Kinh Nghiệm Hướng dẫn Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-05 03:31:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giới thiệu vềSequence

Sequence là một đối tượng người dùng tài liệu trong PostgreSQL, được sử dụng để tạo ra chuỗi những số tự nhiên (integer) theo 1 quy tắc nhất định. Để tạo 1 Sequece toàn bộ chúng ta sử dụng câu lệnh SQL là:CREATE SEQUENCE

TạoSequence (CREATE SEQUENCE)

Cú pháp lệnh:

CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] SEQUENCE [ IF NOT EXISTS ]
[ AS ]
[ INCREMENT [ BY ] ]
[ MINVALUE | NO MINVALUE ] [ MAXVALUE | NO MAXVALUE ]
[ START [ WITH ] start ] [ CACHE cache ] [ [ NO ] CYCLE ]
[ OWNED BY NONE ]

Với:

    <sequence_name>: Tên của sequence<data_type>: Chỉ ra kiểu tài liệu của sequence (smallint, integer, và bigint), mặc định là bigint<increment >: Giá trị tương hỗ update vào chuỗi, giá trị hoàn toàn có thể là một trong số dương (2) hoặc 1 số âm (-1), mặc định là một trong<minvalue>:Xác định giá trị tối thiểu một chuỗi hoàn toàn có thể tạo ra. Nếu set giá trị hoặc NO MINVALUE được chỉ định, thì giá trị mặc định sẽ tiến hành sử dụng. Giá trị mặc định cho một chuỗi tăng dần là một trong. Giá trị mặc định cho một chuỗi giảm dần là giá trị tối thiểu của kiểu tài liệu.<maxvalue>:Xác định giá trị tối đa một chuỗi hoàn toàn có thể tạo ra. Nếu set giá trị hoặc NO MAXVALUE được chỉ định, thì giá trị mặc định sẽ tiến hành sử dụng. Giá trị mặc định cho một chuỗi tăng dần là giá trị tối đa của kiểu tài liệu. Giá trị mặc định cho một chuỗi giảm dần là -1.<start>: Giá trị khởi đầu của chuỗi. Giá trị mặc định là khởi đầu là <minvalue> cho chuỗi tăng dần và <maxvalue> cho chuỗi giảm dần.

Ví dụ: Tạo một chuỗi sequence tăng dần mang tên là vinasupport_sequence

CREATE SEQUENCE vinasupport_sequence
INCREMENT 1
START 100;

Nó sẽ tạo ra 1 chỗ sequence khởi đầu với 100 và mỗi 1 bản ghi insert vào sẽ tăng thêm 1 cty.

Để kiểm tra giá trị tiếp theo đó của một sequence trên toàn bộ chúng ta dùng câu SQL sau:

SELECT nextval(‘vinasupport_sequence’);

Liệt kê danh sáchSequence

SELECT
c.relname sequence_name
FROM
pg_class
WHERE
relkind = ‘S’;

Hoặc sử dụng command ds

Xóa Sequence (DROP SEQUENCE)

Cú pháp lệnh:

DROP SEQUENCE [ IF EXISTS ] <squence_name> [, ] [ CASCADE | RESTRICT ]

Với:

    <squence_name>: Tên của sequence

Ví dụ: Xóa sequence vinasupport_sequence

DROP SEQUENCE vinasupport_sequence

://.youtube/watch?v=RHYkYytETtI

4299

Review Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sequence SQL là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sequence #SQL #là #gì #Nghĩa #Là #Gì