Mẹo Hướng dẫn Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là được Update vào lúc : 2022-04-09 20:50:27 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(1)TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI Đề thi gồm có 6 trang. ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 MÔN: HÓA HỌC KHỐI A-B Năm học 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh………………….. ………………………………. Mã đề :485 Số báo danh:……………………………………………………………………. Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Fe = 56, S = 32, Se = 79, Te = 128, Zn = 65, Cu = 64, Ag = 108 Cr = 52, Na = 23, K = 39, Ca = 40, Ba = 137, Mg = 24; Sr = 88; Cl = 35,5; Br = 80; Sn = 119. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm HCl và H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO 3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO (thành phầm khử duy nhất). Thể tích dung dịch Cu(NO 3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc là A. 0,5 lít; 22,4 lít. B. 50 ml; 2,24 lít. C. 50 ml; 1,12 lít. D. 25 ml; 1,12 lít. Câu 2: Để phân biệt CH3NH2; (CH3)2NH; (CH3)3N ta dùng thuốc thử nào sau này: A. Quỳ tím. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch phenolphlatein. D. Dung dịch HNO2. Câu 3: Thủy phân m gam pentapeptit A có công thức Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thu được hỗn hợp B gồm 3 gam Gly; 0,792 gam Gly-Gly; 1,701 gam Gly-Gly-Gly; 0,738 gam Gly-Gly-Gly-Gly; và 0,303 gam Gly-Gly-GlyGly-Gly. Giá trị của m là A. 5,8345 gam B. 6,672 gam C. 5,8176 gam D. 8,5450 gam Câu 4: Magie trong vạn vật thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị có tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối trung bình của Mg là A. 24,8 B. 25,0 C. 24,4 D. 24,0 Câu 5: Chất hữu cơ X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H10O. X tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH. Hãy cho biết thêm thêm X hoàn toàn có thể có bao nhiêu công thức cấu trúc ? A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 Câu 6: Cho 200ml dung dịch NaOH vào 400ml dung dịch Al(NO 3)3 0,2M thu được 4,68 g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là A. 0,9M hoặc 1,3M B. 0,9M hoặc 1,2M C. 0,8M hoặc 1,4M D. 0,6M hoặc 1,1M Câu 7: Có 4 mẫu sắt kẽm kim loại Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể phân biệt được tối đa là A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 8: Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al . –Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2 (đktc). –Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H 2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan. Giá trị của m là A. 24,68 gam B. 36,56 gam C. 27,05 gam D. 31,36 gam Câu 9: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C 3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) tiếp theo đó cô cạn dung dịch thu được chất hữu cơ đơn chức Y và phần chất rắn chỉ chứa những chất vô cơ. Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư tiếp theo đó cô cạn dung dịch thì được phần chất rắn và giải phóng khí Z. Phân tử khối của Y và Z lần lượt là A. 31; 46 B. 31; 44 C. 45; 46 D. 45; 44 Câu 10: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho tới hết 200 ml dd HCl 1M vào 100 ml dd X, sinh ra V lít khí (đktc). Đun nóng để cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (g) muối khan. Giá trị của m là A. 25,6gam B. 18,2gam C. 30,1 gam D. 23,9 gam Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí, mạch hở thu được 7,04g CO 2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng. Giá trị của m là A. 2 gam. B. 2 gam hoặc 4 gam. C. 2 gam hoặc 2,08 gam. D. 4 gam.. (2) Câu 12: Cho những dung dịch sau: Phenol; natri phenolat; ancol benzylic và axit picric. Hóa chất nào sau này sử dụng để phân biệt những dung dịch đó ? A. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch Br2. B. Quỳ tím và dung dịch Br2. C. Na và dung dịch Br2. D. Dung dịch NaOH và dung dịch Br2. Câu 13: Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,02M và NaCl 0,2M. Sau khi ở anot bay ra 0,448 lít khí (ở đktc) thì ngừng điện phân. Thể tích dung dịch HNO 3 0,1M tối thiểu cần dùng để trung hoà dung dịch thu được sau điện phân là (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A. 300 ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml Câu 14: Cho những phản ứng sau: 4 NH3 + 5O2 → 4NO + 6 H2O (1) NH3 + H2SO4 → NH4HSO4 (2) 2NH3 + 3 CuO → 3Cu + N2 + 3 H2O (3) 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6 NH4Cl (4) NH3 + H2S → NH4HS (5) 2NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (6) NH3 + HCl → NH4Cl (7) Số phản ứng trong số đó NH3 đóng vai trò là chất khử là A. 5 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 15: Tính chất nào sau này không phải là tính chất của protein A. Protein có phản ứng thủy phân. B. Protein có phản ứng màu biure. C. Sau khi protein đông tụ ta đun nóng được dung dịch keo. D. Protein hoàn toàn có thể đông tụ. Câu 16: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 (với R là sắt kẽm kim loại) thu được 8 gam một oxit sắt kẽm kim loại và 5,04 lít hỗn hợp khí X gồm NO2 và O2 (đo ở đktc). Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10 gam. Xác định công thức của muối R(NO3)2 ? A. Mg(NO3)2. B. Cu(NO3)2 . C. Fe(NO3)2. D. Zn(NO3)2 . Câu 17: Không nên dùng lại dầu, mỡ đã được sử dụng để rán vì A. có mùi rất khó chịu. B. dầu, mỡ tác dụng với H2 trong không khí tạo thành dạng rắn. C. một phần dầu, mỡ bị thủy phân tạo thành xà phòng có hại cho sức mạnh thể chất. D. một phần dầu, mỡ bị oxi hóa thành anđehit không đảm bảo vệ sinh bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm. Câu 18: Cho 0,64 gam S tan hoàn toàn trong 150 gam dung dịch HNO 3 63%, đun nóng thu được khí NO 2 (thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Hãy cho biết thêm thêm dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu (Biết thành phầm khử duy nhất là NO) A. 33,12 gam B. 24,00 gam C. 34,08 gam D. 132,48 gam Câu 19: Hỗn hợp A gồm 4 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục, chất nặng nhất có khối lượng phân tử gấp 2,5 lần chất nhẹ nhất. Trong hỗn hợp, theo chiều tăng dần của khối lượng phân tử thì số mol của chúng lập thành 1 cấp số cộng có công sai bằng 1/ 91. Hỏi % khối lượng của chất nhẹ nhất bằng bao nhiêu biết khối lượng của hỗn hợp đem dùng là 53 gam ? A. 13,21 % . B. 37,37% C. 20,68 % D. 28,74% Câu 20: Thực hiện crackinh V lit khí butan thu được một,75V lit hỗn hợp khí gồm 5 hiđrocacbon. Hiệu suất phản ứng crackinh butan đó là (Biết những khí đo cùng Đk nhiệt độ và áp suất) A. 80% B. 25% C. 75% D. 50% Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 12,88 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức và 1 ancol no đơn chức được 0,54 mol CO2 và 0,64 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa hoàn toàn lượng hỗn hợp trên thì thu được m (g) este. Giá trị của m là A. 8,82 g B. 10,20 g C. 12,30 g D. 11,08 g Câu 22: Đun 1,66 gam hỗn hợp hai ancol với H 2SO4 đậm đặc thu được hai anken đồng đẳng tiếp theo đó của nhau. Hiệu suất phản ứng giả thiết là 100%. Nếu đốt hỗn hợp anken đó cần dùng 2,688 lít O 2 (đktc). Tìm công thức cấu trúc hai ancol biết ete tạo thành từ hai ancol là ete có mạch nhánh. A. C2H5OH, (CH3)2CHOH. (3) B. C2H5OH, CH3CH2OH C. (CH3)2CHOH, (CH3)3COH D. (CH3)2CHOH, CH3(CH2)3OH Câu 23: X, Y, Z là những hợp chất vô cơ của một sắt kẽm kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. X, Y, Z, E lần lượt là những chất nào dưới đây? A. NaOH,Na2CO3,NaHCO3,CO2 B. NaOH, Na2CO3, CO2,NaHCO3 C. KOH, KHCO3, CO2, K2CO3 D. NaOH,NaHCO3,Na2CO3,CO2 Câu 24: PVC được điều chế từ khí vạn vật thiên nhiên theo sơ đồ: CH4  C2H2  CH2=CHCl  PVC. Nếu hiệu suất toàn bộ quy trình điều chế là 20% thì thể tích khí vạn vật thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra 1 tấn PVC là (xem khí vạn vật thiên nhiên chiếm 100% metan) A. 6426 m3 B. 8635 m3 C. 12846 m3 D. 3584 m3 Câu 25: Cho một miếng Zn vào dung dịch chứa NaOH và NaNO3 ta thu được hỗn hợp hai khí A. NO2; NO B. NH3; H2 C. NH3; NO2 D. NO2; N2O Câu 26: Nung 3,08 gam bột sắt trong không khí thu được 3,72 gam hỗn hợp A gồm Fe 2O3, Fe3O4, FeO và Fe dư. Hòa tan hỗn hợp A vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy giải phóng V lít khí (đktc). Giá trị của V là A. 0,336 B. 0,224 C. 0,448 D. 0,896 Câu 27: Khi thủy phân hoàn toàn một este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Nếu cô cạn thận trọng dung dịch X thu được 18,4 gam muối. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO 3 trong NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức phân tử của este là A. HCOOC6H5 B. HCOOC6H4CH3 C. CH3COOC6H5 D. HCOOCH=CH2 Câu 28: Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong số đó ancol chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X thực thi phản ứng tráng bạc thấy có p. gam Ag kết tủa. Giá trị của p. là A. 8,64 g B. 10,08 g C. 6,48 g D. 9,72 g + + 2Câu 29: Số electron trong những ion sau: NO3 , NH4 , HCO3 , H , SO4 theo thứ tự là A. 32; 12; 32; 0; 50 B. 32; 10; 32; 0; 50 C. 32; 10; 32; 0; 46 D. 31;11; 31; 0; 48 Câu 30: Chọn câu vấn đáp đúng nhất: A. Ăn mòn sắt kẽm kim loại là quy trình oxi hóa khử trong số đó sắt kẽm kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li tạo ra dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương. B. Sự phá huỷ sắt kẽm kim loại hay sắt kẽm kim loại tổng hợp do tác dụng của những chất trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh gọi là yếu tố ăn mòn sắt kẽm kim loại. C. Sự phá hủy sắt kẽm kim loại hoặc sắt kẽm kim loại tổng hợp dưới tác dụng hóa học của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh gọi là ăn mòn sắt kẽm kim loại. D. Ăn mòn sắt kẽm kim loại là quy trình oxi hóa khử trong số đó những electron của sắt kẽm kim loại được chuyển trực tiếp đến những chất trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Câu 31: Cho hai muối X, Y thoả mãn Đk sau: X + Y   không xẩy ra phản ứng. X + Cu   không xẩy ra phản ứng. Y + Cu   không xẩy ra phản ứng. X + Y + Cu   xẩy ra phản ứng. X và Y là muối nào dưới đây? A. Mg(NO3)2 và KNO3. B. Fe(NO3)3 và H2SO4 loãng. C. NaNO3 và NaHSO4. D. NaNO3 và NaHCO3. Câu 32: Nhiệt độ sôi của những chất sau: Ancol etylic(1), etyl clorua (2), đietyl ete (3) và axit axetic (4) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là A. (1 ) > (2) > (3) > (4) B. (1) > (2) > (3) > (4). (4) C. (4) > (3) > (2) > (1 ) D. (4) > (1) > (3) > (2) Câu 33: Tính oxi hóa của (1)HClO; (2)HClO2; (3)HClO3; (4)HClO4 được sắp sếp theo thứ tự tăng dần là A. 2<3<4<1 B. 4<3<2<1 C. 1<2<3<4 D. 4<1<2<3 Câu 34: Hợp chất hữu cơ X mạch không phân nhánh có công thức phân tử C 6H10O4 (chỉ chứa một loại nhóm chức). Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được chất hữu cơ Y và 18,0 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu trúc thu gọn của X là A. HCOO – CH2 – CH2 – OOC – C2H5 B. CH3OOC – COO – C3H7. C. CH3OOC – CH2 – COO – C2H5 D. CH3COO – CH2 – COO – C2H5 Câu 35: Một hợp chất hữu cơ X chứa 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 9m/7 gam H 2O. Tỉ khối của X so với không khí nằm trong mức chừng 2,3 đến 2,5. CTPT của X là A. C4H8 B. C5H10 C. C6H12 D. C6H6 Câu 36: Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là A. 5 gam. B. 0 gam. C. 15 gam. D. 10 gam. Câu 37: Dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất AgNO3. Chất nào sau này hoàn toàn có thể vô hiệu được tạp chất: A. Bột Cu dư, lọc. B. Bột Ag dư, lọc. C. Bột Al dư, lọc. D. Bột Fe dư, lọc. Câu 38: Khi cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch Y là A. BaCl2, HCl, Cl2 B. NaOH, Na2SO4,Cl2 C. KI, NH3, NH4Cl D. Br2, NaNO3, KMnO4 Câu 39: E là este 2 lần este của axit glutamic và 2 ancol đồng đẳng no đơn chức mạch hở tiếp theo đó nhau có Phần Trăm khối lượng của cacbon là 55,30%. Cho 54,25 gam E tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 47,75 gam B. 59,75 gam C. 43,75 gam D. 67,75 gam Câu 40: Có 6 lọ đánh số từ là 1 đến 6, mỗi lọ chứa một chất trong số những chất sau: Hex-1- en, etylfomat, anđehit axetic, etanol, axit axetic, phenol. Biết: – những lọ 2, 5, 6 phản ứng với Na giải phóng khí . – những lọ 4, 6 làm mất đi màu nước Br2 rất nhanh. – những lọ 1, 5, 6 phản ứng được với dung dịch NaOH. – những lọ 1, 3 phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag. Các lọ từ là 1 đến 6 chứa lần lượt những chất là: A. anđehit axetic, ancol etylic, etylfomat, hex – 1- en, phenol, axit axetic. B. axit axetic, etylfomat, hex – 1 -en, anđehit axetic, ancol etylic, phenol. C. etylfomat, ancol etylic, anđehit axetic, hex – 1 – en, axit axetic, phenol. D. etylfomat, ancol etylic, anđehit axetic, phenol, axit axetic, hex- 1 – en. ———————————————–. II. PHẦN RIÊNG: THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC LÀM MỘT TRONG HAI PHẦN (phần A hoặc B) A. Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Hợp chất X có công thức C2H7NO2 có phản ứng tráng gương, khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng tạo ra dung dịch Y và khí Z, khi cho Z tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO 2 và HCl tạo ra khí P. Cho 11,55 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được số gam chất rắn khan là A. 14,32 g B. 8,75 g C. 9,52 g D. 10,2 g Câu 42: Cho những peptit Ala-Gly; Gly-Gly-Gly; Gly-Gly; Glu-Lys-Val-Gly; Val-Val; Ala-Ala-Ala; Lys- Lys- Lys-Lys; Gly-Glu-Glu-Gly; Val-Gly-Val-Ala-Lys-Glu. Số peptit tác dụng với Cu(OH) 2 tạo hợp chất màu tím là A. 8 B. 6 C. 7 D. 5 Câu 43: Cho những hiđroxit Zn(OH)2; Cu(OH)2; Al(OH)3; Fe(OH)3; Cr(OH)3. Số hiđroxit tan được trong dung dịch NH3 là:. (5) A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 44: Cho những cân đối sau (1) 2HI (k)  H2 (k) + I2 (k) ; (2) CaCO3 (r)  CaO (r) + CO2 (k) ; (3) FeO (r) + CO (k)  Fe (r) + CO2 (k) ; (4) 2SO2 (k) + O2 (k)  2SO3 (k) (5) N2+ 3H2  2NH3 Khi giảm áp suất của hệ, số cân đối bị chuyển dời theo chiều nghịch là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 45: Cho 33,6 gam Fe vào dung dịch H 2SO4 đặc, nóng sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí duy nhất SO2 (đktc) và 14,4 gam chất rắn. Số mol axit H2SO4 đã tham gia phản ứng là A. 0,8 mol B. 0,4 mol C. 0,6 mol D. 1,2 mol Câu 46: Có hai axit hữu cơ no mạch hở M đơn chức, N đa chức. Ta tiến hành thí nghiệm như sau: – Thí nghiệm 1: Hỗn hợp X1 chứa a mol M và b mol N. Để trung hòa X1 cần 500 ml dung dịch NaOH 1M, nếu đốt cháy hoàn toàn X1 thì thu được 11,2 lít CO2. – Thí nghiệm 2: Hỗn hợp X2 chứa b mol M và a mol N. Để trung hòa X2 cần 400 ml dung dịch NaOH 1M. Biết a + b = 0,3mol. Công thức cấu trúc thu gọn của hai axit là A. CH3COOH và (COOH)2 B. HCOOH và HOOC-CH2-COOH C. HCOOH và (COOH)2 D. CH3COOH và HCOOH Câu 47: Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m+11) gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì nên 35,28 lít O2 (đktc). Giá trị của m là A. 38,9 gam B. 40,3 gam C. 43,1 gam D. 41,7 gam 2+ 2+ 3+ 2+ Câu 48: Cho những cặp oxi hoá khử sau: Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe . Từ trái sang phải tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự Fe2+, Cu2+, Fe3+ và tính khử giảm dần theo thứ tự Fe, Cu, Fe2+. Điều xác lập nào sau này là đúng: A. Fe không tan được trong dung dịch CuCl2. B. Fe hoàn toàn có thể tan được trong những dung dịch FeCl3 và CuCl2. C. Cu hoàn toàn có thể tan được trong dung dịch CuCl2. D. Cu hoàn toàn có thể tan được trong dung dịch FeCl2. Câu 49: Cho những chất: etylenglicol, ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete, axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 50: Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp tinh dầu nổi trên lớp nước. Bằng phương pháp nào để tách riêng được lớp tinh dầu khỏi lớp nước. A. Phương pháp chưng cất. B. Phương pháp chiết. C. Phương pháp kết tinh phân đoạn. D. Phương pháp lọc. ———————————————-. B. Theo chương trình nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Với hai công thức phân tử: C4H9Cl và C7H7Cl (thơm) có số đồng phân tương ứng là A. 5 và 4 B. 4 và 4 C. 3 và 4 D. 4 và 3 3+¿ 0 2+ ¿ 0 Câu 52: Cho những thế điện cực chuẩn : E Al /Al = -1,66 V ; E Cu /Cu = + 0,34 V. Biết suất điện động ❑¿ ❑¿ 0 0 chuẩn của pin : E ❑Zn − Cu =1,1 V, E ❑Mg− Al = 0,71 V. Vậy suất điện động chuẩn của pin Mg-Zn (E 0 ❑Mg− Zn ) là A. 1,81 V B. 0,9 V C. 1,61 V D. 2 V Câu 53: Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H2NCH2COONa tạo thành là A. 12,4 gam B. 18,6 gam C. 37,9 gam D. 29,25 gam Câu 54: Cho những dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH, Na2CO3 và H2NCH2COOH, HCl. Trong những dung dịch trên, số dung dịch hoàn toàn có thể làm đổi màu phenolphtalein là A. 2 B. 4 C. 5 D. 3. (6) Câu 55: Những ion nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? A. Ag+, H+, Cl-, SO42B. HSO4-, Na+, Ca2+, CO32+ 2+ C. OH , Na , Ba , Cl D. Na+, Mg2+, OH-, NO3Câu 56: Hợp chất của nhôm xuất hiện khắp nơi, như có trong đất sét, mica, boxit, criolit…..Trong đất sét có chứa A. Al2O3.2SiO2.2H2O B. 3NaF.AlF3 C. K2O.Al2O3.6SiO2 D. Al2O3.2H2O Câu 57: Trong những phát biểu sau : (1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. (2) Kim loại Cs được sử dụng để sản xuất tế bào quang điện. (3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. (4) Các sắt kẽm kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. (5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao. Các phát biểu đúng là A. (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (2), (5). Câu 58: Chất hữu cơ Y thành phần chứa C, H, O hoàn toàn có thể tác dụng với Na giải phóng H 2, tham gia phản ứng tráng bạc và hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh. Khi đốt cháy 0,1 mol Y thu được không qúa 0,2 mol thành phầm. Công thức phân tử Y là A. C2H4O2 B. CH2O3 C. CH2O D. CH2O2 Câu 59: Hòa tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp X gồm Zn và Sn bằng dung dịch HCl (dư) thu được 6,72 lít khí H2 ở (đktc). Thể tích O2 ( đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp X trên là A. 4,48 lít B. 3,92 lít C. 3,36 lít D. 2,08 lít Câu 60: Có phản ứng xẩy ra trong dung dịch: C2H5Br + KOH  C2H5OH + KBr Nồng độ ban đầu của KOH là 0,07M. Sau 30 phút lấy ra 10ml dung dịch hỗn hợp phản ứng thì thấy nó được trung hòa vừa đủ bởi 12,84ml dung dịch HCl 0,05M. Tính vận tốc trung bình của phản ứng trong mức chừng thời hạn trên. A. 2.10-6M.s-1 B. 3,22.10-6M.s-1 C. 3.10-5M.s-1 D. 2,32.10-6M.s-1 ———————————————–. MÃ ĐỀ 485 1B 11C 21B 31C 41D 51B. 2D 12B 22A 32D 42B 52C. 3C 13A 23D 33B 43A 53D. 4C 14D 24D 34D 44C 54D. 5A 15C 25B 35B 45C 55C. 6A 16C 26A 36A 46C 56A. 7D 17D 27A 37A 47D 57D. 8C 18C 28A 38D 48B 58D. 9B 19A 29B 39B 49A 59A. 10D 20C 30B 40C 50B 60B. (7)

://.youtube/watch?v=14jWqC9sM5w

4593

Video Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lấy m gam Ala Glu Gly thi tác dụng tối đa 40 ml dung dịch NaOH 1M gia trị của m là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lấy #gam #Ala #Glu #Gly #thi #tác #dụng #tối #đa #dung #dịch #NaOH #gia #trị #của #là