Kinh Nghiệm về Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng được Update vào lúc : 2022-03-25 23:56:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kim loại nào sau này không tan được trong H2SO4 loãng?

Nội dung chính

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Kim loại nào sau này tan được trong cả dung dịch H2SO4 đặc nguội và H2SO4 loãng ?
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học của sắt kẽm kim loại – Hóa học 12 – Đề số 20Video liên quan

Chọn đáp án B

Cu đứng sau H2 trong dãy HĐHH nên không phản ứng với axit loãng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kim loại nào sau này tan được trong cả dung dịch H2SO4 đặc nguội và H2SO4 loãng ?

A.

A. Al

B.

B. Fe

C.

C. Cu

D.

D. Ni

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

D Al, Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguôi → loại A. B

Cu đứng sau H2 trong dãy điện hóa nên Cu không phản ứng với H2SO4 loãng → loại C

Vậy đáp án đúng là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học của sắt kẽm kim loại – Hóa học 12 – Đề số 20

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một trong những lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

  Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X riêng với H2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H=1, N=14, O=16, Fe=56, Cu=64)

  Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là

  Dãy muối nitrat nào trong 4 dãy muối dưới đây khi bị đun nóng phân huỷ tạo ra những sản phầm gồm oxit sắt kẽm kim loại + NO2 + O2?

  Chất nào sau này không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

  Câu vấn đáp nào sau này là sai ?

  Kim loại nào sau này tan được trong cả dung dịch H2SO4 đặc nguội và H2SO4 loãng ?

  Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau này?

  Hòa tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(đktc); dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là:

  Nhiệt phân m gam hỗn hợp X gồm KNO3 và NaNO3 cho tới lúc phản ứng kết thúc thu được V lít O2 (đktc) và 0,834m gam chất rắn. Thể tích V lít oxi này hoàn toàn có thể đốt cháy vừa đủ 5,64 gam hỗn hợp Y gồm axit axetic, ancol etylic và vinyl axetat (trong số đó số mol của ancol etylic bằng với số mol của vinyl axetat). Khí sinh ra từ phản ứng cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 0,9m gam kết tủa. Khối lượng KNO3 trong m gam hỗn hợp Xgần nhất với

  Cho m gam hỗnhợp Mg, Al, Zn tan hoàntoàn trong dung dịch H2SO4đặcnóng. Kếtthúcphảnứngđược 0,896 lit đktc SO2. Côcạnhỗnhợpsauphảnứngđược (m + 7,04) gam chấtrắn khan. Sốmol H2SO4thamgiaphảnứng gầnnhấtgiátrịnàosauđây

  Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong số đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không còn khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

  Kim loại nào sau này có tính khử mạnh nhất?

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 4,6 gam Na và 2,7 gam Al vào nước dư thu được V lít (đktc) và dung dịch x. Giá trị của V là:

  Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba sắt kẽm kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2(đktc) phản ứng là

  Thực hiện những phản ứng sau: (1) Cho Na vào dung dịchCuSO4. (2) Điện phân dung dịch CuSO4bằng điện cựctrơ. (3) Thổi luồng khí H2đến dư qua ống nghiệm chứaCuO. (4) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và CuO trong khítrơ. (5) Cho bột Fe vào dung dịchCuCl2. Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được Cu đơn chất là

  Cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí N2O (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại M là ?

  Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là ?

  Cho 8,6 gam hỗn hợp. gồm đồng, crom, sắt nung nóng trong oxi dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,8 gam hỗn hợp. X. Để tác dụng hết các chất có trong X cần V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:

  Tiến hành các thí nghiệm sau: 1. Cho Zn vào dung dịch AgNO3. 2. Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 3. Cho Na vào dung dịch CuSO4 4. Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. 5. Đun nóng hỗn hợp. rắn gồm Fe và Mg(NO3)2 Các thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại là:

  Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khi H2 (đktc). Giá trị của m là:

  Dãy nào sau này chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

  Có ba mẩu sắt kẽm kim loại tổng hợp cùng khối lượng: Al – Cu, Cu – Ag, Mg – Al. D̀ùng hóa chất nào sau này hoàn toàn có thể phân biệt 3 mẫu sắt kẽm kim loại tổng hợp trên ?

  Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng 20% (vừa đủ). Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam. Nồng độ % của MgSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là

  Kim loại nào sau này tan được trong cả dung dịch H2SO4 đặc nguội và H2SO4 loãng ?

  Kim loại tan trong dung dịchHCllà

  Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của dung dịch Y là:

  Tổng thông số (những số nguyên, tối giản) của toàn bộ những chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

  Phát biểu nào sau này sai?

  Dung dịch X chứa đồng thời 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa hoàn toàn có thể tác dụng với dung dịch X là (biết thành phầm khử của là khí NO duy nhất)

  Chia 2m gam hỗn hợp X gồm 2 sắt kẽm kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Cho phần một tan hết trong dung dịch HCl (dư) thu được 2,688 lít H2 (đo ở đktc). Nung nóng phần hai trong oxi (dư) thu được 4,26 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là:

  Dãy gồm những sắt kẽm kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

  Phương trình hóa học nào sau này không đúng ?

  Hòa tan hoàn toàn m gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được một,008 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 3m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 50/3. Giá trị của m là

  Hai sắt kẽm kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng sắt kẽm kim loại Cu là

  Cho m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít (đktc) và 2,0 gam sắt kẽm kim loại không tan. Giá trị của m là:

  Hỗnhợp X gồm Mg (0,10mol), Al (0,04mol) và Zn (0,15mol). Cho X tácdụngvới dung dịch HNO3loãng (dư), sauphảnứngkhốilượng dung dịchtăng 13,23 gam. Sốmol HNO3thamgiaphảnứnglà

  Cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí N2O (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại M là

  Cho m gam hỗn hợp Mg, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4đặc nóng. Kết thúc phản ứng được 0,896 lit SO2(đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được (m + 7,04) gam chất rắn khan. Số mol H2SO4 tham gia phản ứng sớm nhất giá trị nào sau này?

  Hỗn hợp. X gồm Mg và MgO được chia thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,136 lít khí (đktc); cô cạn dung dịch và làm khô thì thu được 14,25 g chất rắn khan A. Cho phần 2 tác dụng hết với HNO3 thì thu được0,448 lít khí X, cô cạn dung dịch thu được 23g chất rắn B. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp. X là

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Trongchếbiếnthựcphẩm, khôngnêndùnghoáchấtnàodướiđây ?

  Dung dịchnàosauđâycóthểlàmmềmnướccótínhcứngvĩnhcửu?

  Côngthứccủathạchcaosốnglà:

  Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng Khi trồng loài hoa trên, nếu ta bón thêm một ít vôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ:

  Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu và phân tích liệu một máy bay hoàn toàn có thể có vận tốc gấp bảy lần vận tốc ánh sáng. Với máy bay đó trong một năm (giả sử một năm có 365 ngày) nó bay được bao nhiêu ? Biết vận tốc ánh sáng là 300 nghìn km/s. Viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học

  Một loài thú, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định sắc tố lông, mỗi gen đều phải có 2 alen (A, a; B, b; D, d). Khi trong kiểu gen xuất hiện đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho lông xám; những kiểu gen còn sót lại đều cho lông trắng. Cho thành viên lông xám giao phối với thành viên lông trắng, đời con thu được 25% số thành viên lông xám. Số phép lai hoàn toàn có thể xẩy ra là:

  Lai hai cây hoa white color thuần chủng với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa red color. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 lần lượt giao phấn với từng cây hoa trắng thì ở đời con hoàn toàn có thể phát hiện những tỉ lệ phân li kiểu hình nào trong số những tỉ lệ phân li kiểu hình dưới đây?

  (1) 9 đỏ : 7 trắng. (2) 1 đỏ : 3 trắng.

  (3) 1 đỏ : 1 trắng. (4) 3 đỏ : 1 trắng.

  (5) 3 đỏ : 5 trắng. (6) 5 đỏ : 3 trắng.

  (7) 13 đỏ : 3 trắng. (8) 7 đỏ : 1 trắng.

  (9) 7 đỏ : 9 trắng.

  Các tỉ lệ kiểu hình hoàn toàn có thể phát hiện là:

  Ở một loài thực vật, khi cho cây thân cao lai phân tích thu được F1 có tỉ lệ 3 cây thân thấp: 1 cây thân cao. Cho toàn bộ những cây thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ kiểu hình cây thân cao thu được ở F2 là

  Để xác lập quy luật di truyền chi phối sự hình thành sắc tố hoa một nhà khoa học đã tiến hành những phép lai sau:

  Phép lai 1: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng hoa trắng (2) thu được F1 100% hoa trắng.

  Phép lai 2: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng hoa trắng (3) thu được F1 100% hoa trắng.

  Phép lai 3: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng hoa trắng (3) thu được F1 100% hoa xanh.

  Biết quy trình phát sinh giao tử không xẩy ra đột biến. Kết luận nào sau này là đúng chuẩn?

  Ở ngô tính trạng độ cao cây do 3 cặp gen không alen, phân li độc lập qui định, cứ mỗi alen trội xuất hiện trong tổng hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20cm. Cây cao nhất có độ cao 210cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, thế hệ cây lai thu được sẽ có được độ cao thân là:

4132

Clip Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng Free.

Giải đáp vướng mắc về Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kim loại nào sau này tan trong dung dịch H2SO4 loãng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kim #loại #nào #sau #đây #tan #trong #dung #dịch #H2SO4 #loãng