Mẹo về Sort nested list java Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Sort nested list java Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 12:55:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Sort nested list java 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sort nested list java được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 12:55:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Java 8 example to sort stream of objects by multiple fields using comparators and Comparator.thenComparing() method. This method returns a lexicographic-order comparator with another comparator. It gives the same effect as SQL group by clause.

Nội dung chính

  1. Create comparators for multiple fields
  2. Java stream sort on multiple fields example
  Was this post helpful?

  1. Create comparators for multiple fields

  To sort on multiple fields, we must first create comparator for each field on which we want to sort the stream. Then chain each comparator in desired order to give group by effect on complete sorting.

  //first name comparator

  Comparator compareByFirstName = Comparator.comparing( Employee::getFirstName );

  //last name comparator

  Comparator compareByLastName = Comparator.comparing( Employee::getLastName );

  //Compare by first name and then last name (multiple fields)

  Comparator compareByFullName = compareByFirstName.thenComparing(compareByLastName);

  //Using Comparator – pseudo code

  list.stream().sorted( comparator ).collect();

  2. Java stream sort on multiple fields example

  Example of using thenComparing() to create Comparator which is capable of sorting by multiple fields.

  import java.util.ArrayList;

  import java.util.Comparator;

  import java.util.List;

  import java.util.stream.Collectors;

  public class Main

  public static void main(String[] args)

  ArrayList employees = getUnsortedEmployeeList();

  //Compare by first name and then last name

  Comparator compareByName = Comparator

  .comparing(Employee::getFirstName)

  .thenComparing(Employee::getLastName);

  List sortedEmployees = employees.stream()

  .sorted(compareByName)

  .collect(Collectors.toList());

  System.out.println(sortedEmployees);

  private static ArrayList getUnsortedEmployeeList()

  ArrayList list = new ArrayList();

  list.add( new Employee(2l, “Lokesh”, “Gupta”) );

  list.add( new Employee(1l, “Alex”, “Gussin”) );

  list.add( new Employee(4l, “Brian”, “Sux”) );

  list.add( new Employee(5l, “Neon”, “Piper”) );

  list.add( new Employee(3l, “David”, “Beckham”) );

  list.add( new Employee(7l, “Alex”, “Beckham”) );

  list.add( new Employee(6l, “Brian”, “Suxena”) );

  return list;

  Program Output.

  [E[id=7, firstName=Alex, lastName=Beckham],

  E [id=1, firstName=Alex, lastName=Gussin],

  E [id=4, firstName=Brian, lastName=Sux],

  E [id=6, firstName=Brian, lastName=Suxena],

  E [id=3, firstName=David, lastName=Beckham],

  E [id=2, firstName=Lokesh, lastName=Gupta],

  E [id=5, firstName=Neon, lastName=Piper]]

  Drop me your questions in comments section related to sorting on multiple fields in stream of objects in Java 8.

  Happy Learning !!

  Reference:

  Comparator.thenComparing() Java Doc

  Was this post helpful?

  Let us know if you liked the post. Thats the only way we can improve.YesNo

  Reply

  4

  0

  Chia sẻ

  Share Link Tải Sort nested list java miễn phí

  Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sort nested list java tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Sort nested list java Free.

  Giải đáp vướng mắc về Sort nested list java

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sort nested list java vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Sort #nested #list #java

4416

Clip Sort nested list java Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sort nested list java Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sort nested list java Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Sort nested list java Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sort nested list java Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sort nested list java Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sort #nested #list #java #Đầy #đủ