Thủ Thuật về Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 được Update vào lúc : 2022-04-03 03:33:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính chất hóa học của NH3 là

Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển sang màu gì ?

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là

Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa ?

Nhận biết dung dịch AlCl3 và ZnCl2 người ta dùng hóa chất nào sau này ?

Trong phòng thí nghiệm, khí NH3 được điều chế bằng phương pháp

Tìm phát biểu không phù phù thích hợp với phản ứng này 

(N_2 + 3H_2 rightleftarrows 2NH_3,,,,,,,,,,,,,Delta H =  – 92kJ)

Thành phần của dung dịch NH3 gồm:

Phát biểu nào dưới đây không đúng: 

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Cho sơ đồ phản ứng sau:

 

X, Y, Z, T tương ứng là

Trong phân tử NH3 chứa link:

Trong công nghiệp, người ta điều chế khí amoniac từ

Trước đây, trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ I, NH3 lỏng từng được thiết kế sử dụng làm thuốc phóng tên lửa. Hiện nay, NH3 được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất phân bón và một số trong những hóa chất cơ bản. Trong số đó lượng sử dụng cho sản xuất phân bón (cả dạng rắn và lỏng) chiếm tới trên 80% sản lượng NH3 toàn toàn thế giới và tương tự với mức chừng 1% tổng hiệu suất phát nguồn tích điện của toàn thế giới. Bên cạnh đó NH3 vẫn được sử dụng trong công nghiệp ướp đông (sản xuất nước đá, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm,…), trong những phòng thí nghiệm, trong tổng hợp hữu cơ, hóa dược, y tế và cho những mục tiêu gia dụng khác. Ngoài ra trong công nghệ tiên tiến và phát triển môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, NH3 còn được sử dụng để vô hiệu khí SO2 trong khí thải của những nhà máy sản xuất có quy trình đốt nhiên liệu hóa thạch (than, dầu) và thành phầm amoni sunfat tịch thu của những quy trình này hoàn toàn có thể được sử dụng làm phân bón.

Vì những lí do trên mà trong công nghiệp, có những mối quan tâm nhất định đến quy trình tổng hợp NH3 sao cho đạt kết quả cao nhất và hạn chế ngân sách một cách tối đa. việc này còn có liên quan đến tính hiệu suất cao và kinh tế tài chính của phương pháp Haber tổng hợp amoniac, được màn biểu diễn bằng phương trình:

N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) ; ΔH = -92 kJ.mol-1

Cho 13,44 lít N2 (đktc) tác dụng với lượng dư khí H2. Biết hiệu suất của phản ứng là 30%, khối lượng NH3 tạo thành là:
A: 5,58g
B: 6,12g
C: 7,8g
D: 8,2g
Thỉnh anh chị giúp em với

Give the correct form of the word in brackets (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Lấy 5 ví dụ về muối trung hòa (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Lấy 10 vĩ dụ về muối (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Kết luận nào sau này đúng? (Hóa học – Lớp 10)

5 vấn đáp

ho 4,48 lít N2 (đktc) tác dụng với lượng dư khí H2 thì khối lượng NH3 tạo thành là bao
nhiêu? Biết hiệu suất của phản ứng là 25%.
A. 27,20 gam. B. 6,80 gam. C. 1,70 gam. D. 2,72 gam

Tính thể tích khí N2 và H2 (đktc) cần để điều chế được 34g NH3 nếu hiệu suất phản ứng là 25%

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho lượng dư N2 tác dụng với 6,72 lít khí H2(đktc). Biết hiệu suất của phản ứng là 25%, thu được m(gam) NH3. Giá trị của m

Các vướng mắc tương tự

Câu 13/ Cho 6,9 gam hỗn hợp Zn , Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,84 lít khí N2 là thành phầm khử duy nhất. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thể tích khí H2 sinh ra là : (những thể tích đo ở đktc)

A. 4,48 lít                                B. 4,2 lít                                  C. 5,6 lít                      D. 3,36 lít

Câu 14/ Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 448 ml hỗn hợp khí X gồm NO và N2O (không hề thành phầm khử nào khác) , dX/H2 = 20,25 . Giá trị của m là

A. 0,81                                                B. 1,35                                                C. 1,215                                  D. 2,70

Câu 15/ Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư . Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì thu được 0,896 lít khí NO(đktc) và dung dịch X . Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:

A. 13,92                                              B. 6,52                                                C. 8,88                                    D. 13,32

Câu 16/ Cho 28,8 gam Cu vào 200ml dung dịch hỗn hợp axit HNO3 1,0 M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất . Giá trị của V là

A. 4,48                                                B. 6,72                                                C. 3,36                                    D. 2,24

2. Để điều chế dung dịch NH3 1,7%, cần lấy bao nhiêu lít khí N2 ở đktc, biết hiệu suất phản ứng 80%?

3. Hỗn hợp CuO và Cu tan vừa hết trong 3 lít dung dịch HNO3 1M tạo ra 12,44 lít NO (đktc). Hàm lượng phần trămCu

trong hỗn hợp là?4. Để điều chế 100g dung dịch HNO3 12,6% từ nguyên vật tư đầu là NH3 và O2 (dư) cần lấy thể tích NH3 ở đktc là?( Biết hiệu suất phản ứng bằng 100%)

5. Hỗn hợp A gồm ( 0,2mol Fe và 0,4mol Fe

2O3

) cho tan hoàn toàn trong đ HNO3 loãng dư thu được dd B. Cho dd B tác dụng dd NaOH dư, lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Khối lương chất rắn thu được sau khi nung là?

7. Thể tích khí NH3 (đktc) sục vào nước để được 100g dd NH3 34% là?

8. Nung nóng 18,8g Cu(NO3)2 thu được 14,48g chất rắn. Hiệu suất của phản ứng là?9. Cho 14,2g P2O5 và 600ml dd NaOH 0,75M. Chất tan trong dd sau phản ứng là?10. Để phục vụ 49kg nitơ cho đất cần bón tối thiểu bao nhiêu kg đạm ure?11. Dẫn toàn bộ khi thu được sau khi nung hoàn toàn 18.8g Cu(NO3)2 vào 289,2g nước. Nồng độ Phần Trăm của dd thu được là?12. Một loại bột quặng photphat có 62% Ca3(PO4)2. Khối lượng P2O5 tương ứng với 20 tấn bột quặng đó bằng?13. Nhiệt phân hoàn toàn 50.5g muối kali nitrat ( có lẫn 20% tạp chất trơ) thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?14. Nung 28,2g Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn. Hấp thụ toàn bộ khí sinh ra vào 150ml dd NaOH 1M. Khối lượng muối trong dd sau phản ứng là?15. Để điều chế 100g dd HNO3 12,6% từ nguyên vật tư đầu là NH3 và O2 (dư) cần lấy thể tích NH3 ở đktc là ( Biết hiệu suất phản ứng là 100%)

16. Cho dd NH3 dư vào 40ml dd AlCl3. Lọc kết tủa, kết tủa đó tan vừa hết trong 10ml dd NaOH 2M. Nồng độ mol của dd AlCl3 bằng?  

://.youtube/watch?v=eYtmaofBs14

4134

Video Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khối lượng NH3 tạo thành khí cho 14 gam N2 tác dụng với lượng H2 vừa dư với hát phản trăm bằng 25 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khối #lượng #NH3 #tạo #thành #khí #cho #gam #tác #dụng #với #lượng #vừa #dư #với #hát #phản #trăm #bằng