Kinh Nghiệm Hướng dẫn So sánh hơn của colourful 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa So sánh hơn của colourful được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-26 19:01:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập So sánh hơn cực hay có lời giải

Trang trước
Trang sau

1. Cách dùng

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Công thức

*So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: This book is thicker than that one.

*So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

Lưu ý: So sánh hơn được nhấn mạnh yếu tố bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các trường hợp tính từ bất quy tắc

Tính từ
Dạng so sánh hơn
Good/ well
Better
Many/ much
More
Little
Less
Far

Farther (về khoảng chừng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

Near
Nearer
Late
Later
Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy
Happier
Simple
Simpler
Narrow
Narrower
Clever
Cleverer

Task 1. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are (intelligent) than rabbits.

2. Lana is (old) than John.

3. China is far (large) than the UK.

4. My garden is a lot . (colourful) than this park.

5. Helen is (quiet) than her sister.

6. My Geography class is . (boring) than my Math class.

7. My Class is . (big) than yours.

8. The weather this authumn is even (bad) than last authumn.

9. This box is (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is .(good) than a holiday in the sea.

Hiển thị đáp án

1. more intelligent
2. older
3. larger
4. more colourful
5. quieter
6. more boring
7. bigger
8. worse
9. more beautiful
10. better

Task 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong những câu sau

1. He is ……. singer Ive ever met.

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more

B. the most

C. much

D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

4. He sings .. among the singers I have known.

A. the most beautiful

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

5. He is ……. student in my class.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

Hiển thị đáp án

1. C
2. D
3. C
4. C
5. C

Task 3. Chọn đáp án đúng

1. I think London is more expensive/expensiver than Tp New York.

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?

3. Are you a better/good student than your sister?

4. My dads funny/funnier than your dad!

5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.

6. Physics is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Hiển thị đáp án

1. expensive
2. bigger
3. better
4. funnier
5. than
6. worse
7. much safer
8. far
9. expensive
10. longer

Task 4. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong những câu sau

1. My office is ……. away than mine.

A. father

B. more far

C. farther

D. farer

2. Lana is ……. than David.

A. handsome

B. the more handsome

C. more handsome

D. the most handsome

3. She did the test .. I did.

A. as bad as

B. badder than

C. more badly than

D. worse than

4. A boat is ……. than a plane.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

5. Her new house is ……. than the old one.

A. more comfortable

B. comfortably

C. more comfortabler

D. comfortable

Hiển thị đáp án

1. C
2. C
3. D
4. A
5. A

Xem thêm những bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải rõ ràng khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước
Trang sau

://.youtube/watch?v=jIkGYnhWmTA

Reply
9
0
Chia sẻ

4356

Review So sánh hơn của colourful ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip So sánh hơn của colourful tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật So sánh hơn của colourful miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download So sánh hơn của colourful miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh hơn của colourful

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh hơn của colourful vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #hơn #của #colourful