Mẹo Hướng dẫn Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên được Update vào lúc : 2022-01-02 01:07:16 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh năm 2022

22/06/2022 09:15 33612

  Ngày 22/6/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh Kon Tum phát hành Kế hoạch số 51/KH-BQLKKT về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh với những nội dụng rõ ràng như sau:

  Nội dung chính

   Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh năm 2021Video liên quanVideo liên quan

  1. Về tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích, học tập nội dung chuyên đề năm 2022

  Tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nhận thức thâm thúy nội dung Chuyên đề năm 2022 học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và bền vững bằng hình thức thích hợp, đảm bảo trang trọng, hiệu suất cao, thiết thực([1]).

  2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của thành viên

  – Các Phòng, cty trực thuộc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực thi Chuyên đề năm 2022, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để triệu tập lãnh đạo thực thi([2]).

  – Từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động lựa chọn, Đk nội dung rõ ràng về học tập và tuân theo Chuyên đề của tỉnh năm 2022, gắn với thực thi trách nhiệm chính trị được giao; thời gian ở thời gian cuối năm báo cáo kết quả thực thi, gắn với kiểm điểm, nhìn nhận đảng viên, công chức, viên chức hằng năm([3]).

  3. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để triệu tập chỉ huy thực thi trong năm 2022

  Căn cứ hiệu suất cao, trách nhiệm được giao; những Phòng, cty trực thuộc lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, cty để triệu tập chỉ huy thực thi, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2022, trong số đó triệu tập vào một trong những số trong những nội dung:

  – Tăng cường công tác thao tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý và xử lý, xử lý kịp thời những đơn thư, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thay đổi và nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí, duy trì quan hệ hòa giải và hợp lý, phối hợp giữa cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực cơ quan, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ huy, triển khai thực thi trách nhiệm chính trị được giao.

  – Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác thao tác, sinh hoạt để quần chúng tin tưởng và noi theo; thực thi trang trọng quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên([4]), quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm([5]); quán triệt, trấn áp và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác thao tác, thiếu kỷ luật, kỷ cương.

  – Cán bộ lãnh đạo, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty phải nêu gương xây dựng và thực hành thực tiễn phong thái lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sâu sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, nói song song với làm; triệu tập xử lý và xử lý những yếu tố bức xúc, phức tạp, những kiến nghị, phản ánh kéo dãn

  – Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực thi nghiêm những quy định của Đảng, chủ trương, pháp lý của nhà nước trong thực thi công vụ; nhất quyết đấu tranh chống những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, xấu đi, những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành thực tiễn những tiêu chuẩn về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong công tác thao tác và trong sinh hoạt.

  – Phát động và triển khai thực thi tốt trào lưu thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí trong quản trị và vận hành, sử dụng tài sản công([6]); trào lưu cán bộ, công chức thi đua thực thi văn hóa truyền thống văn phòng, quy trình 2022-2025([7]).

  – Thực hiện trang trọng việc kiểm điểm, nhìn nhận, phân loại cán bộ, đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác thao tác cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

  – Thực hiện nghiêm quy định dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; kịp thời tóm gọn tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để xử lý và xử lý kịp thời, không để phát sinh, tồn dư kéo dãn.

  – Tiếp tục triển khai thực thi có hiệu suất cao Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2022 của Tỉnh ủy thực thi Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số trong những yếu tố về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

  4. Công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng

  – Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về nội dung chuyên đề năm 2022 của tỉnh, những trào lưu hành vi hưởng ứng việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, biểu dương những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn ngừa những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu lộ tự diễn biến, tự chuyển hóa.

  – Duy trì chuyên trang, phân mục trên Trang TTĐT về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

  – Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những quy mô hay, cách làm hiệu suất cao, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến và phát triển trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; phấn đấu trong năm 2022 có 01 quy mô hiệu suất cao và 01 thành viên điển hình tiên tiến và phát triển trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

  7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

  – Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức, lao động học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và thực thi Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2022, Bản Đk học tập và tuân theo năm 2022, gắn với kiểm điểm, nhìn nhận chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

  – Tiến hành sơ kết, tổng kết, nhìn nhận theo yêu cầu của cấp trên.

  Xem rõ ràng kế hoạch tại đây

  BBT trang thông tin điện tử

  ([1]) Thực hiện theo Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 10/6/2022 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh.

  ([2]) Việc lựa chọn những yếu tố trọng tâm, đột phá triệu tập vào những giải pháp triển khai thực thi nội dung chuyên đề như: (1) thay đổi công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng quy mô về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong việc làm; (2) khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và bền vững; (3) xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực thi nội dung chuyên đề; (4) việc rõ ràng hóa nội dung chuyên đề, tương hỗ update vào tiêu chuẩn nhìn nhận, phân loại cán bộ, đảng viên; (5) việc lựa chọn, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, cty gắn với thực thi chức trách, trách nhiệm được giao…

  ([3]) Bản cam kết cần để ý quan tâm liên hệ với những biểu lộ rõ ràng trong công tác thao tác như: thực thi đúng trách nhiệm của tớ trên cương vị, vị trí công tác thao tác được giao; nắm vững chủ trương và thực thi đúng đường lối quần chúng, tích cực, dữ thế chủ động, tự giác thực thi trách nhiệm và năng động, sáng tạo trong công tác thao tác; dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách; luôn rèn luyện phương pháp thao tác khoa học, hiệu suất cao, thiết thực, thay đổi, tránh tư duy theo lối mòn, phương pháp thao tác gò bó, kém hiệu suất cao; gắn lý luận với thực tiễn trong công tác thao tác, xử lý và xử lý mọi việc làm thấu đáo, có lý, có tình, hoàn thành xong mọi trách nhiệm được giao với kết quả cao nhất, vì tiềm năng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và bền vững.

  ([4]) Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 6/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2022 của Bộ Chính trị về một số trong những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

  ([5]) Quy định số 47-QĐ/TW, ngày thứ nhất/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  ([6]) Theo Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường thực thi tiêt kiệm, chống tiêu tốn lãng phí, Luật thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí

  ([7]) Theo Quyết đính số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phát hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực thi trào lưu thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực thi văn hóa truyền thống văn phòng, quy trình 2022-2025.

  Related posts:

  4551

  Clip Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên ?

  Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Tải Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái năm 2022 của thành viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Kế #hoạch #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #năm #của #cá #nhân