ra ý niệm tổng quát về xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phương hướng cơ bản để xây dựng xã hội đó; xác lập chủ nghĩa Mác – Lênin, tưtưởng Hồ chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành vi của Đảng; xác lập tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản trị và vận hành của Nhà nước, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau 10 năm thực thi đường lối thay đổi toàn vẹn và tổng thể và 5 năm thực thi Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, đất việt nam đã vượt qua một quy trình thử thách gay go. Đại hội VIII của Đảng (từ thời điểm ngày 22-6 đến ngày l-7-1996) đã nhận được định: “Công cuộc thay đổi trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đưa ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành xong về cơ bản.

Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính – xã hội, nhưng một số trong những mặt còn chưa vững chãi.

Nhiệm vụ đưa ra cho đoạn đường đầu của thời kỳ quá độ là sẵn sàng sẵn sàng tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành xong, được cho phép chuyển sang thời kỳ mới tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

Con đường tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam ngày càng được xác lập rõ hơn6.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác lập: “Tiếp tục sự nghiệp thay đổi, tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, văn minh vững bước tăng trưởng chủ nghĩa xã hội7 và đưa ra trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội từ thời điểm năm 1996 đến năm 2000 là: tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh, hiệu suất cao cực tốt và bền vững song song với xử lý và xử lý những yếu tố bức xúc về xã hội, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, cải tổ đời sống của nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế thị trường tài chính, tạo tiền đề vững chãi cho bước tăng trưởng cao hơn vào thế kỷ XXI 8.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng bốn-2001) đã kiểm điểm việc thực thi Nghị quyết Đại hội VIII và xác lập, trong 5 năm 1996-2000, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua những trở ngại vất vả, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng. Tổng kết 15 năm thay đổi, Đại hội đã xác lập: Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu được qua 15 năm thay đổi đã chứng tỏ tính đúng đắn của Đảng, đồng thời giúp toàn bộ chúng ta nhận thức càng rõ hơn về con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng giang sơn Việt Nam theo con phố xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang của dân tộc bản địa ta. Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đưa việt nam sánh vai cùng những nước tăng trưởng trên toàn thế giới.

Đánh giá kết quả thực thi Nghị quyết Đại hội IX trong 5 năm (2001-2005), Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác lập: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt những thành tựu rất quan trọng.

Một là, nền kinh tế thị trường tài chính đã vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt vận tốc tăng trưởng không nhỏ và tăng trưởng tương đối toàn vẹn và tổng thể.

– Tốc độ tăng trưởng GDP năm tiếp theo cao hơn năm trước đó. Bình quân trong 5 năm 2001-2005 đạt 7,51%, đạt tới kế hoạch đưa ra.

Cơ cấu lao động đã có sự quy đổi tích cực, gắn sát với quy trình chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Các thành phần kinh tế tài chính tiếp tục tăng trưởng, chuyển dời theo phía phát huy tiềm năng, thế mạnh mẽ và tự tin của tớ, góp phần một cách có hiệu suất cao vào sự tăng trưởng chung của giang sơn. Hoạt động kinh tế tài chính đối ngoại và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế có bước tiến mới rất quan trọng.

– Thể chế kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng bước đầu. Một số loại thị trường mới hình thành, tăng trưởng phù phù thích hợp với cơ chế mới.

Hai là, văn hoá và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; việc gắn tăng trưởng kinh tế tài chính với xử lý và xử lý những yếu tố xã hội có chuyển biến tốt; đời sống những tầng lớp nhân dân được cải tổ. Giáo dục đào tạo và giảng dạy và đào tạo và giảng dạy, khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển có bước tăng trưởng khá; công tác thao tác xoá đói, giảm nghèo, xử lý và xử lý việc làm thu được nhiều kết quả; công tác thao tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt được kết quả tốt, đã khống chế và đẩy lùi được một số trong những bệnh dịch nguy hiểm; tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng.

Ba là, chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại có bước tăng trưởng mới.

Bốn là, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba nghành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa được phát huy.

Năm là, công tác thao tác xây dựng Đảng đạt một số trong những kết quả tích cực.

Đại hội cũng chỉ ra những khuyết điểm và yếu kém:

Một là, tăng trưởng kinh tế tài chính chưa tương xứng với kĩ năng; chất lượng, hiệu suất cao, sức đối đầu đối đầu của nền kinh tế thị trường tài chính còn thấp; cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính chuyển dời chậm.

Hai là, cơ chế, chủ trương về văn hoá – xã hội chậm thay đổi; nhiều yếu tố xã hội bức xúc không được xử lý và xử lý tốt, tệ quan liêu tham nhũng, tiêu tốn lãng phí vẫn nghiêm trọng, tội phạm và một số trong những tệ nạn xã hội có khunh hướng tăng.

Ba là, những nghành quốc phòng bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại còn một số trong những mặt hạn chế.

Bốn là, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nhà nước, Mặt trận và những đoàn thể nhân dân còn một số trong những khâu chậm thay đổi, cỗ máy quản trị và vận hành nhà nước những cấp, nhất là ở cơ sở còn yếu kém; tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm ở một bộ phận công chức chậm được khắc phục; hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quốc hội còn lúng túng; dân chủ trong xã hội còn bị vi phạm; kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi không nghiêm.

Năm là, công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa thành viên và tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức trình làng nghiêm trọng. Nhiều tổ chức triển khai cơ sở đảng sức chiến đấu yếu.

Những khuyết điểm, yếu kém trên là vì nhiều nguyên nhân. Đại hội X của Đảng đã phân tích và chỉ ra nguyên nhân chủ quan là chính. Đó là, tư duy của Đảng trên một số trong những nghành chậm thay đổi; sự chỉ huy tổ chức triển khai thực thi chưa tốt; một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẩm chất và khả năng. Đây là những yếu tố cần sớm được khắc phục.

Nhìn lại 20 năm thay đổi, Đại hội X xác lập: Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc thay đổi ở việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề hầu hết của quy trình thay đổi ở việt nam.

Những thành tựu và bài học kinh nghiệm tay nghề đó chứng tỏ đường lối thay đổi của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam. Qua 20 năm, khối mạng lưới hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc thay đổi, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã tạo nên trên những nét cơ bản, ngày càng sáng tỏ hơn.

Chặng đường vẻ vang tám thập kỷ qua của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã xác lập: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu kỳ diệu. Tuy nhiên, trong lịch sử, Đảng cũng luôn có thể có những lúc phạm sai lầm không mong muốn, khuyết điểm. Điều quan trọng là Đảng sớm phát hiện ra những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm của tớ, đưa ra những giải pháp sửa chữa thay thế đúng đắn, kịp thời, nhất quyết. Đảng công khai minh bạch tự phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa thay thế và sửa chữa thay thế có kết quả. Vì vậy, Đảng ta được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân xấp xỉ và của toàn bộ dân tộc bản địa Việt Nam.

III. NHỮNG TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng không ngừng nghỉ được tôi luyện, trưởng thành và đã xây hình thành những truyền thống cuội nguồn quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Đó là:

– Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định tiềm năng lý tưởng cách mạng.

– Tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo.

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội.

– Trung thành với quyền lợi giai cấp, quyền lợi dân tộc bản địa, gắn bó mật thiết với nhân dân.

– Kiên định nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng.

– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…

Những truyền thống cuội nguồn quý báu của Đảng là yếu tố thừa kế và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế, là sức mạnh bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là kết quả của quy trình vun trồng, xây đắp bền chắc, là yếu tố quyết tử, phấn đấu không mệt mỏi của những thế hệ đảng viên của Đảng. Những truyền thống cuội nguồn đó có ý nghĩa dân tộc bản địa và quốc tế thâm thúy, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để, trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta.

Khái quát lịch sử Đảng hoàn toàn có thể xác lập rằng: ngay từ khi vừa mới Ra đời, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã tóm gọn đúng xu thế tăng trưởng của thời đại, gắn trào lưu cách mạng Việt Nam với trào lưu cách mạng toàn thế giới, xử lý và xử lý đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa trên lập trường của giai cấp công nhân. Vì vậy, trên con phố tăng trưởng của cách mạng Việt Nam, nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách, dù hiểm nghèo, tưởng không thể vượt qua, Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, phục vụ yêu cầu tăng trưởng của thực tiễn, đưa con thuyền cách mạng vượt lên.

Cơ sở, nguồn gốc sức mạnh và truyền thống cuội nguồn của Đảng là ở đoạn: Đảng tại vị trên nền tảng tư tưởng tiên tiến và phát triển của thời đại, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng không riêng gì có tóm gọn những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, mà còn vận dụng sáng tạo và tăng trưởng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Cơ sở, nguồn gốc sức mạnh mẽ và tự tin của Đảng còn ở đoạn Đảng đang không ngừng nghỉ phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa ta và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của quả đât.

Học tập, nghiên cứu và phân tích lịch sử và truyền thống cuội nguồn của Đảng để tự hào về Đảng và góp thêm phần giữ vững, thừa kế, phát huy những truyền thống cuội nguồn đó, làm cho Đảng ngày càng trong sáng, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm thời đại mới.

-TS. Trịnh Văn Toàn-

4196

Clip Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng Free.

Giải đáp vướng mắc về Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam #được #thành #lập #nội #dung #và #nghĩa #lịch #sử #của #việc #thành #lập #Đảng