Mẹo về So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 20:02:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 20:02:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

HIẾN PHÁP

NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử,

nhân dân Việt Nam lao động cần mẫn, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước.

Cuộc đấu tranh lâu dài, bền chắc vì độc lập, tự do đã hun đúc nên truyền thống cuội nguồn cuội nguồn

kiên cường, quật cường của dân tộc bản địa bản địa ta.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của

Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đi con phố

của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dân ta đã lần lượt thắng lợi bọn đế quốc

Nhật, Pháp, Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, hoàn thành xong xong cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân chủ

nhân dân, tiến lên làm cách social chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, thống

nhất và xã hội chủ nghĩa, một thành viên của Cộng đồng xã hội chủ nghĩa toàn toàn thế giới.

Năm 1945, sau khi quân đội Liên

Xô đánh thắng chủ nghĩa phát xít, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành

công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Nước

Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước công nông thứ nhất ở Đông Nam châu Á, Ra đời.

Nhưng thực dân Pháp, được đế quốc

Mỹ giúp sức, đã xâm lược việt nam một lần nữa. “Thà quyết tử toàn bộ, chứ nhất

định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân ta

kháng chiến lâu dài chống quân xâm lược, thực thi cải cách ruộng đất. Chiến thắng

vĩ đại Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết trên cơ sở công nhận độc lập, độc lập lãnh thổ,

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng

tháng Tám và của cuộc kháng chiến chống Pháp mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ

nghĩa thực dân cũ trên toàn toàn thế giới.

Thay chân thực dân Pháp, đế quốc

Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và vị trí vị trí căn cứ quân sự chiến lược kế hoạch của Mỹ, âm

mưu chia cắt lâu dài việt nam, đặt miền Nam Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia vào phòng

tuyến phản cách mạng của Mỹ. Để thực thi kế hoạch đó, đế quốc Mỹ đã tiến hành

một cuộc trận trận chiến tranh xâm lược cực kỳ man rợ riêng với việt nam. Thấm nhuần chân lý

“không hề gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân ta chiến đấu can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin,

quyết giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất giang sơn. Chiến thắng dồn

dập của nhân dân Việt Nam, cùng với thắng lợi của nhân dân Lào và nhân dân

Cam-pu-chia, đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam.

Mùa xuân năm 1975, nhân dân Việt

Nam giành được thắng lợi trọn vẹn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh

cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ba mươi năm chiến đấu gian truân, miền

Nam, thành đồng Tổ quốc, được hoàn toàn giải phóng.

Trong khi toàn dân ta kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước, cách social chủ nghĩa ở miền Bắc đã đạt được những

thành tựu to lớn: thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ chủ trương

người bóc lột người, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội, tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hoá, vừa xây dựng vừa chiến đấu,

làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ riêng với miền Nam

anh hùng.

Thắng lợi của nhân dân ba nước

Đông Dương nói chung và thắng lợi của nhân dân Việt Nam nói riêng trong cuộc

kháng chiến chống Mỹ báo hiệu sự phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới,

góp thêm phần củng cố và mở rộng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống toàn toàn thế giới của chủ nghĩa xã hội, cổ vũ phong

trào giải phóng dân tộc bản địa bản địa, trào lưu công nhân và dân chủ, tăng cường thế tiến

công của ba dòng thác cách mạng của thời đại.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải

phóng, nhân dân ta tiến hành tổng tuyển cử tự do trong toàn nước, thực thi thống

nhất Tổ quốc. Tháng 7 năm 1976, việt nam lấy tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam.

Vừa trải qua ba mươi năm chiến

tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong ước có hoà bình để xây dựng Tổ quốc,

nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay

sai của chúng ở Cam-pu-chia. Phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn vẻ vang của dân tộc bản địa bản địa, quân và

dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc trận trận chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền

Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn

vẹn lãnh thổ của tớ.

Cách mạng Việt Nam liên tục

giành được thắng lợi to lớn là vì Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng

tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, vạch ra đường lối đúng đắn để lãnh đạo cách mạng nước

ta; giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội; củng cố liên

minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo; đoàn kết ngặt nghèo những tầng lớp

nhân dân trong Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất; xây dựng và tăng trưởng lực lượng vũ

trang nhân dân; không ngừng nghỉ nghỉ củng cố cơ quan ban ngành thường trực cách mạng; phối hợp chủ nghĩa

yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, phối hợp sức thỏa sức tự tin của nhân dân ta với

trào lưu cách mạng của nhân dân toàn toàn thế giới; phối hợp đấu tranh chính trị, đấu

tranh quân sự chiến lược kế hoạch và đấu tranh ngoại giao.

Đó là thắng lợi của lòng yêu nước

nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết tử không bờ bến của đồng

bào và chiến sỹ toàn nước một lòng một dạ vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc.

Đó là thắng lợi của tình đoàn kết

chiến đấu và quan hệ hợp tác giúp nhau giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và

Cam-pu-chia; thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu, sự viện trợ to lớn và có hiệu

quả của Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa anh em khác riêng với cách mạng Việt

Nam; thắng lợi của những lực lượng độc lập dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và hoà bình trên thế

giới đã tích cực ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Đồng bào ta trải qua biết bao hy

sinh, gian truân mới có ngày này! Tiền đồ rất là vẻ vang, nhưng trách nhiệm rất nặng

nề. Toàn dân ta quyết tăng cường đoàn kết, thực thi Di chúc thiêng liêng của

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhiệt huyết tiến lên theo đường lối mà Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra:

“Nắm vững chuyên chính vô sản,

phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc

cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng

tư tưởng và văn hoá, trong số đó cách mạng khoa học – kỹ thuật là then chốt; tăng cường

công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm TT của toàn bộ thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ trương làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng

nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, xây dựng con người

mới xã hội chủ nghĩa; xoá bỏ chủ trương người bóc lột người, xoá bỏ nghèo nàn và lạc

hậu; không ngừng nghỉ nghỉ tôn vinh cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an

ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công xuất sắc xuất sắc Tổ quốc Việt Nam hoà

bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp thêm phần tích cực vào cuộc đấu

tranh của nhân dân toàn toàn thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và chủ nghĩa

xã hội”.

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam nên phải có một bản Hiến pháp thể chế hoá đường lối của Đảng cộng sản Việt

Nam trong quy trình mới. Đó là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

trong phạm vi toàn nước.

Kế thừa và tăng trưởng Hiến pháp

năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp này tổng kết và xác lập những thành

quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, thể hiện ý

chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, bảo vệ bước tăng trưởng rực rỡ của xã

hội Việt Nam trong thời hạn tới.

Là luật cơ bản của Nhà nước, Hiến

pháp này quy định chủ trương chính trị, kinh tế tài chính tài chính, văn hoá và xã hội, quyền và nghĩa

vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai và nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những cty

Nhà nước. Nó thể hiện quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà

nước quản trị và vận hành trong xã hội Việt Nam.

Toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn

kết ngặt nghèo dưới lá cờ bách chiến bách thắng của Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức

thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to to nhiều hơn nữa thế nữa trong sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Chương

1:

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM – CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Điều 1

Nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có độc lập lãnh thổ, thống nhất và

toàn vẹn lãnh thổ, gồm có đất liền, vùng trời, vùng biển và những hải quần hòn đảo.

Điều 2

Nhà nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử

của Nhà nước đó là thực thi quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, động

viên và tổ chức triển khai triển khai nhân dân tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về

quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá,

trong số đó cách mạng khoa học – kỹ thuật là then chốt; xoá bỏ chủ trương người bóc lột

người; đập tan mọi sự chống đối của bọn phản cách mạng trong nước, mọi hành vi

xâm lược và phá hoại của quân địch bên phía ngoài; xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội,

tiến tới chủ nghĩa cộng sản; góp thêm phần củng cố hoà bình và tăng cường sự nghiệp

cách mạng của nhân dân toàn toàn thế giới.

Điều 3

Ở nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người chủ tập thể là nhân dân lao động gồm có giai

cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và

những người dân dân lao động khác, mà nòng cốt là liên minh công nông, do giai cấp công

nhân lãnh đạo. Nhà nước bảo vệ không ngừng nghỉ nghỉ hoàn hảo nhất nhất và củng cố chủ trương làm chủ

tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động về những mặt chính trị, kinh tế tài chính tài chính,

văn hoá, xã hội; làm chủ trong phạm vi toàn nước, từng địa phương, từng cơ sở;

làm chủ xã hội, làm chủ vạn vật vạn vật thiên nhiên, làm chủ bản thân.

Điều

4

Đảng cộng

sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt

Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo

Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là tác nhân hầu hết quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách

mạng Việt Nam.

Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi

ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.

Các tổ chức triển khai triển khai của Đảng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

trong khuôn khổ Hiến pháp.

Điều

5

Nhà nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của những dân tộc bản địa bản địa cùng sinh

sống trên giang sơn Việt nam, bình đẳng về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm.

Nhà nước bảo vệ, tăng cường và củng

cố khối đại đoàn kết dân tộc bản địa bản địa, nghiêm cấm mọi hành vi miệt thị, chia rẽ dân tộc bản địa bản địa.

Các dân tộc bản địa bản địa có quyền dùng tiếng

nói, chữ viết, giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống cuội nguồn cuội nguồn và

văn hoá tốt đẹp của tớ.

Nhà nước có kế hoạch xoá bỏ từng

bước sự chênh lệch Một trong những dân tộc bản địa bản địa về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và văn hoá.

Điều

6

Ở nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn bộ quyền lực tối cao tối cao thuộc về nhân dân.

Nhân dân sử dụng quyền lực tối cao tối cao Nhà

nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp do nhân dân bầu ra và chịu

trách nhiệm trước nhân dân.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân

những cấp là cơ sở chính trị của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cơ quan Nhà nước.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân những

cấp và những cty khác của Nhà nước đều tổ chức triển khai triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo nguyên tắc tập

trung dân chủ.

Điều

7

Việc bầu cử

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp tiến hành theo nguyên tắc

phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Cử tri có quyền bãi miễn đại biểu

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu đại biểu đó không xứng danh với việc

tin tưởng của nhân dân.

Điều

8

Tất cả những

cơ quan Nhà nước và nhân viên cấp dưới cấp dưới Nhà nước phải hết lòng rất là phục vụ nhân dân,

liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân

dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nghiêm cấm mọi biểu lộ quan liêu,

hách dịch, cửa quyền.

Điều

9

Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam – gồm có những chính đảng, Tổng công đoàn Việt Nam, tổ chức triển khai triển khai liên

hiệp nông dân tập thể Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên

hiệp phụ nữ Việt Nam và những thành viên khác của Mặt trận – là nơi tựa vững chãi

của Nhà nước.

Mặt trận phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn

đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân

dân, tham gia xây dựng và củng cố cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, giáo dục và động viên

nhân dân tôn vinh ý thức làm chủ tập thể, ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc.

Điều

10

Tổng công

đoàn Việt Nam là tổ chức triển khai triển khai quần chúng to lớn số 1 của giai cấp công nhân Việt

Nam, là trường học chủ nghĩa cộng sản, trường học quản trị và vận hành kinh tế tài chính tài chính, quản trị và vận hành Nhà

nước.

Trong phạm vi hiệu suất cao của

mình, công đoàn tham gia việc làm Nhà nước và kiểm tra hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cơ quan

Nhà nước, tham gia quản trị và vận hành xí nghiệp; giáo dục công nhân, viên chức; tổ chức triển khai triển khai

trào lưu thi đua xã hội chủ nghĩa; cùng với cơ quan Nhà nước chăm sóc đời sống

và bảo vệ quyền lợi của công nhân, viên chức.

Điều

11

Tập thể

nhân dân lao động ở cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, khu dân cư và những cty cơ

sở khác tham gia việc làm của Nhà nước và xã hội, xây dựng kế hoạch tăng trưởng

kinh tế tài chính tài chính và văn hoá, bảo vệ của công, giữ gìn bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh chính trị và trật tự, an

toàn xã hội, tổ chức triển khai triển khai đời sống công cộng ở cơ sở.

Điều

12

Nhà nước

quản trị và vận hành xã hội theo pháp lý và không ngừng nghỉ nghỉ tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tất cả những cty Nhà nước, tổ

chức xã hội, nhân viên cấp dưới cấp dưới Nhà nước, nhân viên cấp dưới cấp dưới những tổ chức triển khai triển khai xã hội và mọi công dân đều

phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp lý, nhất quyết đấu tranh để phòng

ngừa và chống những tội phạm, những việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp lý.

Điều

13

Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Mọi thủ đoạn và hành vi chống lại

độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự

nghiệp cách social chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đều bị nghiêm trị.

Điều

14

Nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tăng cường tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết

chiến đấu và quan hệ hợp tác về mọi mặt với Liên Xô, Lào, Cam-pu-chia và những nước

xã hội chủ nghĩa khác trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô

sản; bảo vệ và tăng trưởng quan hệ hữu nghị với những nước láng giềng, đoàn kết với

nhân dân những nước đang đấu tranh vì độc lập dân tộc bản địa bản địa và tiến bộ xã hội; thực thi

chủ trương cùng tồn tại hoà bình Một trong những nước có chủ trương chính trị và xã hội

rất rất khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ của

nhau, không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau, bình đẳng và những bên cùng

có lợi; tích cực ủng hộ và góp thêm phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân toàn toàn thế giới chống

chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa

phân biệt chủng tộc, vì hoà bình, độc lập dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Chương

2:

CHẾ ĐỘ KINH TẾ

Điều

15

Nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ một xã hội mà nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính phổ cập là sản xuất

nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ quan quy trình tăng trưởng tư bản chủ

nghĩa, xây dựng một xã hội có kinh tế tài chính tài chính công – nông nghiệp tân tiến, văn hoá và

khoa học, kỹ thuật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh và hạnh

phúc.

Mục đích chủ trương kinh tế tài chính tài chính của

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu yếu vật

chất và văn hoá ngày càng tăng của toàn bộ xã hội bằng phương pháp không ngừng nghỉ nghỉ tăng trưởng sản

xuất, tăng năng suất lao động xã hội, trên cơ sở chủ trương làm chủ tập thể xã hội

chủ nghĩa và nền khoa học, kỹ thuật tân tiến.

Điều

16

Nhiệm vụ

TT trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là công nghiệp hoá xã

hội chủ nghĩa nước nhà.

Nhà nước ưu tiên tăng trưởng công

nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp nhẹ,

phối hợp công nghiệp với nông nghiệp trong toàn nước thành một cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai công – nông

nghiệp; vừa xây dựng kinh tế tài chính tài chính TW vừa tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính địa phương, kết

hợp kinh tế tài chính tài chính TW với kinh tế tài chính tài chính địa phương trong một cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính quốc dân

thống nhất; phối hợp tăng trưởng lực lượng sản xuất với thiết lập và hoàn thiện

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; phối hợp kinh tế tài chính tài chính với quốc phòng; tăng cường

quan hệ hợp tác, tương trợ với những nước anh em trong Cộng đồng xã hội chủ nghĩa

theo tinh thần chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời tăng trưởng quan hệ

kinh tế tài chính tài chính với những nước khác trên cơ sở tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ của nhau,

bình đẳng và những bên cùng có lợi.

Điều

17

Nhà nước

quy định chủ trương và thi hành những giải pháp thiết yếu bảo vệ cho nhân dân lao

động sử dụng khá khá đầy đủ quyền làm chủ tập thể về tư liệu sản xuất và lực lượng lao

động, về sản xuất và phân phối, về khoa học và kỹ thuật, làm cho việc nghiệp phát

triển kinh tế tài chính tài chính thật sự là yếu tố nghiệp của toàn dân.

Điều

18

Nhà nước

tiến hành cách mạng về quan hệ sản xuất, hướng dẫn, sử dụng và tái tạo những

thành phần kinh tế tài chính tài chính phi xã hội chủ nghĩa, thiết lập và củng cố chủ trương sở hữu xã

hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất nhằm mục đích mục tiêu thực thi một nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân hầu hết

có hai thành phần: thành phần kinh tế tài chính tài chính quốc doanh thuộc về toàn dân và thành

phần kinh tế tài chính tài chính hợp tác xã thuộc về tập thể của nhân dân lao động.

Kinh tế quốc doanh giữ vai trò

hầu hết trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân và được tăng trưởng ưu tiên.

Điều

19

Đất đai, rừng

núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên trong tâm đất, ở vùng biển và thềm

lục địa, những xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương

nghiệp quốc doanh; ngân hàng nhà nước nhà nước và tổ chức triển khai triển khai bảo hiểm; khu khu công trình xây dựng xây dựng phục vụ quyền lợi

công cộng; khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đường tàu, lối đi dạo, đường sông, đường thủy, hàng không;

đê điều và khu khu công trình xây dựng xây dựng thuỷ lợi quan trọng; cơ sở phục vụ quốc phòng; khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống

thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, điện ảnh; cơ sở nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học,

kỹ thuật, cơ sở văn hoá và xã hội cùng những tài sản khác mà pháp lý quy định

là của Nhà nước – đều thuộc về toàn dân.

Điều

20

Nhà nước

thống nhất quản trị và vận hành đất đai theo quy hoạch chung, nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ đất đai được sử dụng

hợp lý và tiết kiệm chi phí ngân sách.

Những tập thể và thành viên đang sử

dụng đất đai được tiếp tục sử dụng và hưởng kết quả lao động của tớ theo quy

định của pháp lý.

Tập thể hoặc thành viên sử dụng đất

đai đều phải có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ và khai thác theo chủ trương và kế hoạch

của Nhà nước.

Đất dành riêng cho nông nghiệp và lâm

nghiệp không được sử dụng vào việc khác, nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền được được cho phép.

Điều

21

Nhà nước

giữ độc quyền về ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế tài chính tài chính khác với quốc tế.

Điều

22

Các cơ sở

kinh tế tài chính tài chính quốc doanh hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo phương hướng, trách nhiệm của kế hoạch Nhà nước;

thực thi chủ trương hạch toán kinh tế tài chính tài chính, chủ trương thủ trưởng và chủ trương trách nhiệm cá

nhân; bảo vệ việc công nhân, viên chức tham gia quản trị và vận hành; nâng cao chất lượng sản

phẩm, chất lượng phục vụ và hiệu suất cao kinh tế tài chính tài chính; thực hành thực tiễn thực tiễn tiết kiệm chi phí ngân sách; bảo vệ tích

luỹ cho Nhà nước và xí nghiệp; bảo vệ nghiêm ngặt tài sản Nhà nước; chăm sóc cải

thiện Đk thao tác và đời sống của công nhân, viên chức.

Điều

23

Nhà nước

hướng dẫn và giúp sức kinh tế tài chính tài chính hợp tác xã tăng trưởng.

Tài sản của hợp tác xã và những tổ

chức tập thể khác của nhân dân lao động được Nhà nước bảo vệ theo pháp lý.

Hợp tác xã marketing thương mại theo

phương hướng, trách nhiệm kế hoạch của toàn nước và của địa phương, bảo vệ không ngừng nghỉ nghỉ

tăng trưởng sản xuất và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng thu nhập

và cải tổ đời sống của xã viên, làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm riêng với Nhà nước, đồng thời

tăng tích luỹ cho hợp tác xã.

Quyền làm chủ tập thể của xã

viên trong việc quản trị và vận hành hợp tác xã phải được tôn trọng và phát huy.

Kinh tế phụ mái ấm mái ấm gia đình xã viên được

Nhà nước thừa nhận và bảo lãnh theo pháp lý.

Điều

24

Nhà nước

khuyến khích, hướng dẫn và giúp sức nông dân thành viên, người làm nghề thủ công và

những người dân dân lao động riêng lẻ khác tiến lên con phố làm ăn tập thể, tổ chức triển khai triển khai hợp

tác xã sản xuất và những hình thức hợp tác, tương trợ khác theo nguyên tắc tự

nguyện.

Những người marketing thương mại nhỏ lẻ được hướng

dẫn và giúp sức chuyển dần sang sản xuất hoặc làm những nghề thích hợp khác.

Pháp luật quy định phạm vi được

phép lao động riêng lẻ trong những nghành nông nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ

công nghiệp, mỹ nghệ, dịch vụ.

Điều

25

Ở nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những cơ sở kinh tế tài chính tài chính của địa chủ phong kiến và tư

sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường.

Điều 26

Nhà nước

tiến hành tái tạo xã hội chủ nghĩa riêng với thành phần kinh tế tài chính tài chính tư bản chủ nghĩa ở

thành thị và nông thôn bằng những hình thức thích hợp.

Điều

27

Nhà nước

bảo lãnh quyền sở hữu của công dân về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà tại,

tư liệu sinh hoạt, những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép

lao động riêng lẻ.

Pháp luật bảo lãnh quyền thừa kế

tài sản của công dân.

Điều

28

Khi thật

thiết yếu vì quyền lợi chung, Nhà nước hoàn toàn hoàn toàn có thể trưng mua, trưng dụng hoặc trưng

thu có bồi thường tài sản của thành viên hoặc của tập thể.

Thể thức trung mua, trưng dụng,

trưng thu do pháp lý quy định.

Điều

29

Nhà nước

vị trí vị trí căn cứ vào yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính, văn hoá và củng cố quốc phòng mà phân loại

và sử dụng hợp lý nhân lực xã hội trong toàn nước, ở từng địa phương và

cơ sở.

Điều 30

Nhà nước

giáo dục và vận động toàn dân cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội; quy định và

kiểm tra ngặt nghèo việc sử dụng nhân lực, vật tư và tiền vốn trong mọi

hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kinh tế tài chính tài chính và quản trị và vận hành Nhà nước.

Điều

31

Nhà nước

và những tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính tập thể vận dụng nguyên tắc tuân theo kĩ năng, hưởng theo

lao động, đồng thời tăng dần phúc lợi xã hội theo trình độ tăng trưởng của nền

kinh tế tài chính tài chính quốc dân.

Điều

32

Nhà nước phối

phù thích phù thích hợp với công đoàn và những đoàn thể nhân dân khác, phối hợp giáo dục chính trị, đề

cao kỷ luật lao động với khuyến khích bằng quyền lợi vật chất để tăng cường phong

trào thi đua xã hội chủ nghĩa.

Điều

33

Nhà nước

lãnh đạo nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân theo kế hoạch thống nhất; tôn vinh tinh thần trách

nhiệm, phát huy tính dữ thế dữ thế chủ động và tính sáng tạo của những cấp, những ngành, những đơn

vị cơ sở và thành viên, để xây dựng và thực thi kế hoạch Nhà nước; lôi kéo mọi lực

lượng lao động, tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên và cơ sở vật chất – kỹ thuật của giang sơn,

bảo vệ cho nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể, cân đối, vững chãi, với

nhịp độ nhanh và hiệu suất cao rất tốt.

Điều

34

Nhà nước

tổ chức triển khai triển khai nền sản xuất xã hội theo phía sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng

và hoàn thiện không ngừng nghỉ nghỉ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành kinh tế tài chính tài chính; vận dụng đúng đắn những quy

luật kinh tế tài chính tài chính của chủ nghĩa xã hội; vận dụng nguyên tắc triệu tập dân chủ và

nguyên tắc phối hợp quản trị và vận hành theo ngành với quản trị và vận hành theo địa phương và vùng lãnh

thổ; phối hợp quyền lợi của Nhà nước, của tập thể và của người lao động; xây dựng

và bảo vệ tôn trọng pháp lý kinh tế tài chính tài chính.

Điều

35

Mọi hoạt

động góp vốn góp vốn đầu tư mạnh, tích trữ, marketing thương mại phạm pháp, làm rối loại thị trường, phá hoại

kế hoạch Nhà nước, tham ô, trộm cắp, hối lộ hoặc tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, vô trách nhiệm gây

thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước và của nhân dân đều bị pháp lý

nghiêm trị.

Điều

36

Các cơ

quan Nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, cty vũ trang nhân dân và công dân đều

có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi chủ trương bảo vệ, tái tạo và tái sinh những nguồn tài

nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên, bảo vệ và cải tổ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống.

Chương

3:

VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA

HỌC, KỸ THUẬT

Điều

37

Nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tăng cường cách mạng tư tưởng và văn hoá, xây dựng

nền văn hoá mới có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc bản địa bản địa, có tính đảng

và tính nhân dân; xây dựng con người mới có ý thức làm chủ tập thể, yêu lao động,

quý trọng của công, có văn hoá, có kiến thức và kỹ năng và kỹ năng khoa học, kỹ thuật, có sức khoẻ,

yêu nước xã hội chủ nghĩa và có tinh thần quốc tế vô sản.

Điều

38

Chủ nghĩa

Mác – Lênin là hệ tư tưởng chỉ huy sự tăng trưởng của xã hội Việt Nam.

Nhà nước tuyên truyền, giáo dục

sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng cộng sản Việt

Nam, Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ

và tăng trưởng những giá trị văn hoá và tinh thần của dân tộc bản địa bản địa, tiếp thụ tinh hoa

văn hoá toàn toàn thế giới; chống những tư tưởng phong kiến, tư sản và ảnh hưởng của văn

hoá đế quốc, thực dân; phê phán tư tưởng tiểu tư sản; xây dựng nếp sống xã hội

chủ nghĩa, xoá bỏ nếp sống lỗi thời, diệt trừ mê tín dị đoan dị đoan dị đoan.

Điều

39

Nhà nước

chăm sóc việc tăng cường cơ sở vật chất, quy định chủ trương và thi hành những biện

pháp thiết yếu nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động về văn

hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật; phát huy tính tích cực và tính sáng tạo của

nhân dân; làm cho việc nghiệp xây dựng nền văn hoá mới và con người mới thật sự

là của toàn dân và tạo Đk để toàn dân được hưởng những thành tựu tốt đẹp

của văn hoá dân tộc bản địa bản địa và văn hoá toàn toàn thế giới.

Điều

40

Nền giáo

dục Việt Nam không ngừng nghỉ nghỉ được tăng trưởng và tăng cấp tăng cấp cải tiến theo nguyên tắc học tuy nhiên tuy nhiên

với hành, giáo dục kết phù thích phù thích hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn sát với xã hội,

nhằm mục đích mục tiêu đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có chất lượng những người dân dân lao động xã hội chủ nghĩa và tu dưỡng

thế hệ cách mạng cho đời sau.

Điều

41

Sự nghiệp

giáo dục do Nhà nước thống nhất quản trị và vận hành.

Nhà nước chăm sóc tăng trưởng cân

đối khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống giáo dục: giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp,

giáo dục ĐH; tăng trưởng những trường dạy nghề, trường vừa học vừa làm, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống

học tại chức; hoàn thành xong xong thanh toán nạn mù chữ, tăng cường công tác thao tác thao tác bổ túc văn

hoá, không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp của toàn dân.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh, mái ấm mái ấm gia đình và xã hội cùng với nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh

niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điều

42

Nhà nước

tăng cường cách mạng khoa học – kỹ thuật nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng lực lượng sản xuất, tăng

năng suất lao động, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, nâng

cao đời sống nhân dân và củng cố quốc phòng, xây dựng nền khoa học, kỹ thuật

tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của việt nam.

Điều

43

Khoa học

xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật được tăng trưởng thỏa sức tự tin.

Nhà nước chăm sóc việc phổ cập

và giáo dục khoa học và kỹ thuật; gắn sát việc giảng dạy, nghiên cứu và phân tích và phân tích với sản

xuất, đời sống và quốc phòng; tăng trưởng và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản

lý, cán bộ khoa học, cán bộ và công nhân kỹ thuật; khuyến khích nghiên cứu và phân tích và phân tích,

sáng tạo, ý tưởng sáng tạo; chú trọng nghiên cứu và phân tích và phân tích ứng dụng; phát huy tinh thần tự lực tự

cường, dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, đồng thời vận dụng những thành tựu khoa học và kỹ

thuật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của toàn toàn thế giới; tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, kỹ thuật.

Điều

44

Văn học,

nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp Việt Nam được xây dựng trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác

– Lênin và theo đường lối văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi văn nghệ chuyên

nghiệp và không chuyên nghiệp đều được khuyến khích tăng trưởng, nhằm mục đích mục tiêu giáo dục

đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, giáo dục đạo đức, tư tưởng, tình cảm

cách mạng, nâng cao trình độ thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp và thoả mãn nhu yếu về văn hoá của nhân

dân.

Điều

45

Công tác

thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, phát thanh, truyền hình, điện ảnh được

tăng trưởng và không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao về trình độ chính trị, tư tưởng và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp,

nhằm mục đích mục tiêu hướng dẫn dư luận xã hội, giáo dục chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật

và động viên toàn dân ra sức thi đua xã hội chủ nghĩa.

Điều

46

Các di

tích lịch sử và văn hoá, những khu khu công trình xây dựng xây dựng mỹ thuật công cộng, những danh lam, thắng

cảnh được tu bổ và bảo vệ.

Công tác bảo tồn, kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng được

chú trọng.

Điều

47

Nhà nước

chăm sóc bảo vệ và tăng cường sức khoẻ của nhân dân; xây dựng nền y học Việt nam

theo phương hướng dự trữ; phối hợp y học, dược học tân tiến với y học, dược học

truyền thống cuội nguồn cuội nguồn của dân tộc bản địa bản địa, phối hợp phòng bệnh với chữa bệnh, lấy phòng bệnh là

chính; phối hợp tăng trưởng y tế Nhà nước với tăng trưởng y tế nhân dân đến tận cơ

sở.

Nhà nước và xã hội bảo vệ bà mẹ

và trẻ con; vận động sinh đẻ có kế hoạch.

Điều

48

Nền thể dục,

thể thao Việt Nam có tính chất dân tộc bản địa bản địa, khoa học và nhân dân, được tăng trưởng mạnh

mẽ, cân đối, nhằm mục đích mục tiêu tăng cường sức khoẻ và tu dưỡng thể lực của nhân dân để xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 49

Du lịch

được khuyến khích và tổ chức triển khai triển khai chu đáo.

Chương

4:

BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA

Điều

50

Nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn vẹn và tổng thể và hiện

đại trên cơ sở phối hợp xây dựng Tổ quốc với bảo vệ Tổ quốc, phối hợp sức thỏa sức tự tin của

lực lượng vũ trang nhân dân với sức thỏa sức tự tin của toàn dân, phối hợp sức mạnh truyền

thống đoàn kết dân tộc bản địa bản địa chống ngoại xâm với sức thỏa sức tự tin của chủ trương xã hội chủ

nghĩa.

Điều

51

Các lực

lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyệt đối

trung thành với chủ với chủ với Tổ quốc và nhân dân, có trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những

thành quả của cách mạng, độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của

Tổ quốc, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh chính trị và trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín xã hội, tự do, niềm sung sướng và lao

động hoà bình của nhân dân, cùng toàn dân xây dựng nước nhà.

Điều

52

Nhà nước

phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, thực

hiện chủ trương trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược kế hoạch, chăm sóc công nghiệp quốc phòng, lôi kéo nhân lực,

vật lực nhằm mục đích mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng nghỉ nghỉ tăng

cường kĩ năng bảo vệ giang sơn.

Tất cả những cty Nhà nước, tổ

chức xã hội và công dân phải làm khá khá đầy đủ trách nhiệm quốc phòng và bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh do pháp

luật quy định.

Chương

5:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN

CỦA CÔNG DÂN

Điều

53

Công dân

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người dân có quốc tịch Việt Nam theo luật

định.

Điều 54

Quyền và

trách nhiệm và trách nhiệm của công dân thể hiện chủ trương làm chủ tập thể của nhân dân lao động, kết

hợp hài hoà những yêu cầu của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường xã hội với tự do chân chính của cá

nhân, bảo vệ sự nhất trí về quyền lợi giữa Nhà nước, tập thể và thành viên theo

nguyên tắc từng người vì mọi người, mọi người vì từng người.

Quyền của công dân không tách rời

trách nhiệm và trách nhiệm của công dân.

Nhà nước bảo vệ những quyền của

công dân; công dân phải làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm của tớ riêng với Nhà nước và xã hội.

Điều

55

Mọi công

dân đều bình đẳng trước pháp lý.

Điều

56

Công dân

có quyền tham gia quản trị và vận hành việc làm của Nhà nước và của xã hội.

Điều

57

Công dân

không phân biệt dân tộc bản địa bản địa, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình

độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở lên đều phải có quyền

bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi trở lên đều hoàn toàn hoàn toàn có thể được bầu vào Quốc hội, Hội đồng

nhân dân những cấp, trừ những người dân dân mất trí và những người dân dân bị pháp lý hoặc Toà

án nhân dân tước những quyền đó.

Điều

58

Lao động

là quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và vinh dự số 1 của công dân.

Công dân có quyền có việc làm.

Người có sức lao động phải lao động theo quy định của pháp lý.

Nhà nước nhờ vào kế hoạch phát

triển kinh tế tài chính tài chính và văn hoá mà tạo thêm việc làm, sắp xếp việc làm vị trí vị trí căn cứ vào

kĩ năng, nguyện vọng thành viên và yêu cầu của xã hội, nâng cao trình độ nghề

nghiệp, tu dưỡng sức lao động, không ngừng nghỉ nghỉ cải tổ Đk thao tác của

lao động chân tay và lao động trí óc.

Nhà nước quy định và bảo vệ thực

hiện những chủ trương nhằm mục đích mục tiêu đề phòng tai nạn không mong muốn không mong ước lao động và bệnh nghề nghiệp.

Điều 59

Người lao

động có quyền nghỉ ngơi.

Nhà nước quy định thời hạn lao

động, chủ trương an dưỡng và nghỉ ngơi của công nhân, viên chức.

Công nhân, viên chức khi về hưu,

già yếu, bệnh tật hoặc mất sức lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Nhà nước mở rộng dần sự nghiệp bảo

hiểm xã hội theo trình độ tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân và bảo vệ cho

người lao động được hưởng quyền lợi đó.

Nhà nước hướng dẫn những hợp tác

xã thực thi từng bước chủ trương bảo hiểm xã hội riêng với xã viên.

Điều

60

Học tập

là quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân.

Nhà nước thực thi từng bước chế

độ giáo dục phổ thông bắt buộc, thực thi chủ trương học không phải trả tiền và

chủ trương cấp học bổng, tạo Đk thuận tiện cho công dân học tập.

Điều

61

Công dân

có quyền được bảo vệ sức khoẻ.

Nhà nước thực thi chủ trương khám bệnh

và chữa bệnh không phải trả tiền.

Điều

62

Công dân có

quyền có nhà tại.

Nhà nước mở rộng việc xây dựng

nhà tại, đồng thời khuyến khích, giúp sức tập thể và công dân xây dựng nhà tại theo

quy hoạch chung, nhằm mục đích mục tiêu thực thi từng bước quyền đó. Việc phân phối diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh

nhà tại do Nhà nước quản trị và vận hành phải công minh, hợp lý.

Điều

63

Phụ nữ và

phái mạnh có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế tài chính tài chính, văn hoá, xã hội và

mái ấm mái ấm gia đình.

Nhà nước và xã hội chăm sóc nâng

cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và nghề nghiệp của phụ nữ,

không ngừng nghỉ nghỉ phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Nhà nước có chủ trương lao động

phù phù thích phù thích hợp với Đk của phụ nữ. Phụ nữ và phái mạnh việc làm như nhau thì tiền

lương ngang nhau. Phụ nữ có quyền nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng

nguyên lương nếu là công nhân, viên chức, hoặc hưởng phụ cấp sinh đẻ nếu là xã

viên hợp tác xã.

Nhà nước và xã hội chăm sóc phát

triển những nhà hộ sinh, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà ăn công cộng và những cơ sở

phúc lợi xã hội khác, tạo Đk thuận tiện cho phụ nữ sản xuất, công tác thao tác thao tác, học

tập và nghỉ ngơi.

Điều 64

Gia đình

là tế bào của xã hội.

Nhà nước bảo lãnh hôn nhân gia đình mái ấm gia đình và gia

đình.

Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện,

tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Cha mẹ có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dậy con

cái thành những công dân có ích cho xã hội. Con cái có trách nhiệm và trách nhiệm kính trọng và

chăm sóc cha mẹ.

Nhà nước và xã hội không thừa nhận

sự phân biệt đối xử Một trong những con.

Điều

65

Nhà nước

và xã hội chú trọng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, mở rộng

dần việc đảm nhiệm nuôi dạy trẻ con, làm cho sinh hoạt, học tập và trưởng thành

của trẻ con được bảo vệ.

Điều

66

Nhà nước

và xã hội tạo Đk cho thanh niên học tập, lao động và vui chơi, tăng trưởng

trí tuệ, năng khiếu sở trường sở trường và thể lực; chăm sóc tu dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa

và giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên.

Thanh niên phải làm tròn trách nhiệm

lực lượng xung kích trong trào lưu thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc, trong cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật,

cách mạng tư tưởng và văn hoá.

Điều

67

Công dân

có những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự

do biểu tình, phù phù thích phù thích hợp với quyền lợi của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân.

Nhà nước tạo Đk vật chất

thiết yếu để công dân sử dụng những quyền đó.

Không ai được tận dụng những quyền

tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi của Nhà nước và của nhân dân.

Điều

68

Công dân

có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

Không ai được tận dụng tôn giáo

để làm trái pháp lý và chủ trương của Nhà nước.

Điều

69

Công dân

có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Không ai hoàn toàn hoàn toàn có thể bị bắt, nếu

không hề quyết định hành động hành vi của Toà án nhân dân, quyết định hành động hành vi hoặc phê chuẩn của Viện kiểm

sát nhân dân.

Việc bắt và giam giữ người phải

theo như đúng pháp lý.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức,

nhục hình.

Điều 70

Công dân

có quyền được pháp lý bảo lãnh về tính chất chất mạng con người, tài sản, danh dự và nhân phẩm.

Điều

71

Công dân

có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Không ai được tự ý vào chỗ ở của

người khác nếu người đó khước từ, trừ trường hợp được pháp lý được được cho phép.

Việc khám xét chỗ ở phải do đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành,

theo quy định của pháp lý.

Bí mật thư tín, điện thoại, điện

tín được bảo vệ.

Quyền tự do đi lại và cư trú được

tôn trọng, theo quy định của pháp lý.

Điều

72

Công dân

có quyền nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học, kỹ thuật, sáng tác văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp và tham

gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt văn hoá khác.

Nhà nước khuyến khích và giúp sức

công dân theo đuổi sự nghiệp khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu phục

vụ đời sống, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bồi

dưỡng, phát huy sở trường và năng khiếu sở trường sở trường thành viên.

Quyền lợi của tác giả và của người

sáng tạo, ý tưởng sáng tạo ra bảo vệ.

Điều

73

Công dân

có quyền khiếu nại và tố cáo với bất kể cơ quan nào của Nhà nước về những việc

làm trái pháp lý của cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai triển khai xã hội, cty vũ trang nhân

dân hoặc của bất kể thành viên nào thuộc những cty, tổ chức triển khai triển khai và cty đó.

Các điều khiếu nại và tố cáo phải

được xem xét và xử lý và xử lý nhanh gọn.

Mọi hành vi xâm phạm quyền lợi

chính đáng của công dân phải được kịp thời sửa chữa thay thế thay thế và xử lý nghiêm minh. Người

bị thiệt hại có quyền được bồi thường.

Nghiêm cấm việc trả thù người

khiến nại, tố cáo.

Điều

74

Nhà nước

thực thi chủ trương ưu đãi riêng với thương binh và mái ấm mái ấm gia đình liệt sĩ, tạo Đk

cho thương binh phục hồi hiệu suất cao lao động, có việc làm phù phù thích phù thích hợp với sức khoẻ

và có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ổn định.

Những người và những mái ấm mái ấm gia đình có

công với cách mạng được khen thưởng và chăm sóc.

Người già và người tàn tật không

nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp sức.

Trẻ mồ côi được Nhà nước và xã hội

nuôi dạy.

Điều

75

Nhà nước

bảo lãnh quyền lợi chính đáng của Việt kiều.

Điều

76

Công dân

phải trung thành với chủ với chủ với Tổ quốc.

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất

riêng với dân tộc bản địa bản địa.

Điều

77

Bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Công dân có bổn phận làm trách nhiệm và trách nhiệm

quân sự chiến lược kế hoạch và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.

Điều

78

Công dân

có trách nhiệm và trách nhiệm tuân theo Hiến pháp, pháp lý, kỷ luật lao động, bảo vệ bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh chính

trị và trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín xã hội, giữ gìn bí mật Nhà nước, tôn trọng những quy tắc

của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường xã hội chủ nghĩa.

Điều

79

Tài sản

xã hội chủ nghĩa là thiêng liêng, không hề ai được xâm phạm. Công dân có trách nhiệm và trách nhiệm

tôn trọng và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

Điều

80

Công dân

có trách nhiệm và trách nhiệm đóng thuế và tham gia lao động công ích theo quy định của pháp lý.

Điều

81

Những người

quốc tế đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc bản địa bản địa, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ

và hoà bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam được được cho phép cư trú.

Chương

6:

QUỐC HỘI

Điều

82

Quốc hội

là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực tối cao tối cao Nhà nước cao nhất

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội là cơ quan duy nhất có

quyền lập hiến và lập pháp.

Quốc hội quyết định hành động hành vi những chính

sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và văn

hoá, những quy tắc hầu hết về tổ chức triển khai triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cỗ máy Nhà nước, về quan

hệ xã hội và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của công dân.

Quốc hội thực thi quyền giám

sát tối cao riêng với toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Nhà nước.

Điều

83

Quốc hội

có những trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến

pháp.

2- Làm luật và sửa đổi luật.

3- Thực hiện quyền giám sát tối cao

việc tuân theo Hiến pháp và pháp lý.

4- Quyết định kế hoạch Nhà nước

và phê chuẩn việc thực thi kế hoạch Nhà nước.

5- Quyết định dự trù ngân sách

Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước.

6- Quy định tổ chức triển khai triển khai của Quốc hội,

Hội đồng Nhà nước, Hội đồng điệu trưởng liên nghành, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân,

Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

7- Bầu và bãi miễn Chủ tịch, những

Phó Chủ tịch và những thành viên khác của Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch, những Phó Chủ

tịch và những thành viên khác của Hội đồng điệu trưởng liên nghành; Chánh án Toà án nhân dân tối

cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

8- Quyết định việc xây dựng hoặc

bãi bỏ những bộ, những Uỷ ban Nhà nước.

9- Xét báo cáo công tác thao tác thao tác của Hội đồng

Nhà nước, của Hội đồng Bộ trưởng, của Toà án nhân dân tối cao và của Viện trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

10- Quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ

những thứ thuế.

11- Quyết định việc phân vạch địa

giới những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cty hành chính tương

đương.

12- Quyết định đại xá.

13- Quyết định yếu tố chiến

tranh và hoà bình.

14- Quyết định giao cho những tổ

chức xã hội việc thực thi một số trong những trong những trách nhiệm thuộc hiệu suất cao quản trị và vận hành của Nhà nước.

15- Phê chuẩn hoặc bãi bỏ những

hiệp ước quốc tế theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Hội đồng Nhà nước.

Quốc hội hoàn toàn hoàn toàn có thể định cho mình những

trách nhiệm và quyền hạn khác, khi xét thấy thiết yếu.

Điều

84

Nhiệm kỳ

của mỗi khoá Quốc hội là năm năm.

Hai tháng trước lúc Quốc hội hết

nhiệm kỳ, phải bầu xong Quốc hội khoá mới. Thể lệ bầu cử và số đại biểu Quốc hội

do luật định.

Trong trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng, Quốc

hội hoàn toàn hoàn toàn có thể quyết định hành động hành vi kéo dãn nhiệm kỳ của tớ và quyết định hành động hành vi những giải pháp cần

thiết bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Quốc hội.

Điều

85

Quốc hội

họp thường lệ mỗi năm hai kỳ, do Hội đồng Nhà nước triệu tập.

Hội đồng Nhà nước hoàn toàn hoàn toàn có thể triệu tập

Quốc hội họp không thông thường theo quyết định hành động hành vi của tớ, theo yêu cầu của Hội đồng điệu

trưởng hoặc của tối thiểu là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội khoá mới được triệu tập

chậm nhất là hai tháng sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc

hội do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khai mạc. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước chủ toạ

những phiên họp cho tới lúc bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới.

Điều

86

Hội đồng

Nhà nước, Hội đồng điệu trưởng liên nghành, Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng quốc phòng, Hội đồng

dân tộc bản địa bản địa, những Uỷ ban của Quốc hội, những đại biểu Quốc hội, Toà án nhân dân tối

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những

chính đảng, Tổng công đoàn Việt Nam, tổ chức triển khai triển khai liên hiệp nông dân tập thể Việt

Nam, Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có quyền

trình dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất luật ra trước Quốc hội.

Điều

87

Các luật

và nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết

tán thành, trừ trường hợp sửa đổi Hiến pháp quy định ở Điều 147.

Các luật phải được công bố chậm

nhất là mười lăm ngày sau khi đã được Quốc hội thông qua.

Điều

88

Quốc hội

bầu ra Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội và vị trí vị trí căn cứ vào báo cáo của Uỷ

ban này mà quyết định hành động hành vi xác nhận tư cách đại biểu của những đại biểu Quốc hội.

Điều

89

Quốc hội

bầu ra Chủ tịch và những Phó Chủ tịch Quốc hội. Số Phó Chủ tịch do Quốc hội định.

Chủ tịch Quốc hội chủ toạ những

phiên họp của Quốc hội; bảo vệ việc thi hành nội quy của Quốc hội; giữ quan hệ

với những đại biểu Quốc hội; điều hoà và phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những Uỷ ban của Quốc

hội; xác nhận những luật và những nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; thực

hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch

Quốc hội thực thi những trách nhiệm và quyền hạn trên đây.

Chủ tịch Quốc hội có quyền tham

dự những phiên họp của Hội đồng Nhà nước.

Điều

90

Quốc hội

bầu ra Hội đồng quốc phòng.

Hội đồng quốc phòng động viên mọi

lực lượng và kĩ năng của nước nhà để bảo vệ Tổ quốc.

Trong trường hợp có trận trận chiến tranh,

Quốc hội hoặc Hội đồng Nhà nước hoàn toàn hoàn toàn có thể giao cho Hội đồng quốc phòng những nhiệm

vụ và quyền hạn đặc biệt quan trọng quan trọng.

Điều

91

Quốc hội

bầu ra Hội đồng dân tộc bản địa bản địa.

Hội đồng dân tộc bản địa bản địa nghiên cứu và phân tích và phân tích và

kiến nghị với Quốc hội và Hội đồng Nhà nước những yếu tố dân tộc bản địa bản địa; giúp Quốc hội

và Hội đồng Nhà nước giám sát việc thi hành chủ trương dân tộc bản địa bản địa.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa bản địa có quyền

tham gia những phiên họp của Hội đồng Nhà nước.

Điều

92

Quốc hội

xây dựng những Uỷ ban thường trực của Quốc hội.

Các Uỷ ban thường trực nghiên cứu và phân tích và phân tích,

thẩm tra những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất luật, dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất pháp lệnh và dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khác hoặc những báo cáo mà

Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giao cho; kiến nghị với Quốc hội và Hội đồng Nhà

nước những yếu tố thuộc phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Uỷ ban; giúp Quốc hội và Hội đồng

Nhà nước thực thi quyền giám sát.

Khi xét thấy thiết yếu, Quốc hội

và Hội đồng Nhà nước hoàn toàn hoàn toàn có thể xây dựng những Uỷ ban lâm thời để làm những trách nhiệm

nhất định.

Điều

93

Hội đồng

quốc phòng, Hội đồng dân tộc bản địa bản địa và những Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu những

thành viên của Hội đồng điệu trưởng liên nghành và những nhân viên cấp dưới cấp dưới hữu quan khác trình diễn hoặc

phục vụ tài liệu về những yếu tố thiết yếu. Những người được yêu cầu có trách

nhiệm phục vụ yêu cầu đó.

Điều

94

Đại biểu

Quốc hội phải liên hệ ngặt nghèo với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực thi

chủ trương tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tớ và của Quốc hội, trả

lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri, xem xét và giúp xử lý và xử lý những điều

khiếu nại và tố cáo của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội tuyên truyền,

phổ cập pháp lý và chủ trương của Nhà nước, động viên nhân dân tham gia quản

lý Nhà nước.

Điều

95

Đại biểu

Quốc hội có quyền phỏng vấn Hội đồng Bộ trưởng và những thành viên của Hội đồng Bộ

trưởng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

tối cao.

Cơ quan hoặc người bị phỏng vấn

phải vấn đáp trước Quốc hội trong kỳ họp của Quốc hội. Trong trường hợp cần điều

tra thì Quốc hội hoàn toàn hoàn toàn có thể quyết định hành động hành vi cho vấn đáp trước Hội đồng Nhà nước hoặc tại

kỳ họp sau của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội có quyền kiến

nghị với những cty Nhà nước. Những người phụ trách những cty này còn tồn tại trách

nhiệm tiếp đại biểu, xem xét và xử lý và xử lý những kiến nghị của đại biểu.

Điều

96

Không có

sự đồng ý của Quốc hội và, trong thời hạn Quốc hội không họp, không hề sự đồng

ý của Hội đồng Nhà nước, thì không được bắt giam và truy tố đại biểu Quốc hội.

Nếu vì phạm pháp quả tang mà đại

biểu Quốc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội

hoặc Hội đồng Nhà nước xét và quyết định hành động hành vi.

Điều

97

Các cơ

quan Nhà nước có trách nhiệm tạo Đk thuận tiện để đại biểu Quốc hội làm

trách nhiệm đại biểu.

Chương 7:

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

Điều

98

Hội đồng

Nhà nước là cơ quan cao nhất hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyên của Quốc hội, là Chủ tịch tập

thể của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội đồng Nhà nước thực thi những

trách nhiệm và sử dụng những quyền hạn được Hiếp pháp, những luật và nghị quyết của

Quốc hội giao cho, quyết định hành động hành vi những yếu tố quan trọng về xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc, giám sát việc thi hành Hiếp pháp, những luật, pháp lệnh,

nghị quyết của Quốc hội và của Hội đồng Nhà nước, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cỗ máy

Nhà nước.

Hội đồng Nhà nước, thông qua Chủ

tịch Hội đồng, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối

ngoại.

Hội đồng Nhà nước phụ trách

và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Quốc hội.

Điều

99

Hội đồng

Nhà nước, được bầu ra trong số những đại biểu Quốc hội, gồm có:

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước,

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước,

Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước,

Các uỷ viên Hội đồng Nhà nước.

Số Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng

Nhà nước do Quốc hội định.

Thành viên của Hội đồng Nhà nước

không thể đồng thời là thành viên của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều

100

Hội đồng

Nhà nước có những trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1- Tuyên bố và chủ trì việc bầu

cử đại biểu Quốc hội.

2- Triệu tập những kỳ họp của Quốc

hội.

3- Công bố luật.

4- Ra Pháp lệnh.

5- Giải thích Hiến pháp, luật và

pháp lệnh.

6- Quyết định việc trưng cầu ý

kiến nhân dân.

7- Giám sát công tác thao tác thao tác của Hội đồng

bộ trưởng liên nghành liên nghành, của Toà án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân

dân tối cao.

8- Đình chỉ việc thi hành và sửa

đổi hoặc bãi bỏ những Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng

trái với Hiến pháp, Luật và Pháp lệnh.

9- Giám sát và hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

của Hội đồng nhân dân những cấp, nhằm mục đích mục tiêu phát huy hiệu suất cao cơ quan đại biểu nhân

dân của Hội đồng nhân dân.

10- Sửa đổi hoặc bãi bỏ những

nghị quyết không thích đáng của những Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương và cấp tương tự; giải tán những Hội đồng nói trên trong trường hợp

những Hội đồng đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhân dân.

11- Trong thời hạn Quốc hội

không họp, quyết định hành động hành vi việc xây dựng hoặc bãi bỏ những bộ, những Uỷ ban Nhà nước.

12- Trong thời hạn Quốc hội

không họp, cử và bãi miễn những Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, những Bộ trưởng,

những Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước.

13- Cử và bãi miễn những Phó Chánh

án, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tối cao; cử và bãi miễn

những Phó Viện trưởng và kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

14- Bổ nhiệm, bãi miễn và triệu

hồi những đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt toàn quyền ngoại giao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam ở quốc tế và ở những tổ chức triển khai triển khai quốc tế.

15- Tiếp nhận những đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt toàn quyền

ngoại giao của quốc tế.

16- Phê chuẩn hoặc bãi bỏ những

hiệp ước quốc tế, trừ trường hợp xét thấy cần trình Quốc hội quyết định hành động hành vi.

17- Quy định hàm và cấp quân sự chiến lược kế hoạch,

ngoại giao và những hàm và cấp khác.

18- Quy định và quyết định hành động hành vi việc

tặng thưởng huân chương, huy chương và thương hiệu vinh dự Nhà nước.

19- Quyết định đặc xá.

20- Trong thời hạn Quốc hội

không họp, tuyên bố tình trạng trận trận chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược.

21- Quyết định việc tổng động

viên hoặc động viên cục bộ, việc giới nghiêm trong toàn quốc hoặc từng địa

phương.

Những quyết định hành động hành vi của Hội đồng

Nhà nước nói ở những điểm 11, 12 và 20 phải trình Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp

sớm nhất của Quốc hội.

Quốc hội hoàn toàn hoàn toàn có thể giao cho Hội đồng

Nhà nước những trách nhiệm và quyền hạn khác, khi xét thấy thiết yếu.

Điều

101

Nhiệm kỳ

của Hội đồng Nhà nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Hội đồng

Nhà nước tiếp tục làm trách nhiệm cho tới lúc Quốc hội khoá mới bầu ra Hội đồng

Nhà nước mới.

Điều

102

Các pháp

lệnh và nghị quyết của Hội đồng Nhà nước phải được quá nửa tổng số thành viên của

Hội đồng Nhà nước biểu quyết tán thành.

Điều

103

Chủ tịch

Hội đồng Nhà nước thống lĩnh những lực lượng vũ trang nhân dân toàn quốc và giữ

chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng.

Chương

8:

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Điều

104

Hội đồng

bộ trưởng liên nghành liên nghành là Chính phủ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan

chấp hành và hành chính Nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực tối cao tối cao Nhà nước cao nhất.

Hội đồng Bộ trưởng thống nhất quản

lý việc thực thi những trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính tài chính, văn hoá, xã hội, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, quốc

phòng và đối ngoại của Nhà nước; tăng cường hiệu lực hiện hành hiện hành của cỗ máy Nhà nước từ

Trung ương đến cơ sở; bảo vệ việc tôn trọng và chấp hành pháp lý; phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân; bảo vệ xây dựng chủ nghĩa xã hội, không ngừng nghỉ nghỉ

nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.

Hội đồng Bộ trưởng chịu trách

nhiệm và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Quốc hội; trong thời hạn Quốc hội không họp

thì phụ trách và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Hội đồng Nhà nước.

Điều

105

Hội đồng

Bộ trưởng gồm có:

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

Các bộ trưởng liên nghành liên nghành và Chủ nhiệm Uỷ

ban Nhà nước.

Điều

106

Chủ tịch

Tổng công đoàn Việt Nam có quyền tham gia hội nghị Hội đồng Bộ trưởng.

Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và người phụ trách chính của những đoàn thể nhân dân trong Mặt

trận được mời tham gia hội nghị Hội đồng điệu trưởng liên nghành khi thiết yếu.

Điều

107

Hội đồng

Bộ trưởng có những trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1- Bảo đảm việc thi hành Hiến

pháp và pháp lý.

2- Trình dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất luật, dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất pháp

lệnh và những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khác trước kia kia Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

3- Lập dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất kế hoạch Nhà nước

và dự trù ngân sách Nhà nước trình Quốc hội; tổ chức triển khai triển khai thực thi kế hoạch Nhà nước

và ngân sách Nhà nước.

4- Thống nhất quản trị và vận hành việc tái tạo,

xây dựng và tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân, việc xây dựng và tăng trưởng văn

hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật.

5- Chăm lo cải tổ đời sống vật

chất và văn hoá của nhân dân.

6- Bảo hộ quyền lợi chính đáng của

công dân và tạo Đk cho công dân hưởng quyền lợi và làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm của

mình.

7- Tổ chức quốc phòng toàn dân

và xây dựng những lực lượng vũ trang nhân dân.

8- Bảo đảm bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh chính trị và

trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín xã hội.

9- Thi hành việc động viên, giới

nghiêm và mọi giải pháp thiết yếu để bảo vệ Tổ quốc.

10- Thi hành những giải pháp nhằm mục đích mục tiêu

bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước và của xã hội.

11- Thống nhất quản trị và vận hành tài

chính, tiền tệ và tín dụng thanh toán thanh toán.

12- Tổ chức và lãnh đạo công tác thao tác thao tác

kiểm kê và thống kê của Nhà nước.

13- Tổ chức và lãnh đạo công tác thao tác thao tác

trọng tài Nhà nước về kinh tế tài chính tài chính.

14- Tổ chức và lãnh đạo công tác thao tác thao tác

bảo hiểm Nhà nước.

15- Tổ chức và lãnh đạo công tác thao tác thao tác

thanh tra và kiểm tra của Nhà nước.

16- Tổ chức và quản trị và vận hành công tác thao tác thao tác

đối ngoại của Nhà nước; chỉ huy việc thực thi những hiệp ước và hiệp định đã ký kết kết

kết.

17- Xây dựng và kiện toàn cỗ máy

quản trị và vận hành Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, tu dưỡng, sắp xếp và sử dụng

đội ngũ cán bộ Nhà nước.

18- Lãnh đạo công tác thao tác thao tác của những bộ

và những cty khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

19- Bảo đảm cho Hội đồng nhân

dân những cấp thực thi trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quyền lực tối cao tối cao Nhà nước ở địa

phương.

20- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân những

cấp.

21- Tạo Đk thuận tiện cho

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những thành viên của Mặt trận hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

22- Tổ chức và lãnh đạo công tác thao tác thao tác

tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp lý trong nhân dân.

23- Đình chỉ việc thi hành và sửa

đổi hoặc bãi bỏ những quyết định hành động hành vi, thông tư, thông tư không thích đáng của những bộ

và những cty khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

24- Đình chỉ việc thi hành những

nghị quyết không thích đáng của những Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương và cấp tương tự, đồng thời đề xuất kiến nghị kiến nghị Hội đồng Nhà nước sửa đổi hoặc

bãi bỏ những nghị quyết đó.

25- Đình chỉ việc thi hành và sử

đổi hoặc bãi bỏ những quyết định hành động hành vi và thông tư không thích đáng của Uỷ ban nhân

dân những cấp.

26- Quyết định việc phân vạch địa

giới những cty hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và

cty hành chính tương tự.

Quốc hội và Hội đồng Nhà nước có

thể giao cho Hội đồng điệu trưởng liên nghành những trách nhiệm và quyền hạn khác, khi xét thấy

thiết yếu.

Điều

108

Nhiệm kỳ

của Hội đồng Bộ trưởng theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Hội đồng

Bộ trưởng tiếp tục làm trách nhiệm cho tới lúc Quốc hội khoá mới bầu ra Hội đồng Bộ

trưởng mới.

Điều

109

Hội đồng

Bộ trưởng vị trí vị trí căn cứ vào Hiến pháp, những luật và pháp lệnh, ra những Nghị quyết, Nghị

định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư và kiểm tra việc thi hành những văn bản đó.

Các Nghị quyết, Nghị định và Quyết

định của Hội đồng Bộ trưởng phải được quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng Bộ

trưởng biểu quyết tán thành.

Điều

110

Chủ tịch

Hội đồng Bộ trưởng lãnh đạo công tác thao tác thao tác của Hội đồng Bộ trưởng, đôn đốc, kiểm tra

việc thi hành những quyết định hành động hành vi của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng

và thay mặt Hội đồng Bộ trưởng chỉ huy công tác thao tác thao tác riêng với những bộ, những cty

khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân những cấp.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

giúp Chủ tịch và hoàn toàn hoàn toàn có thể được uỷ nhiệm thay Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 111

Dưới sự

lãnh đạo thống nhất của Hội đồng Bộ trưởng, những Bộ trưởng và thủ trưởng những cơ

quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng phụ trách tổ chức triển khai triển khai và chỉ huy ngành

mình trong phạm vi toàn nước.

Các Bộ trưởng và Thủ trưởng những

cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng vị trí vị trí căn cứ vào Luật của Quốc hội, pháp lệnh của

Hội đồng Nhà nước và Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Hội

đồng Bộ trưởng, ra những Quyết định, Chỉ thị, Thông tư và kiểm tra việc thi

hành những văn bản đó.

Điều

112

Mỗi

thành viên Hội đồng Bộ trưởng phụ trách thành viên về phần công tác thao tác thao tác của

mình trước Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng, và cùng với những

thành viên khác phụ trách tập thể về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Hội đồng Bộ trưởng

trước Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

Chương

9:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ

BAN NHÂN DÂN

Điều 113

Các đơn

vị hành chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như

sau:

Nước phân thành tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương và cty hành chính tương tự;

Tỉnh phân thành huyện, thành phố

thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc Trung ương phân thành quận, huyện và

thị xã;

Huyện phân thành xã và thị xã;

thành phố thuộc tỉnh, thị xã phân thành phường và xã; quận phân thành phường.

Các cty hành chính kể trên đều

xây dựng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

Điều

114

Hội đồng

nhân dân là cơ quan quyền lực tối cao tối cao Nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu

ra, phụ trách trước nhân dân địa phương và cơ quan ban ngành thường trực cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định hành động hành vi và

thực thi những giải pháp nhằm mục đích mục tiêu xây dựng địa phương về mọi mặt, bảo vệ tăng trưởng

kinh tế tài chính tài chính và văn hoá, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương và hoàn thành xong xong nhiệm

vụ cấp trên giao cho.

Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tớ, Hội đồng

nhân dân nhờ vào sự cộng tác ngặt nghèo của Mặt trận, những đoàn thể nhân dân và sự

tham gia rộng tự do của công dân.

Điều

115

Hội đồng

nhân dân có những trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1- Bảo đảm cho Hiến pháp và pháp

luật được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh ở địa phương; quyết định hành động hành vi những biện

pháp thi hành chủ trương của Nhà nước và trách nhiệm do cấp trên giao cho.

2- Quyết định kế hoạch và dự

toán ngân sách của địa phương, phê chuẩn việc thực thi kế hoạch và quyết toán

ngân sách của địa phương.

3- Quyết định những yếu tố về sản

xuất, phân phối, lưu thông, văn hoá, xã hội và dịch vụ ở địa phương.

4- Bảo đảm việc xây dựng quốc

phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương.

5- Bảo đảm bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh chính trị và

trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín xã hội.

6- Bảo vệ tài sản xã hội chủ

nghĩa.

7- Bảo đảm quyền bình đẳng của

những dân tộc bản địa bản địa.

8- Bảo đảm cho công dân được hưởng

quyền lợi và làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm của tớ.

9- Bầu và bãi

miễn những thành viên của Uỷ ban nhân dân và những thành viên của Toà án nhân dân

cùng cấp.

10- Sửa đổi hoặc bãi bỏ những

quyết định hành động hành vi không thích đáng của Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc của Hội đồng nhân

dân cấp dưới trực tiếp.

11- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp

dưới trực tiếp khi Hội đồng nhân dân này làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi

của nhân dân.

Nghị quyết giải tán đó phải được

sự phê chuẩn của Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp trước lúc thi hành. Nghị

quyết giải tán của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và cấp

tương tự phải được sự phê chuẩn của Hội đồng Nhà nước trước lúc thi hành.

12- Trong phạm vi trách nhiệm và

quyền hạn của tớ, giám sát việc tuân theo pháp lý của những cty, xí nghiệp

và những tổ chức triển khai triển khai khác của cấp trên ở địa phương.

Điều

116

Nhiệm kỳ

của mỗi khoá Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp

tương tự là bốn năm.

Nhiệm kỳ của mỗi khoá Hội đồng

nhân dân những cấp khác là hai năm.

Điều

117

Hội đồng

nhân dân, vị trí vị trí căn cứ vào pháp lý của Nhà nước và quyết định hành động hành vi của cấp trên, ra những

nghị quyết và kiểm tra việc thi hành những nghị quyết đó.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

phải được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

Điều

118

Hội đồng

nhân dân xây dựng những ban thiết yếu để giúp Hội đồng trong việc quyết định hành động hành vi những

chủ trương, giải pháp công tác thao tác thao tác ở địa phương và kiểm tra việc thi hành pháp lý,

chủ trương của Nhà nước và nghị quyết của Hội đồng.

Điều

119

Đại biểu

Hội đồng nhân dân phải liên hệ ngặt nghèo với cử tri, chịu sự giám sát của cử

tri, thực thi chủ trương tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tớ và của

Hội đồng nhân dân, vấn đáp những yêu cầu và kiến nghị của cử tri, xem xét và

giúp xử lý và xử lý những điều khiếu nại và tố cáo của nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tuyên

truyền, phổ cập pháp lý, chủ trương của Nhà nước và nghị quyết của Hội đồng

nhân dân, động viên nhân dân địa phương tham gia quản trị và vận hành Nhà nước.

Điều

120

Đại biểu

Hội đồng nhân dân có quyền phỏng vấn Uỷ ban nhân dân và những cty Nhà nước

khác của địa phương. Cơ quan bị phỏng vấn phải vấn đáp trước Hội đồng nhân dân

trong thời hạn do luật định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có

quyền kiến nghị với những cty Nhà nước ở địa phương. Những người phụ trách

những cty này còn tồn tại trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét và xử lý và xử lý kiến nghị của

đại biểu.

Điều

121

Uỷ ban nhân

dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính Nhà nước ở

địa phương.

Uỷ ban nhân dân phụ trách

và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước Uỷ ban nhân dân cấp

trên trực tiếp; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp

tương tự phụ trách và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp

và trước Hội đồng Bộ trưởng.

Mỗi thành viên Uỷ ban nhân dân

phụ trách thành viên về phần công tác thao tác thao tác của tớ trước Hội đồng nhân dân, Uỷ

ban nhân dân, và cùng với những thành viên khác phụ trách tập thể về hoạt

động của Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân.

Điều

122

Uỷ ban

nhân dân gồm có Chủ tịch, một hoặc nhiều Phó Chủ tịch, uỷ

viên thư ký và những uỷ viên khác.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và người phụ trách chính của những đoàn thể nhân dân trong Mặt trận ở địa

phương được mời tham gia hội nghị Uỷ ban nhân dân cấp mình khi thiết yếu.

Điều

123

Uỷ ban

nhân dân triệu tập hội nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp;

chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết

định, thông tư của những cty hành chính cấp trên; quản trị và vận hành công tác thao tác thao tác hành chính ở

địa phương; chỉ huy những ngành, những cấp thuộc quyền mình nhằm mục đích mục tiêu hoàn thành xong xong kế hoạch

Nhà nước, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và văn hoá, củng cố quốc phòng, cải tổ đời sống

nhân dân; xét và xử lý và xử lý những điều khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân

dân.

Điều

124

Uỷ ban

nhân dân những cấp, chiếu theo quyền hạn do luật định, ra những quyết định hành động hành vi, chỉ

thị và kiểm tra việc thi hành những văn bản đó.

Uỷ ban nhân dân có quyền đình chỉ

việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định hành động hành vi không thích đáng của những

ngành thuộc quyền mình và của Uỷ ban nhân dân cấp dưới, đình chỉ việc thi hành

những nghị quyết không thích đáng của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp, đồng

thời đề xuất kiến nghị kiến nghị Hội đồng nhân dân cấp mình sửa đổi hoặc bãi bỏ những nghị quyết

đó.

Điều

125

Uỷ ban

nhân dân tạo Đk cho những đại biểu Hội đồng nhân dân và những ban của Hội đồng

hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân phụ trách điều hoà, phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những ban do Hội đồng

nhân dân lập ra.

Điều

126

Nhiệm kỳ

của Uỷ ban nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân.

Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm

kỳ, Uỷ ban nhân dân tiếp tục làm trách nhiệm cho tới lúc Hội đồng nhân dân khoá mới

bầu ra Uỷ ban nhân dân mới.

Trong trường hợp Hội đồng nhân

dân bị giải tán, Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban nhân dân

lâm thời để đảm nhiệm công tác thao tác thao tác cho tới lúc Hội đồng nhân dân khoá mới bầu ra Uỷ

ban nhân dân mới. Trong trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

TW hoặc cấp tương tự bị giải tán thì Hội đồng điệu trưởng liên nghành chỉ định Uỷ

ban nhân dân lâm thời.

Chương

10:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN

KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều

127

Toà án

nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

trong phạm vi hiệu suất cao của tớ, có trách nhiệm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa,

bảo vệ chủ trương xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động,

bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự tôn trọng tính mạng con người con người, tài sản, tự

do, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Mọi hành vi xâm phạm quyền lợi của

Nhà nước, của tập thể và quyền lợi chính đáng của công dân đều phải được xử lý

theo pháp lý.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Điều

128

Toà án

nhân dân tối cao, những Toà án nhân dân địa phương, những Toà án quân sự chiến lược kế hoạch là những

cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong tình hình đặc biệt quan trọng quan trọng hoặc

trong trường hợp cần xét xử những vụ án đặc biệt quan trọng quan trọng, Quốc hội hoặc Hội đồng Nhà nước

hoàn toàn hoàn toàn có thể quyết định hành động hành vi xây dựng Toà án đặc biệt quan trọng quan trọng.

ở cơ sở, xây dựng những tổ chức triển khai triển khai

thích hợp của nhân dân để xử lý và xử lý những việc vi phạm pháp lý và tranh chấp

nhỏ trong nhân dân, theo quy định của pháp lý.

Điều

129

Chế độ bầu

cử thẩm phán được thực thi ở Toà án nhân dân những cấp.

Nhiệm kỳ của Chánh án, Phó Chánh

án và thẩm phán Toà án nhân dân những cấp theo nhiệm kỳ của cơ quan bầu ra mình.

Điều

130

Việc xét

xử ở Toà án nhân dân có hội thẩm nhân dân tham gia, theo quy định của pháp lý.

Khi xét xử, hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán.

Chế độ bầu cử hội thẩm nhân dân

được thực thi ở Toà án nhân dân những cấp. Nhiệm kỳ của hội thẩm nhân dân Toà án

nhân dân tối cao là hai năm rưỡi; nhiệm kỳ của hội thẩm nhân dân Toà án nhân

dân địa phương là hai năm.

Điều

131

Khi xét

xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp lý.

Điều

132

Toà án

nhân dân xét xử tập thể và quyết định hành động hành vi theo hầu hết.

Điều

133

Toà án

nhân dân xét xử minh bạch, trừ trường hợp do luật định.

Quyền bào chữa của bị cáo được bảo

đảm.

Tổ chức luật sự được xây dựng để

giúp bị cáo và những đương sự khác về mặt pháp lý.

Điều 134

Toà án

nhân dân bảo vệ cho công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc những

dân tộc bản địa bản địa quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc bản địa bản địa mình trước Toà án.

Điều 135

Toà án

nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam.

Toà án nhân dân tối cao giám đốc

việc xét xử của những Toà án nhân dân địa phương và những Toà án quân sự chiến lược kế hoạch.

Toà án nhân dân tối cao giám đốc

việc xét xử của Toà án đặc biệt quan trọng quan trọng, trừ trường hợp Quốc hội hoặc Hội đồng Nhà nước

quy định khác khi xây dựng những Toà án đó.

Điều

136

Toà án

nhân dân tối cao phụ trách và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Quốc hội; trong thời

gian Quốc hội không họp thì phụ trách và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Hội đồng

Nhà nước.

Toà án nhân dân địa phương chịu

trách nhiệm và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Điều

137

Các bản

án và quyết định hành động hành vi của Toà án nhân dân đã có hiệu lực hiện hành hiện hành pháp lý phải được những cơ

quan Nhà nước, những tổ chức triển khai triển khai xã hội và mọi công dân tôn trọng; những người dân dân và đơn

vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều

138

Viện Kiểm

sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiểm sát việc tuân

theo pháp lý của những bộ và cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, những cty

cơ quan ban ngành thường trực địa phương, tổ chức triển khai triển khai xã hội và cty vũ trang nhân dân, những nhân

viên Nhà nước và công dân, thực hành thực tiễn thực tiễn quyền công tố, bảo vệ cho pháp lý được

chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Các Viện Kiểm sát nhân dân địa

phương, những Viện Kiểm sát quân sự chiến lược kế hoạch kiểm sát việc tuân theo pháp lý, thực hành thực tiễn thực tiễn

quyền công tố trong phạm vi trách nhiệm của tớ.

Điều

139

Nhiệm kỳ

của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Điều 140

Viện Kiểm

sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân

dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên;

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân những địa phương chịu sự lãnh đạo thống nhất của

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng, những Phó Viện trưởng

và kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân địa phương do Viện trưởng Viện Kiểm sát

nhân dân tối cao chỉ định và bãi miễn.

Điều

141

Viện trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách và báo cáo công tác thao tác thao tác trước Quốc

hội; trong thời hạn Quốc hội không họp thì phụ trách và báo cáo công

tác trước Hội đồng Nhà nước.

Chương

11:

QUỐC KỲ, QUỐC HUY, QUỐC

CA, THỦ ĐÔ

Điều 142

Quốc kỳ

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần

ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao 5 cánh 5 cánh vàng năm cánh.

Điều

143

Quốc huy

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn trụ trụ, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao 5 cánh 5 cánh

vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều

144

Quốc ca

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua.

Điều 145

Thủ đô

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.

Chương

12:

HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP

VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Điều

146

Hiến

pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu

lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp lý khác phải

phù phù thích phù thích hợp với Hiến pháp.

Điều

147

Chỉ Quốc

hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được tối thiểu là

hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Bản Hiến pháp này

đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7,

nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.

Trường

Chinh

(Đã

ký)

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Download So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Free.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#sánh #bộ #máy #nhà #nước #mỹ #và #trung #quốc

Related posts:

4276

Review So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh cỗ máy nhà nước mỹ và trung quốc Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #bộ #máy #nhà #nước #mỹ #và #trung #quốc #Mới #nhất