Contents

Thủ Thuật về Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 03:46:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(1)

Nội dung chính

    Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường (Dành cho nhóm KOP 02 – Nhóm cơ bản). Dạng 1: Xác định những đại lượng đặc trưng của sóng Câu 1. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời hạn để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là A. B. C. T.D. Câu 2(QG-2015): Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với vận tốc truyền sóng v và bước sóng . Hệ thức đúng là Câu 3. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Hệ thức liên hệ giữa chu kì và tần số của sóng là A. B. C. D. Câu 4: Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là A. vận tốc Viral xấp xỉ trong mơi trường truyền sóng.B. vận tốc cực tiểu cửa những thành phần mơi trường truyền sóng. C. vận tốc hoạt động và sinh hoạt giải trí của những thành phần mơi trường truyền sóng. D. vận tốc cực lớn của những thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền sóng. Câu 5: Phát biểu nào sau này là sai khi nói về sóng cơ: A. Sóng ngang là sóng mà phương xấp xỉ của những thành phần vật chất nơi sóng truyền qua vng góc với B. Khi sóng truyền đi, những thành phần vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng. C. Sóng cơ khơng truyền được trong chân khơng D. Sóng dọc là sóng mà phương xấp xỉ của những thành phần vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng. Câu 6: (ĐH_2012): Khi nói về sự việc truyền sóng cơ trong một mơi trường, phát biểu nào sau này đúng? A. Những thành phần của mơi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số trong những ngun lần bước sóng thì xấp xỉ cùng pha. B. Những thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cách nhau một số trong những ngun lần bước sóng thì xấp xỉ cùng pha. C. Hai thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cáh nhau một phần tư bước sóng thì xấp xỉ lệch pha nhau 90. D. Hai thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cáh nhau một nủa bước sóng thì xấp xỉ ngược pha.Câu 7: Phát biểu nào sau này là sai khi nói về nguồn tích điện của sóng: A. Q. trình truyền sóng là q trình truyền nguồn tích điện B. Trong khi sóng truyền đi thì nguồn tích điện vẫn khơng truyền đi vì nó là đại lượng bảo tồn. C. Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, nguồn tích điện sóng giảm tỷ suất với quãng đường truyền sóng D. Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trong khơng gian, nguồn tích điện sóng giảm tỷ suất với bình phương quãng đường truyền sóng Câu 8: Sóng ngang truyền được trong những mơi trường: A. Rắn và khí B. Chất rắn và mặt phẳng chất lỏng. C. Rắn và lỏng D. Cả rắn, lỏng và khí. Câu 9: Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học: A. Sóng dọc chỉ truyền được trong chất khí B. Vận tốc truyền sóng khơng tùy từng mơi trường mà tùy từng bước sóng C. Q. trình truyền sóng là q trình truyền những thành phần vật chất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ nơi này đến nơi khác Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường D. Sóng truyền trên mặt nước là sóng ngang. Câu 10: Vận tốc truyền sóng tùy từng yếu tố nào sau này ? A. Môi trường truyền sóng. B. Tần số dao độngcủa nguồn sóng C. Chu kỳ xấp xỉ của nguồn sóng D. Biên độ xấp xỉ của nguồn sóng. Câu 11: Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng ngang A. Là loại sóng có phương xấp xỉ nằm ngang B. Là loại sóng có phương xấp xỉ vng góc với phương truyền sóng. C. Là loại sóng có phương xấp xỉ tuy nhiên tuy nhiên với phương truyền sóng Câu 12: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng= 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền xấp xỉ cùng pha nhau là A. B. C. D. Câu 13: (ĐH_2011): Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ? A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng ln là sóng ngang. B. Bước sóng là khoảng chừng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai điểm đó cùng pha. C. Sóng cơ truyền trong chất rắn ln là sóng dọc. D. Bước sóng là khoảng chừng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Câu 14: Phát biểu nào sau này là sai khi nói về q trình truyền sóng: A. Q. trình truyền sóng là q trình truyền xấp xỉ trong mơi trường đàn hồi B. Q. trình truyền sóng là q trình truyền nguồn tích điện C. Q. trình truyền sóng là q trình truyền pha xấp xỉ D. Q. trình truyền sóng là q trình truyền những thành phần vật chất. Câu 15: Sóng dọc truyền được trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên: A. Rắn và khí B. Chất rắn và mặt phẳng chất lỏng C. Rắn và lỏng D. Cả rắn, lỏng và khí. Câu 16: Cho một `sóng ngang có phương trình sóng là u = 8sin2()(mm) , trong số đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. ` của sóng là A. T = 0,1 s. B. C. D. Câu 17: Một người xem trên mặt nước biển thấy một chiếc phao nhô lên 5 lần trong 20(s) và khoảng chừng cách giữa hai đỉnh sóng liên tục là 2(m). Vận tốc truyền sóng biển là: A. B. 50(cm/s)C. D. Câu 18: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo xấp xỉ với tần số f = 100Hz gây ra những sóng trịn phủ rộng rộng tự do ra trên mặt nước. Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao A. B. C. D. Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là ` (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là A. B. C. D. Câu 20: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn xấp xỉ với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tục trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là A. B. C. D. Câu 21: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: u = 4cos(30t -)(mm).Với x: đo bằng mét, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có mức giá trị. A. B. 90m/s.C. D. Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường B. Câu 23: Một người ngồi ở bờ biển trơng thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng chừng cách giữa hai ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển. A. 0,25Hz; 2,5m/s B. 4Hz; 25m/s C. 25Hz; 2,5m/s D. 4Hz; 25cm/s. Câu 24: Sóng cơ truyền trong một mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong mơi trường trên bằng A. B. C. D. Câu 25: Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng mệt mỏi làm tạo ra một xấp xỉ theo phương vng góc với vị trí thông thường của dây, với chu kỳ luân hồi 1,8s. Sau 4s hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền được 20m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây A. B. C. D. Câu 26: Trong mơi trường, sóng truyền từ nguồn tới điểm M cách nguồn một đoạn x là uA. ) (cm). Phương trình sóng tại nguồn là: A. u0 = a cosB. C. D. Câu 27: (ĐH _2007): Một nguồn phát sóng xấp xỉ theo phương trình u = acos20t(cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng chừng thời hạn 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? A. B. C. D. Câu 28: Một chiếc phao nhô lên rất cao 10 lần trong 36s, khoảng chừng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là A. B. 25/18(m/s) C. D. Câu 29: Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng chừng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tục nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là A. v = 4,5m/s B. v = 12m/s. C. D. v = 2,25 m/s Câu 25: (QG-2015): Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với vận tốc truyền sóng v và bước sóng . Hệ thức đúng là A. B. C. D. Câu 30: Một người xem sóng trên mặt hồ thấy khoảng chừng cách giữa hai ngọn sóng liên tục bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. B. C. D. Câu 31: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và xấp xỉ cùng pha với nhau gọi là: A. Vận tốc truyền sóng B. C. Tần số D. Bước sóng. Câu 32: Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép xấp xỉ với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng chừng cách giữa 9 gợn lồi liên tục là 4cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. v = 120cm/s B. v = 40cm/s C. v = 100cm/s D. v = 60cm/s Câu 33: Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng A. tùy từng chu kỳ luân hồi, bước sóng và bản chất mơi trường truyền sóng. B. chỉ tùy từng tần số sóng. C. tùy từng bước sóng và bản chất mơi trường truyền sóng. D. bản chất mơi trường truyền sóng. Câu 34: (CĐ_2009): Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với vận tốc 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó những thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xấp xỉ ngược pha nhau là A. B. C. D. Câu 35: Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng dọc Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường A. Là loại sóng có phương xấp xỉ nằm ngang B. Là loại sóng có phương xấp xỉ vng góc với phương truyền sóng C. Là loại sóng có phương xấp xỉ tuy nhiên tuy nhiên với phương truyền sóng. D. Là loại sóng có phương nằm ngang và vng góc với phương truyền sóng Câu 36: (ĐH-2014): Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với vận tốc 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này còn có bước sóng là A. B. C. 50 cmD. Câu 38: Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, sóng truyền từ nguồn là u =a) (cm). Một điểm M trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cách nguồn 1 đoạn x có phương trình: B. C. D. Câu 39: Người quan sát chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhơ lên rất cao 10 lần trong mức chừng thời hạn 27 s. Tính tần số của sóng biển. A. B. C. D. Câu 40: CĐ-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là A. B. -5,0 cm.C. D. Câu 41: (QG-2015): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng A. B. 10 Hz.C. D. Câu 42: Chọn câu sai. Bước sóng của sóng cơ học là A. Quãng đường sóng truyền đi trong thời hạn 1 chu kỳ luân hồi sóng B. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm xấp xỉ cùng pha trên phương truyền sóng C. Quãng đường sóng truyền đi trong thời hạn 1 giây. D. Hai lần khoảng chừng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng xấp xỉ nghịch pha Câu 43: (CĐ-2014): Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ ngược pha nhau, cách nhau A. 2 cmB. C. D. Câu 44(CĐ-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là A. 5,0 cm. B. -5,0 cm.C. 2,5 cm. D. -2,5 cm. Câu 45(CĐ-2014): Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ ngược pha nhau, cách nhau Câu 46(QG-2015): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng Câu 47: Sóng cơ truyền trong một mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong mơi trường trên bằng B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s. Câu 48 :Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng chừng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tục nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là A. v = 4,5m/s B. v = 12m/s. C. v = 3m/s D. v = 2,25 m/s Câu 49: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là A. 3 m/s. B. 60 m/s. D. 30 m/s. Câu 51: Một chiếc phao nhô lên rất cao 10 lần trong 36s, khoảng chừng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là A. 25/9(m/s) B. 25/18(m/s). C. 5(m/s) D. 2,5(m/s)Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Câu 53 : Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ O có những gợn sóng trịn phủ rộng rộng tự do ra ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tục là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A.160(cm/s) B.20(cm/s) Câu 54: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo xấp xỉ với tần số f = 100Hz gây ra những sóng tròn phủ rộng rộng tự do ra trên mặt nước. Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao A. 25cm/s. C. 100cm/s. D. 150cm/s. Câu 55: Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép xấp xỉ với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng chừng cách giữa 9 gợn lồi liên tục là 4cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A. v = 120cm/s B. v = 40cm/s C. v = 100cm/s D. v = 60cm/s Câu 56 (ĐH_2010): Ta ̣i mô ̣t điểm trên mă ̣t chất lỏng có mô ̣t nguồn dao đô ̣ng với tần số 120 Hz, ta ̣o ra sóng ổn đi ̣nh trên mă ̣t chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp. trên mô ̣t phương truyền sóng, ở về mô ̣t phía so với nguồn, ̣n thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc đô ̣ truyền sóng là C. 30 m/s Câu 57: Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng mệt mỏi làm tạo ra một xấp xỉ theo phương vng góc với vị trí thông thường của dây, với chu kỳ luân hồi 1,8s. Sau 4s hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền được 20m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây: C. 4m D.3m Câu 58. (Đề minh họa lần 3 của Bộ GD năm học 2022-2022). Một cần rung xấp xỉ với tần số 20 Hz tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng thuở nào điểm, hai gợn lồi liên tục (tính từ cần rung) có đường kính chênh lệch nhau Dạng 2. Độ lệch pha trong sóng cơ học Câu 1: Một nguồn sóng cơ xấp xỉ điều hồ theo phương trình(cm). Khoảng cách giữa hai điểm sớm nhất trên phương truyền sóng có độ lệch pha là 0,8m. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu ? A. 7,2 m/s. B. 1,6m/s. C. 4,8 m/s. D. 3,2m/s. Câu 2(CĐ _2008): Sóng cơ có tần số 80Hz Viral trong một mơi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của những thành phần vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc A. /2 rad. B.  rad. C. 2 rad. D. /3 rad. Câu 3.(ĐH_2009): Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là / 2 thì tần số của sóng bằng: A. 1000 Hz B. 1250 Hz C. 5000 Hz D. 2500 Hz. Câu 4 (ĐH_2009): Một nguồn phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình u = 4cos(4t – /4). Biết xấp xỉ tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là /3. Tốc độ A. 1,0 m/s B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s. Câu 5: (Chuyên Lê Hồng Phong – Tỉnh Nam Định 2022). Sóng truyền trên dây với vận tốc 4 m/s tần số sóng thay đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 28 cm ln xấp xỉ vng pha với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là A. 160 cm. B. 1,6 cm. C. 16 cm. D. 100 cm. Câu 6: (Thi thử chuyên Băc Cạn 2022): Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước xấp xỉ điều hoà với tần số f = 40 Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng chừng d = 20 cm luôn xấp xỉ cùng pha nhau. Biết vận tốc truyền sóng nằm trong mức chừng từ 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ đó là Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Câu 7 (Thi thử chuyên Vinh lần 1 năm học 2022 – 2022).Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài với vận tốc truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có mức giá trị từ 41 Hz đến 69 Hz. Biết hai thành phần tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn xấp xỉ ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là A. 64 Hz . B. 48 Hz. C.56Hz. D. 52 Hz. Câu 8: Một dây đàn hồi dài có đầu A xấp xỉ theo phương vng góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn xấp xỉ lệch pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có mức giá trị trong mức chừng từ 8 Hz đến 13 Hz. Câu 9: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A xấp xỉ với tần số f và theo phương vng góc với sợi dây. Biên độ xấp xỉ là 4cm, vận tốc truyền sóng trên đấy là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn xấp xỉ lệch pha với A một góc với k = 0, 1, 2. Tính bước sóng ? Biết tần số f có mức giá trị trong mức chừng từ 22Hz đến 26Hz. A. 12 cm B. 8 cm C. 14 cm D. 16 cm Câu 10: Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tấn số f = 10Hz. Trên cùng phương truyền sóng, ta thấy hai điểm cách nhau 12cm xấp xỉ cùng pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng. Biết vận tốc sóng nầy ở trong mức chừng từ 50cm/s đến 70cm/s. C. 68 cm/s D. 56 cm/s Câu 11(CĐ_2012): Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với vận tốc truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có mức giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai thành phần tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn xấp xỉ ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là A. 42 Hz. Câu 12: (ĐH-2011). Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong mức chừng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại A và B luôn xấp xỉ ngược pha với nhau. Tốc độ A. 100 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 90 cm/s. Câu 13(ĐH _2013): Tại điểm S trên mặt nước n tĩnh có nguồn xấp xỉ điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng trịn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng trải qua S luôn xấp xỉ cùng pha với nhau. Biết rằng, vận tốc truyền sóng thay đổi trong mức chừng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. Dạng 3. Tìm số điểm xấp xỉ Câu 1: Tại O có một nguồn phát sóng với với tần số f = 20 Hz, vận tốc truyền sóng là một trong,6 m/s. Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết OA = 9 cm; OB = 24,5 cm; OC = 42,5 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với A trên đoạn BC là Câu 2: Một nguồn O phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình: ut( trong số đó u(mm),t(s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với vận tốc không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng chừng 42,5cm. Trong khoảng chừng từ O đến M có bao nhiêu điểm xấp xỉ lệch pha với nguồn? Câu 3: Một nguồn O phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình:( trong số đó u(mm), t(s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với vận tốc không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng chừng 42,5cm. Trong khoảng chừng từ O đến M có bao nhiêu điểm xấp xỉ lệch pha với nguồn? utHãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Câu 4: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với V = 60 cm/s. Gọi M và N là yếu tố trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm xấp xỉ lệch pha với nguồn 0 góc Câu 5: Một nguồn O phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình u0 = 2cos(20πt + π/3) (trong số đó u tính bằng cty mm, t tính bằng cty s). Xét trên một phương truyền sóng từ O tới điểm M rồi tới điểm N với vận tốc 1 m/s. Biết OM = 10 cm và ON = 55 cm. Trong đoạn MN có bao nhiêu điểm xấp xỉ vng pha với xấp xỉ tại nguồn O? Câu 6: Trên mặt thoáng của một chất lỏng, một mũi nhọn O chạm vào mặt thống xấp xỉ điều hịa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thống với bước sóng . Xét 2 phương truyền sóng Ox và Oy vng góc với nhau. Gọi A là yếu tố thuộc Ox cách O một đoạn 16 và B thuộc Oy cách O là 12 . Tính số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn O trên đoạn AB. Câu 7. (ĐH_2013): Một nguồn phát sóng xấp xỉ điều hịa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà những thành phần nước đang xấp xỉ. Biết OM = 8, ON = 12 và OM vng góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà thành phần nước xấp xỉ ngược pha với xấp xỉ của nguồn O là Câu 8. (QG 2022). Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O xấp xỉ điều hịa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ. M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho OM = 6λ, ON = 8λ và OM vng góc với ON. Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà tại đó những thành phần nước xấp xỉ ngược pha với xấp xỉ của nguồn O là A. B. C. D. Dạng 4: Phương trình truyền sóng: Câu 1: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O xấp xỉ theo phương đứng với biên độ A=5cm, T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm. Câu 2: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, xấp xỉ có dạng u = acosωt (cm). Tại thời gian M cách xa tâm xấp xỉ O là bước sóng . Phương trình xấp xỉ ở M thỏa mãn nhu cầu hệ thức nào sau này: A. uatcm B. uatcm . C. uatcm D. uatcm . Câu 3. Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=28cos(20x – 2000t) (cm), trong số đó x là toạ độ được xem bằng mét, t là thời hạn được xem bằng giây. Vận tốc truyền sóng là A. 334m/s B. 314m/s Câu 4: Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình utx; trong số đó u và x có cty là cm, t có cty là giây. Hãy xác lập vận tốc xấp xỉ của một điểm trên dây có toạ độ x = 25 cm tại thời gian t = 4 s. (cm/s) C.12(cm/s) D.44Câu 5: Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là:. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng chừng 50cm là: A. B. utcmtcmuutcmHãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường C. D. Câu 6(ĐH _2008): Một sóng cơ Viral trên một đường thẳng từ điểm O tới điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng  và biên độ a của sóng khơng đổi trong q trình sóng truyền. Nếu phương trình xấp xỉ của thành phần vật chất tại điểm M có dạng u(t) = acos2ft thì phương trình xấp xỉ của thành phần vật chất tại O là (t) = a cos2(ft – d/) B. u(t) = a cos2(ft + d/) (t) = a cos(ft – d/) (t) = a cos(ft + d/) Câu 7: Một sóng cơ học Viral trên mặt nước với vận tốc 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là u = 3cost(cm).Vận tốc của thành phần vật chất tại điểm M cách O một khoảng chừng 25cm tại thời gian t = 2,5s là: B. 3cm/s. C: 0. D: -3cm/s. Câu 8a: Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang xấp xỉ điều hồ theo phương trình x = 3cos(4πt)cm. Sau 2s sóng truyền được 2m. Lỵ độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời gian 2s là D. xM = 3cm.Câu 8b. (CĐ-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là A.B.–5,0 cm. C.D.–2,5 cm. Câu 9a: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cosπ()mm. Trong số đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của thành phần sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời gian t = 2 s là A.B.C.D.Câu 9b. Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v=40cm/s, phương trình sóng tại O là u= 4sint(cm). Biết lúc t thì li độ của thành phần M là 3cm, vậy lúc t + 6(s) li độ của M là Câu 10: Trên một sợi dây khá dài vô hạn có một sóng cơ Viral theo phương Ox với phương trình sóng u = 2cos(10πt – πx) (cm) ( trong số đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5 m. Tại cùng thuở nào điểm khi thành phần M trải qua vị trí cân đối theo chiều dương thì thành phần N A. trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. B. trải qua vị trí cân đối theo chiều âm. C. ở vị trí biên dương. D. ở vị trí biên âm. Câu 11: Cho phương trình sóng: (m, s). Phương trình này màn biểu diễn: A. Sóng đuổi theo chiều âm của trục x với vận tốc (m/s) B. Sóng đuổi theo chiều dương của trục x với vận tốc (m/s) C. Sóng đuổi theo chiều dương của trục x với vận tốc 17,5 (m/s) D. Sóng đuổi theo chiều âm của trục x với vận tốc 17,5 (m/s) Câu 12. Người ta gây một xấp xỉ ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng mệt mỏi theo phương vng góc với phương của sợi dây, biên độ 2cm, chu kì 1,2s. Sau 3s xấp xỉ truyền được 15m dọc theo dây.Nếu chọn gốc thời hạn là lúc O khởi đầu xấp xỉ theo chiều dương từ VTCB, phương trình sóng tại một điểm M cách O một khoảng chừng 2,5m là A. (t > 0,5s) B. (t > 0,5s). C. (t > 0,5s). D. (t > 0,5s). Câu 13: (THPTQG 2022). Hai điểm M và N nằm trên trục Ox và ở cùng một phía so với O. Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ M đến N với bước sóng λ. Biết MN = và phương trình xấp xỉ của thành phần tại M là u = 5cos10πt (cm) (tính bằng s). Tốc độ của thành phần tại N ở thời gian t = A. 25π√3 cm/s. B. 50π√3 cm/s. C. 25π cm/s.D. 50π cm/s. —HẾT— cmtutcmtcmtcmtcmHãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường Bài tập mở rộng dành riêng cho nhóm KOP 01 – Nhóm nâng cao sau khi đã làm phần bài tập của nhóm KOP02. Dạng 5: Bài tốn thời hạn trong sóng cơ 1. Thời gian ngắn nhất liên quan đến hai điểm trên phương truyền sóng Dạng 6. Biên độ, li độ trong sóng cơ 1. Biên độ trong sóng cơ. Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường 2. Li độ – vận tốc trong sóng cơ. Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường LtsHãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường 3. Li độ liên quan đến chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí 4. Tốc độ, li độ và biên độ liên quan đên chiều truyền sóng. Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Dạng 7: Khoảng cách giữa 2 điểm trong mơi trường truyền sóng1. Khoảng cách giữa hai điểm trong sóng ngang Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Dạng 7. Đồ thị sóng cơ (sóng đơn) Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường —HẾT— Ngun tắc thành cơng: Suy nghĩ tích cực; Cảm nhận đam mê; Hành động kiên trì ! Bí ẩn của thành cơng là yếu tố kiên định của mục tiêu!Chúc những em học viên THÀNH CƠNG trong học tập! Các em HS ôn luyện kì thi QUỐC GIA cần tư vấn thì gửi theo E-Mail sau: E-Mail: -Tại TP HUẾ những em HS liên lạc qua số ĐT dưới đây nếu cảm thấy chưa TỰ TIN !.  : 0909928109 hoặc 0976735109 Địa chỉ lớp học off: 03/292 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường GIỚI THIỆU SÁCH LUYỆN ĐỀ 2022 Link sách sắp phát hành: ://khangvietbook/20-dot-pha-de-thi-2022-vat-ly-p.-33646.htmlQuý GV dạy offline muốn sở hữu file word những đề trong sách và file lời giải rõ ràng trong q trình dạy học xin vui lịng đăng kí trọn gói “LUYỆN THI QUỐC GIA 2022” để được ưu đãi gồm lớp 10+11+12+Bộ đề 2022 bám sát đề của Bộ tức là có kiến thức và kỹ năng 20% lớp 10, 25% lớp 11 và 55% lớp 12 giá chỉ 1tr đồng. Riêng Bộ đề được bán vào thời gian giữa tháng 11 năm 2022 này giá dự kiến là 500K gồm có 30 đề CHẤT được Quý GV đã từng đăng kí bộ đề của tơi vào năm 2022 thì trong năm này đăng kí lại gói bộ đề được giảm giá 20% chỉ từ 400K. Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường Lời chia sẻ ngắn gọn: Có nhiều GV thất bại trong việc dạy luyện thi chính bới quý GV chưa dùng đúng tài liệu chất lượng, tài liệu không logic, những vướng mắc sắp xếp lộn xộn, kiến thức và kỹ năng nâng cao và cơ bản không phân biệt rõ ràng dẫn đến học viên khi làm bài tập sẽ nản và bỏ môn VẬT LÝ. Cũng có nhiều GV rất bận cơng việc muốn có một tài liệu thật chất lượng để thuận tiện trong quy trình dạy học thay vì ngồi soạn thâu đêm suốt sáng, sưu tầm từ nhiều nguồn và ngồi giải. Bằng những trách nhiệm sư phạm và kinh nghiệm tay nghề cũng như thói quen trong giải đề nên bản thân tơi đã tính tốn rất kỹ những dạng toán ra làm sao cho phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học viên. Sau khi giảng dạy cho học viên tôi đã tự tay giải và đúc rút nên sắp xếp làm thế nào những bài tốn có logic có tính chất kết dính Một trong những liều kiến thức và kỹ năng. Người dạy thích thú, học viên học hăng say và không nản. Quá trình đó mất quá nhiều cơng sức và thời hạn, chất lượng thành phầm thì q thầy cơ xem ở trên và rất thật nhiều chuyên đề của tớ ở đây nhé. Kiến thức ngày càng phong phú, vướng mắc ngày càng phong phú yên cầu quý GV phải sưu tầm và gia cơng sư phạm. Thay vì q thầy cơ soạn thì q thầy cơ chỉ việc đăng kí những GV uy tín và chất lượng thì q thầy cơ sẽ tiết kiệm chi phí được thật nhiều thời hạn. NẾU QUÝ THẦY CƠ ĐÃ SẴN SÀNG XIN VUI LỊNG NHẤN THEO LINK CỦA BIỂU MẪU DỂ TÌM HIỂU VÀ ĐĂNG KÍ: ://docs.google/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuU-EjhD_jIoWMY1Y/edit?usp=drive_web

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

1

(Dành cho nhóm KOP 02 – Nhóm cơ bản).

Dạng 1: Xác định những đại lượng đặc trưng của sóng

Câu 1. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời hạn để sóng truyền được

quãng đường bằng một bước sóng là

A.

4T.

B.

0,5T.

C. T.

D.

2T.

Câu 2(QG-2015): Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với vận tốc truyền sóng v và bước sóng

. Hệ thức đúng là

A.

B.

C.

D.

Câu 3. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Hệ thức liên hệ giữa chu kì và tần số của sóng là

A.

T = f.

B.

T =

2?

?

.

C.

T = 2πf.

D.

T =

1
?

.

Câu 4:

Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là

A. vận tốc Viral xấp xỉ trong mơi trường truyền sóng.

B.

vận tốc cực tiểu cửa những thành phần mơi trường truyền sóng.

C.

vận tốc hoạt động và sinh hoạt giải trí của những thành phần mơi trường truyền sóng.

D.

vận tốc cực lớn của những thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền sóng.

Câu 5:

Phát biểu nào sau này là sai khi nói về sóng cơ:

A.

Sóng ngang là sóng mà phương xấp xỉ của những thành phần vật chất nơi sóng truyền qua vng góc với

B.

Khi sóng truyền đi, những thành phần vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.

C.

Sóng cơ khơng truyền được trong chân khơng

D.

Sóng dọc là sóng mà phương xấp xỉ của những thành phần vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương

truyền sóng.

Câu 6:

(ĐH_2012): Khi nói về sự việc truyền sóng cơ trong một mơi trường, phát biểu nào sau này đúng?

A. Những thành phần của mơi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số trong những ngun lần bước

sóng thì xấp xỉ cùng pha.

B.

Những thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cách nhau một số trong những ngun lần bước sóng thì xấp xỉ cùng pha.

C.

Hai thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cáh nhau một phần tư bước sóng thì xấp xỉ lệch pha nhau 90

0

.

D.

Hai thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cáh nhau một nủa bước sóng thì xấp xỉ ngược pha.

.

Câu 7:

Phát biểu nào sau này là sai khi nói về nguồn tích điện của sóng:

A.

Q. trình truyền sóng là q trình truyền nguồn tích điện

B.

Trong khi sóng truyền đi thì nguồn tích điện vẫn khơng truyền đi vì nó là đại lượng bảo tồn.

C.

Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, nguồn tích điện sóng giảm tỷ suất với quãng đường

truyền sóng

D.

Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trong khơng gian, nguồn tích điện sóng giảm tỷ suất với bình phương

quãng đường truyền sóng

Câu 8:

Sóng ngang truyền được trong những mơi trường:

A.

Rắn và khí

B.

Chất rắn và mặt phẳng chất lỏng.

C.

Rắn và lỏng

D.

Cả rắn, lỏng và khí.

Câu 9:

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học:

A.

Sóng dọc chỉ truyền được trong chất khí

B.

Vận tốc truyền sóng khơng tùy từng mơi trường mà tùy từng bước sóng

C.

Q. trình truyền sóng là q trình truyền những thành phần vật chất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ nơi này đến nơi khác

v

= 

f.

v

=

f

.

v

f

.

(2)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

2

D.

Sóng truyền trên mặt nước là sóng ngang.

Câu 10:

Vận tốc truyền sóng tùy từng yếu tố nào sau này ?

A.

Môi trường truyền sóng.

B.

Tần số dao độngcủa nguồn sóng

C.

Chu kỳ xấp xỉ của nguồn sóng

D.

Biên độ xấp xỉ của nguồn sóng.

Câu 11:

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng ngang

A.

Là loại sóng có phương xấp xỉ nằm ngang

B.

Là loại sóng có phương xấp xỉ vng góc với phương truyền sóng.

C.

Là loại sóng có phương xấp xỉ tuy nhiên tuy nhiên với phương truyền sóng

Câu 12:

Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng

= 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất

trên cùng một phương truyền xấp xỉ cùng pha nhau là

A.

0,5 m

B.

1 m

C.

2 m

D.

1,5 m

Câu 13:

(ĐH_2011): Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ?

A.

Sóng cơ truyền trong chất lỏng ln là sóng ngang.

B.

Bước sóng là khoảng chừng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai điểm

đó cùng pha.

C.

Sóng cơ truyền trong chất rắn ln là sóng dọc.

D. Bước sóng là khoảng chừng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao

động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 14:

Phát biểu nào sau này là sai khi nói về q trình truyền sóng:

A.

Q. trình truyền sóng là q trình truyền xấp xỉ trong mơi trường đàn hồi

B.

Q. trình truyền sóng là q trình truyền nguồn tích điện

C.

Q. trình truyền sóng là q trình truyền pha xấp xỉ

D.

Q. trình truyền sóng là q trình truyền những thành phần vật chất.

Câu 15:

Sóng dọc truyền được trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:

A.

Rắn và khí

B.

Chất rắn và mặt phẳng chất lỏng

C.

Rắn và lỏng

D.

Cả rắn, lỏng và khí.

Câu 16:

Cho một `

sóng ngang

có phương trình sóng là u = 8sin2(

21.0

xt

)(mm) , trong số đó x tính bằng cm,

t tính bằng giây. `

Chu kì

của sóng là

A.

T = 0,1 s.

B.

T = 50 s.

C.

T = 8 s.

D.

T = 1 s.

Câu 17:

Một người xem trên mặt nước biển thấy một chiếc phao nhô lên 5 lần trong 20(s) và khoảng chừng cách

giữa hai đỉnh sóng liên tục là 2(m). Vận tốc truyền sóng biển là:

A.

40(cm/s)

B. 50(cm/s)

C.

60(cm/s)

D.

80(cm/s)

Câu 18:

Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo xấp xỉ với tần số f = 100Hz gây ra những sóng trịn phủ rộng rộng tự do ra

trên mặt nước. Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao

nhiêu?

A.

25cm/s.

B.

50cm/s.

*

C.

100cm/s.

D.

150cm/s.

Câu 19:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là `

u=5cos(6

 

tx)

(cm), với t đo bằng s,

x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A.

3 m/s.

B.

60 m/s.

C.

6 m/s.

D.

30 m/s.

Câu 20:

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn xấp xỉ với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên

mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tục trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất

cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là

A.

30 m/s

B.

15 m/s

C.

12 m/s

D.

25 m/s

Câu 21:

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: u =

4cos(30t –

.x

3

)(mm).Với x: đo bằng mét, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có mức giá trị.

A.

60mm/s

B. 90m/s.

C.

60 m/s

D.

30mm/s

(3)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

3

A.

B.

2 fx

v

.

C.

2 vf

x

D.

2 fxv

Câu 23:

Một người ngồi ở bờ biển trơng thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng chừng cách giữa hai

ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển.

A.

0,25Hz; 2,5m/s

B.

4Hz; 25m/s

C.

25Hz; 2,5m/s

D.

4Hz; 25cm/s.

Câu 24:

Sóng cơ truyền trong một mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) (cm) (x

tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong mơi trường trên bằng

A.

5 m/s.

B.

4 m/s.

C.

40 cm/s.

D.

50 cm/s.

Câu 25:

Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng mệt mỏi làm tạo ra một xấp xỉ theo

phương vng góc với vị trí thông thường của dây, với chu kỳ luân hồi 1,8s. Sau 4s hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền được 20m

dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây

A.

9m

B.

6m

C.

4m

D.

3m

Câu 26:

Trong mơi trường, sóng truyền từ nguồn tới điểm M cách nguồn một đoạn x là u

M

=

A.

cos(

) (cm). Phương trình sóng tại nguồn là:

A. u0 = a cos

.

B.

u

0

= a cos

C.

u

0

= a cos

D.

u

0

= a cos

Câu 27:

(ĐH _2007): Một nguồn phát sóng xấp xỉ theo phương trình u = acos20t(cm) với t tính bằng

giây. Trong khoảng chừng thời hạn 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ?

A.

20

B.

40

C.

10

D.

30

Câu 28:

Một chiếc phao nhô lên rất cao 10 lần trong 36s, khoảng chừng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc

truyền sóng là

A.

25/9(m/s)

B.

25/18(m/s)

C.

5(m/s)

D.

2,5(m/s)

Câu 29:

Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong

30 giây và khoảng chừng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tục nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

A.

v = 4,5m/s

B.

v = 12m/s.

C.

v = 3m/s

D.

v = 2,25 m/s

Câu 25:

(QG-2015): Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với vận tốc truyền sóng v và bước sóng

. Hệ thức đúng là

A.

B.

C.

D.

Câu 30:

Một người xem sóng trên mặt hồ thấy khoảng chừng cách giữa hai ngọn sóng liên tục bằng 2m và

có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

A.

3,2m/s

B.

1,25m/s

C.

2,5m/s

D.

3m/s

Câu 31:

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và xấp xỉ cùng pha với nhau

gọi là:

A.

Vận tốc truyền sóng

B.

Chu kỳ

C.

Tần số

D.

Bước sóng.

Câu 32:

Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép xấp xỉ

với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng chừng cách giữa 9 gợn lồi liên

tiếp là 4cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

A.

v = 120cm/s

B.

v = 40cm/s

C.

v = 100cm/s

D.

v = 60cm/s

Câu 33:

Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng

A.

tùy từng chu kỳ luân hồi, bước sóng và bản chất mơi trường truyền sóng.

B.

chỉ tùy từng tần số sóng.

C.

tùy từng bước sóng và bản chất mơi trường truyền sóng.

D.

bản chất mơi trường truyền sóng.

Câu 34:

(CĐ_2009): Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với vận tốc 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần

nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó những thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xấp xỉ ngược pha nhau là

A.

0,5m.

B.

1,0m.

C.

2,0 m.

D.

2,5 m.

Câu 35:

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng dọc

f.vx.2t+

t 2 x 

−t 2 x

 + x2t  x2t

v

= 

f.

v= f .

 v f .

(4)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

4

A.

Là loại sóng có phương xấp xỉ nằm ngang

B.

Là loại sóng có phương xấp xỉ vng góc với phương truyền sóng

C.

Là loại sóng có phương xấp xỉ tuy nhiên tuy nhiên với phương truyền sóng.

D.

Là loại sóng có phương nằm ngang và vng góc với phương truyền sóng

Câu 36:

(ĐH-2014): Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với vận tốc 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ

này còn có bước sóng là

A.

150 cm

B.

100 cm

C. 50 cm

D.

25 cm.

Câu 38:

Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, sóng truyền từ nguồn là u =a

cos(

) (cm). Một điểm M trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cách

nguồn 1 đoạn x có phương trình:

A. u

M

= a cos

B.

uM = a cos

.

C.

u

M

= a cos

D.

u

M

= a cos

Câu 39:

Người quan sát chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhơ lên rất cao 10 lần trong mức chừng thời hạn 27 s.

Tính tần số của sóng biển.

A.

2,7 Hz.

B.

1/3 Hz.

C.

270 Hz.

D.

10/27 Hz

Câu 40:

CĐ-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u và x

tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là

A.

5,0 cm.

B. -5,0 cm.

C.

2,5 cm.

D.

-2,5 cm.

Câu 41:

(QG-2015): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u =

(cm), với

t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A.

15 Hz.

B. 10 Hz.

C.

5 Hz.

D.

20 Hz.

Câu 42:

Chọn câu sai. Bước sóng của sóng cơ học là

A.

Quãng đường sóng truyền đi trong thời hạn 1 chu kỳ luân hồi sóng

B.

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm xấp xỉ cùng pha trên phương truyền sóng

C.

Quãng đường sóng truyền đi trong thời hạn 1 giây.

D.

Hai lần khoảng chừng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng xấp xỉ nghịch pha

Câu 43:

(CĐ-2014): Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100 cm/s. Hai điểm gần

nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ ngược pha nhau, cách nhau

A. 2 cm

B.

3 cm

C.

4 cm

D.

1 cm

Câu 44(CĐ-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u và x

tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là

A. 5,0 cm.

B. -5,0 cm.

C. 2,5 cm.

D. -2,5 cm.

Câu 45(CĐ-2014): Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100 cm/s. Hai điểm gần

nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ ngược pha nhau, cách nhau

A. 2 cm

B. 3 cm

C. 4 cm

D. 1 cm

Câu 46(QG-2015): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u =

(cm), với t

tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. 15 Hz.

B. 10 Hz.

C. 5 Hz.

D. 20 Hz.

Câu 47: Sóng cơ truyền trong một mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) (cm) (x

tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong mơi trường trên bằng

A. 5 m/s.

B. 4 m/s.

C. 40 cm/s.

D. 50 cm/s.

Câu 48 :

Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần

trong 30 giây và khoảng chừng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tục nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

A. v = 4,5m/s B. v = 12m/s.

C. v = 3m/s

D

.

v = 2,25 m/s

Câu 49: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là

u=5cos(6

 

tx)

(cm), với t đo bằng s,

x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s. B. 60 m/s.

C. 6 m/s.

D. 30 m/s.

Câu 51: Một chiếc phao nhô lên rất cao 10 lần trong 36s, khoảng chừng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc

truyền sóng là

A. 25/9(m/s)

B. 25/18(m/s).

C. 5(m/s)

D. 2,5(m/s)

t+

t 2 x 

−t 2 x

 + x2t  x2t

A cos(20 t − x)

(5)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

5

Câu 53 : Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng

với tần số f = 2Hz. Từ O có những gợn sóng trịn phủ rộng rộng tự do ra ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên

tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A.160(cm/s)

B.20(cm/s)

C.40(cm/s)

D

.

80(cm/s)

Câu 54: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo xấp xỉ với tần số f = 100Hz gây ra những sóng tròn phủ rộng rộng tự do ra

trên mặt nước. Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao

nhiêu?

A. 25cm/s.

B. 50cm/s.

*

C. 100cm/s.

D. 150cm/s.

Câu 55: Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép xấp xỉ

với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng chừng cách giữa 9 gợn lồi liên

tiếp là 4cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. v = 120cm/s

B. v = 40cm/s

C. v = 100cm/s

D. v = 60cm/s

Câu 56 (ĐH_2010): Ta ̣i mô ̣t điểm trên mă ̣t chất lỏng có mô ̣t nguồn dao đô ̣ng với tần số 120 Hz, ta ̣o ra sóng

ổn đi ̣nh trên mă ̣t chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp. trên mô ̣t phương truyền sóng, ở về mô ̣t phía so với nguồn,

̣n thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc đô ̣ truyền sóng là

A. 12 m/s

B. 15 m/s

C. 30 m/s

D. 25 m/s

Câu 57: Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng mệt mỏi làm tạo ra một xấp xỉ theo

phương vng góc với vị trí thông thường của dây, với chu kỳ luân hồi 1,8s. Sau 4s hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền được 20m

dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây:

A. 9m

B. 6m

C. 4m D.3m

Câu 58. (Đề minh họa lần 3 của Bộ GD năm học 2022-2022). Một cần rung xấp xỉ với tần số 20 Hz

tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm. Biết vận tốc truyền sóng trên

mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng thuở nào điểm, hai gợn lồi liên tục (tính từ cần rung) có đường kính chênh

lệch nhau

A. 4 cm.

B. 6 cm.

C. 2 cm.

D. 8 cm.

Dạng 2. Độ lệch pha trong sóng cơ học

Câu 1: Một nguồn sóng cơ xấp xỉ điều hồ theo phương trình

)43cos( +

=A t

x

(cm). Khoảng cách giữa

hai điểm sớm nhất trên phương truyền sóng có độ lệch pha

/

3

là 0,8m. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu ?

A. 7,2 m/s.

B. 1,6m/s.

C. 4,8 m/s.

D. 3,2m/s.

Câu 2(CĐ _2008): Sóng cơ có tần số 80Hz Viral trong một mơi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động

của những thành phần vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31

cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

A. /2 rad.

B.  rad.

C. 2 rad.

D. /3 rad.

Câu 3.(ĐH_2009): Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai

điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là / 2

thì tần số của sóng bằng:

A. 1000 Hz

B. 1250 Hz

C. 5000 Hz

D. 2500 Hz.

Câu 4 (ĐH_2009): Một nguồn phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình u = 4cos(4t – /4). Biết xấp xỉ

tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là /3. Tốc độ

A. 1,0 m/s

B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s.

D. 6,0 m/s.

Câu 5: (Chuyên Lê Hồng Phong – Tỉnh Nam Định 2022). Sóng truyền trên dây với vận tốc 4 m/s tần số sóng

thay đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 28 cm ln xấp xỉ vng pha với nguồn.

Bước sóng truyền trên dây là

A. 160 cm.

B. 1,6 cm.

C. 16 cm.

D. 100 cm.

Câu 6:

(Thi thử chuyên Băc Cạn 2022): Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước xấp xỉ điều hoà với

tần số f = 40 Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách

nhau một khoảng chừng d = 20 cm luôn xấp xỉ cùng pha nhau. Biết vận tốc truyền sóng nằm trong mức chừng từ 3

m/s đến 5 m/s. Tốc độ đó là

(6)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

6

Câu 7 (Thi thử chuyên Vinh lần 1 năm học 2022 – 2022).Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài

với vận tốc truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có mức giá trị từ 41 Hz đến 69 Hz. Biết hai thành phần tại hai điểm

trên dây cách nhau 25 cm luôn xấp xỉ ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

A. 64 Hz .

B. 48 Hz.

C.56Hz.

D. 52 Hz.

Câu 8: Một dây đàn hồi dài có đầu A xấp xỉ theo phương vng góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng

trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn xấp xỉ

lệch pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có mức giá trị trong

khoảng chừng từ 8 Hz đến 13 Hz.

A. 8,5Hz

B. 10Hz

C. 12Hz

D. 12,5Hz

Câu 9: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A xấp xỉ với tần số f và theo phương vng góc với sợi dây. Biên độ

xấp xỉ là 4cm, vận tốc truyền sóng trên đấy là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm,

người ta thấy M luôn luôn xấp xỉ lệch pha với A một góc

(2 1)

2

k

 = +

với k = 0, 1, 2. Tính bước sóng

? Biết tần số f có mức giá trị trong mức chừng từ 22Hz đến 26Hz.

A. 12 cm

B. 8 cm

C. 14 cm

D. 16 cm

Câu 10: Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tấn số f = 10Hz. Trên cùng phương truyền sóng, ta thấy

hai điểm cách nhau 12cm xấp xỉ cùng pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng. Biết vận tốc sóng nầy ở trong

khoảng chừng từ 50cm/s đến 70cm/s.

A. 64cm/s

B. 60 cm/s

C. 68 cm/s

D. 56 cm/s

Câu 11(CĐ_2012): Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với vận tốc truyền sóng là 4m/s và tần số sóng

có mức giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai thành phần tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn xấp xỉ ngược

pha nhau. Tần số sóng trên dây là

A. 42 Hz.

B. 35 Hz.

C. 40 Hz.

D. 37 Hz.

Câu 12: (ĐH-2011). Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có vận tốc

truyền sóng nằm trong mức chừng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía

so với O và cách nhau 10 cm. Hai thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại A và B luôn xấp xỉ ngược pha với nhau. Tốc độ

A. 100 cm/s.

B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.

D. 90 cm/s.

Câu 13(ĐH _2013): Tại điểm S trên mặt nước n tĩnh có nguồn xấp xỉ điều hồ theo phương thẳng

đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng trịn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm

cách nhau 9cm trên đường thẳng trải qua S luôn xấp xỉ cùng pha với nhau. Biết rằng, vận tốc truyền sóng

thay đổi trong mức chừng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 75cm/s.

B. 80cm/s.

C. 70cm/s.

D. 72cm/s.

Dạng 3. Tìm số điểm xấp xỉ

Câu 1: Tại O có một nguồn phát sóng với với tần số f = 20 Hz, vận tốc truyền sóng là một trong,6 m/s. Ba điểm

thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết OA = 9 cm; OB = 24,5

cm; OC = 42,5 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với A trên đoạn BC là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: Một nguồn O phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình:

2cos(20

)

3

u

=

t

+

( trong số đó u(mm),t(s) )

sóng truyền theo đường thẳng Ox với vận tốc không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một

khoảng chừng 42,5cm. Trong khoảng chừng từ O đến M có bao nhiêu điểm xấp xỉ lệch pha

6

với nguồn?

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 3: Một nguồn O phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình:

( trong số đó u(mm), t(s)

) sóng truyền theo đường thẳng Ox với vận tốc không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O

một khoảng chừng 42,5cm. Trong khoảng chừng từ O đến M có bao nhiêu điểm xấp xỉ lệch pha

với nguồn?

A.3

B. 5.

C. 6.

D. 4.

2cos(20

)

3

u

=

t

+

(7)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

7

Câu 4: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với V = 60 cm/s.

Gọi M và N là yếu tố trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu

điểm xấp xỉ lệch pha với nguồn 0 góc

/ 3.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Một nguồn O phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình u0

= 2cos(20πt + π/3) (trong số đó u tính bằng

cty mm, t tính bằng cty s). Xét trên một phương truyền sóng từ O tới điểm M rồi tới điểm N với tốc

độ 1 m/s. Biết OM = 10 cm và ON = 55 cm. Trong đoạn MN có bao nhiêu điểm xấp xỉ vng pha với

xấp xỉ tại nguồn O?

A. 10.

B. 8.

C. 9.

D. 5.

Câu 6: Trên mặt thoáng của một chất lo

̉ng, một mũi nhọn O chạm vào mặt thống xấp xỉ điều hịa với

tần số f, tạo thành sóng trên mặt thống với bước sóng

. Xét 2 phương truyền sóng Ox và Oy vng góc

với nhau. Gọi A là yếu tố thuộc Ox cách O một đoạn 16

và B thuộc Oy cách O là 12

. Tính số điểm dao

động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB.

A. 8.

B. 9.

C. 10.

D. 11.

Câu 7. (ĐH_2013): Một nguồn phát sóng xấp xỉ điều hịa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt

nước với bước sóng . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà những thành phần

nước đang xấp xỉ. Biết OM = 8, ON = 12 và OM vng góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà

thành phần nước xấp xỉ ngược pha với xấp xỉ của nguồn O là

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Câu 8. (QG 2022). Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O xấp xỉ điều hịa theo phương thẳng đứng.

Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ. M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho OM = 6λ, ON = 8λ và

OM vng góc với ON. Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà tại đó những thành phần nước xấp xỉ ngược pha với

xấp xỉ của nguồn O là

A.

4.

B.

5.

C.

6.

D.

3.

Dạng 4: Phương trình truyền sóng:

Câu 1:

Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O xấp xỉ theo phương đứng với biên độ A=5cm,

T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm.

A

.

uM =5cos(4

t−5 )(

cm)

B

uM =5cos(4

t−2,5 )(

cm)

C.

uM =5cos(4

 

t− )(cm)

D

uM =5cos(4

t−25 )(

cm)

Câu 2: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, xấp xỉ có dạng u

= acosωt (cm). Tại thời gian M cách xa tâm xấp xỉ O là

1

3

bước sóng . Phương trình xấp xỉ ở M thỏa

mãn hệ thức nào sau này:

A.

cos(

2

)

3

M

u

=

a

t

cm

B.

cos(

)

3

M

u

=

a

t



cm

.

C

.

cos(

2

)

3

M

u

=

a

t

cm

D.

cos(

)

3

M

u

=

a

t

cm

.

Câu 3. Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=28cos(20x – 2000t) (cm), trong số đó x là

toạ độ được xem bằng mét, t là thời hạn được xem bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A. 334m/s

B. 314m/s

C. 331m/s

D. 100m/s

Câu 4: Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình

u

=

6

cos

(

4

t

0

,

02

x

)

; trong số đó

u và x có cty là cm, t có cty là giây. Hãy xác lập vận tốc xấp xỉ của một điểm trên dây có toạ độ

x = 25 cm tại thời gian t = 4 s.

A.24

(cm/s)

B.14

(cm/s) C.12

(cm/s) D.44

(cm/s)

Câu 5: Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của

một điểm O trên phương truyền đó là:

. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách

O một khoảng chừng 50cm là:

A.

B.

6cos(5

)

2

O

u

=

t

+

cm

)

(

5

cos

6

t

cm

u

M

=

u

M

t

)

cm

2

5

cos(

6

+

(8)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường

8

C.

D.

uM 6 cos(5 t )cm

Câu 6(ĐH _2008): Một sóng cơ Viral trên một đường thẳng từ điểm O tới điểm M cách O một đoạn

d. Biết tần số f, bước sóng  và biên độ a của sóng khơng đổi trong q trình sóng truyền. Nếu phương trình

xấp xỉ của thành phần vật chất tại điểm M có dạng u

M

(t) = acos2ft thì phương trình xấp xỉ của thành phần

vật chất tại O là

A. u

0

(t) = a cos2(ft – d/)

B. u

0

(t) = a cos2(ft + d/)

C. u

0

(t) = a cos(ft – d/)

D. u

0

(t) = a cos(ft + d/)

Câu 7: Một sóng cơ học Viral trên mặt nước với vận tốc 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là

u = 3cost(cm).Vận tốc của thành phần vật chất tại điểm M cách O một khoảng chừng 25cm tại thời gian t = 2,5s là:

A.25cm/s.

B. 3cm/s.

C: 0. D: -3cm/s.

Câu 8a: Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang xấp xỉ điều hồ theo phương trình x = 3cos(4πt)cm.

Sau 2s sóng truyền được 2m. Lỵ độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời gian 2s là

A. x

M

= -3cm

.

B. x

M

= 0 C. x

M

= 1,5cm.

D. xM = 3cm.

Câu 8b. (CĐ-2014):

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x

tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là

A.

5,0 cm.

B.–5,0 cm.

C.

2,5 cm.

D.–2,5 cm.

Câu 9a:

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cosπ(

t
0,1

x

2

)mm. Trong số đó x tính bằng cm, t tính

bằng giây. Vị trí của thành phần sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời gian t = 2 s là

A.

5 mm

B.

0

C.

5 cm

D.

2.5 cm

Câu 9b. Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v=40cm/s, phương trình sóng tại O là u= 4sin

2

t(cm). Biết lúc

t thì li độ của thành phần M là 3cm, vậy lúc t + 6(s) li độ của M là

A. -3cm

B. -2cm

C. 2cm

D. 3cm

Câu 10: Trên một sợi dây khá dài vô hạn có một sóng cơ Viral theo phương Ox với phương trình sóng u =

2cos(10πt – πx) (cm) ( trong số đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách

nhau 5 m. Tại cùng thuở nào điểm khi thành phần M trải qua vị trí cân đối theo chiều dương thì thành phần N

A. trải qua vị trí cân đối theo chiều dương.

B. trải qua vị trí cân đối theo chiều âm.

C. ở vị trí biên dương.

D. ở vị trí biên âm.

Câu 11: Cho phương trình sóng:

(m, s). Phương trình này màn biểu diễn:

A. Sóng đuổi theo chiều âm của trục x với vận tốc

(m/s)

B. Sóng đuổi theo chiều dương của trục x với vận tốc

(m/s)

C. Sóng đuổi theo chiều dương của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)

D. Sóng đuổi theo chiều âm của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)

Câu 12. Người ta gây một xấp xỉ ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng mệt mỏi theo phương vng góc với

phương của sợi dây, biên độ 2cm, chu kì 1,2s. Sau 3s xấp xỉ truyền được 15m dọc theo dây.Nếu chọn gốc

thời hạn là lúc O khởi đầu xấp xỉ theo chiều dương từ VTCB, phương trình sóng tại một điểm M cách O

một khoảng chừng 2,5m là

A.

(t > 0,5s) B.

(t > 0,5s).

C.

(t > 0,5s).

D.

(t > 0,5s).

Câu 13:

(THPTQG 2022). Hai điểm M và N nằm trên trục Ox và ở cùng một phía so với O. Một sóng cơ

hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ M đến N với bước sóng λ. Biết MN =

?

12

và phương trình dao

động của thành phần tại M là u

M

= 5cos10πt (cm) (tính bằng s). Tốc độ của thành phần tại N ở thời gian t =

1
3

s là

A.

25π√3 cm/s.

B.

50π√3 cm/s.

C. 25π cm/s.

D.

50π cm/s.

—HẾT—

cm

t

u

M

)

2

5

cos(

6

=

)3π7π4,0

sin( + +

=a x t

u

7

10

7

10

3

t

6

cm

5

5

2 cos(

)

3

t

6

cm

10

5

2 cos(

)

3

t

6

cm

+

2 cos(

5

4

)

3

t

3

cm

(9)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường

9

Bài tập mở rộng dành riêng cho nhóm KOP 01 – Nhóm nâng cao sau khi đã làm phần bài tập của

nhóm KOP02.

Dạng 5: Bài tốn thời hạn trong sóng cơ

1. Thời gian ngắn nhất liên quan đến hai điểm trên phương truyền sóng

Câu 1: Một sóng cơ học Viral trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tớc đợ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp. nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất tiếp theo đó điểm M hạ x́ng thấp. nhất là

A. 11/120s. B. 1/60s . C. 1/120s. D. 1/12s.

Câu 2: Sóng có tần sớ 20Hz trùn trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp. nhất. Hỏi tiếp theo đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp. nhất?

A. 3/20s. B. 3/80s . C. 7/160s. D. 1/80s.

Câu 3. Sóng ngang có chu kì T, bước sóng  , Viral trên mặt nước với biên độ khơng đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền tới điểm M rồi tới điểm N cách nó / 6 . Nếu tại thời gian t, điểm M qua vị trí cân đối theo chiều dương thì sau thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu để N sẽ hạ xuống thấp nhất A. 11T/12. B. 19T/12. C. 7T/20. D. 9T/20.

Câu 4. Sóng ngang có chu kì T, bước sóng  , Viral trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền tới điểm N rồi tới điểm M cách nó / 6 . Nếu tại thời gian t, điểm M qua vị trí cân đối theo chiều dương thì sau thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu để N sẽ hạ xuống thấp nhất A. 11T/20. B. 19T/20. C. 7T/12. D. 9T/20.

Dạng 6. Biên độ, li độ trong sóng cơ

1. Biên độ trong sóng cơ.

Câu 1. Một sóng cơ học Viral dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng khơng đổi có phương trình
sóng tại nguồn O làu=A cos

(

 − t / 2

)

(cm). Một điểm M cách nguồn O bằng 1/6 bước sóng, ở thời gian

0,5t= 

 có ly độ bằng 3 cm. Biên độ sóng A bằng

A. 2 cm. B. 2 3cm. C. 4 cm. D. 3cm.

Câu 2: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và truyền dọc theo trục Ox với biên độ sóng khơng đổi khi trải qua hai điểm M và N cách nhau MN = 0,25 ( là bước sóng). Vào thời gian t1 người ta thấy li độ xấp xỉ của điểm M và N lần lượt là uM = 4cm và uN = −4 cm. Biên độ của sóng có mức giá trị là

A. 4 3cm. B. 3 3cm. C. 4 2cm. D. 4cm.

Câu 3: Nguồn sóng ở O xấp xỉ với tần số 10Hz. Dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên dây khá dài, trên phương này còn có hai điểm P và Q. theo thứ tự đó PQ = 15cm. Cho biên độ a = 10mm và biên độ khơng thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời gian nào đó P có li độ 0,5cm thì độ lớn li độ tại Q. là

A. 1cm. B. 8.66cm. C. 0.5cm. D. 2cm.

(10)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

10

A. A = 3 mm. B. A = 6 mm. C. A = 2 mm. D. A = 4 mm.

Câu 5: (Thi thử chuyên ĐH Vinh – lần 3-2013): Một sóng hình sin Viral theo phương Ox với biên độ không đổi A = 4 mm. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng mà có cùng độ lệch khỏi vị trí cân đối là 2 mm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách nhau 4 cm. Tỉ số giữa vận tốc xấp xỉ cực lớn của một thành phần với vận tốc truyền sóng là

A. / 20s. B. / 60s C. / 30s. D./ 15 s.

Câu 6.(Đề thi chính thức của Bộ GD. ĐH-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại thuở nào điểm, hai thành phần trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân đối 3 mm, hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều và cách nhau một khoảng chừng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi  là tỉ số của vận tốc xấp xỉ cực lớn của một thành phần trên dây với vận tốc truyền sóng.  gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,105. B. 0,179. C. 0,079. D. 0,314.

Câu 7: (Thi thử chuyên thành phố Hà Tĩnh lần 2- 2012): Hai điểm M và N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau / 3 , sóng có biên độ A, chu kì T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại thời gian t1 có uM= +4cmvà uN= −4cm . Biên độ sóng là

A. 4cm B. 8

3 cm C.

4

3 cm. D. 4 2 cm.

Câu 8:(Đề thi chính thức của Bộ GD. ĐH – 2012): Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng khơng đổi trong q trình truyền. Tại thuở nào điểm, khi li độ xấp xỉ của thành phần tại M là 3 cm thì li độ xấp xỉ của thành phần tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng

A. 6 cm. B. 3 cm. C. cm. D. cm.

Câu 9: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau x = λ/3, sóng có biên độ A, chu kì T. Tại thời gian t1 = 0, có uM = +3cm và uN = -3cm. Ở thời gian t2 liền tiếp theo đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M. Biên độ sóng A và thời gian t2 là

A.

2 3cm

và 11T/12. B.

3 2cm

và 11T/12. C. 2 3cm và 22T/12. D. 3 2cm và 22T/12. Câu 10: Một sóng cơ Viral từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ khơng đổi với chu kì là T, ở thời gian t = 0, điểm O trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Ở thời gian t =0,5T tại một điểm M cách O một khoảng chừng bằng / 4 có li độ bằng 5cm. Biên độ của sóng là

A. 5 cm B. 5 2cm C. 5 3cm D. 10cm.

Câu 11: ( TNPT – 2013): Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng dài. Đầu O của sợi dây xấp xỉ với phương trìnhu=4 cos 20 t (cm) . Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20cm theo phương truyền sóng tại thời gian 0,35s là

A. 2 2cm B. 2 2cm− . C. 4cm. D. -4cm.

Câu 12: (Thi thử chuyên thành phố Hà Tĩnh lần 2-2013): Một nguồn sóng cơ truyền dọc theo đường thẳng, nguồn dao động với phương trình uN =a cos t (cm). Một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn một khoảng chừng

x= / 3 , tại thời gian t = T/2 có li độ uM = 2cm . Coi biên độ sóng khơng đổi trong q trình truyền đi, biên độ sóng là

A. 2cm. B. 2 2 cm. C. 2 3cm. D. 4cm.

2. Li độ – vận tốc trong sóng cơ.

Câu 13: Nguồn sóng ở O xấp xỉ với tần số 10 Hz , xấp xỉ truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Ox . Trên phương này còn có 2 điểm P và Q. theo chiều truyền sóng với PQ = 15 cm. Cho biên độ sóng a = 1 cm và biên độ khơng thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời gian nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q. là A. 1 cm B. – 1 cm C. 0. D. 0,5 cm

Câu 14: Nguồn sóng ở O xấp xỉ với tần số 20 Hz , xấp xỉ truyền đi với vận tốc 1,6 m/s trên phương Oy. Trên phương này còn có 2 điểm M, N theo thứ tự O, M, N có MN = 18 cm. Cho biên độ sóng là 5 cm, biên độ này khơng đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời gian nào đó M có li độ 4 cm thì li độ tại điểm N là

A. – 4cm B. 3cm C. 5cm D. 4cm

2 3

(11)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường

11

Câu 15: Một sóng cơ Viral trên sợi dây với chu kì T, biên độ A. Ở thời gian t0 , ly độ những thành phần tại B và C tương ứng là -24 mm và +24 mm; những thành phần tại trung điểm D của BC (tính theo phương ruyền sóng) đang ở vị trí cân đối. Ở thời gian t1, li độ những thành phần tại B và C cùng là +10mm thì thành phần ở D cách vị trí cân đối của nó

A. 26mm. B. 28mm. C.34mm. D. 17mm.

Câu 16: Một sóng cơ Viral trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời gian t1, li độ của ba thành phần A, B, C lần lượt là – 4,8mm; 0mm; 4,8mm. Nếu tại thời gian t2, li độ của A và C đều bằng +5,5mm, thì li độ của thành phần tại B là

A. 10,3mm. B. 11,1mm. C. 5,15mm. D. 7,3mm.

Câu 17: Một nguồn O xấp xỉ với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm(coi như khơng đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc thành phần nước tại O trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Tại thời gian t1 li độ xấp xỉ tại M bằng 2cm. Li độ xấp xỉ tại M vào thời gian t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu ?

A. 2cm. B. -2cm. C. 0cm. D. -1,5cm.

Câu 18:Một sóng cơ được truyền theo phương Ox với vận tốc v=20cm/s. Giả sử khi truyền đi, biên độ

khơng đổi. Tại O xấp xỉ có dạng uO 4cos t

6 2

 

 

=

 (cm) . Tại thời gian t1 li độ của điểm O là u=2 3cmvà đang giảm. Li độ tại điểm O tại thời gian t2 = t1 + 3s và li độ của điểm M cách O một đoạn d =40 cm ở thời gian t1là

A. -2cm; −2 3cm. B. 2cm; −2 3cm. C. 2 3cm ; -2cm. D. −2 3cm ; 2cm. Câu 19: (Thi thử chuyên ĐHSP Tp Hà Nội Thủ Đô – lần 4-2013): Một sóng hình sin có biên độ A truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, bước sóng . Gọi M, N là hai điểm trên Ox, ở cùng một phía so với O sao cho OM−ON= 5 / 3 . Các thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại M, N đang xấp xỉ. Tại thời gian t1, thành phần mơi trường tại M có li độ xấp xỉ bằng 0,5A và đang tăng. Tại thời gian t2 = t1 + 1,75T thành phần mơi trường tại N có li độ xấp xỉ bằng:

A. 3A2

− . B. A

2 . C. A 3

2 . D. 0.

Câu 20: (Sở Thanh Hóa 2022). Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây với biên độ không đổi là 4 mm, vận tốc truyền sóng trên dây là 2,4 m/s, tần số sóng là 20 Hz. Hai điểm M và N trên dây cách nhau 37 cm, sóng truyền từ M đến N. Tại thời gian t, sóng tại M có li độ -2 mm và M đang đi về vị trí

cân đối. Vận tốc xấp xỉ của điểm N ở thời gian (t – 8980) s là

A. 16π cm/s. B. –8 3 cm/s. C. 80 3mm/s. D. –

8

cm/s.

Câu 21: (Chuyên Vinh lần 2 năm 2022-2022). Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại thuở nào điểm, hai thành phần trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân đối 3 mm, hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều với độ lớn vận tốc 0,3π√3 cm/s và cách nhau một khoảng chừng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 0,6 m/s. B. 12 cm/s. C. 2,4 m/s. D. 1,2 m/s.

Câu 22: (Chuyên SPHN lần 3 năm học 2022-2022). Cho sóng cơ Viral trên một sợi dây đủ dài. Ở thời điểm t0 vận tốc của những thành phần M và N đều bằng 4m/s., còn thành phần I của trung điểm MN đang ở biên. Ở thời gian t1, vận tốc của những thành phần M và N có mức giá trị bằng 2m/s thì thành phần I lúc đó có vận tốc bằng A.2 2m / s . B. 2 5m / s. C. 2 3m / s . D. 4 2m / s.

Câu 23: (Chuyên Vinh lần 03 năm 2022-2022). Một sóng cơ học Viral trên một sợi dây khá dài với tần số 5 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s, biên độ sóng bằng 1 cm và khơng đổi trong quy trình Viral. Hai

thành phần A và B có vị trí cân đối phương pháp nhau một đoạn

L

.

Từ thời gian t1 đến thời gian

t

1

+

1 / 15

( )

s

,

phần

tử tại A đi được quãng đường bằng 1 cm và thành phần tại B đi được quãng đường bằng 3cm. Khoảng cách L không thể có mức giá trị bằng

(12)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

12

3. Li độ liên quan đến chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí

Câu 24: Một sóng ngang tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60 m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,15 m và sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục màn biểu diễn li độ cho những điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại thuở nào điểm nào đó M có li độ âm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí đi xuống. Tại thời gian lúc đó N sẽ có được li độ và chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí tương ứng là

A. âm; đi xuống. B. âm; tăng trưởng. C. dương; đi xuống. D. dương; tăng trưởng.

Câu 25. Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,75m và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Chọn trục màn biểu diễn li độ cho những điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại thuở nào điểm nào đó M có li độ âm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí đi xuống. Tại thời gian lúc đó N sẽ có được li độ và chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí tương ứng là

A. Âm, đi xuống B. Âm, tăng trưởng

C. Dương, đi xuống D. Dương, tăng trưởng.

Câu 26: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây khá dài nằm ngang, qua điểm N rồi đền M là hai điểm trên dây cách nhau 65,75 và sóng truyền theo chiều từ N tới M. Tại thuở nào điểm nào đó M có li độ âm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí đi xuống. Tại thời gian lúc đó N sẽ có được li độ và chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí tương ứng là

A. âm và đang đi xuống B. âm và đang tăng trưởng C. dương và đang đi xuống D. dương và đang tăng trưởng.

Câu 27: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây khá dài nằm ngang, qua điểm M rồi đền N là hai điểm trên dây cách nhau 65,75 và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Tại thuở nào điểm nào đó M có li độ âm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí đi xuống. Tại thời gian lúc đó N sẽ có được li độ và chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí tương ứng là

A. âm và đang đi xuống B. âm và đang tăng trưởng C. dương và đang đi xuống D. dương và đang tăng trưởng.

Câu 27: Trên một sợi dây khá dài vơ hạn có một sóng cơ Viral theo phương Ox với phương trình sóng u = 2cos(10πt – πx) (cm) ( trong số đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5 m. Tại cùng thuở nào điểm khi thành phần M trải qua vị trí cân đối theo chiều dương thì thành phần N

A. trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. B. trải qua vị trí cân đối theo chiều âm. C. ở vị trí biên dương. D. ở vị trí biên âm.

Câu 28: Trên một sợi dây khá dài vơ hạn có một sóng cơ Viral theo phương Ox với phương trình sóng u = 2cos(10πt – πx) (cm) ( trong số đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5 m. Tại cùng thuở nào điểm khi thành phần M trải qua vị trí cân đối theo chiều dương thì thành phần N

A. trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. B. trải qua vị trí cân đối theo chiều âm. C. ở vị trí biên dương. D. ở vị trí biên âm.

Câu 29: Một sóng ngang tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60 m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,15 m và sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục màn biểu diễn li độ cho những điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại thuở nào điểm nào đó M có li độ âm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí đi xuống. Tại thời gian lúc đó N sẽ có được li độ và chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí tương ứng là

A. Âm; đi xuống. B. Âm; tăng trưởng. C. Dương; đi xuống. D. Dương; tăng trưởng.

4. Tốc độ, li độ và biên độ liên quan đên chiều truyền sóng.

Câu 30: Có hai điểm M và N trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thuở nào điểm t nào đó, mặt thống ở M cao hơn vị trí cân đối 5 mm và đang tăng trưởng; cịn mặt thống ở N thấp hơn vị trí cân đối 12 mm nhưng cũng đang tăng trưởng. Coi biên độ sóng khơng đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

A. 13 mm, truyền từ M đến N. B. 13, truyền từ N đến M.

C. 17 mm , truyền từ M đến N. D. 17 mm, truyền từ N đến M.

(13)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

13

nửa biên độ và tăng trưởng. Coi biên độ sóng khơng đổi khi truyền. Biết khoảng chừng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng cho vận tốc truyền sóng và chiều truyền sóng.

A. 60cm/s, truyền từ M đến N B. 3m/s, truyền từ N đến M

C. 60cm/s, từ N đến N D. 60cm/s, từ M đến N.

Câu 32: (Thi thử chuyên SP Tp Hà Nội Thủ Đô – lần 6 –2013): Trên một sợi dây đàn hồi đang sẵn có sóng truyền. Xét hai điểm A, B cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời gian t, thành phần sợi dây tại A có li độ 0,5mm và đang giảm; thành phần sợi dây tại B có li độ 0,5 3mm và đang tăng. Coi biên độ sóng khơng đổi. Biên độ và chiều truyền sóng này là:

A. 1,2mm và từ A đến B B. 1,2mm và từ B đến A C. 1mm và từ A đến B D. 1mm và từ B đến A

Dạng 7: Khoảng cách giữa 2 điểm trong mơi trường truyền sóng

1. Khoảng cách giữa hai điểm trong sóng ngang

Câu 1: M và N là hai điểm trên một mặt nước yên bình cách nhau một khoảng chừng 12 cm. Tại một điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN người ta đặt một nguồn xấp xỉ với phương trình u=2,5 2 cos 20 t (cm) tạo ra một sóng trên mặt nước với vận tốc truyền sóng v = 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa hai thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại M và N khi có sóng truyền qua là

A. 13 cm. B. 15,5 cm. C. 12,5 cm. D. 17cm.

Câu 2: M và N là hai điểm trên một mặt nước yên bình cách nhau một khoảng chừng 12 cm. Tại một điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt một nguồn xấp xỉ với phương trình u = 2,5

cos20t (cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với vận tốc truyền sóng v = 1,6 m/s. Khoảng cách sớm nhất

giữa hai thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại M và N khi có sóng truyền qua là

A. 13 cm. B. 12 cm. C. 11 cm. D. 7cm.

Câu 3: Sóng truyền sóng trên dây với phương trình là u =6 cos(4t+πx) trong số đó u và x tính theo cm và t tính theo s. Hai điểm M và N là là vị trí cân đối của 2 thành phần vật chất trên dây cùng phía với O sao cho OM-ON =3cm và đã có sóng truyền tới. Tại thời gian uM =3cm thì khoảng chừng cách giữa 2 thành phần vật chất nói trên là

A. 6cm. B.

3 2

cm. C. 3 3 cm. D. 3 5cm.

Câu 4: Sóng ngang có vận tốc truyền sóng v = 20cm/s và phương trình nguồn O là u = 3 cos20t (cm;s), với chiều dương của u vng góc với phương truyền sóng. Xét sóng đã tạo nên và điểm M cách nguồn O là 8,5cm trên phương truyền sóng . Khi thành phần vật chất tại điểm O đang sẵn có li độ cực lớn thì khoảng chừng cách giữa 2 thành phần vật chất tại M và tại O cách nhau một khoảng chừng bao nhiêu ?

A. 8,5 cm. B. 11,5 cm. C. 9 cm. D. 5,5cm.

Câu 5: Sóng ngang có vận tốc truyền sóng v = 20cm/s và phương trình nguồn O là u = 3 cos20t (cm;s), với chiều dương của u vng với phương truyền sóng. Xét sóng đã tạo nên và điểm M cách nguồn O là 8,5cm trên phương truyền sóng . Khoảng cách lớn số 1 giữa 2 thành phần vật chất tại M và tại O cách nhau là bao nhiêu ?

A. 8,5 cm. B. 9,5 cm. C. 5,5 cm. D. 2,5cm.

Câu 6: Một sóng ngang Viral trong mơi trường đàn hồi với bước sóng 20cm biên độ 2cm và xem là khơng đổi trong q trình truyền. Trên một phương truyền sóng tại hai thành phần M,N gần nhau nhất xấp xỉ ngược pha với nhau.tìm khoảng chừng cách xa nhất giữa hai thành phần ấy

A.10cm B.12cm C. 14cm D.10,77cm.

Câu 7. Sóng dọc truyền trên 1 sợi dây khá dài lí tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 5cm. Tìm khoảng chừng cách lớn số 1 giữa 2 điểm A, B. Biết A, B nằm trên sợi dây , khi chưa tồn tại sóng lần lượt cách nguồn một khoảng chừng là 20cm và 42cm.

A. 30 cm. B. 22 cm. C. 32 cm. D. 27 cm.

Câu 8: Một sóng dọc Viral trong mơi trường với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s, biên độ sóng khơng đổi theo phương truyền sóng là 4 cm. Biết A và B là hai điểm trên cùng một phương truyền

(14)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

14

sóng. Khi chưa tồn tại sóng truyền, khoảng chừng cách từ điểm nguồn phát sóng đến A và B lần lượt là 20 cm và 42 cm. Khi có sóng truyền qua, khoảng chừng cách lớn số 1 giữa A và B là

A. 30 cm B. 23,4 cm. C. 32 cm D. 28,4 cm .

Câu 9: Sóng dọc có vận tốc truyền sóng v = 20cm/s và phương trình nguồn O là u = 3 cos20t (cm;s). Xét sóng đã tạo nên, điểm M cách nguồn O là 8cm trên phương truyền sóng. Tại thời gian t khi thành phần vật chất tại điểm O đang ở biên thì khoảng chừng cách giữa 2 thành phần vật chất tại M và tại O cách nhau một khoảng chừng bao nhiêu?

A. 8cm. B. 11 cm. C. 14 cm. D. 10cm.

Câu 10: Sóng dọc có vận tốc truyền sóng v = 20cm/s và phương trình nguồn O là u = 3 cos20t (cm;s), với chiều dương của u trùng với chiều truyền sóng. Xét sóng đã tạo nên và điểm M cách nguồn O là 8,5cm trên phương truyền sóng . Khi thành phần vật chất tại điểm O đang sẵn có li độ cực lớn thì khoảng chừng cách giữa 2 thành phần vật chất tại M và tại O cách nhau một khoảng chừng bao nhiêu ?

A. 8,5 cm. B. 11,5 cm. C. 5,5 cm. D. 2,5cm.

Câu 11. Một sóng dọc Viral trong mơi trường đàn hồi với bước sóng 20cm biên độ 2cm và xem là không đổi trong q trình truyền.Trên một phương truyền sóng tại hai thành phần M,N gần nhau nhất xấp xỉ ngược pha với nhau. Khoảng cách xa nhất giữa hai thành phần đó bằng

A.12cm B.10cm C.14cm D. 16cm.

Câu 12: Cho một sóng dọc với biên độ cm, truyền qua một lị xo thì thấy khoảng chừng cách gần nhau nhất giữa hai điểm B và C trên lị xo là 15 cm. Vị trí cân đối của B và C cách nhau 21 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng là 20 Hz. Tìm vận tốc truyền sóng.

A. 50,2 m/s. B. 30,5 m/s. C. 16,8 m/s. D. 21 m/s.

Câu 13. Một sợi dây đàn hồi OM=90cm có hai đầu cố định và thắt chặt . Biên độ tại bụng sóng là 3cm,tại N gần O nhất có biên độ xấp xỉ là một trong,5cm. ON có mức giá trị nhỏ nhất là

A. 5cm B. 7,5cm C. 10cm D. 2,5cm

Câu 14: Nguồn sóng ở O xấp xỉ với tần số 20 Hz , xấp xỉ truyền đi với vận tốc 1,6 m/s trên phương Oy. Trên phương này còn có 2 điểm M, N theo thứ tự O, M, N có MN = 18 cm. Cho biên độ sóng là 5 cm, biên độ này khơng đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời gian nào đó M có li độ 4 cm thì li độ tại điểm N là

A. 4cm B. 18cm C. 20cm D. 6cm

Câu 15Một sóng cơ Viral trên một sợi dây đàn hồi rất dài với bước sóng 12 cm. M, N, P là ba điểm liên tiếp trên sợi dây tính từ nguồn sóng. Vị trí cân đối của N cách đều vị trí cân đối của M và P là 4 cm. Tại thời gian t, li độ của M, N, P lần lượt thỏa mãn nhu cầu uM = 3 cm và uN – uP = 0. Khoảng cách xa nhất giữa N và P trong q trình sóng truyền xấp xỉ là

A. 5,2 cm. B. 6,6 cm. C. 4,8 cm. D. 7,2 cm

Dạng 7. Đồ thị sóng cơ (sóng đơn)

Câu 1: Hình vẽ trên là hình dạng của một đoạn dây có sóng ngang hình sin chạy qua. Trong số đó những thành phần xấp xỉ theo phương Ou, với vị trí cân đối có li độ u = 0. Bước sóng của sóng này bằng

A. 12 cm. B. 12 mm. C. 2 mm. D. 2 cm.

Câu 2 : (Thi thử chuyên Vinh). Một sóng cơ truyền trên sợi dây với tần số f = 10 Hz. Tại thuở nào điểm nào đó sợi dây có dạng như hình vẽ. Trong số đó khoảng chừng cách từ vị trí cân đối của A đến vị trí cân đối của D là 60 cm và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân đối. Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là:

A. Từ E đến A với vận tốc 8 m/s B. Từ A đến E với vận tốc 8 m/s C. Từ A đến E với vận tốc 6 m/s D. Từ E đến A với vận tốc 6 m/s.

3 2

u(mm)

x(cm) O

6 -1

(15)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng không tần thường

15

Câu 3. (Sở Vĩnh Phúc 2022). Sóng cơ truyền trên sợi dây đàn

hồi, dọc theo chiều dương của trục Ox, vào thời gian t hình dạng sợi dây như hình vẽ, vị trí sợi dây cắt trục Ox có tọa độ lần lượt là 0, 20, 40, 60,…. Biết O là tâm sóng, M là yếu tố trên dây. Hỏi vào thời gian t nói trên khoảng chừng cách giữa hai điểm O, M sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 35,9 cm. B. 36,5 cm. C. 39,5 cm. D. 37,5 cm.

Câu 4. Một sợi dây đàn hồi rất dài được căng ngang . Tại thời gian t = 0đầu O của sợi dây được kích thích xấp xỉ điều hịa với biên độ a(mm). M là một điểm trên sợi dây cách O là 10cm. Đồ thị li độ xO và xM được cho như hình bên . Biết t0 =0,25s. Vận tốc truyền sóng trên sợi dây là

A. 100cm/s. B. 25cm/s. C. 50cm/s. D. 75cm/s.

Câu 5: Một sóng cơ Viral dọc theo trục Ox , tại thời gian t sóng có dạng đường nét liền như hình vẽ. Tại thời gian trước đó 1/12s sóng có dạng đường nét đứt. Phương trình sóng của một điểm bất kì trên phương truyền sóng có dạng

A. u = 2cos(10t – 2x/3)(cm). B. u = 2cos(8t – x/3)(cm).

C. u = 2cos(8t + x/3)(cm). D. u = 2cos(10t + 2x)(cm).

Câu 6. (Thi thử TXQT năm học 2022-2022). Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây khá dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại thuở nào điểm xác lập. Trong q trình Viral sóng, hai thành phần M và N lệch nhau pha một góc là

A. 2 .3

B. 5 .

6

C. .6

D. .

3

Câu 7. (Đề thi chính thức của Bộ GD năm 2022). Trên một sợi dây khá dài đang sẵn có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời gian t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai thành phần dây tại M và O xấp xỉ lệch pha nhau

A. 4

. B.

3

.

C. 34

. D. 23

 .

Câu 8. (Đề thi minh họa lần 3 của Bộ GD năm học 2022-2022). Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây khá dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây

tại thuở nào điểm xác lập. Trong q trình Viral sóng, khoảng chừng cách lớn số 1 giữa hai thành phần M và N có giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 8,5 cm. B. 8,2 cm.

C. 8,35 cm. D. 8,05 cm.

O u M x O u x M N O u(cm) M x(cm) -1 1 N

12 24

(16)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

16

Câu 9: Thi thử THPT Thuận Thành số 1 năm học 2022-2022).

Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng chừng x. Đồ thị màn biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời hạn t như hình vẽ. Biết t1 = 0,05 s. Tại thời gian t2, khoảng chừng cách giữa

hai thành phần chất lỏng tại M và N có mức giá trị gần giá trị nào nhất sau này?

A. 19 cm . B. 21 cm. C. 20 cm . D. 18 cm . Câu 10. (Đề thi chính thức của Bộ GD. ĐH_2013): Một sóng

hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mơ tả hình dạng của sợi dây tại thời gian t1(đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời gian t2, vận tốc của điểm N trên đấy là

A. 65,4 cm/s. B. -65,4 cm/s. C. -39,3 cm/s. D. 39,3 cm/s.

Câu 11. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mơ tả hình dạng của sợi dây tại thời gian t1 (đường nét đứt) và t2= t1 + 0,25 (s) (đường liền nét). Tại thời gian t2, vận tốc của điểm M trên dây là

A. -39,3 cm/s. B. 75,4 cm/s. C. -75,4 cm/s. D. 39,3 cm/s.

Câu 12. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mơ tả hình dạng của sợi dây tại thời gian t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 +

0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời gian t2, vận tốc của điểm M trên dây là

A. -39,3 cm/s. B. 27,8 cm/s.

C. -27,8 cm/s. D. 39,3 cm/s.

Câu 13.(Sở Quảng Bình 2022). Sóng cơ trên một sợi dây được

màn biểu diễn như hình vẽ bên. Đường liền nét là hình dạng sợi dây ở thời gian t = 0. Đường đứt nét là hình dạng sợi dây ở thời gian t1. Ở thời gian t = 0, điểm M trên sợi dây đang hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng lên. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s, cty tính trên trục hoành là m. Giá trị của t là

A. 0,25 s. B. 2,50 s. C. 0,75 s. D. 1,25 s.

Câu 14. (Thi thử THPT Nam Trực – Tỉnh Nam Định 2022). Một sóng hình sin Viral trên một sợi dây đàn hồi theo chiều dương của trục ox. Hình vẽ bên mơ tả hình dạng của sợi dây tại thời gian t1. Cho vận tốc truyền sóng trên dây bằng 64 cm/s. Vận tốc của điểm M tại thời gian t2 = t1 + 1,5 s gần giá trị nào nhất sau này?

A. 26,65 cm/s. B. – 26,65 cm/s. C. 32,64 cm/s. D. – 32,64 cm/s.

Câu 15. Một sóng cơ truyền dọc theo chiều dương của trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f = 0,5Hz. Tại thời gian t0 = 0 và thời gian t1 hình ảnh sợi dây có dạng như hình vẽ . Tốc độ cực lớn của điểm M là boa nhiêu?

A. 2 2 cm / s. B. 4 2 cm / s. C. 4 cm / s . D. 2 cm / s

O u(cm)

x(cm)

2 tt0

1 M u(cm) x(cm) O 5

-5 t1

t2

N

30 60

u(cm)

x(cm) O

5

-5 t1

t2

N

30 60

M u(cm)

x(cm) O

8

-8 t1

t2

N

36 72

M O u(cm) t(s) uM uN

t1 t2

(17)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

17

Câu 16. (Thi thử chuyên thành phố Hà Tĩnh 2022 – 2022). Trên một sợi dây có

sóng ngang, sóng có dạng hình sin. Hình dạng của một sợi dây tại hai thời gian được mơ tả như hình bên. Trục Ou màn biểu diễn li độ những thành phần M và N tại hai thời gian. Biết t2-t1 = 0,05s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực lớn của một thành phần trên dây bằng

A. 3,4m/s. B. 4,25m/s. C. 34cm/s. D. 42cm/s.

Câu 16. Một sóng ngang truyền trong mơi trường vật chất đàn hồi có vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét hai điểm M và N trên một phương truyền sóng (sóng truyền từ M đến N). Tại thời gian t = t0 hình ảnh sóng được mơ tử như hình vẽ . Các vị trí cân đối của những thành phần trên dây cùng nằm trên trục Ox. Vận tốc điểm N tại thời gian t = t0 là

A. − 10 cm/s. B. 10 cm/s. C. − 20 cm/s. D. 20cm/s.

Câu 17. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tấn số f < 2Hz. Tại thời gian t1 và thời gian t2 = t1 + 1/9s hình ảnh sợi dây có dạng như hình vẽ . Tại thời gian t3 = t2 + 9/8s vận tốc thành phần sóng M gần giá trị nào nhất sau này?

A. 56cm/s. B. 64cm/s. C. 40cm/s. D. 48cm/s.

Câu 18. Một sóng cơ truyền dọc theo chiều dương của trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f<0,68Hz. Tại thời gian t1 và t2 hình ảnh sợi dây có dạng như hình vẽ bên. Biết d0=10cm và t2-t1=1s. Vận tốc truyền sóng trên sợi dây là

A. 10cm/s. B. 90cm/s. C. 5,0cm/s. D. 2,5cm/s.

Câu 19. (Chuyên Thái Bình lần 3 năm học 2022-2022). Cho một sợi dây cao su căng ngang. Làm cho đầu O của dây xấp xỉ theo phương thẳng đứng. Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây tại thời gian t1 (đường nét liền) và t2 = t1 + 0,2 s (đường nét đứt). Tại thời gian t3 = t2 + 2/15 s thì độ lớn li độ của thành phần M cách đầu dây một đoạn 2,4 m (tính theo phương truyền sóng) là 3cm. Gọi δ là tỉ số của vận tốc cực lớn của thành phần trên dây với vận tốc truyền sóng. Giá trị của δ gần giá trị nào nhất sau này?

A. 0,0025. B. 0,022. C. 0,012. D. 0,018.

—HẾT—

x(m)

O

M N

x

u(mm)

15,3 20

t

1

t

2

M N u(mm)

x(cm)

-10 10

O

3 23

O x(cm)

u(cm) 6

-6

M

Ngun tắc thành cơng: Suy nghĩ tích cực; Cảm nhận đam mê; Hành động kiên trì !

Bí ẩn của thành cơng là yếu tố

kiên định

của

mục tiêu!

Chúc những em học viên THÀNH CƠNG trong học tập!

Các em HS ôn luyện kì thi QUỐC GIA cần tư vấn thì gửi theo E-Mail sau:

E-Mail:

-Tại TP HUẾ những em HS liên lạc qua số ĐT dưới đây nếu cảm thấy chưa TỰ TIN !.  :

0909928109 hoặc 0976735109

Địa chỉ lớp học off: 03/292 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

(18)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

18

GIỚI THIỆU SÁCH LUYỆN ĐỀ 2022

://khangvietbook/20-dot-pha-de-thi-2022-vat-ly-p.-33646.html

Quý GV dạy offline muốn

sở hữu file word

những đề trong sách và file lời giải rõ ràng

trong q trình dạy học xin vui lịng đăng kí trọn gói “LUYỆN THI QUỐC GIA 2022” để được ưu

đãi gồm lớp 10+11+12+Bộ đề 2022 bám sát đề của Bộ tức là có kiến thức và kỹ năng 20% lớp 10, 25% lớp 11 và 55%

lớp 12 giá chỉ 1tr đồng.

Riêng Bộ đề được bán vào thời gian giữa tháng 11 năm 2022 này giá dự kiến là 500K gồm có 30 đề CHẤT

được

Quý GV đã từng đăng kí bộ đề của tơi vào năm 2022 thì trong năm này

đăng kí lại gói bộ đề

được giảm

giá 20% chỉ từ 400K.

(19)

Hãy sống là chính mình, thông thường nhưng khơng tần thường

19

Lời chia sẻ ngắn gọn:

Có nhiều GV thất bại trong việc dạy luyện thi chính bới quý GV chưa dùng đúng tài liệu

chất lượng, tài liệu không logic, những vướng mắc sắp xếp lộn xộn, kiến thức và kỹ năng nâng cao và cơ bản không phân biệt

rõ ràng dẫn đến học viên khi làm bài tập sẽ nản và bỏ môn VẬT LÝ.

Cũng có nhiều GV rất bận cơng việc muốn có một tài liệu thật chất lượng để thuận tiện trong quy trình

dạy học thay vì ngồi soạn thâu đêm suốt sáng, sưu tầm từ nhiều nguồn và ngồi giải.

Bằng những trách nhiệm sư phạm và kinh nghiệm tay nghề cũng như thói quen trong giải đề nên bản thân tơi đã tính

tốn rất kỹ những dạng toán ra làm sao cho phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học viên.

Sau khi giảng dạy cho học viên tôi đã tự tay giải và đúc rút nên sắp xếp làm thế nào những bài tốn có logic có tính

chất kết dính Một trong những liều kiến thức và kỹ năng. Người dạy thích thú, học viên học hăng say và không nản.

Quá trình đó mất quá nhiều cơng sức và thời hạn, chất lượng thành phầm thì q thầy cơ xem ở trên và

rất thật nhiều chuyên đề của tớ ở đây nhé.

Kiến thức ngày càng phong phú, vướng mắc ngày càng phong phú yên cầu quý GV phải sưu tầm và gia cơng

sư phạm. Thay vì q thầy cơ soạn thì q thầy cơ chỉ việc đăng kí những GV uy tín và chất lượng thì q

thầy cơ sẽ tiết kiệm chi phí được thật nhiều thời hạn.

ĐĂNG KÍ:

://docs.google/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuU-EjhD_jIoWMY1Y/edit?usp=drive_web

(20)

`sóng ngang`Chu kì: ://khangvietbook/20-dot-pha-de-thi-2022-vat-ly-p.-33646.html

4484

Video Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5s vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #quan #sát #một #sóng #hình #sin #thấy #gợn #sóng #truyền #qua #một #điểm #trong